Кафедра англійської філології і перекладу імені професора І. В. Корунця

Про кафедру

Кафедра англійської і німецької філології та перекладу імені професора І. В. Корунця є випусковою кафедрою у структурі факультету перекладознавства. Кафедра спрямовує свою діяльність, враховуючи регіональну складову організації підготовки спеціалістів – перекладачів за навчальними планами і програмами, адаптованими до умов і перспектив розвитку не лише регіону м. Києва та Київської області, а й потреб усієї України.

Історія кафедри починається з 1993 р., коли вона очолювалась Заслуженим працівником народної освіти України, кандидатом філологічних наук, професором Ільком Вакуловичем Корунцем. На кафедрі викладалася практика англійської, німецької, італійської, французької мов та перекладознавчі дисципліни.

Корунець Ілько Вакулович

Корунець Ілько Вакулович

У зв’язку із збільшенням кількості студентів, бажаючих отримати спеціальність перекладача, у 1996 році було створено факультет перекладачів (декан – кандидат філологічних наук, професор Гладуш Надія Федорівна) з двома кафедрами: кафедра теорії та практики перекладу англійської, німецької, французької та італійської мов під керівництвом кандидата філологічних наук, професора Ілька Вакуловича Корунця, а з 1999 р. – кандидата педагогічних наук, доцента Олени Іванівни Селіванової, та кафедрою романських та германських мов, очолювану кандидатом філологічних наук, доцентом Ларисою Олександівною Федоровою.

Селіванова Олена Іванівна

Селіванова Олена Іванівна

У 2000 р. дві кафедри на факультеті перекладачів були розділені за принципом викладання мов. Було створено 4 кафедри відповідно: кафедра теорії та практики перекладу під керівництвом кандидата педагогічних наук, доцента Олени Іванівни Селіванової, кафедра англійської мови (1-2 курси) під керівництвом кандидата філологічних наук, доцента Людмили Миколаївни Велікової, кафедра німецької мови та перекладу, очолювана доктором філологічних наук, професором Лілєю Анатоліївною Долгополовою, та кафедра романських мов та перекладу, керована кандидатом філологічних наук, доцентом Людмилою Сергіївною Лемешко.

У 2006 р. з огляду на велику кількість дисциплін та викладачів кафедра теорії та практики перекладу, завідувачем якої була кандидат філологічних наук, доцент Ганна Вадимівна Чеснокова, була розділена на кафедру порівняльного мовознавства і теорії та практики перекладу, очолювану доктором філологічних наук, професором Світланою Павлівною Денисовою,

Денисова Світлана Павлівна

Денисова Світлана Павлівна

та кафедру англійської філології факультету перекладачів під керівництвом кандидата філологічних наук, доцента Якуби Валентини Володимирівни. З вересня 2010 р. кафедру англійської філології факультету перекладачів очолювала доктор філологічних наук, професор Ніконова Віра Григорівна.

У 2013 р. з метою оптимізації структури університету і підвищення ефективності організації навчально-виховного процесу на базі кафедри зіставного мовознавства і теорії та практики перекладу і кафедри англійської філології факультету перекладачів було створено кафедру англійської філології і перекладу. Завідувачем кафедри було призначено доктора філологічних наук, професора Ніконову Віру Григорівну

Ніконова Віра Григорівна

На кафедрі англійської і німецької філології та перекладу імені професора І. В. Корунця використовується комплексна система формування професорсько-викладацького складу на основі залучення до навчально-виховного процесу провідних науково-педагогічних працівників і талановитих молодих викладачів.

З 2 вересня 2019 р. у зв’язку з реорганізацією факультету та кафедр, з метою оптимізації освітнього процесу, кафедру перейменовано на кафедру англійської і німецької філології та перекладу імені професора І. В. Корунця

Перелік навчальних дисциплін, інших видів навчальної роботи, закріплених за кафедрами факультету перекладознавства

Кафедра керує магістратурою з перекладознавчих дисциплін і відповідає за написання курсових та дипломних робіт. Кафедра також відповідає за викладання вищезгаданих дисциплін слухачам Центру післядипломної освіти, студентам екстернату, факультету заочної та вечірньої освіти.

Достатньо уваги приділяється всіма викладачами кафедри вихованій роботі зі студентами. Усім відомий конкурс на кращій художній переклад, який започаткував професор Корунець Ілько Вакулович і у якому активно беруть участь студенти не тільки факультету перекладачів, але і інших факультетів університету

Методичну та технічну роботу здійснює Мікрюкова Оксана Олександрівна.

 

Звіт кафедри англійської філології і перекладу

імені професора І.В. Корунця за 2018/2019 навчальний рік

1. Головні напрями роботи і основні здобутки кафедри в 2018/2019 навчальному році

Кафедра відповідає за підготовку бакалаврів філології і магістрів перекладу з англійської як першої іноземної мови.

Педагогічна діяльність кафедри зорієнтована на денній і заочній формах навчання на факультеті перекладачів за двома спеціальностями: 035 Філологія (за двома спеціалізаціями: 035.04 Германські мови і літератури (переклад включно) і 035.10 Прикладна лінгвістика), 242 Туризм.

Протягом 2018-2019 навчального року на кафедрі викладалися 62 дисципліни, із яких 30 практичних і 32теоретичні мовні і перекладацькі дисципліни.

2. Науково-педагогічні кадри

2.1. У поточному 2018-2019 навчальному році кадровий склад кафедри включає 38 викладачів, штатних працівників кафедри, із них: 3 – доктори наук, професори, 1 професор, кандидат наук, 20 – кандидати наук (табл. 1).

Таблиця 1

Перелік працівників кафедри англійської філології і перекладу

імені професора І.В. Корунця

(у червні 2019 року)

Перелік штатних працівників

п/п

П. І. П. Науковий ступінь Вчене звання Посада
Ніконова В. Г. доктор філологічних наук професор завідувач кафедри
Демецька В.В. доктор філологічних наук професор професор
Семенець О.Є. доктор філологічних наук професор професор
Максімов С. Є. кандидат філологічних наук професор професор
Ігіна З.О. кандидат філологічних наук доцент доцент
Галич О. Б. кандидат філологічних наук доцент доцент
Капранов Я. В. кандидат філологічних наук доцент доцент
Кючюкіплікчі О.О. кандидат філологічних наук доцент доцент
Мелешкевич Л. М. кандидат філологічних наук доцент доцент
Мелько Х. Б. кандидат філологічних наук доцент доцент
Селіванова О. І. кандидат педагогічних наук доцент доцент
Скрябіна В. Б. кандидат філологічних наук доцент доцент
Голіяд Н. І. кандидат філологічних наук доцент
Кононець Ю. В. кандидат філологічних наук доцент
Сніцар В. П. кандидат філологічних наук доцент
Чернікова О. І. кандидат філологічних наук доцент
Борис Д.П. кандидат філологічних наук старший викладач
Горицька Ю. В. кандидат філологічних наук старший викладач
Кукаріна А.Д. кандидат філологічних наук старший викладач
Никитченко К.П. кандидат філологічних наук старший викладач
Прокопчук М. М. кандидат педагогічних наук старший викладач
Стрельченко Н.С. кандидат філологічних наук старший викладач
Тронь Т. В. кандидат філологічних наук старший викладач
Содель О. С. кандидат філологічних наук викладач
Ігнатенко Л. Ю. старший викладач
Рахнянський В.В. старший викладач
Гатальська М.С. викладач
Дейнеко І.В. викладач
Єнько С. В. викладач
Іваненко К. В. викладач
Карпенко Ю. В. викладач
Качур І.В.
Кириченко Т. Г. викладач
Кулешір М. М. викладач
Курбаль-Грановська О.О. викладач
Рибакова К. А. викладач
Хаботнякова П. С. викладач
Шкута О. Г. викладач
Перелік працівників, які перебувають в декретній відпустці:
Прокопів Г. Я. викладач
Пашун О. В. викладач
Чміленко О. М. викладач

2.2. У складі кафедри англійської філології і перекладу імені професора І.В. Корунця

на постійній основі – 38 викладачів, у тому числі 24 науково-педагогічних працівники – із науковими ступенями та вченими званнями, що становить 63%. Із них: 3 доктори наук, професори (Ніконова В.Г., Демецька В.В., Семенець О.Є.), 1 кандидат наук, професор (Максімов С.Є.), 12 кандидатів наук, доцентів (Галич О.Б., Голіяд Н.І., Ігіна З.О., Капранов Я.В., Кононець Ю.В., Кючюкіплікчі О.О., Мелешкевич Л.М., Мелько Х.Б., Сніцар В.П., Скрябіна В.Б., Селіванова О.І., Чернікова О.І.), 7 кандидатів наук, старших викладачів (Горицька Ю.В., Кукаріна А.Д., Стрельченко Н.С., Борис Д.П., Никитченко К.П., Прокопчук М. М., Тронь Т. В.), 1 кандидат наук, викладач (Содель О.С.).

Із 14 викладачів без наукового ступеню 9 викладачів закінчили аспірантуру (Дейнека І.А., Іваненко К.В., Ігнатенко Л.Ю., Карпенко Ю.В., Качур І.В., Кириченко Т.Г., Кулешір М.М., Рахнянський В.В., Рибакова К.А.); 4 викладачі поступили до аспірантури: Гізер К.О., Шкута О.Г., Курбаль-Грановська О.О., Маркова Ю. Р.

Протягом 2018-2019 н.р. проводили відкриті заняття на заміщення відповідних вакантних посад такі викладачі: на отримання вченого звання доцента: Галич О. Б., на посаду доцента – Голіяд Н.І., Ігіна З. О., Кононець Ю. В., Кукаріна А. Д., Сніцар В. П., Стрельченко Н. С., Чернікова О. І.; на посаду старшого викладача: Борис Д., П., Никитченко К. П., Прокопчук М. М., Рахнянський В. В., Тронь Т. В.; на посаду викладача: Содель О. С., Курбаль- Грановська О. О., Відвідування відкритих занять колег та обговорення проведеного заняття є обов’язковим, оскільки сприяє підвищенню професійної педагогічної майстерності кожного.

У жовтні 2018 н.р. після навчання в докторантурі вийшла на кафедру доц. Ігіна З.О.

2.3. На кафедрі проводиться постійна робота з підготовки та залучення кваліфікованих викладачів. У педагогічному складі кафедри багато молодих викладачів, тому у процесі сумісної роботи досвідчені колеги діляться власним викладацьким досвідом із молоддю. На початку навчального року за кожним з викладачів, які працювали на кафедрі перший рік, було закріплено викладача-наставника з метою надання методичної допомоги.

Основними шляхами поліпшення кадрового забезпечення кафедра вважає професійну перепідготовку викладацького складу, стажування, навчання в аспірантурі, докторантурі.

2.4. У звітному 2018-2019 н.р. підвищення кваліфікації викладачів кафедри здійснювалося такими шляхами:

 •  захист кандидатської дисертації (ст. викл. Прокопчук М.М.);
 •  навчання в аспірантурі (викл. Гізер К.О., Шкута О.Г., Курбаль-Грановська О. О., Маркова Ю. Р.);
 •  доопрацювання дисертацій після закінчення аспірантури (Дейнеко І.В., Іваненко К.В., Карпенко Ю.В., Кириченко Т.Г., Рахнянський В.В., Рибакова К.А.);
 •  співпраця викладачів кафедри з Ресурсним Центром для при посольстві США, Британської Ради;
 •  участь у роботі громадської організації «Всеукраїнська спілка викладачів перекладу», з 2013 року по теперішній час (проф. Максімов С.Є., доц. Селіванова О.І., доц. Скрябіна В.Б., доц. Кононець Ю.В.);
 •  членство всієї кафедри в CTER – Consortium for Translation Education Research (Краків, Польща);
 •  стажування в Клайпедському університеті (англ. Klaipeda University) у Литовській Республіці за програмою “Lithuanian Language and Culture Summer Course 2018” у період з 12 липня 2018 р. по 08 серпня 2018 р. та стажування в Ризькому технічному університеті (англ. Riga Technical University) у Латвійській Республіці за програмою “Cultural Aspects of Latvian Language” у період з 14 серпня 2019 р. по 25 серпня 2019 р. (доц. Капранов Я.В.)
 •  участь у тренінгах, семінарах.

Інформація про підвищення кваліфікації та стажування

всіх штатних науково-педагогічних працівників кафедри

у 2018-2019 н. р.

п/п

Прізвище, ім’я, по батькові штатного науковопедагогічного працівника кафедри Посада, науковий ступінь, вчене звання Дата підвишення кваліфікації/ стажування у 2018-2019 н. р. Дата останнього підвишення кваліфікації/ стажування Форма підвищення кваліфікації / стажування Найменування закладу, де відбулося підвищення кваліфікації/ стажування Документ, що підтверджує підвищення кваліфікації /стажування
1 2 3 4 5 6 7 8
Ніконова В. Г. зав.кафедри, д.ф.н., проф. 13-17 лютого 2017 р. Курси підвищення кваліфікації за участі проф. Черноватого Л.М. КНЛУ сертифікат
Демецька В.В. д.ф.н., проф. 19 березня – 30 травня 2018 р. Методика викладання перекладацьких дисциплін із використанням інформаційно-комунікаційних технологій» (90 годин), КНЛУ сертифікат
Семенець О.Є. д.ф.н., проф. 19 березня – 30 травня 2018 р. Методика викладання перекладацьких дисциплін із використанням інформаційно-комунікаційних технологій» (90 годин), КНЛУ сертифікат
Кючюкіплікчі О.О. к.ф.н., доц. 2016 р. Навчання в докторантурі КНЛУ свідоцтво
Максімов С. Є. к.ф.н., проф. 13-17 лютого 2017 р. Курси підвищення кваліфікації за участі проф. Черноватого Л.М. КНЛУ сертифікат
Мелешкевич

Л. М.

к.ф.н., доц. 13-17 лютого 2017 р. Курси підвищення кваліфікації за участі проф. Черноватого Л.М. КНЛУ сертифікат
Мелько Х. Б. к.ф.н., доц. 13-17 лютого 2017 р. Курси підвищення кваліфікації за участі проф. Черноватого Л.М. КНЛУ сертифікат
Селіванова

О. І.

к.п.н., доц. 13-17 лютого 2017 р. Курси підвищення кваліфікації за участі проф. Черноватого Л.М. КНЛУ сертифікат
Скрябіна В. Б. к.ф.н., доц. 2016 р.

9‒11 лютого 2018 р.

тренінг на тему: “Writing with Academic Integrity: Keys to Success”/ «Дотримання академічної доброчесності у письмових роботах: ключ до успіху» (32 години) Американські Ради з міжнародної освіти, Проект сприяння академічній доброчесності в Україні, Арізонський університет (США) сертифікат
Галич О. Б. к.ф.н., доц. 13-17 лютого 2017 р. Курси підвищення кваліфікації за участі проф. Черноватого Л.М. КНЛУ сертифікат
Капранов Я. В. к.ф.н., доц. 13-17 лютого 2017 р. Курси підвищення кваліфікації за участі проф. Черноватого Л.М. КНЛУ сертифікат
Кононець

Ю. В.

