Кафедра англійської філології і перекладу імені професора І. В. Корунця

Ніконова Віра Григорівна

Ніконова Віра Григорівна

завідувач кафедри англійської і німецької філології та перекладу імені професора І. В. Корунця

факультету перекладознавства Київського національного лінгвістичного університету, доктор філологічних наук, професор

Освіта: У 1977р. закінчила Дніпропетровський державний університет і отримала диплом із відзнакою за спеціальністю «Англійська мова та література», кваліфікація “Філолог, викладач англійської мови та літератури”. В 1984-1987рр. навчалася в очній цільовій аспірантурі за спеціальністю 10.02.04 – германські мови в Московському державному педагогічному інституті іноземних мов імені Мориса Тореза під керівництвом професора Олександра Володимировича Куніна. У 1987р. захистила кандидатську дисертацію «Взаємодія фразеологічних конфігурацій та їхніх смислових корелятів у трагедії як типі тексту (на матеріалі трагедій Шекспіра)». Рішенням Вищої атестаційної комісії при Раді міністрів СРСР від 17.04.1990р. присвоєно вчене звання доцента по кафедрі іноземних мов. У 1995-1997рр. навчалася в докторантурі в Дніпропетровському національному університеті працювала над темою докторської дисертації «Динаміка мови художніх творів з інваріантним сюжетним змістом (на матеріалі драм Шекспіра та їх перекладів російською та українською мовами)» за спеціальностями 10.02.04 – германські мови; 10.02.01 – російська мова; 10.02.02 – українська мова. У 2003-2007рр. працювала над докторською дисертацією «Концептуальний простір трагічного в п’єсах Шекспіра: поетико-когнітивний аналіз», науковий консультант – професор Воробйова Ольга Петрівна. У 2008р. захистила докторську дисертацію у Київському національному лінгвістичному університеті. Рішенням ВАК від 3.12.2008р. присуджено науковий ступінь доктора філологічних наук. Вчене звання професора кафедри англійської філології отримала 10 листопада 2011р.

Професійний досвід: Після закінчення Дніпропетровського державного університету у 1977р. працювала викладачем на кафедрі англійської філології (1977-1984рр.), доцентом кафедри іноземних мов для гуманітарних факультетів Дніпропетровського національного університету (1989-1994рр., 1998-2003рр.), деканом факультету міжнародної комунікації Дніпропетровського університету економіки та права (2003-2010рр.), завідувачем кафедри англійської філології факультету перекладачів (2010-2013рр.), кафедри англійської філології і перекладу Київського національного лінгвістичного університету (2013-2019рр.) і кафедри англійської і німецької філології та перекладу імені професора І. В. Корунця Київського національного лінгвістичного університету (2019р.-тепер. час.)

Наукова та науково-методична діяльність: Веде активну наукову діяльність. Керівник комплексної наукової теми кафедри «Когнітивні, дискурсивні та культурологічні аспекти сучасної германістики і перекладознавства» (затверджена 29 вересня 2017 р. (номер держреєстрації  0117U003776). Керує підготовкою докторів філософії з філології (германські мови і перекладознавство). Розробляє власну наукову тему «Концептологія художнього дискурсу». Науковий напрям зосереджується на визначенні принципів експлікації концептуального змісту літературних творів. Сфера наукових інтересів – когнітивні, дискурсивні та культурологічні аспекти сучасної лінгвістики та перекладознавства.
Активно займається науково-педагогічною діяльністю; нею опубліковано понад 215 наукових і науково-методичних праць у зарубіжних і провідних фахових виданнях України; є автором монографії, кількох навчальних посібників із грифом МОН України з практичного курсу основної іноземної мови, іноземної мови для професійного спрямування, практичної і теоретичної граматики, теорії та практики зіставної лексикології англійської та української мов.
З 2015р. по теперішній час – 39 праць, із яких: 2 одноосібних навчальних посібника з грифом МОНмолодьспорту України, 7 навчально-методичних посібників (у співавторстві), 27 наукових статей у фахових виданнях, із яких 2 статті у наукометричних базах даних Scopus i Web of Science.
Виступає опонентом дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата і доктора філологічних наук, рецензентом навчально-методичних видань; є членом спеціалізованої вченої ради у Київському національному лінгвістичному університеті зі спеціальностей 10.02.13 – Мови народів Азії, Африки, аборигенних народів Америки та Австралії й 10.02.16 – перекладознавство.

