КАФЕДРА АНГЛІЙСЬКОЇ І НІМЕЦЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ ТА ПЕРЕКЛАДУ ІМЕНІ ПРОФЕСОРА І.В. КОРУНЦЯ

Науково-дослідна діяльність кафедри

Звіт кафедри англійської і німецької філології та перекладу

імені професора І. В. Корунця за 2018/2019 навчальний рік

7. Науково-дослідна робота

7.1. На кафедрі проводиться значна науково-дослідна робота в руслі держбюджетної наукової теми “Когнітивні, дискурсивні та культурологічні аспекти сучасної германістики і перекладознавства”, затвердженої 29 вересня 2017 р. (номер держреєстрації 0117U003776).

Напрями, за якими виконується науково-дослідна робота кафедра, є:

 • «Лінгвокогнітивні аспекти англійськомовного дискурсу», керівники: проф. Ніконова В.Г., доц. Скрябіна В.Б.
 • «Переклад англійськомовного дискурсу як проблема міжмовної та міжкультурної комунікації», керівник: проф. Демецьк В.В., проф. Максімов С.Є.
 • «Культурологічні аспекти англійськомовного дискурсу і проблеми міжкультурної комунікації». керівник: проф. Семенець О.Є., доц. Селіванова О.І.

При кафедрі існує аспірантура із двох спеціальностей: 10.02.04 – германські мови (з вересня 2010р. згідно наказу 102-а від 11.10.2010р.), 10.02.16 – перекладознавство (з вересня 2013р.). Провідні фахівці кафедри здійснюють наукове керівництво написанням наукових досліджень аспірантами та здобувачами, готуючи викладацькі кадри вищої наукової кваліфікації.

У відповідності до наукової теми кафедри,

— курс аспірантури пройшли 13 аспірантів (10.02.04 – германські мови: Чміленко О.М., Рибакова К.А., Русакова А.В., Ткаченко Н.Д., Никитченко К.П., Подсевак К.С., Качур І.В., Гарбар І.О.; 10.02.16 – перекладознавство: Голубенко Н.І., Попович Ю.О., Дейнеко І.А., Дейнеко І.В., Содель О.С.),

— в аспірантурі навчаються 6 аспірантів (10.02.16 – перекладознавство: Гізер К.О., Журавель Т.В., Курбаль-Грановська О.О., Маркова Ю.Р., Шкута О.Г., Воловик А.А.),

— у декретній відпустці перебуває 2 аспіранта (10.02.04 – германські мови: Ємець Н.О., Прокопів Г.Я.).

У відповідності до наукової теми кафедри, у 2018-2019 н.р.:

— захищено 1 кандидатську дисертацію зі спеціальності 10.02.16 – перекладознавство (Содель О.С., наук. керівн. проф. Ніконова В.Г.);

— обговорено на кафедрі і рекомендовано до захисту 1 кандидатську дисертацію зі спеціальності 10.02.04 германські мови (Гарбар І.О., наук. керівн. проф. Ніконова В.Г.) і 1 докторську дисертацію зі спеціальності 10.02.04 германські мови (Ігіна З.О., наук. консультант проф. Денисова С.П.).

 

7.2. Протягом 2018-2019 н.р. у межах виконання держбюджетної наукової теми кафедри «Когнітивні, дискурсивні та культурологічні аспекти сучасної германістики і перекладознавства» викладачі кафедри підготували методичні розробки і посібники для інтегрованого навчання англійської мови на різних курсах.

Конкретні здобутки викладачів кафедри з науково-дослідної роботи відбито в публікаціях і доповідях на науково-практичних конференціях. Кафедра виконує план підготовки наукових і навчально-методичних публікацій, приділяє увагу впровадженню результатів науково-методичних досліджень у навчальний процес.

На основі результатів проведених досліджень підготовлено та опубліковано 55 видань (список опублікованих робіт див. Додаток 2):

 • посібники (4);
 • програми державних іспитів (2);
 • наукові статті (24);
 • статті у зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор (9);
 • тези доповідей (19).

Кафедра має значний науковий потенціал, про що свідчать 17 наукових праць, що знаходяться у друці.