к.ф.н., доц. 13-17 лютого 2017 р. Курси підвищення кваліфікації за участі проф. Черноватого Л.М. КНЛУ сертифікат
Сніцар В. П. к.ф.н., доц. 13-17 лютого 2017 р. Курси підвищення кваліфікації за участі проф. Черноватого Л.М. КНЛУ сертифікат
Чернікова О. І. к.ф.н., доц. 13-17 лютого 2017 р. Курси підвищення кваліфікації за участі проф. Черноватого Л.М. КНЛУ сертифікат
Голіяд Н. І. к.ф.н., доц. 13-17 лютого 2017 р. Курси підвищення кваліфікації за участі проф. Черноватого Л.М. КНЛУ сертифікат
Горицька Ю. В. к.ф.н., доц. 13-17 лютого 2017 р. Курси підвищення кваліфікації за участі проф. Черноватого Л.М. КНЛУ сертифікат
Никитченко К.П. к.ф.н., ст. викл. 13-17 лютого 2017 р. Курси підвищення кваліфікації за участі проф. Черноватого Л.М. КНЛУ сертифікат
Стрельченко Н.С. к.ф.н., доц. 13-17 лютого 2017 р. Курси підвищення кваліфікації за участі проф. Черноватого Л.М. КНЛУ сертифікат
Кукаріна А.Д. к.ф.н., ст. викл. 13-17 лютого 2017 р. Курси підвищення кваліфікації за участі проф. Черноватого Л.М. КНЛУ сертифікат
Прокопчук

М. М.

к.ф.н., ст. викл. 13-17 лютого 2017 р. Курси підвищення кваліфікації за участі проф. Черноватого Л.М. КНЛУ сертифікат
Ігнатенко

Л. Ю.

ст. викл. 13-17 лютого 2017 р. Курси підвищення кваліфікації за участі проф. Черноватого Л.М. КНЛУ сертифікат
Борис Д.П. к.ф.н., ст. викладач 13-17 лютого 2017 р. Курси підвищення кваліфікації за участі проф. Черноватого Л.М. КНЛУ сертифікат
Тронь Т. В. к.ф.н., ст. викладач 13-17 лютого 2017 р. Курси підвищення кваліфікації за участі проф. Черноватого Л.М. КНЛУ сертифікат
Рахнянський

В. В.

ст. викладач 13-17 лютого 2017 р. Курси підвищення кваліфікації за участі проф. Черноватого Л.М. КНЛУ сертифікат
Гатальська М.С. викладач 13-17 лютого 2017 р. Курси підвищення кваліфікації за участі проф. Черноватого Л.М. КНЛУ сертифікат
Дейнеко І.В. викладач 2016 р. Навчання в аспірантурі КНЛУ свідоцтво
Єнько С. В. викладач 13-17 лютого 2017 р. Курси підвищення кваліфікації за участі проф. Черноватого Л.М. КНЛУ сертифікат
Іваненко К. В. викладач 13-17 лютого 2017 р. Курси підвищення кваліфікації за участі проф. Черноватого Л.М. КНЛУ сертифікат
Карпенко

Ю. В.

викладач 13-17 лютого 2017 р. Курси підвищення кваліфікації за участі проф. Черноватого Л.М. КНЛУ сертифікат
Кириченко

Т. Г.

викладач 13-17 лютого 2017 р. Курси підвищення кваліфікації за участі проф. Черноватого Л.М. КНЛУ сертифікат
Кулешір М. М. викладач 13-17 лютого 2017 р. Курси підвищення кваліфікації за участі проф. Черноватого Л.М. КНЛУ сертифікат
Курбаль-Грановська О.О. викладач 19 березня – 30 травня 2018 р. Методика викладання перекладацьких дисциплін із використанням інформаційно-комунікаційних технологій» (90 годин), КНЛУ сертифікат
Рибакова К. А. викладач 13-17 лютого 2017 р. Курси підвищення кваліфікації за участі проф. Черноватого Л.М. КНЛУ сертифікат
Хаботнякова

П. С.

викладач 13-17 лютого 2017 р. Курси підвищення кваліфікації за участі проф. Черноватого Л.М. КНЛУ сертифікат
Шкута О. Г. викладач 13-17 лютого 2017 р. Курси підвищення кваліфікації за участі проф. Черноватого Л.М. КНЛУ сертифікат

Для вирішення завдань навчально-виховного процесу кафедра співпрацює з існуючими в Україні філіями таких відомих установ, як America House та British Council. Протягом року викладачі кафедри відвідували семінари, презентації нової навчальної літератури, які проводились фахівцями вищезазначених закладів. Ефективність цих заходів є досить високою.

2.5. Провідні фахівці, учені вищих закладів освіти України та інших країн світу до викладацької діяльності на кафедрі не залучалися.

3. Навчальна робота

3.1. Протягом звітного періоду зусилля педагогічного складу кафедри були спрямовані на подальше забезпечення роботи кафедри в новітніх умовах:

– оновлено методичні вказівки з:

– кваліфікаційного іспиту (бакалавр) – Ніконова В.Г., Мелешкевич Л..М.

– кваліфікаційного іспиту (магістр) – Максімов С.Є., Селіванова О.І.

– перекладацької практики з першої іноземної мови (бакалаври, магістри) – Селіванова О.І.

– оновлено всі робочі програми з практичних і теоретичних дисциплін;

– створено робочі програми з нових практичних і теоретичних дисциплін.

Чинні програми орієнтовано на формування у студентів лінгвістичних, комунікативних, країнознавчих і перекладацьких знань і вмінь. Програми узгоджено з іншими кафедрами, які забезпечують викладання на факультеті перекладачів, що сприяє реалізації міжпредметних зв’язків.

Потужний кадровий склад кафедри протягом двох років існування кафедри забезпечував комплексну підготовку бакалаврів і магістрів за фахом “Переклад” з англійської як першої іноземної мови із дисциплін філологічного і перекладацького циклу на всіх формах навчання на факультеті перекладачів.

З метою удосконалення та поліпшення процесу формування професійної перекладацьких компетентностей студентів, на кафедрі широко використовуються сучасні інформаційні технології.

Наразі викладачами кафедри розробляються електронні навчально-методичні матеріали з кожної дисципліни з використанням сучасних інформаційних технологій. Ведеться робота щодо створення електронних навчальних посібників, розміщується на сайті кафедри електронні версії посібників, зокрема з усного двостороннього перекладу.

Викладачі кафедри самостійно готують в електронному вигляді презентації лекційного матеріалу з кожної дисципліни і за допомогою мультимедійних проекторів, презентують їх студентам під час лекцій.

Інформаційне забезпечення освітньої діяльності підтримується на сайті кафедри (https://translationstudies.knlu.edu.ua), на якому розміщено:

→ актуальні новини і повідомлення для студентів;

→ історія кафедри англійської філології і перекладу імені професора І.В. Корунця;

→ науково-дослідна робота кафедри (інформація оновлюється щороку);

→ аспірантура (інформація про аспірантів кафедри, теми дисертацій);

→ міжнародна діяльність кафедри (інформація оновлюється постійно);

→ аудиторна і позааудиторна виховна робота викладачів кафедри (інформація оновлюється щороку);

→ науково-дослідна робота студентів факультету перекладачів (інформація оновлюється постійно);

→ науково-педагогічні працівники кафедри;

→ навчально-методичні матеріали.

Протягом навчального року у процесі викладання мовних і перекладацьких дисциплін застосовувались різні технічні засоби й обладнання. Усі викладачі кафедри регулярно працювали зі студентами у відеокласах; студенти самостійно працювали у фонозалі університету. Окрім сайту кафедри, на якому розміщено всі необхідні матеріали для студентів щодо опанування ними всього комплексу філологічних і перекладацьких дисциплін: система рейтинго-модульного контролю, положення про відпрацювання, матеріали для самостійної роботи, навчально-методичні матеріали, у тому числі електронні, посібники та методичні рекомендації, які розробляються викладачами кафедри, викладачі кафедри активно використовують «хмарні» технології. На сайті кафедри інтегровано «хмарний диск» від компанії «Гугл», а також хмарний сервіс «Дропбокс». Для кожного викладача створено індивідуальний обліковий запис, за допомогою якого викладачі мають можливість самостійно розміщувати будь-які навчально-методичні матеріали в будь-який, зручний для них, час. Усі викладачі кафедри зареєстровані на освітньому сайті КНЛУ.

Загалом, інформаційне забезпечення навчального процесу на кафедрі перебуває у постійній динаміці, постійно удосконалюється й активно оновлюється.

Важливою є оснащення одного комп’ютерного класу безкоштовним ліцензійним програмним забезпеченням TRADOS у рамках міжнародного проекту “CAT for GRAD”, у якому взяло участь 15 викладачів кафедри.

Доступність інформації на трьох стендах про діяльність кафедри, про міжнародні програми, гранти та конференції, а також поточні повідомлення і, навіть, фотографії всіх викладачів, що є дуже зручним для студентів заочної форми навчання.

3.2. Новими напрямами роботи кафедри в звітному періоді було методичне забезпечення викладання дисциплін за вимогами кредитно-модульної системи та рейтинго-модульного оцінювання навчальних досягнень студентів, удосконалення робочих програм навчальних дисциплін і МКР з першої іноземної мови та теоретичних дисциплін для II−V курсів денної та заочної форм навчання.

Посилення контролю з боку кафедри за відвідуванням студентами аудиторних занять і виконанням ними Навчального плану з дисциплін кафедри здійснювалося за різними напрямами. Щорічно оновлюється розроблене у лютому 2014 року «Положення про відпрацювання пропущених занять із дисциплін кафедри англійської філології і перекладу для студентів денної форми навчання з фаху філологія (переклад (англійська)», яке розміщено на сайті і доведено до відома кожного студента кафедри.

3.3. Викладачі кафедри приділяли увагу методичному забезпеченню самостійної роботи студентів, яка є невід’ємною складовою навчального процесу. Самостійна робота здійснювалась як в аудиторії, так і в позааудиторний час і передбачала підготовку доповідей і проектні завдання на запропоновані теми, індивідуального читання, роботу у фонозалі, підготовку до практичних занять. Контроль самостійної роботи щорічно урізноманітнюється й здійснюється у формі заліків, виконання тестів, лабораторних, творчих завдань, захисту проектних робіт тощо.

Викладачі кафедри систематично працювали над створенням навчальних посібників, методичних рекомендацій, навчальних програм, завдань для самостійної роботи студентів, розробкою системи відпрацювання пропущених занять тощо.

З метою поліпшення рівня методичного забезпечення навчального процесу викладачі кафедри створюють нові посібники та перевидають доповнені видання.

1. Професійно-орієнтований переклад у когнітивно-дискурсивному ракурсі: Навч. посібник / В. Г. Ніконова, Ю. В.Кононець, Х. Б. Мелько, Е. В. Польова, В. Б. Скрябіна, В. П. Сніцар, О. І. Чернікова. Київ: Видавничий центр КНЛУ, 2018. 428 с.

2. Прокопчук М.М. Write with Buddy. Посібник з навчання техніки читання для учнів початкової школи : навч. посіб. Для 1 кл. закладів загальної середньої о світи. Київ : УОВЦ «Оріон», 2019. (Гриф МОН від 28.01.2019 № 23.1-12-Г-63)

3. Developing Translation Competence, посібник для самостійної роботи студентів IV курсу факультету перекладачів з практичного курсу перекладу для студентів / Гатальська М.С., Єнько С.В., Курбаль-Грановська О.О.Хаботнякова П.С. Київ, 2018. 96 с.

4. Мелько Х.Б. Навчально-методичний посібник для аудиторної та самостійної роботи студентів (денної та заочної форм навчання) «Порівняльна стилістика англійської та української мов» 84с.

У перспективі кафедра планує покращити роботу з методичного забезпечення та більш ефективного використання комп’ютерних технологій, створити пакети навчальних матеріалів для тренування й контролю рівня засвоєння окремих тем студентами.

3.4. Кафедра відповідає за підготовку бакалаврів і магістрів з англійської як першої іноземної мови. Для цих рівнів вищої освіти розроблено відповідні програми, підготовлено дидактичний матеріал для організації поточного та рубіжного контролю набутих студентами знань, умінь і навичок з дисциплін кафедри. Роботу кафедри спрямовано на викладання як практичних (мовних і перекладацьких), так і теоретичних (мовних і перекладацьких) дисциплін.

На кафедрі читається 18 курсів за вибором на денній і заочній формах навчання. Тематика курсів за вибором збігається з вимогами до професійних навичок майбутніх перекладачів та охоплює коло проблем, що залишилися за межами типових навчальних планів основних дисциплін. Разом із тим, запропонована викладачами кафедри тематика відповідає сучасним напрямам досліджень у мовознавстві та включає практичний підхід до тлумачень мовлення і сучасні методи лінгвістичного дослідження.

3.5. Контроль рівня знань, умінь і навичок студентів здійснювався відповідно до вимог програм семестрового контролю з першої іноземної мови та теоретичних перекладацьких дисциплін. Для контролю знань були оновлені поточні, рубіжні і підсумкові тести, екзаменаційні та залікові матеріали, модульні контрольні роботи (на І−V курсах), контрольні роботи для студентів факультету денної та заочного форм навчання тощо.

Більшість викладачів позитивно ставляться до впровадження кредитно-модульної системи оцінювання у практику викладання і вважають, що це сприяє підвищенню пізнавальної активності студентів, стимулює їх до систематичної роботи, самостійності та відповідальності за результати навчання, створює додаткову мотивацію для отримання позитивних оцінок та рейтингових балів.

3.6. Педагогічне навантаження, заплановане викладачам кафедри на 2018-19 навч. рік, виконано у повному обсязі.

4. Навчально-методична робота

4.1. Навчально-методична робота здійснювалася згідно з планами роботи кафедри, методичних секцій, індивідуальними планами викладачів. Робота була спрямована на покращення методичного забезпечення навчально-виховного процесу в умовах інтегрованого підходу та кредитно-модульної системи навчання дисциплін кафедри.

4.2. З метою поліпшення рівня методичного забезпечення навчального процесу викладачі кафедри створюють нові посібники та перевидають доповнені видання.

1. Професійно-орієнтований переклад у когнітивно-дискурсивному ракурсі: Навч. посібник / В. Г. Ніконова, Ю. В.Кононець, Х. Б. Мелько, Е. В. Польова, В. Б. Скрябіна, В. П. Сніцар, О. І. Чернікова. Київ: Видавничий центр КНЛУ, 2018. 428 с.

2. Прокопчук М.М. Write with Buddy. Посібник з навчання техніки читання для учнів початкової школи : навч. посіб. Для 1 кл. закладів загальної середньої о світи. Київ : УОВЦ «Оріон», 2019. (Гриф МОН від 28.01.2019 № 23.1-12-Г-63)

3. Developing Translation Competence, посібник для самостійної роботи студентів IV курсу факультету перекладачів з практичного курсу перекладу для студентів / Гатальська М.С., Єнько С.В., Курбаль-Грановська О.О.Хаботнякова П.С. Київ, 2018. 96 с.

4. Мелько Х.Б. Навчально-методичний посібник для аудиторної та самостійної роботи студентів (денної та заочної форм навчання) «Порівняльна стилістика англійської та української мов» 84с.

4.3. Перелік навчальних дисциплін, що мають методичний супровід, розміщений на сайті кафедри (із зазначенням їх авторів).