Основні науково-методичні видання:

 •  A Course in Contrastive Lexicology of the English and Ukrainian Languages /Курс зіставної лексикології англійської та української мов: Навч. посібник / В. Г. Ніконова, К. П. Никитченко. Київ : Освіта України, 2020. 442 с.
 •  Specialized Translation from a Сognitive-Discursive Perspective / Професійно-орієнтований переклад у когнітивно-дискурсивному ракурсі: Навч. посібник / В.Г. Ніконова, Ю. В. Кононець, Х. Б. Мелько, Е. В. Польова, В. Б. Скрябіна, В. П. Сніцар, О. І. Чернікова. Київ: Видавничий центр КНЛУ, 2018. 426 с.
 •  A Course in Modern English Theoretical Grammar / Курс теоретичної граматики сучасної англійської мови: Навч. посібник / В. Г. Ніконова. Вінниця.: Нова книга, 2018. 340 с. Гриф МОН України
 •  Self-Study in English Oral Speech Practice (C1 level) for the 3rd-year Students of Interpreters’/Translators’ Department (Самостійна робота студентів з практики усного англомовного мовлення (рівень C1) для студентів III курсу факультету перекладачів) : Навчально-методичний посібник / Укладачі: В.Г. Ніконова, Л. Ю. Ігнатенко, С. В. Єнько. Київ : Вид. центр КНЛУ, 2015. 160 с.
 •  Self-Study in English Oral Speech Practice (C2 level) for the 4th-year Students of Interpreters’/Translators’ Department (Самостійна робота студентів з практики усного англомовного мовлення (рівень C2) для студентів IV курсу факультету перекладачів): Навчально-методичний посібник / Укладачі: В.Г. Ніконова, М. О. Гулевич, Т. В. Тронь. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2015. 160 с.
 •  English Grammar in Theory and Practice (Non-Finite Forms of the Verb. Modal Verbs): Англійська граматика: теорія і практика (Безособові форми дієслова. Модальні дієслова): Навчально-методичний посібник з практичної граматики першої іноземної мови (англійської) / Укладачі: В. Г. Ніконова, І. О. Гарбар. Київ : Освіта України, 2013. 104 с
 •  In The Fast Lane (Навчайся у швидкому темпі): Навчально-методичний посібник з першої іноземної мови (англійської) для аудиторної і самостійної роботи студентів IV курсу факультету перекладачів / Укладачі: В. Г. Ніконова, Л. С. Кузьмінська, М. О. Гулевич, Т. П. Каленіченко, Т. В. Соляр. Част. 1. Київ.: Освіта України, 2012. 96 с.
 • In The Fast Lane (Навчайся у швидкому темпі): Навчально-методичний посібник з першої іноземної мови (англійської) для аудиторної і самостійної роботи студентів IV курсу факультету перекладачів / Укладачі: В. Г. Ніконова, Н. П. Ізотова, Л. С. Кузьмінська, М. О. Гулевич, Т. П.Каленіченко, Т. В. Соляр. Част. 2. Київ: Освіта України, 2013. 96 с.
 • Work Your Way Up to the Top (Прямуй до успіху): Навчально-методичний посібник з першої іноземної мови (англійської) для аудиторної і самостійної роботи студентів III курсу факультету перекладачів / Укладачі: В. Г. Ніконова, Л. Ю. Ігнатенко, І. О. Гарбар, С. В. Єнько. Част. 1. Київ: Освіта України, 2012. 98 с.
 • Work Your Way Up to the Top (Прямуй до успіху): Навчально-методичний посібник з першої іноземної мови (англійської) для аудиторної і самостійної роботи студентів III курсу факультету перекладачів / Укладачі: В. Г. Ніконова, Л. Ю. Ігнатенко, С. В. Малікова, Ю. P. Маркова, С. В. Єнько. Част. 2. К.иїв: Освіта України, 2012. 98 с.
 • Make the Grade / Досягни успіху (завдання для самостійної роботи з розвитку навичок усного та писемного мовлення): Навч. посібник / В.Г. Ніконова, Л.С. Кузьмінська. Київ : Вид. центр КНЛУ, 2011. 341 с. Гриф МОН України
 •  Ніконова В.Г. Трагедійна картина світу в поетиці Шекспіра: Монографія. – Дніпропетровськ: Вид-во ДУЕП, 2007. – 364 с.
 • Межъязыковая речевая корреляция в текстах с инвариантным сюжетным содержанием: Навчальний посібник / В. Г. Ніконова. Дніпропетровськ: ДДУ, 1997. 64 с.
 • Мова Шекспіра (Shakespeare’s English): Навчальний посібник / V.Nikonova. Дніпропетровськ: ДДУ, 1996. 88 с.
 • Labour Exchange: Навчальний посібник / В. Г. Ніконова, Л.В. Потураєва. Дніпропетровськ: Вид-во Навчальна книга, 1996. 39 с.
 • Совершенствуйте свой английский: Навчальний посібник / В. Г. Ніконова, Л.Г.Іваник. Дніпропетровськ: ДГУ, 1995. 100 с.
 • Совершенствуйте свой английский: Навчальний посібник / В. Г. Ніконова, Л.Г.Іваник. Днепропетровск: Изд-во ДГУ, 1992. 88 с.
 • Курс лекций по лексикологии английского языка с упражнениями: Навчальний посібник / В. Г. Ніконова, Л.В. Потураєва. Днепропетровск: РИО ДГУ, 1990. 88 с.
 • Методические указания к работе с английскими оригинальными текстами по педагогической тематике / В. Г. Ніконова. Днепропетровск: РИО ДГУ, 1990. 52 с.