Аспірантами кафедри опубліковано 9 наукових праць.

7.3. Викладачі кафедри брали активну участь і здійснювали доповіді на міжнародних і Всеукраїнських науково-практичних конференціях і симпозіумах (31 доповідь).

Згідно з тематичним планом конференцій і семінарів КНЛУ у березні 2017 р. викладачі кафедри брали участь у Міжнародної науково-практичної конференції КНЛУ «AD ORBEM PER LINGUAS. ДО СВІТУ ЧЕРЕЗ МОВИ», КНЛУ, 20 ‒ 22 березня 2019 р.

На зазначеній конференції виступили викладачі та аспіранти кафедри за такими темами доповідей:

 1. Максімов С. Є., професор кафедри англійської філології і перекладу імені професора І.В. Корунця КНЛУ. Rendering English Articles and Tense Forms in Interpretation.
 2. Скрябіна В. Б., доцент кафедри англійської філології і перекладу імені професора І.В. Корунця КНЛУ. Сrowdsourcing as a New Object of Translation Studies.
 3. Кючюкіплікчі О. О., доцент кафедри англійської філології і перекладу імені професора І.В. Корунця КНЛУ. Етапи формального моделювання креолізованого віршованого тексту.
 4. Мелешкевич Л. М., доцент кафедри англійської філології і перекладу імені професора І.В. Корунця КНЛУ. Просторово-часовий континуум як форма цілісності енциклопедичного тексту.
 5. Сніцар В. П., доцент кафедри англійської філології і перекладу імені професора І.В. Корунця КНЛУ. Термінотворча динаміка англійської фахової мови косметології.
 6. Стрельченко Н. С., старший викладач кафедри англійської філології і перекладу імені професора І.В. Корунця КНЛУ. Еcho Questions Realizing Elaboration in Еnglish Conversational Discourse.
 7. Прокопчук М. М., старший викладач кафедри англійської філології і перекладу імені професора І.В. Корунця КНЛУ. Cистема вправ для навчання техніки письма учнів молодшої школи у посібнику “Write with Buddy”.
 8. Дейнеко І. В., викладач кафедри англійської філології і перекладу імені професора І.В. Корунця КНЛУ. Огляд актуальних проблем ринку перекладацьких послуг в Україні.
 9. Карпенко Ю. В., викладач кафедри англійської філології і перекладу імені професора І.В. Корунця КНЛУ. Функціонально-стилістичні засоби негативного маркування іміджу артиста в україномовному газетному дискурсі.
 10. Качур І. В., викладач кафедри англійської філології і перекладу імені професора І.В. Корунця КНЛУ. Метонімічна мотивація голофразтичних конструкцій у текстах британської кінорецензії.
 11. Кулешір М. М., викладач кафедри англійської філології і перекладу імені професора І.В. Корунця КНЛУ. Апокаліптичний роман Брайана Олдіса “Босоногий в голові: європейська фантазія”.
 12. Курбаль-Грановська О. О., викладач кафедри англійської філології і перекладу імені професора І.В. Корунця КНЛУ. Принципи укладання фахових словників з гомеопатичної термінології
 13. Рибакова К. А., викладач кафедри англійської філології і перекладу імені професора І.В. Корунця КНЛУ. Неологічна лексика доби кримської війни 1853-1856 рр. як засіб вербального створення образу Вікторіанської Англії.
 14. Журавель Т. В., аспірантка І року навчання кафедри англійської філології і перекладу імені професора І.В. Корунця КНЛУ. Комунікативно-прагматичний підхід до аналізу кінотексту. Науковий керівник – проф. Ніконова В. Г.
 15. Шкута О. Г., аспірантка І року навчання кафедри англійської філології і перекладу імені професора І.В. Корунця КНЛУ. Міжмовна асиметрія у художньому перекладі. Науковий керівник – проф. Ніконова В. Г.
 16. Завгородня А. В., магістрантка групи МПа 52-18 ф-ту перекладачів КНЛУ. Authors’ Occasionalisms as Components of Lingvosemiotic Space of Irreality and their Translation into the Ukrainian Language (a Case Study of Ursula Le Guin’s “The Earthsea Cycle”). Науковий керівник – проф. Ніконова В. Г.
 17. Недзеленко А. Л., магістрантка групи МПа 52-18 ф-ту перекладачів КНЛУ. Способи перекладу англійськомовних неологізмів у сфері інформаційних технологій українською мовою. Науковий керівник – проф. Ніконова В. Г.
 18. Романюк О. Г., магістрантка групи МПа 53-18 ф-ту перекладачів КНЛУ. Лексичні новоутворення у дитячому фентезі: перекладознавчий аспект. Науковий керівник – проф. Демецька В. В.
 19. Бабич В. В., магістрантка групи МПа 52-18 ф-ту перекладачів КНЛУ. Лексико-граматичні та стилістичні засоби персуазивності англійськомовного мотиваційного дискурсу та переклад їх українською мовою. Науковий керівник – доц. Скрябіна В. Б.
 20. Кабанчук П. О., студентка групи Па 08-15 ф-ту перекладачів КНЛУ. Специфіка перекладу медичної лексики (на основі інструкцій до лікарських препаратів). Науковий керівник – доц. Селіванова О. І.
 21. Лучинська А. В., студентка групи Па 01-15 ф-ту перекладачів КНЛУ. Translation of Modality from English into Ukrainian (Based on English Legal Texts). Науковий керівник – ст. викл. Тронь Т. В.
 22. Самохліб К. І., студентка групи Па 08-15 ф-ту перекладачів КНЛУ. Особливості перекладу економічних термінів на матеріалі учбової літератури. Науковий керівник – ст. викл. Кукаріна А. Д.