4.4. Кафедра має свій сайт. Адреса сайту кафедри https://translationstudies.knlu.edu.ua . Інформація на ньому постійно оновлюється. Студенти можуть легко знайти потрібні їм матеріали, оскільки вони знаходяться в окремих папках для різних курсів. Тут також можна знайти відомості про науково-дослідну, виховну та міжнародну діяльність викладачів кафедри.

4.5. Кафедра приділяє багато уваги організації надання студентам можливості для індивідуальної та самостійної роботи з усіх дисциплін. Для кожної із навчальних дисциплін кафедри розроблено комплекс навчально-методичного забезпечення, який зберігається на кафедрі у роздрукованому вигляді, а також вибірково розміщений на сайті кафедри. На кафедрі створено всі умови для копіювання необхідної інформації на електронні носії у різних форматах: на дискету, на компакт-диск, на флеш-носій. Копіювати студенти можуть з сайту кафедри.

У рубриці «Навчально-методичні матеріали» інформацію для студентів усіх ступенів вищої освіти розміщено в окремих папках залежно від року навчання – для 1-4 курсів першого (бакалаврського) і 1-2 курсів другого (магістерського) рівнів вищої освіти.

У кожній папці відповідного курсу містяться папки з назвами академічних дисциплін, що вивчаються у відповідному семестрі, у яких надано:

→ критерії оцінювання поточної аудиторної (усної і писемної) і самостійної (писемної) роботи студента протягом семестру;

→ матеріали і завдання для семінарських занять;

→ інформаційні ресурси (список базової і додаткової літератури, Інтернет ресурси);

→ матеріали для відпрацювання;

→ зразок модульної контрольної роботи з критеріями оцінювання;

→ питання до заліку;

→ екзаменаційні питання;

→ зразок екзаменаційного білету;

→ критерії оцінювання на екзамені;

→ графік консультацій викладачів;

→ графік прийому відпрацювань.

Усі лекції викладачів кафедри виконано у форматі Power Point. Навчальні посібники, створені викладачами кафедри, зберігаються в електронному варіанті на кафедрі (ауд. 501) і доступні усім студентам для копіювання.

  1. У 2018-2019 н. р. на кафедрі працюють такі методичні секції:

→ теоретичних перекладознавчих дисциплін (керівник – к.п.н., доц. Селіванова О.І.);

→ теоретичних мовних дисциплін (керівник – к.ф.н., доц. Галич О.Б.);

→ першої іноземної мови ІІІ курсу (керівник – ст. викл. Ігнатенко Л.Ю.);

→ першої іноземної мови ІV курсу (керівник – к.ф.н., доц. Мелешкевич Л.М.);

→ практичного курсу перекладу (керівник – к.ф.н., ст.викл. Кукаріна А.Д.);

→ усного двостороннього перекладу (керівник – к.ф.н., проф. Максімов С.Є.).

На засіданнях секцій розглядались такі питання:

→ зміст, форми, методи й ефективність роботи в умовах кредитно-модульної системи навчання;

→ результати атестацій із першої іноземної мови та теоретичних дисциплін, їх вплив на рівень якісної та кількісної успішності навчання студентів;

→ підготовка до олімпіади з іноземних мов і перекладу;

→ форми та методи організації самостійної роботи студентів тощо.

4.7. Методичного кабінету при кафедрі немає.

4.8. На кафедрі існують певні резерви щодо поліпшення роботи з організаційного, навчально-методичного й інформаційного забезпечення навчального процесу. Подальша робота педагогічного колективу буде пов’язана з розробкою та вдосконаленням методичних складових кредитно-модульної системи (навчальних програм, МКР тощо). Також планується докласти більших зусиль щодо створення підручників, посібників, комп’ютерних курсів, впровадження їх у практику викладання дисциплін кафедри.

5. Якісні характеристики підготовки майбутніх фахівців

5.1. Викладачі спрямовують викладання Першої іноземної мови, Практики перекладу та теоретичних мовних і перекладознавчих дисциплін на майбутній фах, пропонуючи завдання з різних видів перекладу. Кваліфіковано та сумлінно працюють доц. Селіванова О.І., проф. Максімов С.Є., доц. Мелешкевич Л.М., доц. Мелько Х.Б., доц. Скрябіна В.Б., доц. Галич О.Б., доц. Кононець Ю.В., ст. викл. Ігнатенко Л.Ю., доц. Сніцар В.П., доц. Чернікова О.І., ст. викладач Тронь Т.В. та ін.

Навчально-виховний процес на кафедрі спрямований на підвищення якості фахової підготовки студентів. У практиці роботи кафедри ведеться постійний аналіз рівня здобутих знань, умінь і навичок студентів, індивідуальна робота зі слабкими студентами, пошук шляхів покращення показників якості та успішності.

На кафедрі організовано підготовку і захист курсових робіт із зіставного мовознавства (3 курс, 6 семестр), перекладу (4 курс, 7 семестр) і дипломних робіт магістра з перекладознавства (2 курс магістратури, 3 семестр). Інформацію про вимоги до оформлення курсових і дипломних робіт, терміни подачі на кафедру і вимоги до захисту розміщено на сайті кафедри.

Тематика курсових робіт із зіставного мовознавства на 3 курсі (169 курсових на денній формі навчання і 63 на заочній) і перекладу на 4 курсі (122 курсові на денній формі навчання і 62 курсових на заочній формі навчання), а також дипломних робіт магістра з перекладознавства (73) відображає наукові та науково-методичні напрями діяльності кафедри: проблеми англійськомовного дискурсу, когнітивної лінгвістики, емпіричних методів дослідження тексту, проблем дослідження семантичних і прагматичних аспектів мовних одиниць тощо. Тематика курсових і дипломних робіт оновлюється щороку і розміщується на сайті кафедри для того, щоб студенти мали можливість вибрати тему, а потім – зареєструвати її на кафедрі, написавши відповідну заяву із зазначенням теми і керівника.

Вимоги до виконання курсових і дипломних робіт, а також критерії їх оцінювання, надано у Методичних вказівках:

→ Методичні вказівки щодо виконання курсової роботи із зіставного мовознавства / В. Г. Ніконова, Х. Б. Мелько. К.: Вид-во КНЛУ, 2013, 2014. 26 с. (щорічно оновлювалася)

→ Методичні вказівки щодо виконання курсової роботи з перекладу / В. Г. Ніконова, С. Є. Максімов, О. І. Чернікова. 3-тє вид., випр. і доп. К.: Вид-во КНЛУ, 2016 (також – 2013, 2014, 2015). 26 с. (щорічно оновлювалася)

→ Методичні вказівки щодо виконання дипломної роботи магістра з перекладознавства за другим (магістерським) рівнем вищої освіти / В. Г. Ніконова, С. Є. Максімов, В. Б. Скрябіна. К.: Видавничий центр КНЛУ, 2015. 23 с. (розроблено у 2013 році, наявно у бібліотеці КНЛУ з червня 2015 року).

5.2. Кафедра вважає, що підвищенню рівня фахової підготовки майбутніх фахівців у галузі філології і перекладу сприятиме покращення інформаційного та технічного забезпечення навчально-виховного процесу, вдосконалення системи оцінювання вмінь і навичок студентів із фахових дисциплін, зокрема тих, що викладаються за кредитно-модульною системою.

6. Позааудиторна виховна робота кафедри

6.1. Кафедра англійської філології і перекладу імені професора І.В. Корунця здійснює організаційно-виховну і культурно-просвітницьку роботу серед студентів ІІІ курсу. Відповідальна за організацію виховної роботи на кафедрі – доц. Сніцар В.П.

На першому засіданні кафедри було призначено кураторів кафедри: доц. Мелько Х.Б., доц. Мелешкевич Л.М., ст. викл. Рахнянський В.В., викл. Кулешір М.М., ст. викл. Ігнатенко Л.Ю., ст. викл. Стрельченко Н.С., ст. викл. Борис Д.П., викл. Шкута О.Г.

6.2. Куратори груп регулярно проводять зустрічі зі студентами, серед яких варто виокремити:

Організаційні заходи у 2018-2019 н.р.

Проведення заходів з нагоди відзначення Міжнародного дня миру
(21 вересня):

 • круглий стіл «Збереження миру – обов’язок чи життєва необхідність?»
 • виховна година «Світові потрібен мир»; виховна година «Ні війні!»
 • дидактична дискусія «Війна: дипломатичний провал чи соціальна необхідність?»

(20 – 22.09.2018 р.; відповідальні за проведення: викл. Кулешір М.М., викл. Шкута О.Г., доц. Мелько Х.Б., ст. викл. Ігнатенко Л.Ю., ст. викл. Стрельченко Н.С., ст. викл. Борис Д.П., ст. викл. Рахнянський В.В., викл. Рибакова К.А.).

Проведення заходів з нагоди святкування Міжнародного дня перекладача (30 вересня):

 • Олімпіада з першої іноземної мови (ІІІ курс): 24.09.18 – 28.09.18; відповідальні за проведення олімпіади: ст. викл. Ігнатенко Л.Ю., ст. викл. Борис Д.П..
 • Олімпіада з першої іноземної мови (ІV курс): 24.09.18 – 28.09.18; відповідальні за проведення олімпіади: доц. Мелешкевич Л.М., ст. викл. Прокопчук М.М.
 • Олімпіада з перекладу (ІІІ, IV курси): 24.09.18 – 28.09.18; відповідальні за проведення олімпіади: доц. Капранов Я.В., ст. викл. Кукаріна А.Д.
 • Проведення «Днів кафедри англійської філології і перекладу»:
 • Проведення бесід, дискусій, круглих столів, вікторин, присвячених особливостям професії перекладача: «Професія перекладача: міфи та факти»; «Професійний кодекс перекладача»; «Дипломатія і професія перекладача: від минулого до сучасного»; «Переклад і культура: особистісний вимір»; «Переклад: конфлікт чи діалог культур?»; «Професійна підготовка перекладачів в системі вищої освіти України, країн ЄС, США і Канади»; «Інформаційні технології в перекладацькій діяльності»; «Націєтворча місія перекладу»; «Українська перекладацька школа: найвидатніші представники та здобутки» (26.09.18 – 28.09.18).
 • Лекція-зустріч «Використання навчальних онлайн-платформ в освітньому процесі» з автором новітніх методик викладання англійської мови, старшим методистом Міжнародного освітньо-методичного центру Dinternal Education; викладачем англійської мови (кваліфікації CELTA, MA Applied Linguistics, TESOL, DTLLS), сертифікованим екзаменатором міжнародних мовних екзаменів Pearson Test of English (PTE) Майклом Хадсоном (відповідальна за проведення: ст. викл. Прокопчук М.М.; 27.09.2018р.)
 • Виставка стіннівок студентів з нагоди святкування Міжнародного дня перекладача (24.09.18 – 28.09.18; відповідальні: доц. Сніцар В.П., куратори).

Проведення заходів до Дня захисника України (14 жовтня):

– бесіда-екскурс в історію «Козацькому роду нема переводу»;

– бесіда на тему: «Внесок українських військових у добробут і процвітання України;

– година мужності «Відважний український воїн – нащадок славних віків»;

– година мужності «Сила нескорених”;

– перегляд фільмів: “Ті, хто пройшов крізь вогонь”, “Воїни духу”, “Кіборги”;

– бесіда та слайд-шоу «Одна в нас земля і одна Україна»;

– година цікавих повідомлень «Культура і традиції українських козаків»;

 • конкурсно-ігрова програма «Ігри патріотів»

(11.10.18р. – 15.10.2018 р.; відповідальні за проведення: викл. Кулешір М.М., викл. Шкута О.Г., доц. Мелько Х.Б., ст. викл. Ігнатенко Л.Ю., ст. викл. Стрельченко Н.С., ст. викл. Борис Д.П., ст. викл. Рахнянський В.В., викл. Рибакова К.А.).

Проведення заходів з нагоди відзначення Дня української писемності та мови (9 листопада):

– інформ-досьє «Історія української мови»;

– літературна вікторина «Вічне слово»;

– інформаційна година «Етапи становлення української писемності»;

– година мовознавства «Мови рідної краса»;

– вікторина «У рідному слові велика сила»;

– бесіда на тему: «З рідним словом міцніє держава»

– виховна година «Яке прекрасне рідне слово! Воно не світ, а всі світи!»

(09.11.18р. – 10.11.2018 р.; відповідальні за проведення: викл. Кулешір М.М., викл. Шкута О.Г., доц. Мелько Х.Б., ст. викл. Ігнатенко Л.Ю., ст. викл. Стрельченко Н.С., ст. викл. Борис Д.П., ст. викл. Рахнянський В.В., викл. Рибакова К.А.).

Проведення заходів з нагоди святкування Міжнародного дня студентів
(17 листопада):

(13.11.18р. – 17.11.2018 р.; відповідальні за проведення куратори кафедри: викл. Кулешір М.М., викл. Шкута О.Г., доц. Мелько Х.Б., ст. викл. Ігнатенко Л.Ю., викл. Стрельченко Н.С., викл. Борис Д.П., викл. Рахнянський В.В., викл. Рибакова К.А.).

Проведення заходів, присвячених Дню Гідності та Свободи України (21 листопада):

 • година гідності і патріотизму «Україна – територія Гідності і Свободи»;
 • дискусія на тему: «Гідність та свобода як основні складники української державності»;
 • година пам’яті «Вони пройшли крізь вогонь і зброю»;
 • бесіда «Майдан. Україна. Шлях до свободи»;
 • фотовиставка «Україна – територія Гідності і Свободи»;
 • «Біль мого народу» – відеопрезентація документальних фільмів про революційні події 2013-2014 рр.;
 • показ документального фільму «Палаюча зима: боротьба України за свободу»;
 • година мужності «Нас дух не зламати – свободу не вбити».

(19.11.18р. – 21.11.2018 р.; відповідальні за проведення куратори кафедри: викл. Кулешір М.М., викл. Шкута О.Г., доц. Мелько Х.Б., ст. викл. Ігнатенко Л.Ю., ст. викл. Стрельченко Н.С., ст. викл. Борис Д.П., ст. викл. Рахнянський В.В., викл. Рибакова К.А.).

Проведення заходів до Дня пам’яті жертв голодоморів в Україні (25 листопада 2018 р.)

 • Години пам’яті на теми:«Голодомор: не забудемо», «З болем у серці назад у минуле»; «Жнива скорботи»; «Голодомор – геноцид проти української нації»; «Чорна сповідь моєї Вітчизни»; «Голгофа голодної смерті»; «Голодомори 1921 – 1923, 1932 – 1933, 1946 – 1947 років. Цього ми не забудемо ніколи»; «Допоки пам’ять в серці не згасає» .

(20.11.18р. – 22.11.2018 р.; відповідальні за проведення куратори кафедри: викл. Кулешір М.М. (Па Па04-16), викл. Шкута О.Г.(Па09-16), доц. Мелько Х.Б. (Па 02-16), ст. викл. Ігнатенко Л.Ю. (Па01-16;Па 08-16), ст. викл. Стрельченко Н.С. (Па 06-16), ст. викл. Борис Д.П. (Па07-16; Па12-16), ст. викл. Рахнянський В.В.(Па 10-16; Па 11-16), викл. Рибакова К.А.(Па 13-16).

  • Перегляд та подальше обговорення документального фільму «Голодомор. Україна, XX століття: Технологія геноциду»

(21–22.11.2018р.; відповідальний за проведення ст. викл. Рахнянський В.В.; студенти груп Па 10-16; Па 11-16).