Наукові публікації за останні 5 років:

 •  Nikonova, V. & Boyko, Y. (2019). Gender-specific emotivity of Victorian female prose from a multidimensional perspective. In Lege artis. Language yesterday, today, tomorrow. The journal of University of SS Cyril and Methodius in Trnava. Trnava: University of SS Cyril and Methodius in Trnava, 2019, IV (1), June 2019, p. 47-82. ISSN 2453-8035 (журнал входить до наукометричних баз даних Web of Science)
 •  Nikonova, V.H., Boyko, Ya.V., Savina, Yu.O. Incongruity-specific British and American Humour from the Perspective of Translation Studies. In Kalbų studijos /Studies about Languages. No. 35/2019, pp. 89-103. Kaunas, Lithuania, 2019. ISSN 1648-2824 (print), ISSN 2029-72a03 (online), DOI.org/10.5755/j01.sal.35.0.22962. (журнал входить до наукометричних баз даних Scopus) \
 •  Ніконова В. Г., Луценко Р. І. Образні порівняння як засоби репрезентації індивідуально-авторської світобудови та їхні відтворення в художньому перекладі (на матеріалі українських перекладних версій сучасної англійської поезії). Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія Філологія. Том 22, № 2 (2019). Київ: Видавничий центр КНЛУ, 2019. С. 193-201. (журнал входить до наукометричних баз даних Index Copernicus)
 •  Ніконова В.Г., Бойко Я.В. Концептуальний простір естетичної оцінки в ліриці англійського романтизму. Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія Філологія. Том 21, № 2. Київ: Видавничий центр КНЛУ, 2018. С.62-71. (журнал входить до наукометричних баз даних Index Copernicus)
 •  Ніконова В.Г., Базилевич Н.В. Лінгвокогнтивне моделювання дискурсу рефлексії політичного лідера. Науковий Вісник кафедри ЮНЕСКО Київського національного лінгвістичного університету. Серія Філологія, Педагогіка, Психологія. Вип. 36. Київ: Видавничий центр КНЛУ, 2018. С. 23—35. (журнал входить до наукометричних баз даних Index Copernicus)
 •  Ніконова В. Г. Проблема адекватності перекладу художнього тексту: типи міжмовної мовленнєвої кореляції. Науковий Вісник кафедри ЮНЕСКО Київського національного лінгвістичного університету. Серія Філологія, Педагогіка, Психологія. Вип. 34. Київ : Видавничий центр КНЛУ, 2017. С. 21–28. (журнал входить до наукометричних баз даних Index Copernicus)
 •  Ніконова В. Г. Лінгвокогнітивні і комунікативно-когнітивні стратегії формування іміджу «ідеального політичного лідера» в англомовному медіа дискурсі. Нова філологія. Збірник наукових праць. Запоріжжя : ЗНУ, 2016. № 68. С. 22—30. (журнал входить до наукометричних баз даних Index Copernicus)
 •  Ніконова В.Г., Четова Н.Й. Лінгвокогнітивна конфігурація англомовного класичного фентезі. Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія Філологія. Том 19, № 1. Київ : Видавничий центр КНЛУ, 2016. С. 85–95. (журнал входить до наукометричних баз даних Index Copernicus)
 •  Никонова В.Г. Типы межъязыковой речевой корреляции: коррелят-аналог (на материале русских переводов Шекспира). Наукові записки. Серія: Філологічні науки (мовознавство). Вип. 136. Кіровоград: Видавець Лисенко В.Ф., 2015. С. 22–28. (журнал входить до наукометричних баз даних Index Copernicus)
 •  Никонова В.Г. Типы межъязыковой речевой корреляции: коррелят-эквивалент (на материале русских переводов трагедии В. Шекспира «Гамлет»). Одеський лінгвістичний вісник: Науково-практичний журнал. Вип. 4. Одеса, 2014. С. 182–188. (журнал входить до наукометричних баз даних Index Copernicus)
 •  Никонова В.Г. Художественные тексты с инвариантным сюжетным содержанием как проблема художественного перевода (на материале русских переводов трагедии В. Шекспира «Гамлет»). Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Філологія». Вип. 9. Одеса, 2014. С. 159-163 (журнал входить до наукометричних баз даних Index Copernicus)
 •  Никонова В.Г.. Межъязыковая речевая корреляция как проблема художественного перевода (на материале русских переводов Шекспира). Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія: Філологічні науки (Мовознавство): Збірник наукових праць. № 1. Дрогобич, 2014. С.60-66. (журнал входить до наукометричних баз даних Index Copernicus)

Контактна інформація:

Тел. (службовий): (0-44-) 287-15-97;

E-mail: vera1854@ua.fm

Веб-адреса авторського профілю у Google Scholar:

https://scholar.google.com.ua/citations?user=0v_Zv8UAAAAJ&hl=uk&oi=sra

h-індекс згідно з БД Google Scholar: 8

Web of Science ResearcherID:

https://publons.com/researcher/3091169/vira-nikonova/

h-індекс у Web of Science: 1

ORCID:  https://orcid.org/0000-0002-0324-4217

Share
Share