Кафедра англійської і німецької філології та перекладу імені професора І. В. Корунця

Волкова Світлана Володимирівна

Волкова Світлана Володимирівна

доктор філологічних наук, професор, професор кафедри англійської і німецької філології

та перекладу імені професора І.В. Корунця.

Освіта:

У 1993 році закінчила Херсонський державний педагогічний університет імені Н.К. Крупської за спеціальністю “Англійська мова та література”, кваліфікація “Філолог, вчитель англійської мови та літератури”. У 2012-2015 рр. навчалась у докторантурі Київського національного лінгвістичного університету за спеціальністю 10.02.04 – германські мови. Науковим консультантом було призначено доктора філологічних наук, професора Бєлєхову Ларису Іванівну. У 2016 р. захистила докторську дисертацію з теми “Міфолорний простір англомовних амеріндіанських художніх текстів: когнітивно-семіотичний і наративний аспекти” у спеціалізованій вченій раді КНЛУ. Вчене звання професора отримала у 2018 році.

Професійний досвід:

Після закінчення Херсонського державного педагогічного університету імені Н.К. Крупської працювала вчителем англійської мови у Херсонському обласному ліцеї для обдарованої молоді (1993 – 2001рр.); асистентом кафедри романо-германських мов Херсонського державного університету (2001 – 2004 рр.); старшим викладачем кафедри романо-германських мов Херсонського державного університету (2004 – 2007 рр.); доцентом кафедри романо-германських Херсонського державного університету (2007 – 2012 рр.). Після навчання в докторантурі на кафедрі лексикології і стилістики англійської мови імені професора О.М. Мороховського Київського національного лінгвістичного університету (2012 – 2015 рр.) працювала доцентом кафедри англійської мови і методики її викладання Херсонського державного університету (2015 – 2017 рр.); потім буда обрана на посаду професора кафедри англійської мови і методики її викладання Херсонського державного університету (2017р.). З 2017 р. почала працювати у Київському національному лінгвістичному університеті на посаді професора кафедри англійської філології і філософії мови імені професора О.М. Мороховського Київського національного лінгвістичного університету (2017 – 2019 рр.). З 01.09.2019р. – по теперішній час працюю професором кафедри англійської та німецької філології і перекладу імені професора І.В. Корунця Київського національного лінгвістичного університету

Наукова діяльність:

Захоплюючись лінгвістикою художнього тексту, наразі фокусую наукову увагу на семантиці, семіотиці та інтермедіальності в наративі з позиції когнітивної наратології та лінгвосеміотики художнього простору. Активно беру участь у Міжнародних наукових конференціях: “Narrative and Narrаtology metamorphosing the structures” (13-15 September, 2017, Prague, Czech Republic), “Національна ідентичність в мові і культурі” (22-23 березня, 2018 року, м. Київ, КНАУ), “Styles and Methods” (25-28 July, 2018, Birmingham, UK), “Signs of Resilience in a Complex World” (3-7 October, 2018, Berea, KU, USA). Заступник головного редактора наукового журналу “Вісник КНЛУ. Серія філологія”, член редакційної колегії міжнародного наукового журналу “Research Trends in Modern Linguistics and Literature” Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, офіційний рецензент наукового журналу “Lege artis: language yesterday, today, tomorrow” (м. Трнава, Словакія). Є членом двох спеціалізованих вчених рад із захисту кандидатських дисертацій зі спеціальності 10.02.04 – германські мови (при Херсонському державному університеті) і докторських дисертацій зі спеціальності 10.02.16 – перекладознавство (при Київському національному лінгвістичному університеті). Активну виступаю опонентом на захистах дисертацій зі спеціальності 10.02.04 – германські мови. Керую підготовкою докторів філософії з філології (германські мови). Розробляю власну наукову тему “Лінгвосеміотика художнього наративу”.

Основні науково-методичні видання:

Волкова С.В. Лінгвосеміотичні особливості міфолорно-авторського образу як етнокультурного типажу “нескорений”// Наукові записки. Серія : Філологічні науки (мовознавство) : [зб. наук. пр.]. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. Винниченка, 2015. – Вип. 138. – С. 307-312.

Волкова С.В. Методика аналізу міфолорного простору сучасних амеріндіанських художніх текстів// Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Лінгвістика: [зб. наук. пр.]. – Херсон : ХДУ, 2015. Вип. 23. – С. 101-108.