Участь у заходах до дня вшанування подвигу учасників Революції Гідності та увічнення пам’яті Героїв Небесної Сотні (19-20 лютого 2019 р.)

Проведення заходів з ушанування подвигу учасників Революції гідності та увічнення пам’яті Героїв Небесної Сотні:

 • патріотичні години «Я – українець. Роздуми про сьогодення»; «Український відлік»;
 • години пам’яті «Їм у віках судилося безсмертя…»; «Вони пройшли крізь вогонь і зброю. Пам’яті героїв Майдану»;
 • дискусія на тему: «Гідність та свобода як основні складники української державності»;
 • бесіда та слайд-шоу «Майдан. Україна. Шлях до свободи»;
 • «Біль мого народу» –відеопрезентація документальних фільмів про революційні події 2013-2014 рр.

(18.02.19р. –21.02.2019 р.; відповідальні за проведення куратори кафедри: викл. Кулешір М.М. (Па Па04-16), викл. Шкута О.Г. (Па09-16), доц. Мелько Х.Б. (Па 02-16), ст. викл. Ігнатенко Л.Ю. (Па01-16;Па 08-16), ст. викл. Стрельченко Н.С. (Па 06-16), ст. викл. Борис Д.П. (Па07-16; Па12-16), ст. викл. Рахнянський В.В.(Па 10-16; Па 11-16), викл. Рибакова К.А. (Па 13-16).

Проведення заходів до відзначення Дня пам’яті та примирення і 74-ої річниці перемоги над нацизмом в Європі, Дня пам’яті та примирення, Дня Перемоги

Проведення тематичних годин, годин патріотизму, годин пам’яті, історичних екскурсів, перегляд кінофільмів про Другу світову війну та німецько-радянську війну 1941-1945 рр., покладання квітів та вінків до могил, пам’ятників та пам’ятних знаків жертв Другої світової війни.

(06.05.19р. –10.05.2019 р.; відповідальні за проведення куратори кафедри: викл. Кулешір М.М. (Па Па04-16), викл. Шкута О.Г.(Па09-16), доц. Мелько Х.Б. (Па 02-16), ст. викл. Ігнатенко Л.Ю. (Па01-16;Па 08-16), ст. викл. Стрельченко Н.С. (Па 06-16), ст. викл. Борис Д.П. (Па07-16; Па12-16), ст. викл. Рахнянський В.В.(Па 10-16; Па 11-16) викл. Рибакова К.А.(Па 13-16)

Проведення виховних годин, тематичних бесід, дискусій

 • Дискусія на тему: «Людство та сучасні технології. Роль комп’ютерних технологій у досягненні успіху» (12 вересня 2018р., доц. Мелько Х.Б. група
  Па 02-16).
 • Бесіда на тему: «Успішний перекладач як фахівець і особистість» (ст. викл. Стрельченко Н.С.; група Па 06-15; 27 вересня 2018 р.).
 • Дискусії «Дрес-код студента»; «Точність ‒ ввічливість королів» (викл. Кулешір М.М.,

група Па 04-16; 24 жовтня 2018р.).

 • Дискусія «Скільки мов ти знаєш, стільки разів ти людина».
 • Тематична година на тему «Рідна мова солов’їна» (ст. викл. Борис Д.П. групи Па 07-16, Па 12-16; 12 листопада 2018 р.).
 • Круглий стіл «Художня книга у житті студента» (ст. викл. Рахнянський В.В.; групи Па 10-16; Па 11-16; 7 грудня 2018р.).
 • Бесіда-презентація на тему «Історія розвитку кінематографа» ( 10 квітня 2019р., ст. викл. Стрельченко Н.С., група Па 06-16);
 • Тематична година на тему «Професія, яка мене обрала» (25 квітня 2019 р., ст. викл. Борис Д.П., група Па 07-16; Па 12-16);
 • Бесіда «Режим дня студента як запорука успіху в навчанні» (15 травня 2019р,. ст. викл. Ігнатенко Л.Ю., групи Па 01-1; Па 08-16).

Оcновні масові виховні заходи у 2018-2019 н.р.

 • відвідування Національного академічного драматичного театру ім. І. Франка (викл. Рибакова К.А..; Па13-16; 22 вересня 2018р.);
 • відвідування наукової частини Ботанічного саду ім. академіка О. Фоміна Київського національного університету ім. Тараса Шевченка (ст. викл. Борис Д.П.; Па 07-16, Па 12-16; 14 вересня 2018р.);
 • відвідування Національного академічного театру опери та балету ім. Т. Г. Шевченка (викл. Кулешір М.М. група Па 04-16; група Па 05-16; 10 жовтня 2018р.);
 • відвідування національного драматичного театру ім. І.Франка (23 листопада 2018р., ст. викл. Стрельченко Н.С.; студенти груп Па 06-16; Па 14-16);
 • відвідування Національного музею історії України (5 жовтня 2018 р., викл. Шкута О.Г., група Па 11-16);
 • відвідування Національного музею літератури України (17 жовтня 2018 р., викл. Шкута О.Г. група Па 11-16);
 • відвідування Національного будинку органної та камерної музики
  (6 грудня 2018р, ст. викл. Рахнянський В.В.; групи Па 10-16; Па 11-16);
 • відвідування Національного науково-природничого музею НАН України (грудень 2018 р., доц. Мелько Х.Б., група Па 02-16);
 • відвідування Київського планетарію (ст. викл. ІгнатенкоЛ.Ю.; Па 01-16;
  Па 08-16; 17 грудня 2018р.);
 • відвідування Центрального музею Збройних Сил України; відвідування музею воскових фігур (викл. Шкута О.Г., Па 09-16; квітень 2019р.);
 • відвідування екскурсії англійською мовою «Київ – столиця України»;
 • -відвідування Національного музею історії України у Другій світовій війні (викл. Рибакова К.А..; Па13-16; 13.05; 19.05.2019р.);
 • відвідування Державного музею авіації (ст. викл. Рахнянський В.В.; групи Па 10-16; Па 11-16; травень 2019р.).

Регулярне відвідування гуртожитку кураторами та викладачами кафедри для контролю за умовами проживання студентів (протягом навчального року, за графіком).

6.3. При кафедрі працюють студентські гуртки, спрямовані на активізацію наукової діяльності студентів (табл. 2). Студентам була запропонована робота в таких секціях, тематика яких відображає основну спрямованість курсових і дипломних робіт.

Таблиця 2

Студентські наукові гуртки при кафедрі англійської філології і перекладу

імені професора І.В. Корунця

№ з/п Назва гуртка, секції при кафедрі Посада, прізвище та ініціали керівника Кількість студентів-членів клубу
1 Концептологія художнього дискурсу Проф. Ніконова В.Г. 28
2 Перекладацький аналіз тексту Проф. Максімов С.Є.. 12
3 Методологія навчання перекладу Доц. Селіванова О.І. 16
4 Прагматичні особливості художнього тексту Доц. Скрябіна В.Б. 28
5 Особливості функціонування сенсорної лексики в англійській та українській мовах Доц. Мелько Х.Б. 43
6 Морфологічні способи словотвору у зіставному аспекті Доц. Мелешкевич Л.М. 35
7 Проблеми термінознавства Доц. Сніцар В.П. 23
8 Фразеологізми в англійській та українській художній літературі Доц. Чернікова О.І. 15

6.4. Наставники академічних груп регулярно відвідували гуртожиток для контролю за дотриманням правил проживання студентів. Куратори та викладачі кафедри проводили зі студентами бесіди щодо правил поведінки в стінах університету та гуртожитку, запобігання паління, пияцтва, наркоманії; запізнення та пропусків занять.

Протягом навчального року куратори підтримували тісний зв’язок із батьками студентів. Куратори телефонували батькам, запрошували їх до університету, де проводили з ними бесіди щодо результатів навчання студентів.

Аналіз звітів кураторів-наставників груп свідчить про те, що в цілому викладачі виконали плани організаційно-виховної та культурно-просвітницької роботи.

6.5. Виховні заходи на кафедрі англійської філології і перекладу імені професора І.В. Корунця протягом 2018-2019 н.р. проведено на основі організаційних принципів та основних напрямів виховної роботи у закладах вищої освіти, концептуальних засад національної освіти, з урахуванням професійної спрямованості і потреб студентів.

Освітньо-виховні та культурно-просвітницькі заходи, проведені кураторами та викладачами кафедри, сприяють усебічному розвитку студентів, виявленню їх багатогранних талантів, залучають студентів до активного самопізнання і підвищують інтерес до навчання, наукової діяльності, цим самим зміцнюючи його авторитет на освітній ниві.

Важливим кроком до підвищення якості навчально-виховного процесу є організація виховних аудиторних і позааудиторних заходів, пов’язаних із навчально-тематичним матеріалом: проведення круглих столів, дискусій, дебатів, лінгвокраїнознавчих вікторин, зустрічей із носіями іноземної мови, відомими перекладачами, проведення концертів, перегляд фільмів іноземною мовою, організація виставок іноземного (англійського, німецького, італійського тощо) мистецтва. Зміст такої діяльності передбачає виховання майбутніх спеціалістів духовними, високоосвіченими, компетентними, авторитетними людьми, носіями високої загальної культури.

7. Науково-дослідна робота

7.1. На кафедрі проводиться значна науково-дослідна робота в руслі держбюджетної наукової теми “Когнітивні, дискурсивні та культурологічні аспекти сучасної германістики і перекладознавства”, затвердженої 29 вересня 2017 р. (номер держреєстрації 0117U003776).

Напрями, за якими виконується науково-дослідна робота кафедра, є:

 • «Лінгвокогнітивні аспекти англійськомовного дискурсу», керівники: проф. Ніконова В.Г., доц. Скрябіна В.Б.
 • «Переклад англійськомовного дискурсу як проблема міжмовної та міжкультурної комунікації», керівник: проф. Демецьк В.В., проф. Максімов С.Є.
 • «Культурологічні аспекти англійськомовного дискурсу і проблеми міжкультурної комунікації». керівник: проф. Семенець О.Є., доц. Селіванова О.І.

При кафедрі існує аспірантура із двох спеціальностей: 10.02.04 – германські мови (з вересня 2010р. згідно наказу 102-а від 11.10.2010р.), 10.02.16 – перекладознавство (з вересня 2013р.). Провідні фахівці кафедри здійснюють наукове керівництво написанням наукових досліджень аспірантами та здобувачами, готуючи викладацькі кадри вищої наукової кваліфікації.

У відповідності до наукової теми кафедри,

– курс аспірантури пройшли 13 аспірантів (10.02.04 – германські мови: Чміленко О.М., Рибакова К.А., Русакова А.В., Ткаченко Н.Д., Никитченко К.П., Подсевак К.С., Качур І.В., Гарбар І.О.; 10.02.16 – перекладознавство: Голубенко Н.І., Попович Ю.О., Дейнеко І.А., Дейнеко І.В., Содель О.С.),

– в аспірантурі навчаються 6 аспірантів (10.02.16 – перекладознавство: Гізер К.О., Журавель Т.В., Курбаль-Грановська О.О., Маркова Ю.Р., Шкута О.Г., Воловик А.А.),

– у декретній відпустці перебуває 2 аспіранта (10.02.04 – германські мови: Ємець Н.О., Прокопів Г.Я.).

У відповідності до наукової теми кафедри, у 2018-2019 н.р.:

– захищено 1 кандидатську дисертацію зі спеціальності 10.02.16 – перекладознавство (Содель О.С., наук. керівн. проф. Ніконова В.Г.);

– обговорено на кафедрі і рекомендовано до захисту 1 кандидатську дисертацію зі спеціальності 10.02.04 германські мови (Гарбар І.О., наук. керівн. проф. Ніконова В.Г.) і 1 докторську дисертацію зі спеціальності 10.02.04 германські мови (Ігіна З.О., наук. консультант проф. Денисова С.П.).

 

7.2. Протягом 2018-2019 н.р. у межах виконання держбюджетної наукової теми кафедри «Когнітивні, дискурсивні та культурологічні аспекти сучасної германістики і перекладознавства» викладачі кафедри підготували методичні розробки і посібники для інтегрованого навчання англійської мови на різних курсах.

Конкретні здобутки викладачів кафедри з науково-дослідної роботи відбито в публікаціях і доповідях на науково-практичних конференціях. Кафедра виконує план підготовки наукових і навчально-методичних публікацій, приділяє увагу впровадженню результатів науково-методичних досліджень у навчальний процес.

На основі результатів проведених досліджень підготовлено та опубліковано 55 видань (список опублікованих робіт див. Додаток 2):

 • посібники (4);
 • програми державних іспитів (2);
 • наукові статті (24);
 • статті у зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор (9);
 • тези доповідей (19).

Кафедра має значний науковий потенціал, про що свідчать 17 наукових праць, що знаходяться у друці.

Аспірантами кафедри опубліковано 9 наукових праць.

7.3. Викладачі кафедри брали активну участь і здійснювали доповіді на міжнародних і Всеукраїнських науково-практичних конференціях і симпозіумах (31 доповідь).

Згідно з тематичним планом конференцій і семінарів КНЛУ у березні 2017 р. викладачі кафедри брали участь у Міжнародної науково-практичної конференції КНЛУ “AD ORBEM PER LINGUAS. ДО СВІТУ ЧЕРЕЗ МОВИ”, КНЛУ, 20 ‒ 22 березня 2019 р.

