Кафедра англійської і німецької філології та перекладу імені професора І. В. Корунця

Соломко Зорина Костянтинівна

Соломко Зорина Костянтинівна

кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри англійської і німецької філології

та перекладу імені професора І. В. Корунця

Біографія:

Народилася 30 квітня 1979 року. Закінчила у 2001 році Київський національний лінгвістичний університет і отримала повну вищу освіту за спеціальністю “Мова та література (німецька та англійська мови)” та здобула кваліфікацію філолога, викладача німецької та англійської мов і зарубіжної літератури. З 2002 року по 2018 рік працювала викладачем кафедри іноземних мов факультету слов’янської філології.

Викладала такі дисципліни: “Практичний курс німецької мови” на першому, другому третьому та четвертому курсах денної форми навчання, “Німецька мова як друга іноземна мова” на другому курсі денної форми навчання факультету перекладачів, “Практичний курс німецької мови (друга іноземна мова)” на другому, третьому та четвертому курсах факультету економіки та права, “Методика викладання іноземних мов у вищих навчальних закладах” на п’ятому курсі, керувала перекладацькою практикою на 4 курсі.

У період з 2010 по 2013 рік навчалася в аспірантурі за cпеціальністю 13.00.02 – теорія та методика навчання (германські мови) та написала дисертацію “Формування німецькомовної лексичної компетенції майбутніх юристів упроцесі самостійної роботи з використанням інформаційних технологій” та здобула  науковий ступінь кандидата педагогічних наук, отримала диплом ДК № 027102. З 2019 року викладає на кафедрі кафедри англійської і німецької філології та перекладу імені професора І. В. Корунця

“Практичний курс німецької мови” та керує організацією та проведенням перекладацької практики.

Підвищення кваліфікації, курси: 2005 – Pädagogische Hochschule Schwäbisch Gmünd, Німеччина, 2012 – Курси для викладачів: Київський національний лінгвістичний університет, німецька мова, сертифікат, курси «Виклики художнього перекладу. Лінгвістика, прагматика, методика» (3 кредити, 90 годин), сертифікат ПК № 0233.

Наукові  публікації:

 1. Моделі педагогічної взаємодії викладача і студента в процесі самостійної навчально-пізнавальної діяльності // Управлінські компетенції викладача вищої школи : Матер. Міжнар. наук.-практ. конфер., 14–15 березня 2013 р. / ред. кол. : В. П. Андрущенко (голова), Г.Н.Нестеренко (заст. голови) та ін. – К. : Вид-во НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2013. – С. 189–191.
 2. Експериментальна перевірка ефективності методики формування та удосконалення рецептивної лексичної компетенції майбутніх юристів у самостійній роботі з використанням електронного посібника // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка : Педагогічні науки. – Чернігів, 2013. – Вип. 111. – С. 294–303.
 3. Комп’ютерні вправи для формування та вдосконалення німецькомовної рецептивної лексичної компетенції майбутніх юристів у процесі самостійної роботи // Іноземні мови. – 2013. – № 2 (74) – С. 35–43.
 4. Функции электронного пособия для эффективной организации самостоятельной работы с целью формирования и усовершенствования профессионально ориентированной лексической компетенции // Современный научный вестник : сб. научн. ст. – Белгород, 2013. – № 48.– С. 124–129.
 5. Принципы обучения профессионально ориентированной рецептивной лексической компетенции будущих юристов // Аксиологический аспект содержания непрерывного иноязычного образования: проблемы и решения : сб. научн. ст. – 2013 / режим электронного доступа: http://conference.apkpro.ru/files/apk/sbornik_inglish_02-2013.zip
 6. Вимоги до комп’ютерних вправ для формування та удосконалення лексичної компетенції в читанні та аудіюванні // Україна і світ: діалог мов та культур : Матер. Міжнар. наук.-практ. конфер., 03–05 квітня 2013 р. – К. : Вид. центр КНЛУ, 2013. – С. 566–567.
 7. Критерії відбору професійно-орієнтованого лексичного матеріалу // Актуальні проблеми навчання іноземних мов та перекладу : Матер. Міжнар. наук.-практ. конфер., 11–12 квітня 2013 р. – К. : Вид. центр «Освіта України». – 2013. – С. 89–91.
 8. Організація самостійної роботи студентів для ефективного формування та удосконалення рецептивної лексичної компетенції майбутніх юристів з використанням електронного посібника // Управлінські компетенції викладача вищої школи : Матер. Міжнар. наук.-практ. конфер., 28 лютого 2014 р. / ред. кол. : В. П. Андрущенко (голова), Г. Н. Нестеренко (заст. голови) та ін. – К. : Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2014. – С. 170–172.
 9. Преимущества использования электронного пособия для организации самостоятельной работы с целью формирования и усовершенствования лексической компетенции будущих юристов // Проблемы современной науки : сб. научн. тр. – Ставрополь : Логос, 2014. – Вып. 11, Ч. 1. – C. 90–97.
 10. Формування німецькомовної лексичної компетенції майбутніх юристів у процесі самостійної роботи з використанням інформаційних технологій : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.02. – К., 2014. – 23 с.
 11. Характеристика лінгвістичних особливостей засобів мови права // Україна і світ: діалог мов та культур : Матер. Міжнар. наук.-практ. конфер., 19–21 березня 2014 р. – К. : Вид. центр КНЛУ, 2014. – С. 409–411.
 12. Методичні передумови організації самостійної роботи студентів // Сучасні проблеми зіставного мовознавства, методики навчання іноземних мов та перекладу : Матер. Міжнар. наук.-практ. семінару, 18–19 грудня 2014 р. – К. : Вид. центр КНЛУ, 2014. – С. 49–51.
 13. Навчальна автономія як основний фактор оптимізації самостійної навчально-пізнавальної діяльності студентів-іноземців // Україна і світ: діалог мов та культур : Матер. Міжнар. наук.-практ. конфер., 1–3 квітня 2015 р. – К. : Вид. центр КНЛУ, 2015. – С. 409–411.
 14. Cамостійна навчально-пізнавальна діяльність студентів // Україна і світ: діалог мов та культур : Матер. Міжнар. наук.-практ. конф., 30 березня–1 квітня 2016 р. – К. : Вид. центр КНЛУ. – 2016. – С. 315–316.
 15. Електронний посібник як ефективний засіб організації самостійної навчально-пізнавальної діяльності студентів // Молодий вчений. – 2016. – Вип. 3 (30). – С. 433–436.
 16. Методика організації самостійної навчально-пізнавальної діяльності з використанням електронного посібника // Мови професійної комунікації: лінгвокультурний, когнітивно-дискурсивний, перекладознавчий та методичний аспекти : Матер. ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 21 квітня 2016 р., НТУУ КПІ, – К. : Кафедра, 2016. – С. 200–201.
 17. Критерії відбору професійно орієнтованого навчального матеріалу для формування лексичної компетенції // Україна і світ: діалог мов та культур : Матер. Міжнар. наук.-практ. конф., 29 березня – 31 березня, 2017 р. – К. : Вид. центр КНЛУ. – С. 630–632.
 18. Особливості правничої комунікації та мови права // Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики. – Чернівці : Вид. дім «Родовід», 2017. – Вип. 2 (15). – С. 177–181.
 19. Процедура відбору професійно орієнтованих текстів з метою розробки комплексу вправ // Матер. ІV Міжнар. наук.-практ. конф. „Мови професійної комунікації: лінгвокультурний, когнітивно-дискурсивний, перекладознавчий та методичний аспекти“, НТУУ КПІ, 21 квітня 2017 р. – К. : Кафедра, 2017. – С.200–201.
 20. Переваги використання електронного посібника для організації та розвитку навчальної автономії студентів // Проблеми зіставної стилістики: Матер. XIII Міжнар. наук.-практ. конф., 21–22 вересня 2017 р. – К. : Вид. центр КНЛУ, 2017. – Вип. 13. – С. 56–64.
 21. Рецептивна лексична компетентність у складі фахової іншомовної комунікативної компетентності / Науковий часопис нац. пед. ун-ту ім. М.П.Драгоманова. Серія 5: Педагогічні науки: Реалії та перспективи. – К., 2018. – Вип. 60. – С. 78–90.
 22. Рецептивна лексична компетентність у складі фахової іншомовної комунікаційної компетеннтності // Мови професійної комунікації: лінгвокультурний, когнітивно-дискурсивний, перекладознавчий аспекти : Матер. Міжнар. наук.-практ. конф., 28 лютого 2018 р. – К. : КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка». – 2018. – С. 200–201.
 23. Компʼютерні технології формування у майбутніх юристів німецькомовної рецептивної лексичної компетентності в процесі самостійної роботи / Вісник КНЛУ. Серія: Педагогіка та психологія. – К., 2018. – Вип. 28. – С. 102–109.

Контактна інформація:

Е-mail: fantasie@ukr.net

 

Share
Share