КАФЕДРА АНГЛІЙСЬКОЇ І НІМЕЦЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ ТА ПЕРЕКЛАДУ ІМЕНІ ПРОФЕСОРА І.В. КОРУНЦЯ

Капранов Ян Васильович

Капранов Ян Васильович фото

Капранов Ян Васильович

кандидат філологічних наук, доцент

Біографія:

Народився 8 червня 1989 року в місті Чернігові. У 2006 році закінчив Чернігівську загальноосвітню школу І–ІІІ ступенів № 17 Чернігівської міської ради Чернігівської області (Атестат ЕН № 29507683 від 27 червня 2006 р.).

У період з 2001 по 2005 роки навчався у Центрі іноземних мов “Лондон”, де пройшов поглиблений курс вивчення англійської мови; закінчив з відзнакою (Диплом № 2205 від 06 вересня 2005 р.).

У 2010 році закінчив Київський національний лінгвістичний університет і отримав базову вищу освіту за напрямом підготовки “Філологія” та здобув кваліфікацію бакалавра філології, перекладача англійської мови (Диплом КВ № 38539862 від 24 червня 2010 р.).

У 2011 році закінчив Київський національний лінгвістичний університет і отримав повну вищу освіту за спеціальністю “Переклад (англійська)” та здобув кваліфікацію магістра філології, перекладача англійської та італійської мов, викладача (Диплом КВ № 41032350 від 22 червня 2011 р.).

Під час навчання в університеті активно Ян Васильович займався науковою роботою, зокрема брав участь у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт 2010/2011 навчального року, розділ “Романо-германські мови і літератури”, де посів почесне І місце серед конкурсантів з провідних університетів України і був нагороджений дипломом І ступеня.

У період з 2011 по 2012 року працював викладачем кафедри зіставного мовознавства і теорії та практики перекладу Київського національного лінгвістичного університету, де викладав дисципліни: “Вступ до перекладознавства”, “Лінгвокраїнознавство”, “Практичний курс перекладу з англійської мови”, “Усний двосторонній переклад (англійська мова)”.

У 2012 році вступив до аспірантури за спеціальністю 10.02.17 – порівняльно-історичне і типологічне мовознавство на кафедру загального і порівняльного мовознавства та новогрецької філології Київського національного лінгвістичного університету.

У 2015 році достроково захистив дисертаційне дослідження на тему: “Принципи конструювання словникових статей в етимологічних джерелах англійської та української мов (на матеріалі A Comprehensive Etymological Dictionary of the English Language у 2 т. й Етимологічного словника української мови в 7 т.)” на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук. Науковий керівник – доктор філологічних наук, професор А.В. Корольова.

З січня 2015 року є учасником науково-дослідного проекту “Мови світу: ґенеза, таксономія, функціонування у синхронії і діахронії”.

З березня 2015 року працює старшим викладачем, а з січня 2016 року – доцентом кафедри англійської філології і перекладу Київського національного лінгвістичного університету, де читає дисципліни: “Практичний курс перекладу з англійської мови” (ІV курс), а також здійснює керівництво курсовими (IV курс) і дипломними роботами (V, VI курси) з перекладознавства.

Доц. Капранов Я.В. одержав стипендію для проходження стажування в Університеті Вітаутаса Великого (англ. Vytautas Magnus University) у Литовській Республіці з метою підвищення своєї професійної науково-педагогічної кваліфікації за програмою “Lithuanian Language and Culture Summer Course 2017” у період з 14 липня 2017 р. по 12 серпня 2017 р. і отримав диплом міжнародного зразка (№ 640 від 11 серпня 2017 р.).

Ян Васильович має більше 30 публікацій, надрукованих у наукових фахових виданнях України, періодичних виданнях інших держав, а також 3 статті, що входять до наукометричних баз Index Copernicus, РИНЦ та ін.

Сфера наукових зацікавлень: лексикографія, етимологія, лінгвістичка компаративістика та макрокомпаративістика, ностратична лінгвістика, перекладознавство.

Основні публікації:

 1. Капранов Я.В. Етапи проектування та конструювання словників філологічного типу / Я.В. Капранов // Проблеми зіставної семантики : [зб. наук. ст.] / [відп. ред. А.В. Корольова]. – К. : Вид. центр КНЛУ, 2013. – С. 205–213.
 2. Капранов Я.В. Лексикографія у її сучасних викликах / Я.В. Капранов // Сучасні дослідження з іноземної філології : [зб. наук. пр.] / [відп. ред. М.П. Фабіан]. – Ужгород : ПП “Аутдор-Шарк”, 2013. – С. 159–169.
 3. Капранов Я.В. Принципи узагальнення словникових відомостей як моделювання плану змісту мови / Я.В. Капранов // Вісник КНЛУ. Сер. Філологія : [зб. наук. пр.] / [гол. ред. А.В. Корольова]. – К. : Вид. центр КНЛУ, 2013. – Вип. 16, № 1. – С. 46–54.
 4. Капранов Я.В. Принципи конструювання словникових статей в Етимологічному словнику української мови (на прикладі слів, успадкованих з праслов’янської мови) / Я.В. Капранов // Вісник КНЛУ. Сер. Філологія : [зб. наук. пр.] / [гол. ред. А.В. Корольова]. – К. : Вид. центр КНЛУ, 2014. – Вип. 17, № 1. – С. 61–76.
 5. Капранов Я.В. Типологічна класово-видова організація лексикографічних джерел / Я.В. Капранов // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : [зб. наук. пр.] / [відп. ред. Н.З. Корбозерова]. – К. : Логос, 2014. – Вип. 25. – С. 183–198.
 6. Капранов Я.В. Системно-структурна організація словникових статей в A Comprehensive Etymological Dictionary of the English Language (на прикладі реєстрових слів basalt, Prometheus і restaurant) / Я.В. Капранов // British Journal of Science, Education and Culture. – London : “London University Press”, 2014. – No. 1(5) (January–June), Vol. 1. – P. 431–436. – ISSN 0007–1657.
 7. Капранов Я.В. Фрактальный принцип построения словарной статьи в этимологическом словаре английского языка (на материале “A Comprehensive Etymological Dictionary of the English Language”, под ред. E. Klein) / Я.В. Капранов // Социально-гуманитарный вестник Юга России : [журн.] / [гл. ред. А.А. Киселев]. – Краснодар : “Пресс-Имидж”, 2014. – № 7. – С. 65–71. – ISSN 2077-9240.
 8. Капранов Я.В. Дефинии понятия “словарь” в современной лексикографии / Я.В. Капранов // Научная дискуссия: вопросы филологии, искусствоведения и культурологи : [материалы VIII Междунар. заоч. науч.-практ. конф.], (Москва, 05 февр. 2013 г.). – М. : Изд-во “Международный центр науки и образования”, 2013. – Ч. II. – С. 198–203.
 9. Капранов Я.В. Зонная организация данных в словарных статьях этимологических источников английского и украинского языков / Я.В. Капранов // Русский язык в языковом и культурном пространстве Европы и мира: Человек. Сознание. Коммуникация. Интернет : сб. ст. [по материалам IV Междунар. науч. конф.], (Лёвен, 22–25 мая 2014 г.) / Католический Университет. – Бельгия, 2014. – С. 839–851.
 10. Капранов Я.В. Конструирование словарной статьи в этимологических источниках английского и украинского языков / Я.В. Капранов // Проблемы лингвистики и лингводидактики : [междунар. сб. науч. ст.] / [под. ред.: С.А. Молисеева, Л.Г. Петрова]. – Белгород : ИПЦ “ПОЛИТЕРРА” 2014. – Вып. II. – С. 94–99.
 11. Капранов Я.В. Історико-філологічний підхід до встановлення типології словників у сучасній лексикографії / Я.В. Капранов // Україна і світ: Діалог мов та культур : [матеріали Міжнар. наук.-практ. конф.], (Київ, 03–05 квіт. 2013 р.) / КНЛУ. – К., 2013. – С. 121–123.
 12. Капранов Я.В. Сучасні тенденції у вивченні лексикографічних джерел / Я.В. Капранов // Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація : [тези доп. ХІІ наук. конф. з міжнар. участю], (Харків, 1 лют. 2013 р.) / ХНУ імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – С. 134–136.
 13. Капранов Я.В. Конструювання словникової статті з реєстровим словом батько в Етимологічному словнику української мови / Я.В. Капранов // Україна і світ: Діалог мов та культур : [матеріали Міжнар. наук.-практ. конф.], (Київ, 19–21 берез. 2014 р.) / КНЛУ. – К., 2014. – С. 157–159.
 14. Капранов Я.В. Disputable nature of lexicography in modern linguistics / Я.В. Капранов // Мова. Культура. Комунікація : Образ майбутнього у картинах світу та знакових системах : [матеріали IV-ї Міжнар. наук.-практ. конф.], (Чернігів, 25 квіт. 2013 р.) / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича. – Чернігів, 2013. – С. 71–73.
 15. Капранов Я.В. Методика описания словарных статей в этимологических источниках / Я.В. Капранов // Русский язык в языковом и культурном пространстве Европы и мира: Человек. Сознание. Коммуникация. Интернет : [материалы IV Междунар. науч. конф.], (Лёвен, 22–25 мая 2014 г.) / Католический Университет. – Бельгия, 2014. – С. 326–327.