На зазначеній конференції виступили викладачі та аспіранти кафедри за такими темами доповідей:

 1. Максімов С. Є., професор кафедри англійської філології і перекладу імені професора І.В. Корунця КНЛУ. Rendering English Articles and Tense Forms in Interpretation.
 2. Скрябіна В. Б., доцент кафедри англійської філології і перекладу імені професора І.В. Корунця КНЛУ. Сrowdsourcing as a New Object of Translation Studies.
 3. Кючюкіплікчі О. О., доцент кафедри англійської філології і перекладу імені професора І.В. Корунця КНЛУ. Етапи формального моделювання креолізованого віршованого тексту.
 4. Мелешкевич Л. М., доцент кафедри англійської філології і перекладу імені професора І.В. Корунця КНЛУ. Просторово-часовий континуум як форма цілісності енциклопедичного тексту.
 5. Сніцар В. П., доцент кафедри англійської філології і перекладу імені професора І.В. Корунця КНЛУ. Термінотворча динаміка англійської фахової мови косметології.
 6. Стрельченко Н. С., старший викладач кафедри англійської філології і перекладу імені професора І.В. Корунця КНЛУ. Еcho Questions Realizing Elaboration in Еnglish Conversational Discourse.
 7. Прокопчук М. М., старший викладач кафедри англійської філології і перекладу імені професора І.В. Корунця КНЛУ. Cистема вправ для навчання техніки письма учнів молодшої школи у посібнику “Write with Buddy”.
 8. Дейнеко І. В., викладач кафедри англійської філології і перекладу імені професора І.В. Корунця КНЛУ. Огляд актуальних проблем ринку перекладацьких послуг в Україні.
 9. Карпенко Ю. В., викладач кафедри англійської філології і перекладу імені професора І.В. Корунця КНЛУ. Функціонально-стилістичні засоби негативного маркування іміджу артиста в україномовному газетному дискурсі.
 10. Качур І. В., викладач кафедри англійської філології і перекладу імені професора І.В. Корунця КНЛУ. Метонімічна мотивація голофразтичних конструкцій у текстах британської кінорецензії.
 11. Кулешір М. М., викладач кафедри англійської філології і перекладу імені професора І.В. Корунця КНЛУ. Апокаліптичний роман Брайана Олдіса “Босоногий в голові: європейська фантазія”.
 12. Курбаль-Грановська О. О., викладач кафедри англійської філології і перекладу імені професора І.В. Корунця КНЛУ. Принципи укладання фахових словників з гомеопатичної термінології
 13. Рибакова К. А., викладач кафедри англійської філології і перекладу імені професора І.В. Корунця КНЛУ. Неологічна лексика доби кримської війни 1853-1856 рр. як засіб вербального створення образу Вікторіанської Англії.
 14. Журавель Т. В., аспірантка І року навчання кафедри англійської філології і перекладу імені професора І.В. Корунця КНЛУ. Комунікативно-прагматичний підхід до аналізу кінотексту. Науковий керівник – проф. Ніконова В. Г.
 15. Шкута О. Г., аспірантка І року навчання кафедри англійської філології і перекладу імені професора І.В. Корунця КНЛУ. Міжмовна асиметрія у художньому перекладі. Науковий керівник – проф. Ніконова В. Г.
 16. Завгородня А. В., магістрантка групи МПа 52-18 ф-ту перекладачів КНЛУ. Authors’ Occasionalisms as Components of Lingvosemiotic Space of Irreality and their Translation into the Ukrainian Language (a Case Study of Ursula Le Guin’s “The Earthsea Cycle”). Науковий керівник – проф. Ніконова В. Г.
 17. Недзеленко А. Л., магістрантка групи МПа 52-18 ф-ту перекладачів КНЛУ. Способи перекладу англійськомовних неологізмів у сфері інформаційних технологій українською мовою. Науковий керівник – проф. Ніконова В. Г.
 18. Романюк О. Г., магістрантка групи МПа 53-18 ф-ту перекладачів КНЛУ. Лексичні новоутворення у дитячому фентезі: перекладознавчий аспект. Науковий керівник – проф. Демецька В. В.
 19. Бабич В. В., магістрантка групи МПа 52-18 ф-ту перекладачів КНЛУ. Лексико-граматичні та стилістичні засоби персуазивності англійськомовного мотиваційного дискурсу та переклад їх українською мовою. Науковий керівник – доц. Скрябіна В. Б.
 20. Кабанчук П. О., студентка групи Па 08-15 ф-ту перекладачів КНЛУ. Специфіка перекладу медичної лексики (на основі інструкцій до лікарських препаратів). Науковий керівник – доц. Селіванова О. І.
 21. Лучинська А. В., студентка групи Па 01-15 ф-ту перекладачів КНЛУ. Translation of Modality from English into Ukrainian (Based on English Legal Texts). Науковий керівник – ст. викл. Тронь Т. В.
 22. Самохліб К. І., студентка групи Па 08-15 ф-ту перекладачів КНЛУ. Особливості перекладу економічних термінів на матеріалі учбової літератури. Науковий керівник – ст. викл. Кукаріна А. Д.

7.4. Викладачі кафедри активно залучають студентів до наукової роботи. Студентам пропонується робота в таких секціях (див. табл. 2), тематика яких відображає основну спрямованість курсових і дипломних робіт.

Науководослідна робота студентів проходила у двох напрямах: а) проведення наукового дослідження, б) участь у наукових студентських конференціях та олімпіадах.

а) проведення наукового дослідження:

Тематика курсових і дипломних робіт відображає наукові та науково-методичні напрямки діяльності кафедри: проблеми англійськомовного дискурсу, когнітивної лінгвістики, емпіричних методів дослідження тексту, проблем дослідження семантичних і прагматичних аспектів мовних одиниць тощо. У 2018-2019 н.р. на кафедрі було захищено 73 дипломних робіт із перекладознавства.

б) участь у наукових студентських конференціях і олімпіадах:

Викладачі кафедри залучали студентів до активної науково-дослідної роботи, а також до участі в олімпіаді з англійської мови і перекладу, яка проходила на факультеті перекладачів КНЛУ у вересні 2018 р. в рамках святкування Міжнародного дня перекладача.

В олімпіаді з англійської мови факультету перекладачів перемогли:

І місце – Луценко Роман; (Па 02-15);

ІІ місце – Моргун Анастасія (Па 02-15).

У конкурсі на кращий художній переклад “Budding Translator”

І місце – Луценко Роман (Па 02-15)

ІІ місце – Горобець Ольга (Па 01-15)

ІІІ місце – Моргун Анастасія (Па 02-15)

Студенти брали участь у Міжнародної науково-практичної конференції КНЛУ “AD ORBEM PER LINGUAS. ДО СВІТУ ЧЕРЕЗ МОВИ”, КНЛУ, 20 ‒ 22 березня 2019 р. На зазначеній конференції виступили:

    1. Завгородня А. В., магістрантка групи МПа 52-18 ф-ту перекладачів КНЛУ. Authors’ Occasionalisms as Components of Lingvosemiotic Space of Irreality and their Translation into the Ukrainian Language (a Case Study of Ursula Le Guin’s “The Earthsea Cycle”). Науковий керівник – проф. Ніконова В. Г.
 1. Недзеленко А. Л., магістрантка групи МПа 52-18 ф-ту перекладачів КНЛУ. Способи перекладу англійськомовних неологізмів у сфері інформаційних технологій українською мовою. Науковий керівник – проф. Ніконова В. Г.
 2. Романюк О. Г., магістрантка групи МПа 53-18 ф-ту перекладачів КНЛУ. Лексичні новоутворення у дитячому фентезі: перекладознавчий аспект. Науковий керівник – проф. Демецька В. В.
 3. Бабич В. В., магістрантка групи МПа 52-18 ф-ту перекладачів КНЛУ. Лексико-граматичні та стилістичні засоби персуазивності англійськомовного мотиваційного дискурсу та переклад їх українською мовою. Науковий керівник – доц. Скрябіна В. Б.
 4. Кабанчук П. О., студентка групи Па 08-15 ф-ту перекладачів КНЛУ. Специфіка перекладу медичної лексики (на основі інструкцій до лікарських препаратів). Науковий керівник – доц. Селіванова О. І.
 5. Лучинська А. В., студентка групи Па 01-15 ф-ту перекладачів КНЛУ. Translation of Modality from English into Ukrainian (Based on English Legal Texts). Науковий керівник – ст. викл. Тронь Т. В.
 6. Самохліб К. І., студентка групи Па 08-15 ф-ту перекладачів КНЛУ. Особливості перекладу економічних термінів на матеріалі учбової літератури. Науковий керівник – ст. викл. Кукаріна А. Д.

7.5. Рецензії на монографії, посібники та підручники надали:

Проф. Ніконова В.Г. надала відгуки на автореферати дисертацій:

1. Петренко О.М. “Стратегії неввічливості у дискурсі драм В. Шекспіра: когнітивно-прагматичний аспект”, на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 10.02.04 – германські мови (науковий керівник – д.ф.н., проф. Шевченко І.М..), Харків, 28 грудня 2018 р.

2. Мигалець О.І. “Лексико-семантична група «Конфліктні дії»: системно-структурний підхід (на матеріалі української та англійської мов) ”, на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.15 – загальне мовознавство(науковий керівник – д.ф.н., проф. Фабіан М.П..), Одеса, 22 лютого 2019 р.

3. Остапченко В.О. “Лінгвокогнітивні та прагмастилістичні властивості лірико-поетичного дискурсу Р. М. Рільке”, на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 10.02.04 – германські мови (науковий керівник – д.ф.н., проф. Безугла Л.Р.), Харків, 23 травня 2019 р.)

Доц. Скрябіна В.Б. надала рецензію на кандидатську дисертацію Гарбар І.О. «Вербальні маркери сугестії в сучасному американському юридичному трилері» на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.04 – германські мови (науковий керівник – д.ф.н., проф. Ніконова В.Г.), Київ, 30 травня 2019 р.

Викл. Никитченко К.П. надала відгук на автореферат дисертації Гайданки Д. В. «Оказіональне словотворення у сучасному англомовному кінодискурсі: лінгвокогнітивний і комунікативно-когнітивний аспекти» на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.04 – германські мови (Херсонський державний університет, захист 22 листопада 2018 р.).

Доц. Скрябіна В.Б. надала рецензію на Тлумачний та англо-український словник лексики міжнародної та дипломатичної сфери діяльності «International Relations and Diplomacy Thesaurus and Glossary» для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за спеціальністю «Міжнародні відносини», «Міжнародні економічні відносини» та «Міжнародне право» (Укладач – Білецька О. О.)

Доц. Мелько Х.Б. опонувала кандидатській дисертації Орлової Ю.В. “Архетипне і стереотипне відображення концепту Вік Людини у свідомості носіїв української, російської та англійської мов”, зі спеціальності 10.02.17 “Порівняльно-історичне і типологічне мовознавство”. – Київ, 2019.

Захист кандидатських дисертацій:

1. Гайданка Д. В. “Оказіональне словотворення у сучасному англомовному кінодискурсі: лінгвокогнітивний і комунікативно-когнітивний аспекти”, на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.04 – германські мови (науковий керівник – д.ф.н., проф. Ніконова В.Г.), Херсон, 14 грудня 2018 р. 312 с.

2. Приходько І. В. “Динаміка концепту КАНАДА в поетичній картині світу (на матеріалі канадських англійськомовних віршованих текстів XVIII-XXI століть)”, на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.04 – германські мови (науковий керівник – д.ф.н., проф. Ніконова В.Г.), Херсон, 14 грудня 2018 р. 332 с.

3. Содель О. С. “Крос-культурна інконгруентність комічного (на матеріалі перекладів англійськомовних анекдотів українською мовою)”, на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.16 – перекладознавство (науковий керівник – д.ф.н., проф. Ніконова В.Г.), Київ, 01 лютого 2019 р. 265 с.

Членство у спец. радах, редколегій фахових збірників

Проф. Ніконова В.Г.

1) член спеціалізованої вченої ради у Київському національному лінгвістичному університеті зі спеціальностей 10.02.13 – Мови народів Азії, Африки, аборигенних народів Америки та Австралії й 10.02.16 – перекладознавство.

2) член редколегії збірника наукових праць “Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія Філологія” (ISSN 2311-0821);

3) член редколегії збірника наукових праць “Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія Філологічні науки, Мовознавство” (ISSN 2312-6353).

4) член редколегії збірника наукових праць “Вісник Університету імені Альфреда Нобеля. Серія: Філологічні науки” за напрямом (літературознавство / лінгвістика (ISSN 2523-4463 (print), ISSN 2523-4749 (online), DOI 10.32342/2523-4463-2018-2-16-29)

Доц. Кючюкіплікчі О.О. є членом редколегії міжнародного збірника наукових статей International Invention Of Scientific Journal, секція “Linguistics” – http://iisj.in/index.php/iisj/pages/view/editorialboard

Доц. Галич О.Б. з 28.12.2017 р. виконує обов’язки ученого секретаря спеціалізованої вченої ради Д 26.054.05 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук за спеціальностями 10.02.13 — мови народів Азії, Африки, аборигенних народів Америки та Австралії та 10.02.16 — перекладознавство.

Доц. Капранов Я. В. здійснює рецензування статей у науковому збірнику “Новітня освіта” (“Advanced Education”). ISSN 2409-3351 (Print), ISSN 2410-8286 (Online), що індексується в наукометричній базі ESCI (Web of Science) (URL: http://ae.fl.kpi.ua). Рецензування статей у “Науковому часописі Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 9 Сучасні тенденції розвитку мов. ISSN 2414-4797 (Print), ISSN 2523-4242 (Online)”, що індексується в наукометричній базі Index Copernicus (ICV 2016: 52.80); Crossref (дата включення – 2018 р.) ERIH PLUS (дата включення – 2018 р.); подано заявки до: DOAJ, EBSCO, Ulrich’s Periodicals Directory (URL: http://www.sjnpu.com.ua).

Ст. викл. Борис Д.П. з квітня 2018 року по теперішній час працює мовним редактором словацького міжнародного журналу “Lege Artis” (індексованого у Web of Science Core Collection).

Викл. Никитченко К.П. з квітня 2018 року по теперішній час працює технічним редактором словацького міжнародного журналу “Lege Artis” (індексованого у Web of Science Core Collection).

7.6. Кафедра має свій сайт. Адреса сайту кафедри www.translationstudies.knlu.kiev.ua. Персональні профілі науково-педагогічних працівників, докторантів, аспірантів у науковометричних базах даних (Scopus, Web of Science, ORCHID, Google Scholar тощо) відображені в Додатку 4.

7.7. Протягом звітного періоду викладачі кафедри міжнародних і всеукраїнських грантів не отримували.

7.8. Кафедрального наукового збірника на кафедрі немає.

8. Міжнародні зв’язки кафедри

  1. Членство в міжнародних організаціях.

Ст.викл. Прокопчук М.М. є членом міжнародної педагогічної організації ім. Януша Корчака, у складі якої є понад 15 країн європейської спільноти, включно з Ізраїлем та США.

Членство всієї кафедри в CTER – Consortium for Translation Education Research (Краків, Польща), що стало можливим після участі доц. Польової Е.В. у Першому конгресі CTER “Inspirations for Translation Pedagogy” (Краків, Польща, 14-16 березня 2016 р.).

8.2. Доценти Капранов Я.В., Мелько Х.Б., Сніцар В.П., старший викладач Прокопчук М.М. пройшли мовне стажування в Клайпедському Університеті (Lithuanian Language and Culture Summer Course 2018 (м. Клайпеда, Литовська Республіка, 12.07.2018 – 08.08.2018), доцент Галич О.Б. у Національній агенції інновацій та досліджень у Люксембурзі. Доцент Капранов Я.В. одержав стипендію для проходження стажування в Клайпедському університеті (англ. Klaipeda University) у Литовській Республіці за програмою “Lithuanian Language and Culture Summer Course 2019” у період з 12 липня 2019 р. по 08 серпня 2019 р. та в Ризькому технічному університеті (англ. Riga Technical University) у Латвійській Республіці за програмою “Cultural Aspects of Latvian Language” у період з 14 серпня 2019 р. по 25 серпня 2019 р.

8.3. Доц. Капранов Я.В., доц. Галич О.Б., ст. викл. Никитченко К.П. взяли участь у міжнародних науково-практичних конференціях та заходах за кордоном (XXIII Міжнародна наукова конференція “The Word: Aspects of Research”; Міжнародна науково-практична конференція “Філологія в країнах ЄС та в Україні на сучасному етапі”; V Міжнародний конгрес літуаністів “V Międzynarodowym Kongresie Lituanistów”; Міжнародна науково-практична конференція «Scientific and Pedagogic Internship»; 6th International Language in Focus Conference.

Науково-педагогічні працівники кафедри взяли участь у міжнародних заходах в Україні, серед яких: V Міжнародна науково-практична конференція “Перспективи розвитку філологічних наук”, м. Харків; Міжнародна науково-практична конференція “Актуальні проблеми романо-германської філології у контексті антропоцентричної парадигми”, м. Київ; Міжнародна науково-практична конференція “Філософія мови та нові тенденції в перекладознавстві й лінгвістиці”, м. Київ; Міжнародна науково-практична конференція «AD ORBEM PER LINGUAS. ДО СВІТУ ЧЕРЕЗ МОВИ», м. Київ ; V Міжнародна науково-практична конференція “Актуальні проблеми сучасної освіти та науки в контексті євроінтеграційного поступу” м. Луцьк.

