КАФЕДРА АНГЛІЙСЬКОЇ І НІМЕЦЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ ТА ПЕРЕКЛАДУ ІМЕНІ ПРОФЕСОРА І.В. КОРУНЦЯ

Ніконова Віра Григорівна

Ніконова Віра Григорівна

завідувач кафедри англійської і німецької філології та перекладу імені професора І. В. Корунця

факультету перекладознавства Київського національного лінгвістичного університету, доктор філологічних наук, професор

Освіта: У 1977р. закінчила Дніпропетровський державний університет і отримала диплом із відзнакою за спеціальністю «Англійська мова та література», кваліфікація «Філолог, викладач англійської мови та літератури». В 1984-1987рр. навчалася в очній цільовій аспірантурі за спеціальністю 10.02.04 – германські мови в Московському державному педагогічному інституті іноземних мов імені Мориса Тореза під керівництвом професора Олександра Володимировича Куніна. У 1987р. захистила кандидатську дисертацію «Взаємодія фразеологічних конфігурацій та їхніх смислових корелятів у трагедії як типі тексту (на матеріалі трагедій Шекспіра)». Рішенням Вищої атестаційної комісії при Раді міністрів СРСР від 17.04.1990р. присвоєно вчене звання доцента по кафедрі іноземних мов. У 1995-1997рр. навчалася в докторантурі в Дніпропетровському національному університеті працювала над темою докторської дисертації «Динаміка мови художніх творів з інваріантним сюжетним змістом (на матеріалі драм Шекспіра та їх перекладів російською та українською мовами)» за спеціальностями 10.02.04 – германські мови; 10.02.01 – російська мова; 10.02.02 – українська мова. У 2003-2007рр. працювала над докторською дисертацією «Концептуальний простір трагічного в п’єсах Шекспіра: поетико-когнітивний аналіз», науковий консультант – професор Воробйова Ольга Петрівна. У 2008р. захистила докторську дисертацію у Київському національному лінгвістичному університеті. Рішенням ВАК від 3.12.2008р. присуджено науковий ступінь доктора філологічних наук. Вчене звання професора кафедри англійської філології отримала 10 листопада 2011р.
Професійний досвід: Після закінчення Дніпропетровського державного університету у 1977р. працювала викладачем на кафедрі англійської філології (1977-1984рр.), доцентом кафедри іноземних мов для гуманітарних факультетів Дніпропетровського національного університету (1989-1994рр., 1998-2003рр.), деканом факультету міжнародної комунікації Дніпропетровського університету економіки та права (2003-2010рр.), завідувачем кафедри англійської філології факультету перекладачів (2010-2013рр.) і кафедри англійської філології і перекладу Київського національного лінгвістичного університету (2013р.-тепер. час.).
Наукова та науково-методична діяльність: Введе активну наукову діяльність. Керівник комплексної наукової теми кафедри англійської філології і перекладу «Лінгвокогнітивні аспекти англомовної комунікації» (затверджена на засіданні кафедри, протокол № 4 від 4.11.10р.). Керує аспірантами і здобувачами, які навчаються в аспірантурі зі спеціальності 10.02.04 – германські мови, що існує при кафедрі з вересня 2010р. згідно наказу 102-а від 11.10.2010р. Розробляє власну наукову тему «Концептологія художнього дискурсу». Науковий напрям зосереджується на визначенні принципів експлікації концептуального змісту літературних творів. Сфера наукових інтересів – стилістична лексикологія, стилістика тексту, лексична та фразеологічна семантика, когнітивна поетика, лінгвокультурологія.
Активно займається науково-педагогічною діяльністю; нею опубліковано понад 170 наукових і науково-методичних праць, із них 154 наукових та 16 навчально-методичного характеру, у тому числі 56 наукових публікацій у провідних фахових виданнях України, тези доповідей у 77 Міжнародних, Всеукраїнських, регіональних наукових конференціях; є автором монографії, кількох навчальних посібників із грифом МОН України з практичного курсу основної іноземної мови, іноземної мови для професійного спрямування, практичної і теоретичної граматики, теорії та практики лексикології англійської мови.
З 2010р. по теперішній час – 25 праць, із яких: 2 одноосібних навчальних посібника з грифом МОНмолодьспорту України, 5 навчально-методичних посібників (у співавторстві), 13 наукових статей у фахових виданнях, тези 6 доповідей на міжнародних конференціях.
Виступає опонентом дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук, рецензентом навчально-методичних видань; є членом спеціалізованої вченої ради.

