КАФЕДРА АНГЛІЙСЬКОЇ І НІМЕЦЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ ТА ПЕРЕКЛАДУ ІМЕНІ ПРОФЕСОРА І.В. КОРУНЦЯ

Никитченко Катерина Петрівна

Никитченко Катерина Петрівна

кандидат філологічних наук, старший викладач

Біографія:

Hародилася 1990 року в м. Глухів. У 2012 році закінчила навчання у Глухівському національному педагогічному університеті імені Олександра Довженка за спеціальністю «Мова і література (англійська)». З 2013 р. по 2016 р. – аспірант кафедри англійської філології і перекладу Київського національного лінгвістичного університету. З 2016 р. працює на посаді викладача кафедри англійської філології і перекладу Київського національного лінгвістичного університету.

Основні публікації:

1. Никитченко К. П. Когнітивна природа оказіоналізмів крізь призму когнітивної лінгвістики / К. П. Никитченко // Одеський лінгвістичний вісник : [зб. наук. пр.] / [гол. ред. Н. В. Петлюченко] ; Національний університет «Одеська юридична академія». – Вип. 4. – Одеса : Фенікс, 2014. – С. 179–181.

2. Никитченко К. П. Оказіональне словотворення у сучасній науковій парадигмі / К. П. Никитченко // Нова філологія. Збірник наукових праць. – Запоріжжя : ЗНУ, 2014. – № 61. – С. 157–162.

3. Никитченко К. П. Способи оказіонального словотворення в англомовному постмодерністському художньому тексті / К. П. Никитченко // Науковий вісник Чернівецького університету : [зб. наук. пр.]. – Чернівці : Видавничий дім «РОДОВІД», 2014. – Вип. 708–709 : Германська філологія. – С. 112–115.

4. Никитченко К. П. Способи оказіонального словотворення крізь призму когнітивної семантики / К. П. Никитченко // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського. Серія : Філологія (мовознавство) : [зб. наук. пр.] / [гол. ред. Н. Л. Іваницька]. – Вінниця : ТОВ «фірма Планер», 2014. – Вип. 20. – С. 122–127.

5. Nykytchenko K. P. Neologisms, Occasionalisms and Potential Words : the Problem of Definition / K. P. Nykytchenko // European Applied Sciences. – Germany : ORT Publishing, 2014. – № 5. – P. 100–102.

6. Nykytchenko K. P. Traditional and cognitive approaches to occasional word-formation / K. P. Nykytchenko // Science and Education a New Dimention. Philology, II (6), Issue: 29. – Budapest, 2014. – P. 20–23.

7. Никитченко К. П. Оказіональні композитні утворення в англомовному постмодерністському художньому тексті / К. П. Никитченко // Мовні і концептуальні картини світу : [зб. наук. пр.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ : КНУ ім. Т. Шевченка, 2015. – Вип. 55, ч. 2. – С. 181–188.

8. Никитченко К. П. Оказіональні складнопохідні утворення в англомовному постмодерністському художньому тексті / К. П. Никитченко // Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені І. Франка. Серія : Філологічні науки (мовознавство) : [зб. наук. пр.]. – № 4. – Дрогобич, 2015. – С. 121–125.

9. Никитченко К. П. Функції оказіоналізмів у когнітивно-дискурсивному висвітленні / К. П. Никитченко // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць. – Чернівці : Видавничий дім «РОДОВІД», 2015. – Вип. 740–741 : Германська філологія. – С. 145–151.

10. Nykytchenko K. P. To the problem of definition of ‘occasionalism’ among the basic notions of neology / K. P. Nykytchenko // Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету ім. І. Франка. Серія : Філологічні науки (мовознавство) : [зб. наук. пр.].– № 3. – Дрогобич, 2015. – С. 181–186.

11. Никитченко К. П. Замінне та аналогічне словотворення як способи творення оказіоналізмів доби постмодернізму / К. П. Никитченко // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія «Філологічні науки. Мовознавство» : [зб. наук. пр.]. – Луцьк : Вежа-Друк, 2016. – № 5 (330). – С. 56–60.

12. Никитченко К. П. Когнітивна специфіка псевдозапозичення як способу творення оказіоналізмів / К. П. Никитченко // Записки з романо-германської філології [ред. І. М. Колегаєва] ; Одеський нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. – Вип. 1 (36). – Одеса : КП ОМД, 2016. – С. 116–122.