Доц. Галич О.Б. отримала міжнародний сертифікат №2994-2018 (Educational-methodical module “Improving the quality of teaching foreign languages in the framework of the European integration”).

8.4.  Представників посольств і міжнародних організацій за поточний період кафедра не приймала.

8.5. Із закордонними навчальними закладами кафедра не співпрацює.

  1. Викладачі кафедри брали участь у міжнародних науково-практичних конференціях, семінарах, школах.

Доц. Капранов Я.В., доц. Галич О.Б., ст. викл. Никитченко К.П. взяли участь у міжнародних науково-практичних конференціях та заходах за кордоном (XXIII Міжнародна наукова конференція “The Word: Aspects of Research”; Міжнародна науково-практична конференція “Філологія в країнах ЄС та в Україні на сучасному етапі”; V Міжнародний конгрес літуаністів “V Międzynarodowym Kongresie Lituanistów”; Міжнародна науково-практична конференція «Scientific and Pedagogic Internship»; 6th International Language in Focus Conference.

Науково-педагогічні працівники кафедри взяли участь у міжнародних заходах в Україні, серед яких: V Міжнародна науково-практична конференція “Перспективи розвитку філологічних наук”, м. Харків; Міжнародна науково-практична конференція “Актуальні проблеми романо-германської філології у контексті антропоцентричної парадигми”, м. Київ; Міжнародна науково-практична конференція “Філософія мови та нові тенденції в перекладознавстві й лінгвістиці”, м. Київ; Міжнародна науково-практична конференція «AD ORBEM PER LINGUAS. ДО СВІТУ ЧЕРЕЗ МОВИ», м. Київ ; V Міжнародна науково-практична конференція “Актуальні проблеми сучасної освіти та науки в контексті євроінтеграційного поступу” м. Луцьк.

  1. Члени кафедри в зазначений період проходили наукове стажування за кордоном:

Доценти Капранов Я.В., Мелько Х.Б., Сніцар В.П., старший викладач Прокопчук М.М. пройшли мовне стажування в Клайпедському Університеті (Lithuanian Language and Culture Summer Course 2018 (м. Клайпеда, Литовська Республіка, 12.07.2018 – 08.08.2018), доц. Галич О.Б. у Національній агенції інновацій та досліджень у Люксембурзі.

Доцент Капранов Я.В. одержав стипендію для проходження стажування в Клайпедському університеті (англ. Klaipeda University) у Литовській Республіці за програмою “Lithuanian Language and Culture Summer Course 2019” у період з 12 липня 2019 р. по 08 серпня 2019 р. та в Ризькому технічному університеті (англ. Riga Technical University) у Латвійській Республіці за програмою “Cultural Aspects of Latvian Language” у період з 14 серпня 2019 р. по 25 серпня 2019 р.

  1. Студенти та аспіранти кафедри в зазначений період не проходили наукове стажування за кордоном.

8.9. Іноземних фахівців до викладання дисциплін кафедри протягом звітного періоду не запрошували. Кафедра вважає за необхідне покращити роботу із залучення до викладання зарубіжних і вітчизняних фахівців у галузі навчання іноземних мов і перекладу.

8.10. Іноземні студенти на кафедрі не навчалися, не стажувалися і не проходили педагогічну практику.

9. Матеріально-технічна база кафедри.

Пропозиції щодо її поліпшення

Ауд. 503 (корп. 1) оснащена телевізором Digital DLE 3212 (прийнятим на кафедру у рамках благодійної допомоги у 2011 році) для занять із Першої іноземної мови.

У рамках міжнародного проекту “CAT for GRAD”, у якому взяло участь 15 викладачів кафедри, погоджено з ректором Університету оснащення одного комп’ютерного класу безкоштовним ліцензійним програмним забезпеченням TRADOS для здійснення автоматизованого перекладу студентами-перекладачами різних рівнів вищої освіти.

Викладачі кафедри самостійно розробляють електронні навчально-методичні матеріали з кожної дисципліни, згідно із затвердженими факультетом програмами. Не вистачає лише устаткування, щоб їх ефективно застосовувати у навчанні.

Матеріально-технічна база кафедри потребує оновлення. У наступному навчальному році (за умови фінансування) планується вирішити такі питання.

→ Необхідно збільшити кількість аудиторій, обладнаних мультимедійними проекторами (типу Maxled Neo 3D HDMI USB, RD-802 (USB, HDMI) та інші),

→ Оновити технічне обладнання, необхідне для підготовки майбутніх перекладачів, переобладнати всі лінгафонні кабінети (1 корпус, 6-й поверх), які б були розраховані приблизно на 160 місць.

→ Теперішній стан лінгафонних кабінетів не дозволяє досягти поставленої мети. Обладнання занадто застаріле і не відповідає ніяким вимогам, що існують до обладнання подібного типу і призначення як України так і Європейського Союзу. Фактично, обладнання не працює і не підлягає ані модернізації, ані ремонту. Сьогодні неможливо, навіть, придбати нову гарнітуру, оскільки гарнітура із такими старими роз’ємами, просто не виробляється.

→ Придбати лінгафонний кабінет на 16 робочих місць для забезпечення викладання курсу синхронного перекладу, передбаченого Навчальним планом підготовки бакалаврів філології і магістрів перекладу.

10. Загальні висновки, зауваження, пропозиції щодо поліпшення

підготовки майбутніх фахівців на факультеті та в Університеті

Основними здобутками і досягненнями кафедри у справі поліпшення якості підготовки майбутніх фахівців за 2018 – 2019 н.р. є такі.

I. Максимальна орієнтація всіх навчальних дисциплін кафедри та їх методичного забезпечення на майбутню професійну діяльність студентів-перекладачів.

→ Теоретичні дисципліни перекладацького циклу забезпечено підручниками і посібниками, створеними одним колективом авторів – проф. Корунцем І.В., проф. Максімовим С.Є., ст. викл. Польовою Е.В., що забезпечує наступність між навчальними матеріалами.

→ Викладання практичних мовних дисциплін, зокрема англійської як першої іноземної мови на 3-4 курсах першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, здійснюється на матеріалі серійних автентичних підручників Upstream (Advanced i Proficiency), які є не тільки гарним зразком сучасної англійської розмовної мови, опанування якої є необхідною умовою фахової підготовки перекладачів, а й орієнтують студентів-перекладачів на рівень знань, що відповідає вимогам Ради Європи, а також готують студентів до складання міжнародних іспитів на рівень володіння іноземною мовою, що сьогодні стає вже основною вимогою для працевлаштування у солідних фірмах.

→ Широкий спектр вибіркових дисциплін перекладацького циклу на 3-4 курсах першого (бакалаврського) рівня вищої освіти і 1 курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти відповідає потребам професійної діяльності перекладача.

. Ґрунтовне інформаційне забезпечення навчального процесу з дисциплін кафедри

→ Базові (теоретичні і практичні) дисципліни кафедри забезпечено навчально-методичними матеріалами, підручниками і посібниками, завдяки активній діяльності творчих колективів кафедри. Так, викладачі кафедри розробляють і щорічно оновлюють методичні посібники, які доповнюють і систематизують матеріали автентичних підручників, а також приводять їх у відповідність до Програми з Першої іноземної мови (англійської), акредитованої у 2013 році. У результаті протягом трьох років – з 2012 по 2014 – було створено й опубліковано 9 серійних навчально-методичних посібників для аудиторної і самостійної роботи студентів: Work Your Way Up to the Top (Прямуй до успіху) – для 3 курсу та In the Fast Lane (Навчайся у швидкому темпі) – для 4 курсу. У червні 2015 року було надруковано 2 посібники у кількості 150 і 200 примірників для самостійної роботи студентів 3 і 4 курсів. Отже, навчально-методичне забезпечення викладання англійської мови як першої іноземної на 3 і 4 курсах представлено:

 • комплектами базових автентичних підручників;
 • посібниками для самостійної роботи по цим підручникам;
 • навчально-методичними посібниками для самостійної поза аудиторної роботи, один із яких – із грифом МОН України.

У поточному 2018-2019 н.р. випущено 2 навчальні посібники:

 1. Професійно-орієнтований переклад у когнітивно-дискурсивному ракурсі: Навч. посібник / В. Г. Ніконова, Ю. В.Кононець, Х. Б. Мелько, Е. В. Польова, В. Б. Скрябіна, В. П. Сніцар, О. І. Чернікова. Київ: Видавничий центр КНЛУ, 2018. 428 с.
 2. Developing Translation Competence, посібник для самостійної роботи студентів IV курсу факультету перекладачів з практичного курсу перекладу для студентів / Гатальська М.С., Єнько С.В., Курбаль-Грановська О.О.Хаботнякова П.С. Київ, 2018. 96 с.

→ Вимоги до виконання курсових (3 і 4 курси) і дипломних робіт з перекладознавства, а також критерії їх оцінювання, надано у відповідних Методичних вказівках, які щорічно оновлюються, починаючи з 2013 року. У червні 2015 року Методичні вказівки щодо виконання дипломної роботи з перекладознавства за другим (магістерським) рівнем вищої освіти надруковано і подано у бібліотеку КНЛУ (80 примірників). Щороку Методичні вказівки щодо написання студентських наукових робіт розміщаються на сайті кафедри, так само як і теми курсових і дипломних робіт для вибору їх студентами.

→ Висока інформативність і регулярне оновлення сайту кафедри, де розміщено інформацію не тільки про напрямки діяльності кафедри та її науково-педагогічних працівників, а й необхідні навчально-методичні матеріали (завдання для семінарських і практичних занять, питання до заліку й іспиту, список базової і додаткової літератури, Інтернет ресурси тощо) з кожної дисципліни, яка викладається у відповідному семестрі.

→ Доступність інформації на трьох стендах про діяльність кафедри, про міжнародні програми, гранти та конференції, а також поточні повідомлення і, навіть, фотографії всіх викладачів, що є дуже зручним для студентів заочної та екстарнатної форм навчання.

IІІ. Залучення студентів до наукової діяльності з метою покращення фахової підготовки перекладачів і надання їм фундаментальних знань у галузі іноземної філології.

→ Для більш ефективного керівництва науково-дослідною роботою студентів на кафедрі працює 10 наукових гуртків.

→ Свої практичні навички професійної діяльності перекладача студенти демонструють щорічно під час факультетської олімпіади з англійської мови і перекладу у межах Тижня перекладача, конкурсу на кращий художній переклад “Budding Translator”, Міжвузівського конкурсу молодих перекладачів у Гуманітарному інституті Національного авіаційного університету, Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Переклад (англійська, німецька, французька мови)».

IV. Підвищення у студентів внутрішнього мотиваційного чинника до навчання шляхом активізації їх міжнародної діяльності

→ Реалізація студентами своїх навичок перекладача на практиці під час роботи перекладачами на Міжнародних науково-практичних конференціях і форумах.

→ Поглиблення теоретичних знань і підвищення наукового рівня студентів-перекладачів під час участі у міжнародних тренінгах із підвищення якості освітніх послуг.

→ Заохочення студентів до активної професійної діяльності перекладача відбувається шляхом інтеграції молоді України в європейській освітній простір щляхом культурного обміну між студентами та викладачами КНЛУ та Краківської академії імені Анджея Модржевського, а також про проведення міжнародної украінсько-польської студентської конференції “PUSC”.

V. Посилення контролю з боку кафедри за відвідуванням студентами аудиторних занять і виконанням ними Навчального плану з дисциплін кафедри

→ Неухильне дотримання викладачами і студентами «Положення про відпрацювання пропущених занять із дисциплін кафедри англійської філології і перекладу імені професора І.В. Корунця для студентів денної форми навчання з фаху філологія (переклад (англійська)».

Досвід кафедри з впровадження кредитно-модульної системи свідчить про її переваги: можливість прозоро стежити за рівнем навчальних здобутків студентів. Проте не всі викладачі позитивно ставляться до інтегрованого викладання першої іноземної мови, вказуючи на поверховість засвоєння студентами окремих мовних явищ і тем порівняно з аспектним викладанням.

У 2019/2020 н.р. кафедра планує зосередити основні зусилля на виконанні таких завдань:

→ подальше впровадження кредитно-модульної системи навчання й рейтинго-модульної системи оцінювання на ІІІ–V курсах;

→ покращення інформаційного забезпечення навчально-виховного процесу (створення посібників, розробка методичних рекомендацій для роботи у відео- та комп’ютерному класі тощо);

→ розвиток педагогічної майстерності молодих викладачів.

Кафедра англійської філології і перекладу імені професора І.В. Корунця висловила такі зауваження та пропозиції щодо покращення навчально-виховного процесу і підготовки фахівців у галузі перекладу:

→ надавати інформацію на кафедри щодо міжнародних проектів, міжнародних програм та ін. можливостей поліпшення міжнародної роботи членів кафедри;

→ розглянути питання щодо можливості відшкодування частини витрат для участі професорсько-викладацького складу у наукових конференціях за кордоном, наприклад, одної конференції на рік;

→ розв’язати проблему працевлаштування іноземних фахівців у КНЛУ з метою залучення їх до викладання теоретичних і практичних дисциплін протягом навчального року;

→ передбачити в нормах розподілу навчальних годин окремі години на розробку модульних контрольних робіт і навчально-методичних посібників;

→ надавати викладачам можливість готувати сучасні навчально-методичні посібники, підручники, методичні рекомендації тощо, дозволивши їм працювати в цей час за індивідуальним графіком роботи;

→ передбачити кошти для проведення студентських олімпіад з іноземної мови;

→ приділяти більше уваги покращенню рівня педагогічного складу кафедри шляхом збільшення кількості викладачів вищої кваліфікації.

З метою вдосконалення кредитно-модульної системи організації навчального процесу в КНЛУ кафедра англійської філології і перекладу імені професора І.В. Корунця висловила такі пропозиції:

 1. не допускати студента до семестрового контролю (заліку чи іспиту) з дисципліни, з якої студент не виконав Навчальний план, тобто має семестровий рейтинг із відповідної дисципліни нижче 42 балів;
 2. переглянути умови повторного перескладання іспиту, за якими студент може отримати тільки 60 балів (Е), а саме: враховувати рейтинговий бал за роботу протягом семестру, під час повторного перескладання іспиту шляхом додавання їх до екзаменаційного балу (18, 23 або 30).

Звіт обговорено і затверджено на засіданні кафедри англійської філології і перекладу

04 червня 2019р., протокол №11.

Зав. кафедри

англійської філології і перекладу

імені професора І.В. Корунця проф. Ніконова В.Г.

