КАФЕДРА АНГЛІЙСЬКОЇ І НІМЕЦЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ ТА ПЕРЕКЛАДУ ІМЕНІ ПРОФЕСОРА І.В. КОРУНЦЯ

Науково-дослідна робота студентів

Науково-дослідна робота студентів факультету перекладознавства

 

Науково-дослідна робота студентів проходить у трьох напрямах:

а) проведення наукового дослідження, б) участь у наукових студентських конференціях та в) підготовка наукових публікацій разом зі своїми науковими керівниками.

а) проведення наукового дослідження:

Тематика курсових і дипломних робіт відображає наукові та науково-методичні напрямки діяльності кафедри: проблеми англомовного дискурсу, когнітивної лінгвістики, емпіричних методів дослідження тексту, проблем дослідження семантичних та прагматичних аспектів мовних одиниць тощо.

б) участь у наукових студентських конференціях:

Викладачі кафедри залучали студентів до активної науково-дослідної роботи, а також до участі в олімпіаді з англійської мови та перекладу, яка проходила на факультеті перекладознавства (відповідальні – ст. викл. Польова Е.В.; викл. Прокопчук М.М).

Переможцями олімпіади з англійської мови та перекладу, яка проводилась на кафедрі, є такі студенти:

1-ше місце – Б. Руденко, студентка IV курсу, група Па14-10, вона ж виборола ІІІ місце у ІІ турі Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Переклад» (англійська), що проводив Київський національний університет імені Тараса Шевченка;

2-ге місце – А. Мартиновська, студентка IV курсу, група Па12-10;

3-тє місце – А. Бєлєнький, студент IV курсу, група Па03-10.

Студенти магістратури факультету перекладознавства КНЛУ О. Давиденко (група Па57-13) і О. Федієнко (група Па52-13) вийшли до другого туру V-го Міжвузівського конкурсу молодих перекладачів, який проводився на кафедрі англійської філології і перекладу Гуманітарного інституту Національного авіаційного університету. За підсумками конкурсу 2-ге місце посіла О. Давиденко. Федієнко Олександр отримав диплом учасника.

Викладачі кафедри активно залучають студентів до наукової роботи. Студентам пропонувалася робота в наступних секціях. Тематика відображає основну спрямованість курсових робіт

 

№ з/п Назва гуртка, клубу і т.ін. Курс, факультет Графік роботи Керівник
1. Концептологіяхудожнього

дискурсу

IV щомісяця проф.Ніконова В.Г.
2 Історія перекладу V щомісяця проф. Корунець І.В.
3 Теорія і практика перекладу V щомісяця доц. Максімов С.Є.
4. Методологія навчання перекладу V щомісяця доц. Селіванова О.І.
5 Лінгвістичні основи перекладу V щомісяця ст. викл. Польова Е.В.
6 Термінологія як проблема перекладу IV щомісяця ст. викл. Сніцар В.П.
7 Семіотика художнього тексту IV щомісяця доц. Мелько Х.Б.
8 Персуазивність художнього тексту IV щомісяця доц.Скрябіна В.Б.
9 Експресивний синтаксис як проблема перекладу IV щомісяця доц.Мелешкевич Л.М.
10 Проблеми зіставного мовознавство IV щомісяця ст. викл.Чернікова О.І.

 

Науково-дослідна та інноваційна діяльність студентів.

Кафедра відповідає за підготовку бакалаврів, спеціалістів і магістрів з англійської як першої іноземної мови.

На кафедрі читається 21 курс за вибором на денній та заочній формах навчання. Тематика відображає основну спрямованість курсових робіт

 

Курси за вибором ОКР «Бакалавр»

№ п/п Назва курсу за вибором Викладач
1. Фразеологія англійського ділового дискурсу д.ф.н., проф. Ніконова В.Г.
2. Переклад і теорія комунікації к.п.н., доц. Селіванова О.І.
3. Функціонування емоційно забарвленої лексики в англійській та українській мовах к.ф.н., доц. Мелько Х.Б.
4. Особливості постмодерністського текстотворення к.ф.н., доц. Мелько Х.Б.
5. Мовленнєвий етикет як складова культури спілкування к.ф.н., доц. Мелешкевич Л.М.
6. Невербальні засоби як частина культури спілкування к.ф.н., доц. Козяревич Л.В.
7. Емоційна складова комунікації к.ф.н., доц. Козяревич Л.В.
8. Відтворення персуазивного компоненту при перекладі текстів художнього дискурсу к.ф.н., доц. Скрябіна В.Б.
9. Специфіка відтворення звукопису в художніх текстах к.ф.н., викл. Чернікова О.І.
10. Особливості перекладу текстів юридичного дискурсу к.ф.н., викл. Сніцар В.П.
11. Лексико-граматичні особливості мови юридичних документів ст. викл. Ігнатенко Л.Ю.
12. Стилістичні засоби у художньому тексті: типологічний аспект викл. Прокопчук М.М.

Курси за вибором ОКР «Спеціаліст»

№ п/п Назва курсу за вибором Викладач
1. Особливості попередження соціокультурної інтерференції тексту оригіналу в перекладі к.п.н., доц. Селіванова О.І.
2. Особливості перекладу комерційної документації к.ф.н., ст.викл. Польова Е.В.
3. Відтворення персуазивного компоненту при перекладі текстів інституційного дискурсу к.ф.н., доц. Скрябіна В.Б.
4. Слова сьогодення як перекладацька проблема к.ф.н., доц. Максімов С.Є.

Курси за вибором ОКР «Магістр»

№ п/п Назва курсу за вибором Викладач
1. Мова бізнесу та політики к.п.н., доц. Селіванова О.І.
2. Слова сьогодення як перекладацька проблема к.ф.н., доц. Максімов С.Є.
3. Майстерність перекладу та теорія інтерпретації прозових та поетичних творів к.ф.н., проф. Корунець І.В.

 

Участь у конференціях, друкування тез та статей студентів.

Студенти групи ПА 10-10, а саме Анна Рябущенко, Кирил Гусаков, Ганна Гутнікевич разом із викладачем М.М. Прокопчук були активними учасниками міжнародної педагогічної конференції в м. Гент, Данія, яка проводилась на базі педагогічного університету м. Гент. Конференція була присвячена проблемі адаптації молоді з особливими потребами до громадянського європейського простору.

 

Share
Share