13. Nykytchenko K. P. Blending as occasional word-formation in chick lit genre: cognitive aspect [Електронний ресурс] / K. P. Nykytchenko // Language, Individual and Society : Journal of International Scientific Publications, Volume 10, 2016. – P. 122–132. – Режим доступу до журн. : http://www.scientific–publications.net/get/ 1000018/1470915811878081.pdf

14. Никитченко К. П. До проблеми дефініції оказіонального слова та оказіонального словотворення / К. П. Никитченко // Актуальні питання сучасної філології. Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 24–25 жов. 2014 р.). – Херсон : Вид. дім «Гельветика», 2013. – С. 44–48.

15. Никитченко К. П. Інноваційні процеси в оказіональному словотворенні (на матеріалі англомовного постмодерністського художнього тексту) / К. П. Никитченко // The Fourth European Conference on Language, Literature and Linguistics. Proceedings of the Conference (November 25, 2014). «East West» Association for Advanced Studies and Higher Education GmbH. – Vienna, 2014. – P. 35–38.

16. Никитченко К. П. Агреговані способи оказіонального словотворення в постмодерністському художньому тексті / К. П. Никитченко // Україна і світ : діалог мов та культур : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., (Київ, 01–03 квітня 2015 р.). – К. : Вид. центр КНЛУ, 2015. – С. 303–305.

17. Никитченко К. П. Когнітивні механізми та процедури в оказіональному словотворенні / К. П. Никитченко // Каразинські читання : Людина. Мова. Комунікація : Тези доповідей XIV наук. конф. з міжнар. участю. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. – С. 156–157.

18. Никитченко К. П. Методологічні засади дослідження оказіонального словотворення в англомовному постмодерністському художньому тексті / К. П. Никитченко // Проблеми іноземної філології і перекладу : Матеріали II Всеукраїнської наук.-практ. конф. молодих науковців, (Київ, 16 грудня 2015 р.). – К. : Освіта України, 2015. – С. 230–234.

19. Nykytchenko K. P. Cognitive mechanisms underlying occasional word-formation / K. P. Nykytchenko // Матеріали III науково-педагогічних читань молодих учених, магістрантів, студентів іноземними мовами «The 21st Century Challenges in Education and Science» / за заг. ред. Н. М. Ткаченко. – [Вип. 2]. – Глухів : РВВ ГНПУ ім. О. Довженка, 2015. – С. 29–31.

20. Никитченко К. П. Оказіональні конверсиви в англомовному постмодерністському художньому тексті / К. П. Никитченко // Україна і світ : діалог мов та культур : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., (Київ, 30 березня – 1 квітня 2016 р.). – К. : Вид. центр КНЛУ, 2016. – С. 251–253.

21. Никитченко К. П. Редуплікація як спосіб творення оказіоналізмів в англомовному постмодерністському художньому тексті / К. П. Никитченко // Глухівські наукові читання – 2015. Актуальні питання суспільних та гуманітарних наук : матеріали V Міжнар. інтернет-конф. молодих учених і студентів, (Київ, 25–27 листопада 2015 р.). – Глухів : РВВ Глухівського НПУ ім. О. Довженка. – 2016. – С. 216–218.

22. Nykytchenko K. P. Cognitive Nature of Occasionalisms in Chick Lit Genre / K. P. Nykytchenko // Language in Focus. Abstract book (Istanbul, Turkey, March 10–12, 2016). – P. 126.

23. Nykytchenko K. P. Condensed occasional word-formation in English postmodern literary text: cognitive approach / K. P. Nykytchenko // Англійська мова у XXI столітті : спосіб мислення, професійної комунікації та діалогу культур : матеріали Міжуніверситетського круглого столу з міжнародною участю / 8 квітня 2016 р. / за заг. ред. Н. В. Петлюченко, О. А. Бабелюк. – Одеса : Національний ун-т «Одеська юридична академія», Дрогобич : Дрогобицького державного пед. ун-ту ім. Івана Франка, 2016. – С. 46–47.

Контактна інформація:

Google Academia
Освітній сайт КНЛУ

E-mail: furseal901@rambler.ru

Share
Share