КАФЕДРА АНГЛІЙСЬКОЇ І НІМЕЦЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ ТА ПЕРЕКЛАДУ ІМЕНІ ПРОФЕСОРА І.В. КОРУНЦЯ

Скрябіна Вікторія Борисівна

Скрябіна Вікторія Борисівна

Скрябіна Вікторія Борисівна

доцент кафедри, кандидат філологічних наук, доцент

Біографія:

Народилася 29 жовтня 1976 р. У 1999 році закінчила Київський державний лінгвістичний університет за спеціальністю «Мова і література (англійська і французька мови)». З 2009  по 2012 рік навчалася в аспірантурі КНЛУ. У 2012 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Персуазивні стратегії любовного дискурсу: комунікативно-прагматичний аспект (на матеріалі англомовної художньої прози ХХ століття)». З 2012 р. працювала на кафедрі зіставного мовознавства і теорії та практики перекладу. На факультеті перекладачів викладає дисципліни: «Вступ до перекладознавства», «Практичний курс перекладу» (3 курс), «Практичний курс перекладу» (5 курс), культура усного і писемного мовлення (5 курс). курси за вибором: «Відтворення персуазивного компоненту при перекладі текстів художнього дискурсу» (4 курс). Здійснює наукове керівництво курсовими та дипломними роботами студентів.

Основні публікації:

 1. Метапрограми мовців у міжкультурній комунікації / В. Б. Скрябіна // Вісник Львівського університету. Іноземні мови. – Львів: Вид. центр ЛНУ ім. Ів. Франка, 2010. – Вип. 17. – С. 176–180.
 2. Персуазивний вплив у лінгвістичній парадигмі / В. Б. Скрябіна // Сучасні дослідження з іноземної філології: зб. наук. праць. – Ужгород: “TIMPANI”, 2010. – Вип. 8. – С. 471–473.
 3. Методологія дослідження стратегій персуазивності в любовному дискурсі / В. Б. Скрябіна // Теоретические и прикладные проблемы русской филологии : науч.-метод. сб. / отв. ред. В. А. Глущенко. – Славянск: Славянск. гос. пед. ун-т, 2010. – Вып. ХХ. – С. 22–28.
 4. Персуазивність у комунікативній ситуації “побачення” / В. Б. Скрябіна // Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО Київського національного лінгвістичного університету. Філологія. Педагогіка. Психологія. К.: Вид. центр КНЛУ, 2011. – Вип. 22. – С. 155–160.
 5. Про поняття «метапрограми» / В. Б. Скрябіна // Мова, освіта, культура в контексті Болонських реалій : матеріали наук.-практ. конф. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2008. – С. 172–174.
 6. Метапрограми мовців у міжкультурній комунікації / В. Б. Скрябіна // Інтеграційні процеси у викладанні іноземних мов: теоретичні засади та прикладні аспекти : зб. матеріалів міжнар. конф. – Львів: Вид. центр ЛНУ ім. Ів. Франка, 2009. – С. 67.
 7. Вербальні та невербальні засоби персуазивності у любовному дискурсі / В. Б. Скрябіна // Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація: матеріали Х Міжнар. наук. конф. – Х. : Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, 2010. –С. 266–268.
 8. Категорії любовного дискурсу / В. Б. Скрябіна // Методи лінгвістичних досліджень : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. – Слов’янськ: Слов’ян. держ. пед. ун-т, 2010. – С. 187–189.
 9. Поняття любовного дискурсу у сучасній лінгвістиці / В. Б. Скрябіна // Проблеми та перспективи лінгвістичних досліджень в умовах глобалізаційних процесів : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф.– Тернопіль: Економічна думка, 2011. – С. 116–118.
 10. Невербальний компонент персуазивної комунікації / / В. Б. Скрябіна // Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО Київського національного лінгвістичного університету. Філологія. Педагогіка. Психологія, 2012. – Вип. 25. – С. 171 – 174.
 11. Семіотика любовного дискурсу / В. Б. Скрябіна // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Україна і світ: діалог мов та культур»– К.: Вид. центр КНЛУ, 2012.
 12. Британський комунікативний оптимізм у аспекті перекладу / В. Б. Скрябіна // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасна германістика: теорія і практика», Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, 7-8 листопада 2012 р.
 13. Феліцитарне спілкування в любовному дискурсі / В. Б. Скрябіна // Актуальні проблеми слов’янської філології. Серія: Лінгвістика і літературознавство : міжвуз. зб. наук. ст. – Бердянськ : БДПУ, 2013. – Вип. ХХVІІ. – Ч. 4. – С. 165-173.
 14. Емотивність любовного дискурсу: перекладацький аспект / В. Б. Скрябіна // Україна і світ: діалог мов і культур: Матеріали науково-практичної конференції, 03-05 квітня 2013 року. – К. : Вид центр КНЛУ, 2013. — С. 342.
 15. Поняття «щирість» / В. Б. Скрябіна // Наукові записки. Серія «Філологічна». – Острог : Видавництво національного університету «Острозька академія», 2013. – Вип. 38. — С. 119-120.
 16. Персуазивний портрет перекладача / В. Б. Скрябіна // Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО Київського національного лінгвістичного університету: Серія Філологія – Педагогіка – Психологія», 2014. – Вип. 28. — С. 59–64.
 17. Щирість у сучасній персуазивній комунікації / В. Б. Скрябіна // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія : Філологія (мовознавство) : збірник наукових праць / [гол. ред. Н.Л. Іваницька]. – Вінниця : ТОВ «фірма «Планер», 2014. – Вип. 20. – С. 134–137.
 18. Екологія перекладу як новий напрям сучасної лінгвістики / В. Б. Скрябіна // Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія : “Філологічні науки” (мовознавство) : Збірник наукових праць. – №3. – Дрогобич, 2015. – С. 245-249.
 19. Translating Persuasive Texts of Different Types (Переклад текстів, покликаних переконувати): Навчальний посібник для студентів 4-5 курсів факультету перекладачів / В. Б. Скрябіна. – К. : Вид. центр КНЛУ, 2014. – 148 с.
 20. Методичні вказівки щодо виконання дипломної роботи з перекладу / В.Г. Ніконова, В.Б. Скрябіна. — 2-ге вид., випр. і доп. — К. : Вид-во КНЛУ, 2015. – 23 с.
 21. Екологічний аспект перекладу / В. Б. Скрябіна \\ Міжнародна науково-практична конференція «Україна і світ: діалог мов та культур», Матеріали науково-практичної конференції, -5 квітня 2015. – К. : Вид центр КНЛУ, 2015. — С. 412.
 22. Типологія комунікативної поведінки перекладача / В. Б. Скрябіна \\ Міжнародна науково-практична конференція «Україна і світ: діалог мов та культур», Київ, КНЛУ, 30 березня-1 квітня 2016. — С. 364-366.
 23. Характеристики комунікативної поведінки перекладача / В. Б. Скрябіна \\ Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». – Острог : Видавництво національного університету «Острозька академія», 2016. – Вип. 61. — С. 326-328.
 24. Мовна і метамовна особистість жінки-перекладача / В. Б. Скрябіна \\ Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО Київського національного лінгвістичного університету: Серія Філологія – Педагогіка – Психологія», 2017. – Вип. 34. — С. 153-157.

Контактна інформація:

Google Academia
Освітній сайт КНЛУ

E-mail: skryabina.ya@gmail.com

Share
Share