10 червня 2019 року

Додаток 1

ДІЯЛЬНІСТЬ молодих учених (до 35 років, доктори наук та докторанти до 40 років)

П.І.Б. Рік народження Посада, науковий ступінь, вчене звання Науковий доробок
Кючюкіплікчі О.О. 1983 доцент, кандидат філологічних наук 37 публікацій (28 фахових)
Горицька Ю.В. 1985 ст. викладач, кандидат філологічних наук 18 публікацій

(8 фахових)

Капранов Я.В. 1989 доцент, кандидат філологічних наук 53 публікації (21 фахових; 2 науковометричні бази Scopus, Web of Science)
Никитченко К.П. 1990 ст. викладач, кандидат філологічних наук 30 публікацій (12 фахових)
Стрельченко Н.С. 1988 ст. викладач, кандидат філологічних наук 26 публікацій

(11 фахових)

Чернікова О.І. 1986 доцент, кандидат філологічних наук 33 публікація (23 фахових)

Додаток 2

Список публікацій

викладачів кафедри англійської філології і перекладу

імені професора І.В. Корунця

у 2018-2019 навчальному році

з/п

Прізвище, ім’я,

по-батькові

Вид публікації Назва публікації,

де опублікована

Обсяг

(у др. арк.)

Співавтори
1 2 3 4 5 6
Ніконова В.Г. навчальнийпосібник Професійно-орієнтований переклад у когнітивно-дискурсивному ракурсі: Навч. посібник / Ніконова В. Г., Ю. В. Кононець, Х. Б. Мелько, Е. В. Польова, В. Б. Скрябіна, В. П. Сніцар, О. І. Чернікова. Київ: Видавничий центр КНЛУ, 2018. 428 с. Ю.В. Кононець

Х. Б. Мелько,

Е. В. Польова, В. Б. Скрябіна, В. П. Сніцар, О. І. Чернікова.

Nikonova, V. Стаття. що індексується в Web of Science Gender-specific emotivity of Victorian female prose from a multidimensional perspective. In Lege artis. Language yesterday, today, tomorrow. The journal of University of SS Cyril and Methodius in Trnava. Trnava: University of SS Cyril and Methodius in Trnava, 2019, IV (1), June 2019,. ISSN 2453-8035 (входить до наукометричних баз даних Web of Science) p. 47-82 Boyko, Y.
Ніконова В.Г. Стаття. що індексується в Index Copernicus Концептуальний простір естетичної оцінки в ліриці англійського романтизму // Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія Філологія. Том 21, № 2. Київ: Видавничий центр УКНЛУ, 2018. (входить до наукометричних баз даних Index Copernicus) С.62-71. Бойко Я.В.
Ніконова В.Г. стаття Лінгвокогнтивне моделювання дискурсу рефлексії політичного лідера // Науковий Вісник кафедри ЮНЕСКО Київського національного лінгвістичного університету. Серія Філологія, Педагогіка, Психологія. Вип. 37. Київ: Видавничий центр КНЛУ, 2018. С.. 37—45. Базилевич Н.В.
Демецька В.В. стаття у монографії Symbolic representation of conceptual space in folktales: translational perspective // монографія «Філологічні науки: перспективи розвитку в країнах Європи на початку третього тисячоліття». Рига: “Izdevnieciba “Baltija Publishing”, 2018. – С. 77-96. Воловик А.А.
Демецька В.В. тези Metaphor concepts in mass-media discourse: translation perspective // Х наукова конференція з міжнародною участю «Актуальні проблеми перекладознавства та методики навчання перекладу», 04-05 квітня 2019. Вид-во: ХНУ ім. Каразіна В.Н.- 2019. – C.33-35. немає
Кючюкіплікчі (Вялікова) О. О. тези Етапи формального моделювання креолізованого віршованого тексту // “Ad Orbem per Linguas. До світу через мови”: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 20-22 березня 2019 року. – Київ: Вид. центр КНЛУ, 2019. – С. 162-165. 0,2 немає
Галич О.Б. стаття Художнє моделювання екранного хронотопу в кінодискурсі / O.Б. Галич // Studia Philologica. Київ. 2018. – Вип. 17. – С. 73-79 0,57 немає
Галич О.Б. Стаття. що індексується в Web of Science Mysterious fears: Lexical means of expressing the conceptual category of the Mystic in English Gothic narration of the 18th century // Lege artis. Language yesterday, today, tomorrow. The journal of University of SS Cyril and Methodius in Trnava. Lege artis. Language yesterday, Warsaw: De Gruyter Poland, 2018, III(2), December 2018.

DOI:10.2478/lart-2018-0014ISSN2453-8035

(The journal is listed and indexed in Web of Science)

1,45 немає
Ігіна З. О. монографія Топіка англомовного готичного наративу. Ніжин: Видавництво Лисенко, 2018. 441 с.

(21,9)

немає
Ігіна З. О. Стаття. що індексується в Web of Science Intermediality and polymorphism of narratives in the Gothic tradition // Lege Artis. University of Trnava, 2018. Вип. 3/1. P. 80—123. (входить до наукометричних баз даних Web of Science) 2,1 немає
Ігіна З. О. тези Імажинер як світ уяви: реалізації фаз та режимів у художньому творі // Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. [“Таврійські філологічні наукові читання ”], (Київ, 27—28 січня 2018). Київ. 2018. С. 179—181. 0,15 немає
Капранов Я. В. стаття, що індексується в Index Copernicus Diachronic Interpretation of Nostratic Etymon *wol[a] Based on Proto-Indo-European *(e)wel- (Gr hw- / ew-) and Proto-Altaic *ulu (~ -o) forms (according to S. A. Starostin’s Version) / Ya. V. Kapranov // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 9 Сучасні тенденції розвитку мов : [зб. наук. ст.] / [відп. ред. А. В. Корольова]. – К., 2018. – Вип. 17. – C. 68–80. – (The journal is listed and indexed in Index Copernicus). немає
Капранов Я. В. стаття, що індексується в Scopus Hypothetical Versions on Antropogenesis Localization of the First Populations of the Homo / Y. Kapranov // Logos. – Vilnius, 2018. – No. 94. – P. 149–158. – URL: https://doi.org/10.24101/logos. 2018.15 – (The journal is listed and indexed in the Scopus). немає
Капранов Я. В. тези Фіксація ступенів мовного споріднення у межах дравідійської мовної сім’ї / Я. В. Капранов // Україна і світ: діалог мов та культур : [матер. міжнар. наук.-практ. конф.], (Київ, 11–13 березня 2018 р.). – К. : Вид. центр КНЛУ, 2018. – С. 125–127. немає
Капранов Я. В. тези Семантична реконструкція як процедура відновлення давнього значення слова / Я. В. Капранов // Паралелі та контрасти: мова, культура, комунікація: матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції, (м. Одеса, 02 листопада 2018 р.). – Одеса, 2018. – С. 36–39. 0,2 немає
Kapranov Y. V. стаття, що індексується в Index Copernicus Diachronic Interpretation of Nostratic Etymon *wol[a] Based on Proto-Indo-European *(e)wel- (Gr hw- / ew-) and Proto-Altaic *ulu (~ -o) forms (according to S. A. Starostin’s Version) / Ya. V. Kapranov // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 9 Сучасні тенденції розвитку мов : [зб. наук. ст.] / [відп. ред. А. В. Корольова]. – К., 2018. – Вип. 17. – C. 68–80. – (The journal is listed and indexed in Index Copernicus). 0,8 немає
Капранов Я. В. стаття, що індексується в Index Copernicus Архетип та етимон як когнітивно-прамовні протоструктури // Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія “Філологічна” : [зб. наук. пр.] / [уклад.: І. В. Ковальчук, Л. М. Коцюк]. – Острог : Вид-во Національного університету “Острозька академія”, 2018. – (The journal is listed and indexed in Index Copernicus). немає
Kapranov Y. V. стаття, що індексується в Index Copernicus Degree of Affinity Between the Korean *mōi(h), *mōró and Japanese *mǝ́rí against the Altaic *mōr[u] “tree, forest” (According to Starostin’s Version) // Scientific Journal of National Pedagogical Dragomanov University. Series 9. Current Trends in Language Development. – Kyiv, 2018. – Vol. 18. – P. 61–73. немає
Капранов Я. В. тези Когнати і міжмовні відповідники: термінологічне співвідношення / Я. В. Капранов // Філологія в країнах ЄС та в Україні на сучасному етапі: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, (Румунія, м. Бая-Маре, 21–22 грудня 2018 р.). – Бая-Маре, 2018. 0,2 немає
Кононець Ю.В. навчальний

посібник

Професійно-орієнтований переклад у когнітивно-дискурсивному ракурсі: Навч. посібник / Ніконова В. Г., Ю. В. Кононець, Х. Б. Мелько, Е. В. Польова, В. Б. Скрябіна, В. П. Сніцар, О. І. Чернікова. Київ: Видавничий центр КНЛУ, 2018. 428 с. В.Г.Ніконова, Х. Б. Мелько, Е. В. Польова, В. Б. Скрябіна, В. П. Сніцар, О. І. Чернікова.
Кононець Ю.В. стаття Технології доповненої реальності (augmented reality) в англомовному рекламному дискурсі / Ю.В. Кононець // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету ім. В. Винниченка, Серія : Філологічні науки – Кропивницький, 2018. – Вип. 164. C.346─351. 0,5 немає
Кононець Ю.В. Стаття у колективній монографії Типологія вербальних товарних знаків в англомовному рекламному дискурсі, колективна монографія на тему «Розвиток філологічних наук у країнах Європейського Союзу з урахуванням викликів ХХІ століття», “Izdevnieciba “Baltija Publishing” (м. Рига, Латвія), (ISBN 978-617-653-038-1)..
Курбаль-Грановська О.О. посібник «Developing Translation Competence», посібник для самостійної роботи студентів IV курсу факультету перекладачів з практичного курсу перекладу для студентів. Київ, 2018. 96 С. Хаботнякова П.С., Гатальська М.С.,

Єнько С.В.

Курбаль-Грановська О. О. тези Принцип укладання фахових словників з гомеопатичної термінології / Міжнародна науково-практична конференція [«Ad orbem per linguas. До світу через мови»], Киї:в: Видав. Центр КНЛУ, 20 – 22 березня 2019 р. – с. 158-160. немає
Максімов С.Є. стаття, що індексується в Index Copernicus Gaps in perception of oral discourse and ways of bridging them in interpreting // Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Сер. «Філологічні науки» (мовознавство). Дрогобич, 2018. № 9. С. 129—133. Журнал внесено до переліку наукових фахових видань України та до міжнародної науко метричної бази Index Copernicus International (Республіка Польща). 0,5 др. арк. немає
Максімов С.Є. Програма кваліфікаційного іспиту Програма кваліфікаційного іспиту з теорії і практики перекладу з другої іноземної мови (англійської) для атестації здобувачів вищої освіти за освітньо-професійними програмами Переклад і міжкультурна комунікація (німецька / іспанська / французька / італійська / новогрецька мова і друга іноземна мова) спеціалізаціями 035.04 Германські мови і літератури (переклад включно), 035.05 Романські мови і літератури (переклад включно), 035.08 Класичні мови і літератури (переклад включно) спеціальністю 035 Філологія, ступінь вищої освіти Магістр / Укладач: С. Є. Максімов. Київ: Вид. Центр КНЛУ, 2018. 20 с. 0,9 др. арк.. немає
Максімов С.Є. Програма кваліфікаційного іспиту Програма кваліфікаційного іспиту з теорії і практики професійно-орієнтованого перекладу з першої іноземної мови для атестації здобувачів вищої освіти за освітньо-професійною програмою Перекладознавство: професійно-орієнтований переклад (англійська мова і друга іноземна мова) спеціальністю 035 Філологія спеціалізацією 035.04 Германські мови і літератури (переклад включно), ступінь вищої освіти Магістр / Укладачі: В. Г. Ніконова, С. Є. Максімов. Київ: Вид. Центр КНЛУ, 2018. 26 с. 1 др. арк. Ніконова В.Г.
Максімов С.Є. Тези Rendering English articles and tense forms in interpretation // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «AD ORBEM PER LINGUAS. ДО СВІТУ ЧЕРЕЗ МОВИ», Київ, КНЛУ, 20-22 березня 2019 р. 0,2 др.арк. немає
Мелько Х.Б. навчально-методичний посібник Навчально-методичний посібник для аудиторної та самостійної роботи студентів (денної та заочної форм навчання) «Порівняльна стилістика англійської та української мов» 84с. (електронний посібник) немає
Мелько Х.Б. навчальний

посібник

Професійно-орієнтований переклад у когнітивно-дискурсивному ракурсі: Навч. посібник / Ніконова В. Г., Ю. В. Кононець, Х. Б. Мелько, Е. В. Польова, В. Б. Скрябіна, В. П. Сніцар, О. І. Чернікова. Київ: Видавничий центр КНЛУ, 2018. 428 с. В.Г.Ніконова,

Ю.В.Кононець,

Е. В. Польова, В. Б. Скрябіна, В. П. Сніцар, О. І. Чернікова.

Никитченко К.П. стаття Когнітивне оказіональне словотворення в сучасному мас-медійному дискурсі (на матеріалі тревел-програми «Орел і Решка») // Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики : наук. журнал / редкол. В.І. Кушнерик та ін. – Чернівці : Вид. дім «РОДОВІД», 2018. Вип. 1 (15). С. 258—261. 0,5 немає
Никитченко К.П. стаття Cognitive nature of occasionalisms in postfeminist fiction // Науковий журнал Львівського державного університету безпеки життєдіяльності «Львівський філологічний часопис»: зб. наук. праць. № 3. Львів, 2018. С. 186— 191. 0,5 немає
Nykytchenko K.P. Стаття, що індексує-ться в SCOPUS Nonce Words in Mass Media Discourse (A Case Study of Travel Journalism Innovations) //

Communication Today. University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, 2019, Vol. 10, № 1. P. 62—75.

Indexed in: Cabell’s Directories, CEJSH, EBSCO, CEEOL, ProQuest, Ulrich’s Periodicals Directory, Index Copernicus, ERIH PLUS, SCOPUS and (ESCI) – Web of Science Core Collection.

1,12 немає
Никитченко К.П. тези Неологізми сфери туризму початку XXI століття (на матеріалі сучасних англомовних та українськомовних тревел-шоу) // Матеріали I Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю [«Сучасна іншомовна освіта України та зарубіжжя: стан, виклики і перспективи»], (Глухів, 24-25 жовтня 2018). Суми: Вінниченко М.Д., 2018. С. 78—80. 0.1 немає
Nykytchenko K.P. тези How to Decode Nonce Words in Literature: Becoming Proficient in English // LIF 2019. 6th International Language in Focus Conference: Book of Abstracts, (Dubrovnik, Croatia, 2-4 May 2019). P. 121. 0.05 немає
Nykytchenko K.P. тези Sound Symbolism Effects in Neologisms // LIF 2019. 6th International Language in Focus Conference: Book of Abstracts, (Dubrovnik, Croatia, 2-4 May 2019). P. 156. 0.05 немає
Прокопчук М.М. навчальний

посібник з Гриф МОН

Write with Buddy. Посібник з навчання техніки читання для учнів початкової школи : навч. посіб. Для 1 кл. закладів загальної середньої о світи. – К. : УОВЦ «Оріон», 2019

(Гриф МОН від 28.01.2019 № 23.1-12-Г-63)

3,89 немає
Прокопчук М.М. тези Система вправ для навчання техніки письма в посібнику «Write with Buddy» // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференція «AD ORBEM PER LINGUAS. ДО СВІТУ ЧЕРЕЗ МОВИ». – К.: Вид. центр КНЛУ, 2019. – С. 275 0,1 немає
Рибакова К.А. стаття Ґенеза Епонімічної лексики Вікторіанського періоду / К. А. Рибакова // Південний архів. Філологічні науки. – 2018. – Вип. 73. – С. 141–157. 0,5 немає
Рибакова К.А. тези Неологічна лексика доби Кримської війни 1853-1856 рр. як засіб вербального створення образу Вікторіанської Англії // “Ad Orbem per Linguas. До світу через мови”: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 20-22 березня 2019 року. – Київ: Вид. центр КНЛУ, 2019. – С. 289-165. 0,2 немає
Скрябіна В.Б. навчальний

посібник

Професійно-орієнтований переклад у когнітивно-дискурсивному ракурсі: Навч. посібник / Ніконова В. Г., Ю. В. Кононець, Х. Б. Мелько, Е. В. Польова, В. Б. Скрябіна, В. П. Сніцар, О. І. Чернікова. Київ: Видавничий центр КНЛУ, 2018. 428 с. В.Г.Ніконова,

Ю.В.Кононець, Х. Б. Мелько, Е. В. Польова, В. П. Сніцар, О. І. Чернікова.