7.4. Викладачі кафедри активно залучають студентів до наукової роботи. Студентам пропонується робота в таких секціях (див. табл. 2), тематика яких відображає основну спрямованість курсових і дипломних робіт.

Науководослідна робота студентів проходила у двох напрямах: а) проведення наукового дослідження, б) участь у наукових студентських конференціях та олімпіадах.

а) проведення наукового дослідження:

Тематика курсових і дипломних робіт відображає наукові та науково-методичні напрямки діяльності кафедри: проблеми англійськомовного дискурсу, когнітивної лінгвістики, емпіричних методів дослідження тексту, проблем дослідження семантичних і прагматичних аспектів мовних одиниць тощо. У 2018-2019 н.р. на кафедрі було захищено 73 дипломних робіт із перекладознавства.

б) участь у наукових студентських конференціях і олімпіадах:

Викладачі кафедри залучали студентів до активної науково-дослідної роботи, а також до участі в олімпіаді з англійської мови і перекладу, яка проходила на факультеті перекладачів КНЛУ у вересні 2018 р. в рамках святкування Міжнародного дня перекладача.

В олімпіаді з англійської мови факультету перекладачів перемогли:

І місце – Луценко Роман; (Па 02-15);

ІІ місце – Моргун Анастасія (Па 02-15).

У конкурсі на кращий художній переклад «Budding Translator»

І місце — Луценко Роман (Па 02-15)

ІІ місце — Горобець Ольга (Па 01-15)

ІІІ місце — Моргун Анастасія (Па 02-15)

Студенти брали участь у Міжнародної науково-практичної конференції КНЛУ «AD ORBEM PER LINGUAS. ДО СВІТУ ЧЕРЕЗ МОВИ», КНЛУ, 20 ‒ 22 березня 2019 р. На зазначеній конференції виступили:

    1. Завгородня А. В., магістрантка групи МПа 52-18 ф-ту перекладачів КНЛУ. Authors’ Occasionalisms as Components of Lingvosemiotic Space of Irreality and their Translation into the Ukrainian Language (a Case Study of Ursula Le Guin’s “The Earthsea Cycle”). Науковий керівник – проф. Ніконова В. Г.
 1. Недзеленко А. Л., магістрантка групи МПа 52-18 ф-ту перекладачів КНЛУ. Способи перекладу англійськомовних неологізмів у сфері інформаційних технологій українською мовою. Науковий керівник – проф. Ніконова В. Г.
 2. Романюк О. Г., магістрантка групи МПа 53-18 ф-ту перекладачів КНЛУ. Лексичні новоутворення у дитячому фентезі: перекладознавчий аспект. Науковий керівник – проф. Демецька В. В.
 3. Бабич В. В., магістрантка групи МПа 52-18 ф-ту перекладачів КНЛУ. Лексико-граматичні та стилістичні засоби персуазивності англійськомовного мотиваційного дискурсу та переклад їх українською мовою. Науковий керівник – доц. Скрябіна В. Б.
 4. Кабанчук П. О., студентка групи Па 08-15 ф-ту перекладачів КНЛУ. Специфіка перекладу медичної лексики (на основі інструкцій до лікарських препаратів). Науковий керівник – доц. Селіванова О. І.
 5. Лучинська А. В., студентка групи Па 01-15 ф-ту перекладачів КНЛУ. Translation of Modality from English into Ukrainian (Based on English Legal Texts). Науковий керівник – ст. викл. Тронь Т. В.
 6. Самохліб К. І., студентка групи Па 08-15 ф-ту перекладачів КНЛУ. Особливості перекладу економічних термінів на матеріалі учбової літератури. Науковий керівник – ст. викл. Кукаріна А. Д.

7.5. Рецензії на монографії, посібники та підручники надали:

Проф. Ніконова В.Г. надала відгуки на автореферати дисертацій:

1. Петренко О.М. “Стратегії неввічливості у дискурсі драм В. Шекспіра: когнітивно-прагматичний аспект”, на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 10.02.04 – германські мови (науковий керівник – д.ф.н., проф. Шевченко І.М..), Харків, 28 грудня 2018 р.

2. Мигалець О.І. “Лексико-семантична група «Конфліктні дії»: системно-структурний підхід (на матеріалі української та англійської мов) ”, на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.15 – загальне мовознавство(науковий керівник – д.ф.н., проф. Фабіан М.П..), Одеса, 22 лютого 2019 р.

3. Остапченко В.О. “Лінгвокогнітивні та прагмастилістичні властивості лірико-поетичного дискурсу Р. М. Рільке”, на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 10.02.04 – германські мови (науковий керівник – д.ф.н., проф. Безугла Л.Р.), Харків, 23 травня 2019 р.)

Доц. Скрябіна В.Б. надала рецензію на кандидатську дисертацію Гарбар І.О. «Вербальні маркери сугестії в сучасному американському юридичному трилері» на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.04 – германські мови (науковий керівник – д.ф.н., проф. Ніконова В.Г.), Київ, 30 травня 2019 р.

Викл. Никитченко К.П. надала відгук на автореферат дисертації Гайданки Д. В. «Оказіональне словотворення у сучасному англомовному кінодискурсі: лінгвокогнітивний і комунікативно-когнітивний аспекти» на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.04 – германські мови (Херсонський державний університет, захист 22 листопада 2018 р.).

Доц. Скрябіна В.Б. надала рецензію на Тлумачний та англо-український словник лексики міжнародної та дипломатичної сфери діяльності «International Relations and Diplomacy Thesaurus and Glossary» для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за спеціальністю «Міжнародні відносини», «Міжнародні економічні відносини» та «Міжнародне право» (Укладач – Білецька О. О.)

Доц. Мелько Х.Б. опонувала кандидатській дисертації Орлової Ю.В. «Архетипне і стереотипне відображення концепту Вік Людини у свідомості носіїв української, російської та англійської мов», зі спеціальності 10.02.17 “Порівняльно-історичне і типологічне мовознавство”. – Київ, 2019.

Захист кандидатських дисертацій:

1. Гайданка Д. В. “Оказіональне словотворення у сучасному англомовному кінодискурсі: лінгвокогнітивний і комунікативно-когнітивний аспекти”, на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.04 – германські мови (науковий керівник – д.ф.н., проф. Ніконова В.Г.), Херсон, 14 грудня 2018 р. 312 с.

2. Приходько І. В. “Динаміка концепту КАНАДА в поетичній картині світу (на матеріалі канадських англійськомовних віршованих текстів XVIII-XXI століть)”, на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.04 – германські мови (науковий керівник – д.ф.н., проф. Ніконова В.Г.), Херсон, 14 грудня 2018 р. 332 с.