Основні науково-методичні видання:

•    Ніконова В.Г. Трагедійна картина світу в поетиці Шекспіра: Монографія. – Дніпропетровськ: Вид-во ДУЕП, 2007. – 364 с.
•    A Course in Modern English Theoretical Grammar / Курс теоретичної граматики сучасної англійської мови: Навч. посібник / В. Г. Ніконова. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2011. – 340 с. Гриф МОН України
•    Make the Grade / Досягни успіху (завдання для самостійної роботи з розвитку навичок усного та писемного мовлення): Навч. посібник / В.Г. Ніконова, Л.С. Кузьмінська. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2011. – 341 с. Гриф МОН України
•    In The Fast Lane (Навчайся у швидкому темпі): Навчально-методичний посібник з першої іноземної мови (англійської) для аудиторної і самостійної роботи студентів IV курсу факультету перекладачів / Укладачі: В. Г. Ніконова, Л. С. Кузьмінська, М. О. Гулевич, Т. П. Каленіченко, Т. В. Соляр. – Част. 1. – К.: Освіта України, 2012. – 96 с.
•    In The Fast Lane (Навчайся у швидкому темпі): Навчально-методичний посібник з першої іноземної мови (англійської) для аудиторної і самостійної роботи студентів IV курсу факультету перекладачів / Укладачі: В. Г. Ніконова, Н. П. Ізотова, Л. С. Кузьмінська, М. О. Гулевич, Т. П. Каленіченко, Т. В. Соляр. – Част. 2. – К.: Освіта України, 2013. – 96 с.
•    Work Your Way Up to the Top (Прямуй до успіху): Навчально-методичний посібник з першої іноземної мови (англійської) для аудиторної і самостійної роботи студентів III курсу факультету перекладачів / Укладачі: В. Г. Ніконова, Л. Ю. Ігнатенко, І. О. Гарбар, С. В. Єнько. – Част. 1. – К.: Освіта України, 2012. – 98 с.
•    Work Your Way Up to the Top (Прямуй до успіху): Навчально-методичний посібник з першої іноземної мови (англійської) для аудиторної і самостійної роботи студентів III курсу факультету перекладачів / Укладачі: В. Г. Ніконова, Л. Ю. Ігнатенко, С. В. Малікова, Ю. P. Маркова, С. В. Єнько. – Част. 2. – К.: Освіта України, 2012. – 98 с.
•    English Grammar in Theory and Practice (Non-Finite Forms of the Verb. Modal Verbs): Англійська граматика: теорія і практика (Безособові форми дієслова. Модальні дієслова): Навчально-методичний посібник з практичної граматики першої іноземної мови (англійської) / Укладачі: В. Г. Ніконова, І. О. Гарбар. – К.: Освіта України, 2013. – 104 с.
•    Межъязыковая речевая корреляция в текстах с инвариантным сюжетным содержанием: Навчальний посібник / В. Г. Ніконова. – Дніпропетровськ: ДДУ, 1997. – 64 с.
•    Мова Шекспіра (Shakespeare’s English): Навчальний посібник / V.Nikonova. – Дніпропетровськ: ДДУ, 1996. – 88 с.
•    Labour Exchange: Навчальний посібник / В. Г. Ніконова, Л.В. Потураєва. – Дніпропетровськ: Вид-во Навчальна книга, 1996. – 39 с.
•    Совершенствуйте свой английский: Навчальний посібник / В. Г. Ніконова, Л.Г.Іваник. – Дніпропетровськ: ДГУ, 1995. – 100 с.
•    Совершенствуйте свой английский: Навчальний посібник / В. Г. Ніконова, Л.Г.Іваник. – Днепропетровск: Изд-во ДГУ, 1992. – 88 с.
•    Курс лекций по лексикологии английского языка с упражнениями: Навчальний посібник / В. Г. Ніконова, Л.В. Потураєва. – Днепропетровск: РИО ДГУ, 1990. – 88 с.
•    Методические указания к работе с английскими оригинальными текстами по педагогической тематике / В. Г. Ніконова. – Днепропетровск: РИО ДГУ, 1990. – 52 с.

Наукові публікації у фахових виданнях за останні 5 років:

• Никонова В.Г. Художественные тексты с инвариантным сюжетным содержанием как проблема художественного перевода (на материале русских переводов трагедии В. Шекспира «Гамлет») // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Філологія». – Вип. 9. – Одеса, 2014. – С. 159-163.
• Никонова В.Г. Типы межъязыковой речевой корреляции: коррелят-эквивалент (на материале русских переводов трагедии В. Шекспира «Гамлет») // Одесский лингвистический вестник. – Вип. 4. – Одеса, 2014. – С. 147-151.
• Никонова В.Г.. Межъязыковая речевая корреляция как проблема художественного перевода (на материале русских переводов Шекспира) // Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія: Філологічні науки (Мовознавство): Збірник наукових праць. – № 1. – Дрогобич, 2014. – С.60-66.
• Ніконова В.Г. Концепт – концептуальний простір – картина світу: досвід поетико-когнітивного аналізу художнього тексту // Вісник Київського національного лінгвістичного університету. – Серія Філологія. Т. 15, № 2. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2012. – С. 117-124.
• Ніконова В.Г. Реконструкція картини світу в художньому творі: етапи і процедури // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Серія Філологічні науки. – №2 (2). – 2011. – С. 215-220.
Ніконова В.Г. Художній концепт: процедури реконструкції та моделювання (на матеріалі трагедій В. Шекспіра) // Вісник Київського національного лінгвістичного університету. – Серія Філологія. Т. 14, № 2. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2011. – С. 113-123.
• Никонова В.Г. Алгоритм моделирования концептуального пространства трагического (на материале трагедий Шекспира) // Наукові записки Кіровоградського державного пед. ун-ту ім. В.Винниченка. Серія Філологічні науки (Мовознавство). – Вип. 96 (1). – Кіровоград, 2011. – С. 25-31.
• Ніконова В.Г. Художній концепт СМЕРТЬ у поетичному світобаченні Шекспіра: реконструкція концептуального змісту // Нова Філологія: Збірник наукових праць. – Запоріжжя: ЗНУ, 2011. – № 45. – С. 99-105
• Ніконова В.Г. Картина світу в трагедіях Шекспіра: проблема реконструкції та моделювання // Наукові записки Кіровоградського державного пед. ун-ту ім. В.Винниченка. Серія Філологічні науки (Мовознавство). Вип. 89 (1). – Кіровоград, 2010. – С. 255-260.
• Никонова В.Г. Семантика «шекспиризмов» в контексте реконструкции индивидуально-авторского мировидения (на материале трагедий Шекспира) // Фразеология, познание и культура: Сб. докладов ІІ Международной научной конференции: в 2-х т. / Ред. Н. Ф. Алефиренко. – Белгород: Изд-во БелГУ, 2010. – Т. 2. Дискурсивные и дидактические проблемы фразеологии. – С. 253-257.
• Ніконова В.Г. Образ світу в трагедіях Шекспіра та його репрезентація в семантиці фразеологічних одиниць // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И.Вернадского. – Т. 23 (62), № 2, ч. 1. Серия Филология. Социальные коммуникации. – Симферополь: ТНУ им. В.И.Вернадского, 2010. – С. 149-153
• Ніконова В.Г. Методика аналізу художнього тексту у ракурсі когнітивної поетики (на матеріалі трагедій Шекспіра) // Лінгвістичні та методичні проблеми навчання мови як іноземної: Матеріали VIII Міжнародної науково-практичної конференції, 14-15 травня 2010р. – Полтава: Полтавський університет економіки і торгівлі, 2010. – С. 360-363..
• Никонова В.Г. Филологический анализ художественного текста в русле тенденций когнитивной поэтики // Надзенныя праблемы лексікалогії і анамастыкі славянскіх моу: Матэрыялы ІІ Міжнароднай навуковай канферэнцыї, г.Мазыр, 22-23 красавіка 2010 года. – Мазыр: Мазырскі дзяржауны педагагічны універсітэт імя І.П.Шамякіна, 2010. – С. 18-21.
• Ніконова В.Г. Картина світу в трагедіях Шекспіра: проблема реконструкції та моделювання // Наукові записки Кіровоградського державного пед. ун-ту ім. В.Винниченка. Серія Філологічні науки (Мовознавство). Вип. 89 (1). – Кіровоград, 2010. – С. 255-260.

Участь у наукових конференціях за останні 5 років:

• Ніконова В.Г. Изобразительно-выразительные средства языка Шекспира и их межъязыковые речевые корреляты в русских переводах // Міжнародна науково-практична конференція «Україна і світ: діалог мов і культур». КНЛУ, 20-23 березня 2014р.
• Ніконова В.Г. Англійська мова шекспірівської епохи як проблема перекладу// Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми навчання іноземних мов і перекладу». Херсон, вересень 2014р.
• Ніконова В.Г. Етнокультурні аспекти мовної особистості Шекспіра в поетико-когнітивному ракурсі // Міжнародна науково-практична конференція «Україна і світ: діалог мов і культур». КНЛУ, 3-5 квітня 2013р.– С. 223-224.
• Ніконова В.Г. Тропеика как проблема художественного перевода (на материале русских переводов Шекспира)
// Актуальні проблеми навчання іноземних мов і перекладу: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, Київ, 11-12 квітня 2013 р. / Редкол.: Матвієнко О.В., Ніколаєва С.Ю., Терехова С.І. та ін.; Відп. ред. Терехова С.І. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2013. – С. 66-68.
• Ніконова В.Г. Художній концепт у теорії концептології // Міжнародна науково-практична конференція «Україна і світ: діалог мов і культур». КНЛУ, 28-30 березня 2012р.
• Ніконова В.Г. Художній концепт як інструмент реконструкції індивідуально-авторського світобачення (на матеріалі трагедій Шекспіра) // Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 20-21 вересня 2012 р.) / За ред. С.М.Амеліної, А.Г.Ніколенка, Л.С.Козуб. – К.: Вид-во НУБІП, 2012. – С. 75-78.
• Ніконова В.Г. Процедури моделювання концептуального простору художнього твору у ракурсі реконструкції індивідуально-// Україна і світ: діалог мов і культур: Матеріали науково-практичної конф. – К.: Вид центр КНЛУ, 2011. – С. 157-159.

Контактна інформація:

Google Academia
Освітній сайт КНЛУ

Тел. (службовий): (0-44-) 287-15-97;
E-mail: vera1854@ua.fm

Share
Share