Скрябіна В.Б. стаття Персуазивний компонент цифрової публічної дипломатії // Міжнародні відносини: теоретико-практичні аспекти : збірник наукових праць. Випуск 4. Київ : Вид. центр КНУКіМ, 2019. 0,5 немає
Скрябіна В.Б. тези Crowdsourcing as a New Object of Translation Studies // “Ad Orbem per Linguas. До світу через мови”: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 20-22 березня 2019 року. – Київ: Вид. центр КНЛУ, 2019. немає
Скрябіна В.Б. тези Лексико-граматичні та стилістичні засоби персуазивності англійськомовного мотиваційного дискурсу та переклад їх українською мовою // “Ad Orbem per Linguas. До світу через мови”: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 20-22 березня 2019 року. – Київ: Вид. центр КНЛУ, 2019. Бабич В.
Скрябіна В.Б. стаття, що індексується в Index Copernicus Аксіологічний аспект персуазивності любовного дискурсу // Актуальнi питання гуманiтарних наук: Мiжвузiвський збiрник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогiчного унiверситету iменi Iвана Франка. № 2. Львів, 2017. С. 72—76.

Збірник індексується в міжнародних базах даних: Index Copernicus International, Polish Scholarly Bibliography, Info Base Index, Research Bible, Open Academic Journals Index, Scientific Indexing Services, Inno Space, Cite Factor

немає
Сніцар В.П. навчальний посібник Професійно-орієнтова-ний переклад у когнітивно-дискурсив-ному ракурсі: навч. посібник. Київ: Видавничий центр КНЛУ, 2018. 428 с. С. 309–357 С.410–428 В.Г. Ніконова, Ю. В. Кононець,
Х. Б. Мелько,Е. В. Польова,В. Б. Скрябіна,О. І. Чернікова
Стрельченко Н. С. тези Питання-перепити як засіб імпліцитної комунікації // Художні феномени в історії світової літератури: перехід мови в письменництво (“Постколоніальні стратегії”): тези доповідей ІV Міжнародної наукової конференції. Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2018. С. 126—127. 0,04 немає
Стрельченко Н. С. стаття Patterns of lexical cohesion realized by echo questions in English conversational discourse // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. 2019. № 2 (325). С. 106–115.

Журнал включено до переліку видань реферативної бази даних “Україніка наукова”.

0,65 др.арк. немає
Стрельченко Н. С. стаття, що індексується в Index Copernicus Speech acts performed by echo questions in English conversational discourse // Science and Education a New Dimension. Philology / editor-in-chief X. Vamos. Budapest, 2019. Vol. VII (59), Issue 195. P. 69–72.

Збірник індексується в міжнародних базах даних: Index Copernicus, Google Scholar, Crossref, Ulrichs Web Global Serials Directory,Union of International Associations Yearbook, Scribd, Academia.edu

0,57 др.арк. немає
Стрельченко Н. С. тези Echo questions through the lens of systemic functional grammar // Подолання мовних та комунікативних бар’єрів: освіта, наука, культура : зб. наук. праць / за заг. ред. О. В. Ковтун, С. М. Ягодзінського. Київ, 2018. С. 343–346. 0,19 др.арк. немає
Стрельченко Н. С. тези Еcho questions realizing elaboration in Еnglish conversational discourse // “Ad orbem per linguas. До світу через мови” : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 20 – 22 березня 2019 року. Київ: Вид. центр КНЛУ, 2019. С. 486–488. 0,15

др.арк.

немає
Тронь Т.В. Стаття що індексується в Index Copernicus Specifics of Future Border Protection Specialists’ Training in the USA and Ukraine: Comparative Analysis / Comparative Professional Pedagogy. 8(2), pp. 95-100 немає
Тронь Т. В. тези Translation of Modality from English into Ukrainian (based on English legal texts). Міжнародна науково-практична конференція «AD ORBEM PER LINGUAS. ДО СВІТУ ЧЕРЕЗ МОВИ», Київ, КНЛУ, 20-22 березня 2019 р. Аліна Лучинська, студентка факультету перекладачів
Чернікова О.І. навчальний

посібник

Професійно-орієнтований переклад у когнітивно-дискурсивному ракурсі: Навч. посібник / Ніконова В. Г., Ю. В. Кононець, Х. Б. Мелько, Е. В. Польова, В. Б. Скрябіна, В. П. Сніцар, О. І. Чернікова. Київ: Видавничий центр КНЛУ, 2018. 428 с. В.Г.Ніконова,

Ю.В. Кононець

Х. Б. Мелько, Е. В. Польова, В. Б. Скрябіна, В.П. Сніцар

Завідувач кафедри

англійської філології і перекладу

імені професора І.В. Корунця проф. Ніконова В.Г.

10 червня 2019 року

Додаток 3

Список публікацій студентів, які займаються науково-дослідною роботою на кафедрі англійської філології і перекладу імені професора І.В. Корунця

в 2018-2018 н.р.

№ з/п Прізвище, ім’я, по-батькові Вид публікації Назва публікації, де опублікована Обсяг (у др. арк) Співавтори
1 2 3 4 5 6
Бабич В. В. тези Лексико-граматичні та стилістичні засоби персуазивності англійськомовного мотиваційного дискурсу та переклад їх українською мовою // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Ad Orbem per Linguas. До світу через мови», Київ, КНЛУ, 20 – 22 березня 2019 р. Скрябіна В.Б.
Завгородня А. В. тези Authors’ Occasionalisms as Components of Lingvosemiotic Space of Irreality and their Translation into the Ukrainian Language (a Case Study of Ursula Le Guin’s “The Earthsea Cycle”) // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Ad Orbem per Linguas. До світу через мови», Київ, КНЛУ, 20 – 22 березня 2019 р. Ніконова В. Г.
Кабанчук П. О. тези Специфіка перекладу медичної лексики (на основі інструкцій до лікарських препаратів) // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Ad Orbem per Linguas. До світу через мови», Київ, КНЛУ, 20 – 22 березня 2019 р. Селіванова О. І.
Лучинська А. В. тези Translation of Modality from English into Ukrainian (Based on English Legal Texts) // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Ad Orbem per Linguas. До світу через мови», Київ, КНЛУ, 20 – 22 березня 2019 р. Тронь Т. В.
Недзеленко А. Л. тези Способи перекладу англійськомовних неологізмів у сфері інформаційних технологій українською мовою // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Ad Orbem per Linguas. До світу через мови», Київ, КНЛУ, 20 – 22 березня 2019 р. Ніконова В. Г.
Романюк О. Г. тези Лексичні новоутворення у дитячому фентезі: перекладознавчий аспект // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Ad Orbem per Linguas. До світу через мови», Київ, КНЛУ, 20 – 22 березня 2019 р. Демецька В. В.
Самохліб К. І. тези Особливості перекладу економічних термінів на матеріалі учбової літератури // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Ad Orbem per Linguas. До світу через мови», Київ, КНЛУ, 20 – 22 березня 2019 р. Кукаріна А. Д.

Завідувач кафедри

англійської філології і перекладу

імені професора І.В. Корунця проф. Ніконова В.Г.

10 червня 2019 року

Додаток 4

Інформація про персональні сайти та веб-сторінки (науковий складник). Персональні профілі науково-педагогічних працівників, докторантів, аспірантів у наукометричних базах даних (Scopus, Web of Science, ORCHID, Google Scholar тощо)

п/п

Прізвище, ім’я,

по-батькові

Персональна веб-сторінка Профіль у наукометричній базі даних h-індекс згідно наукометричної бази даних
Ніконова В.Г. https://scholar.google.com.ua/citations?user=0v_Zv8UAAAAJ&hl=ru Google Scholar 6
https://orcid.org/0000-0002-0324-4217 ORCHID
Демецька В.В. https://orcid.org/0000-0001-9902-7913 ORCHID 4
Борис Д.П. https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=ZZLyIfEAAAAJ&view_op=list_works Google Scholar
Галич О.Б. https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=pdNKP6MAAAAJ Google Scholar 2
Дейнеко І.В. https://scholar.google.com.ua/citations?user=acl_gRgAAAAJ&hl=uk Google Scholar
Кючюкіплікчі О. О. https://orcid.org/0000-0001-5475-4543 ORCHID 1
https://scholar.google.com.ua/citations?user=OoOOvUgAAAAJ&hl=ru Google Scholar 2
Іваненко К.І. https://scholar.google.com.ua/scholar?q=&btnG=&hl=ru&as_sdt=0%2C5&scilib=1 Google Scholar
Ігіна З.О.

Zoia Ihina

https://scholar.google.com.ua/citations?user=cCdkBsAAAAAJ&hl=ru&oi=ao Google Scholar 2
https://orcid.org/0000-0002-3929-9148 ORCHID
Капранов Я. В. https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&view_op=list_works&gmla=AJsN-F5Q2bcCsFmmGMqFkeGzd7QZwd1xUfpaTXrqfcmuL-r2aTNnElMztXRi9lWI5DuVguzhxM6rDKhrJYK994pcGSK Google Scholar 2
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57201493699 Scopus Author ID: 57201493699 1
https://publons.com/researcher/1462543/yan-kapranov/ Web of Science: 1
https://publons.com/researcher/1462543/yan-kapranov/ Publons 1
https://orcid.org/0000-0003-2915-038X ORCID
Карпенко Ю.В. https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&imq=%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE+%D0%AE%D0%BB%D1%96%D1%8F+%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0&user=JkBYIXAAAAAJ Google Scholar 1
Кононець Ю.В. https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=list_works&hl=en&user=TO6HE34AAAAJ Google Scholar
Максімов С.Є. https://scholar.google.com.ua/citations?user=Ld7ojE4AAAAJ&hl=ru Google Scholar Процитовано 81 раз.
Мелешкевич Л.М. https://scholar.google.com.ua/citations?user=n5WTDVYAAAAJ&hl=ru Google Scholar
Никитченко К.П. https://scholar.google.com.ua/citations?user=SDEX1yMAAAAJ&hl=ru Google Scholar 1
Рибакова К.А. https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=h6lUm4cAAAAJ Google Scholar 1
Селіванова О.І. https://scholar.google.com.ua/citations?hl=en&user=

6jp_VLAAAAAJ&view_op=list_works

Google Scholar
Скрябіна В.Б. https://scholar.google.com.ua/citations?user=LHEKiMAAAAAJ&hl=ru Google Scholar 1
https://orcid.org/0000-0002-3793-3643 ORCID
Сніцар В.П. https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=en2IYxEAAAAJ&view_op=list_works&gmla=AJsN-F7CJGpQVi6zbdHgzk84Yzyogtr_S8B9rfVjMUUvwe Google Scholar
Стрельченко Н.С. https://publons.com/researcher/1828047/natalia-s-strelchenko/ Web of Science Researcher ID V-8650-2018 0
https://orcid.org/0000-0002-2585-2563
https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=8hu1v5EAAAAJ&gmla=AJsN-F5hlXrxBEoVhAeHdnpC2uQ5rZG37TOXaR70q5cUO75yRa973cf4Oyvj0izCTF48X-7QfIS22F3LN7gDLjIGliwR2iam30MhQk1t9XPlRC3T65N5hCeAY7c_e8pHAiMSrmpxUoGz&sciund=8476539018009671465 Google Scholar 1
https://knlu-kiev.academia.edu/NataliaStrelchenko
Тронь Т. В. Google Scholar 4
Чернікова О.І. https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=nW6pwZoAAAAJ Google Scholar

Завідувач кафедри

англійської філології і перекладу

імені професора І.В. Корунця проф. Ніконова В.Г.

10 червня 2019 року

Додаток 5

ПОКАЗНИКИ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КАФЕДРИ

№з/п Показники Загальна

кількість

Обсяг
Публікації 55
1.1 Опубліковано монографій 1
Усього одиниць монографії в Україні 1
Усього одиниць монографії за кордоном немає
1.2. Опубліковано підручників немає
1.3. Опубліковано навчальних посібників 4
1.4. Словники немає
1.5. Методичні розробки 3
1.6. Кількість публікацій (статей): 24
Усього одиниць, опублікованих в Україні 14
Усього одиниць, опублікованих за кордоном 7
Опублікованих у міжнародній наукометричній базі даних Scopus 2
Опублікованих у міжнародній наукометричній базі даних Web of Science 3
Опублікованих у міжнародній наукометричній базі даних для соціо-гуманітарних наук Copernicus 9
Опублікованих у інших науковометричних базах даних 1
Кількість цитувань у виданнях, що входять до наукометричної бази даних Scopus 1
Кількість цитувань у виданнях, що входять до наукометричної бази даних Web of Science 1
Кількість цитувань у виданнях, що входять до наукометричної бази даних для соціо-гуманітарних наук Copernicus немає
В інших наукометричних базах даних (крім РИНЦ) 24
1.7. Тези міжнародних, всеукраїнських, міжвузівських конференцій 19
Усього одиниць, опублікованих в Україні 16
Усього одиниць, опублікованих за кордоном 3
Опублікованих у міжнародних наукометричних базах даних Scopus, Web of Science 1
Кількість доповідей, які зробили студенти на конференціях 7
Кількість студентів, що взяли участь у Всеукраїнських олімпіадах: немає
 • диплом І ступеня
немає
 • диплом ІІ ступеня
немає
 • диплом ІІІ ступеня
немає
Кількість студентів, що взяли участь у конкурсах та інших наукових заходах: 4
 • диплом І ступеня
2
 • диплом ІІ ступеня
2
 • диплом ІІІ ступеня
1
 • диплом за участь
немає
Захист дисертацій (докторських/ кандидатських) 1
Присвоєно вчені звання професора/ доцента 1
Проведено конференцій (міжнародних, всеукраїнських) немає
Проведено наукових конкурсів, семінарів, круглих столів немає
Членство в міжнародних наукових організаціях немає
– індивідуально немає
– колективно немає
9. Участь у міжнародних семінарах, конференціях тощо 31
10. Чисельність наукових працівників, які працювали за контрактом за кордоном немає
11. Кількість грантів, отриманих науковими працівниками від міжнародних та державних фондів немає
12. Участь у зарубіжних конференціях, семінарах, круглих столах тощо 8

Завідувач кафедри проф. Ніконова В.Г.

10 червня 2019 року

 

Share
Share