КАФЕДРА АНГЛІЙСЬКОЇ І НІМЕЦЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ ТА ПЕРЕКЛАДУ ІМЕНІ ПРОФЕСОРА І.В. КОРУНЦЯ

Галич Оксана Борисівна

%d0%b3%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d1%87-%d0%be%d0%ba%d1%81%d0%b0%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%81%d1%96%d0%b2%d0%bd%d0%b0Галич Оксана Борисівна

кандидат філологічних наук, доцент

Коротка біографія: Народилася 1 грудня 1978 р. У 2000 р. закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю “Мова та література (англійська та німецька мови)”, здобула кваліфікацію “Філолог, викладач англійської та німецької мов і зарубіжної літератури”. З 2000 по 2008 рр. працювала викладачем кафедри теорії та практики перекладу. В період з 2008 по 2011 рр. навчалася в аспірантурі за спеціальністю 10.02.04 – германські мови. У 2011 році достроково захистила кандидатську дисертацію на тему “Мовні засоби відтворення містичного в англійському готичному романі XVIII століття (функціонально-семантичний аспект)”.

Викладає такі дисципліни: «Перша іноземна мова» на IV курсі факультету перекладачів, «Культура усного і писемного мовлення» у магістрантів 1 року навчання II магістерського рівня, керує дипломними та курсовими роботами (III курс), виконує обов’язки керівника секції теоретичних мовних і перекладознавчих дисциплін, є членом ДЕКу з першої іноземної мови (бакалаврський рівень).

 

Основні публікації: 1. Словотвірні засоби вираження семантичної категорії “містичне” в готичному романі А. Радкліф / О. Б. Галич // Вісник ЖДУ ім. І. Франка. –  Житомир : ЖДУ ім. І. Франка, 2009. – Вип. 49. – С. 166–170.

2. Диференційні ознаки категорії “містичне” в англійській “готиці” XVIII ст. / О. Б. Галич // Науковий вісник ВНУ ім. Лесі Українки. Серія “Філологічні науки. Мовознавство”. – 2010. – № 9. – С. 100–102.

3. Мікрополе “Страх ” у структурі функціонально-семантичного поля  “Містичне” (на матеріалі англійської готичної прози XVIII ст.) / О. Б. Галич // Вісник КНЛУ. Серія “Філологія”. – 2010. – Т. 13, № 1. – С. 50–57.

4. Містичне в англійському готичному романі. Особливості функціонування та специфіка дослідження / О. Б. Галич // Наукові записки КДПУ ім. В. Винниченка. Серія “Філологічні науки (Мовознавство)”. – Вип. 89, № 5. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. Винниченка, 2010. – С. 81–84.

5. Мова і магія. Магічність слова як об’єкт лінгвістичного дослідження / О. Б. Галич // Психолого-педагогічні проблеми освіти і виховання в умовах глобалізації та інтеграції освітніх процесів: наук. конф. 12 грудня 2007 р.: Тези доп.– К. : Вид. центр КНЛУ, 2007. – С. 189–191.

6. Функціонально-семантичне поле містичного в романах А. Радкліф / О. Б. Галич // Мова, освіта, культура в контексті Болонських реалій : наук. Конф. 2 – 4 квітня, 2008 р. : Матеріали. – К. : Вид. центр КНЛУ, 2008. – С. 18–20.

7. Граматичні засоби вираження семантичної категорії “містичне” в готичному романі А. Радкліф / О. Б. Галич // Мова. Культура. Комунікація : наук. конф. 15 травня 2009 р. : Матеріали. – Чернігів, 2009. – С. 16–18.

8. Засоби експлікації “містичного” у ранньоготичній літературі /О. Б. Галич // Ukrainian Society for the Study of English 5th Symposium, 30 September – 2 October 2009 : Abstracts. – Кyiv : Vydavnychyi Tsentr KNLU, 2009. – С. 27–30.

9. Посібник з практичної граматики для студентів 3-го курсу факультету перекладачів / О. Б. Галич. – К. : Вид. центр КНЛУ, 2004. – 76 с.

10. Художня своєрідність перекладу готичних романів епохи Романтизму. // Навчальний посібник. – К. : Ленвіт, 2013. − 155 с.

11. Особливості перекладацького методу автора як інтерпретатора художньої літератури. //Наукові записки. Серія “Філологічна”. – Випуск 36. – Національний університет “Острозька Академія”. – Острог, 2013. − С. 300 — 301

12. Функціонально-типологічні аспекти текстоцентричної парадигми в лінгвістиці. //Науковий вісник кафедри Юнеско КНЛУ / Філологія. Педагогіка. Психологія. – Випуск 29. — К. : Вид. центр КНЛУ, 2014. − 27 — 35

13. Кореляція типів готичної пародії з трансформаційними прийомами перекладу. //Наукові записки. Серія “Філологічна”. – Випуск 54. – Національний університет “Острозька Академія”. – Острог, 2015. − С. 257 — 259

Контактна інформація: Google Academia
Освітній сайт КНЛУ

Тел. служб.: 044 287-63-75

Save

Save

Save

Save

Save

Share
Share