 16. Капранов Я.В. Історико-генетичні витоки поняття ностратичної прамови у сучасному порівняльно-історичному мовознавстві / Я.В. Капранов // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 9 Сучасні тенденції розвитку мов : [зб. наук. ст.] / [відп. ред. А.В. Корольова]. – К., 2015. – Вип. 11. – С. 86–92.
 17. Капранов Я.В. Відображення фонематичного принципу орфографії в етимологічних гіпотезах слів української мови / Я.В. Капранов // Україна і світ: діалог мов та культур : [матер. міжнар. наук.-практ. конф.], (Київ, 01–03 квіт. 2015 р.). – К. : Вид. центр КНЛУ, 2015. – С. 235–236.
 18. Капранов Я.В. Процедура реконструкції індоєвропейського етимона лексеми water в етимологічному словнику англійської мови / Я.В. Капранов // Проблеми зіставної семантики : [зб. наук. ст.] / [відп. ред. А.В. Корольова]. – К. : Вид. центр КНЛУ, 2015. – С. 117–122.
 19. Капранов Я.В. Історико-генетичні витоки поняття ностратичної прамови у сучасному порівняльно-історичному мовознавстві / Я.В. Капранов // Мир языка – мир в языке : [матер. ІІІ Междунар. науч. конф.], (Киев, 29–30 декабря 2015 г.) / Национальный педагогический университет им. М.П. Драгоманова. – К., 2015. – С. 71–72.
 20. Капранов Я.В. Співвідношення понять “лексичне гніздо” / “словотвірне гніздо”, “генетичне гніздо” й “етимологічне гніздо” в етимологічній лексикографії / Я.В. Капранов / Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія Філологія : [зб. наук. пр.] / [гол. ред. А.В. Корольова]. – К. : Вид. центр КНЛУ, 2015. – С. 79–87.
 21. Капранов Я.В. Історико-генетичні витоки поняття “прамова” у порівняльно-історичному мовознавстві / Я.В. Капранов // Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія Філологія : [зб. наук. пр.] / [гол. ред. А.В. Корольова]. – К. : Вид. центр КНЛУ, 2015. – Т. 18. – № 2. – С. 70–76.
 22. Капранов Я.В. Витлумачення терміна “етимон” як знакового утворення прамовного стану / Я.В. Капранов // Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія “Філологічна” : [зб. наук. пр.] / [уклад.: І.В. Ковальчук, Л.М. Коцюк]. – Острог : Вид-во Національного університету “Острозька академія”, 2016. – Вип. 61. – С. 65–68.
 23. Капранов Я.В. Інтерпретація змісту поняття “архетип” у лінгвокомпаративістиці / Я.В. Капранов // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету. Серія Філологічні науки / [гол. ред. О. Семенюк]. – Кіровоград, 2016. – Вип. 146. – С. 73–76.
 24. Капранов Я.В. Ностратична лінгвістика: історія, сучасний стан і перспективи розвитку / Я.В. Капранов // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 9 Сучасні тенденції розвитку мов : [зб. наук. ст.] / [відп. ред. А.В. Корольова]. – К., 2016. – Вип. 14. – С. 78–89.
 25. Капранов Я.В. Когнитивно-синергетические принципы конструирования словарной микроструктуры в этимологическом словаре (на материале A Comprehensive Etymological Dictionary of the English Language в 2 т.) / Я.В. Капранов // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 9 Сучасні тенденції розвитку мов : [зб. наук. ст.] / [відп. ред. А.В. Корольова]. – К., 2017. – Вип. 15. – С. 103–119.
 26. Капранов Я.В. Процедура реконструкції індоєвропейського етимона лексеми water в етимологічному словнику англійської мови / Я.В. Капранов // Проблеми зіставної семантики : [зб. наук. ст.] / [відп. ред. А.В. Корольова]. – К. : Вид. центр КНЛУ, 2015. – С. 117–122.
 27. Капранов Я.В. Конструювання Nostratic Dictionary А.Б. Долгопольського як одного з джерел макрокомпаративістики / Я.В. Капранов // Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації : матеріали [ХVІІІ Міжнародна наукової інтернет-конференції], (м. Переяслав-Хмельницький, 27–28 жовтня, 2017 р.). – Переяслав-Хмельницький, 2016. ‒ Вип. 18. ‒ С. 316–318.
 28. Капранов Я.В. Наукові дискусії щодо ностратичної гіпотези походження мов / Я.В. Капранов // Science and Education a New Dimension. Philology. – Budapest, 2016. – IV(21), Issue: 98. – C. 68–71. – (The journal is listed and indexed in Index Copernicus).
 29. Капранов Я.В. Ностратична макросім’я на тлі інших гіпотетичних макросімей / Я.В. Капранов // Україна і світ: діалог мов та культур : [матер. міжнар. наук.-практ. конф.], (Київ, 29–31 березня 2017 р.). – К. : Вид. центр КНЛУ, 2017. – С. 119–121.
 30. Капранов Я.В. Ностратична прамова як примордіальна структура / Я.В. Капранов // Філософія мови та нові тенденції в перекладознавстві й лінгвістиці : матер. [Міжнародної науково-практичної конференції], (м. Київ, 06–07 квітня, 2017 р.). – К. : Вид. центр НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2017. – С. 197–200.

Контактна інформація:

Google Academia
Освітній сайт КНЛУ

Тел. моб.: +38 (097) 830-20-79
E-mail: skinner@ukr.net

Save

Save

Save

Share
Share