Волкова С.В. Міфолорно-авторські образи-дійства в амеріндіанських художніх прозових текстах: когнітивно-семіотичний аспект // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Філологічні науки. Мовознавство. – Волинь: Східноєвропейський нац. ун-т імені Лесі Українки, 2015. – № 4 (305). – С. 290-295.

Волкова С.В. Моделювання міфолорного простору амеріндіанських художніх прозових текстів // Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія: Філологічна. – Острог: Нац. ун-т “Острозька академія”, 2015. – Вип. 56. – С. 62-65.

Волкова С.В. Синтаксичні засоби візуалізації етнокультурних символів в амеріндіанській художній прозі // Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія: Філологічна. – Острог: Нац. ун-т “Острозька академія”, 2015. – Вип. 51. – С. 174-177.

Волкова С.В. Міфолорні образи в сучасних амеріндіанських прозових текстах: монографія. – Херсон : ХДУ, 2015. 340 с.

Волкова С.В. Когнітивно-наративний аспект аналізу семантичного простору художнього тексту // Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики: [науковий журнал]. – Чернівці: Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2016. – Вип. 11-12 (частина 1). – С. 208-212.

Волкова С.В. Метаморфоза як художній прийом формування міфолорно-авторських образів у сучасних англомовних амеріндіанських прозових текстах // Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія: Філологічна. – Острог: Нац. ун-т “Острозька академія”, 2016. – Вип. 62. – С. 67-70.

Волкова С.В. Наративний прийом зворотної перспективи у художніх прозових текстах // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Філологічні науки. Мовознавство. – Волинь: Східноєвропейський нац. ун-т імені Лесі Українки, 2016. – № 5. – С. 9-15.

Волкова С.В. Syntactic reproduction of ethnocultural identity in Native American writer’s prose // In Authentic Styles: Language, Discourse and Contexts: Book of abstracts PALA 2016 (University of Cagliari, 27th – 30th July, 2016). – Cagliari: Department of Philology, Literature and Linguistics, 2016. – P. 168.

Волкова С.В. Reverse perspective as a narrative technique in Amerindian prosaic texts // Lege artis. Language yesterday, today, tomorrow. The Journal of University of SS Cyril and Methodius in Trnava. Warsaw: De Gruyter Open, vol. 1 (1), June 2016. – P. 359-394. DOI: 10.1515/ lart-2016-0008 ISSN 2453-8035

(Web of Science)

Волкова С.В. Від етноархетипного образу Great Spirit і Bad Spirit до етнокультурного типажу Unsubdued // Нова філологія : [зб. наук. пр.]. – Запоріжжя: ЗНУ, 2016. – Вип. 68. – С. 116-123.

Волкова С.В. Cognitive Semiotic Approach to the Syntactic Analysis of Prosaic Texts //2016 Semiotics 41st Annual Conference: International Conference (Delray Beach Florida, 28th September – 2nd October, 2016). – Semiotics Society of America, 2016. – P. 22.

Волкова С.В. Принципи конструювання міфолорного простору англомовних амеріндіанських художніх прозових текстів // Когнітивна лінгвістика в міждисциплінарному контексті: теорія і практика : матеріали Міжнародної наукової конференції УАКЛІП, (Черкаси, 8-10 жовтн., 2016 р.) / Мін-во освіти і науки України. – Черкаси: ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2016. – С. 43-44.

Волкова С.В. Етнолінгвокультурний простір англомовних амеріндіанських міфів і легенд // Мова, література і культура: актуальні питання взаємодії : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., (Львів, 14–15 жовтн. 2016 р.) / Мін-во освіти і науки України. – Львів: ГО “Наукова філологічна організація ЛОГОС”, 2016. – С. 109-113.

Волкова С.В. Semiotics of Butterfly in Modern Amerindian Prose // Science and education a new dimension. Philology IV(50). – Budapest : www.seanewdim.com, 2016. – Issue 103. – С. 46-51. – p‑ISSN 2308-5258, e-ISSN 2308-1996. (Index Copernicus, Global Factor, Google Scholar)

Волкова С.В. Сognitive semiotic approach to the syntactic analysis of
Amerindian prose // Semiotics. Year book of the Semiotic Society of America. – USA: Semiotic Society of America, 2016. –Vol. 32: 1-4. – P. 11-20. – ISBN-13: 978-1-63435-024-2

Волкова С.В. Конструювання міфолорного простору сучасного англомовного роману-легенди // Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія: Філологічні науки (мовознавство). – Дрогобич: Дрогобицький державний університет імені Івана Франка, 2016. – № 6. – С. 30 – 34.

Волкова С.В. The Semiotics of Folkdance in Amerindian Literary Prose // Text – Meaning – Context: Cracow Studies in English Language, Literature and Culture. – Peter Lang ∙ Frankfurt am Main ∙ Bern ∙ New York ∙ Oxford ∙ Warszawa ∙ Wien: Peter Lang Edition, 2017. – Vol. 14 “Language – Literature – the Arts: A Cognitive Semiotic Interface”. – P. 149 – 164. ISSN 2191-1894 ISBN 978-3-631-66086-7 (Print) E-ISBN 978-3-653-05499-6 (E-PDF) E-ISBN 978-3-631-70250-5 (EPUB) E-ISBN 978-3-631- 70251-2 (MOBI) DOI 10.3726/b10692 (SCOPUS)

Волкова С.В. Міфолорний простір роману-есе: наративний аспект // Філологічні трактати : [науковий журнал]. – Суми : Сумський державний університет; Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2017. – Т. 9, № 1. – С. 22-30. (Index Copernicus, Google Scholar)

Волкова С.В. Концептуальні домінанти міфолорного дискурсу
(на матеріалі амеріндіанських міфів, легенд і казок) // Концепты и контрасты : монография /Н.В. Петлюченко, С.И. Потапенко, О.А. Бабелюк, Е.Л. Стрельцов и др. ; под. ред. Н.В. Петлюченко. – Одесса : Издательский дом «Гельветика», 2017. – С. 418-429.

Волкова С.В. Наративна техніка зворотної перспективи у виявленні й інтерпретації ідентичності в амеріндіанських сучасних прозових текстах // Національна ідентичність в мові і культурі : [зб. наук. пр.]. – Київ : Талком, 2017. – С. 133-140.

Волкова С.В. Mytholoric space of Amerindian prosaic texts:
cognitive-semiotic and narrative perspectives // Когниция, коммуникация, дискурс. – 2017 – № 15. – С. 104–116. http://sites.google.com/site/cognitiondiscourse/ DOI: 10.26565/2218-2926-2017-15-07

(Index Copernicus, Global Factor, Google Scholar)

Волкова С.В. Amerindian prosaic texts: cognitive semiotic and narrative perspective // Лінгвокогнітивна поетологія: колективна монографія. – Херсон: Видавнийчий дім «Гельветика», 2018. – С. 28-54

Волкова С.В. Лінгвокультурологічний підхід у дослідженні етнонаративу прозового тексту // Національна ідентичність в мові і культурі : [зб. наук. пр.]. – Київ : Талком, 2018. – С. 22-29.

Волкова С.В. Iconicity of syntax and narrative in Amerindian prosaic texts // Lege artis. Language yesterday, today, tomorrow. The journal of University of SS Cyril and Methodius in Trnava. Warsaw: De Gruyter Open, 2018, vol. III (1), June 2018, p. 448-479. DOI: 10.2478/lart- 2018-0012 ISSN 2453-8035 (Web of Science)

Волкова С.В. Prose as an icon of ethnocultural worldview // Styles and Methods: PALA Conference (Birmingham, July 25-28, 2018). – England: University of Birmingham, 2018. – P. 181.

Волкова С.В. The concept of MILKY WAY in Linguosemiotic and Narrative Interpretation // Odessa Linguistic Journal. Odessa: Odessa Law Academy, 2019. – Issue 13. – P. 52-63.

Контактна інформація:

E-mail: volkovasvitlana71@gmail.com

Веб-адреса авторського профілю у Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=GwZ-4TIAAAAJ&scilu=&scisig-

h-індекс згідно з БД Google Scholar: 4

Web of Science ResearcherID www.researcherid.com/rid/V-7699-2018

h-індекс у Web of Science: 1

ORCID:  https://orcid.org/0000-0002-5708-7034

Scopus ID: 57197708578

 

Share
Share