3. Содель О. С. “Крос-культурна інконгруентність комічного (на матеріалі перекладів англійськомовних анекдотів українською мовою)”, на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.16 – перекладознавство (науковий керівник – д.ф.н., проф. Ніконова В.Г.), Київ, 01 лютого 2019 р. 265 с.

Членство у спец. радах, редколегій фахових збірників

Проф. Ніконова В.Г.

1) член спеціалізованої вченої ради у Київському національному лінгвістичному університеті зі спеціальностей 10.02.13 – Мови народів Азії, Африки, аборигенних народів Америки та Австралії й 10.02.16 – перекладознавство.

2) член редколегії збірника наукових праць “Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія Філологія” (ISSN 2311-0821);

3) член редколегії збірника наукових праць “Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія Філологічні науки, Мовознавство” (ISSN 2312-6353).

4) член редколегії збірника наукових праць “Вісник Університету імені Альфреда Нобеля. Серія: Філологічні науки” за напрямом (літературознавство / лінгвістика (ISSN 2523-4463 (print), ISSN 2523-4749 (online), DOI 10.32342/2523-4463-2018-2-16-29)

Доц. Кючюкіплікчі О.О. є членом редколегії міжнародного збірника наукових статей International Invention Of Scientific Journal, секція “Linguistics” – http://iisj.in/index.php/iisj/pages/view/editorialboard

Доц. Галич О.Б. з 28.12.2017 р. виконує обов’язки ученого секретаря спеціалізованої вченої ради Д 26.054.05 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук за спеціальностями 10.02.13 — мови народів Азії, Африки, аборигенних народів Америки та Австралії та 10.02.16 — перекладознавство.

Доц. Капранов Я. В. здійснює рецензування статей у науковому збірнику “Новітня освіта” (“Advanced Education”). ISSN 2409-3351 (Print), ISSN 2410-8286 (Online), що індексується в наукометричній базі ESCI (Web of Science) (URL: http://ae.fl.kpi.ua). Рецензування статей у “Науковому часописі Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 9 Сучасні тенденції розвитку мов. ISSN 2414-4797 (Print), ISSN 2523-4242 (Online)”, що індексується в наукометричній базі Index Copernicus (ICV 2016: 52.80); Crossref (дата включення – 2018 р.) ERIH PLUS (дата включення – 2018 р.); подано заявки до: DOAJ, EBSCO, Ulrich’s Periodicals Directory (URL: http://www.sjnpu.com.ua).

Ст. викл. Борис Д.П. з квітня 2018 року по теперішній час працює мовним редактором словацького міжнародного журналу “Lege Artis” (індексованого у Web of Science Core Collection).

Викл. Никитченко К.П. з квітня 2018 року по теперішній час працює технічним редактором словацького міжнародного журналу “Lege Artis” (індексованого у Web of Science Core Collection).

7.6. Кафедра має свій сайт. Адреса сайту кафедри www.translationstudies.knlu.kiev.ua. Персональні профілі науково-педагогічних працівників, докторантів, аспірантів у науковометричних базах даних (Scopus, Web of Science, ORCHID, Google Scholar тощо) відображені в Додатку 4.

7.7. Протягом звітного періоду викладачі кафедри міжнародних і всеукраїнських грантів не отримували.

7.8. Кафедрального наукового збірника на кафедрі немає.

Звіт обговорено і затверджено на засіданні кафедри англійської філології і перекладу

04 червня 2019р., протокол №11.

Зав. кафедри

англійської філології і перекладу

імені професора І.В. Корунця проф. Ніконова В.Г.

10 червня 2019 року

Додаток 1

ДІЯЛЬНІСТЬ молодих учених (до 35 років, доктори наук та докторанти до 40 років)

П.І.Б. Рік народження Посада, науковий ступінь, вчене звання Науковий доробок
Кючюкіплікчі О.О. 1983 доцент, кандидат філологічних наук 37 публікацій (28 фахових)
Горицька Ю.В. 1985 ст. викладач, кандидат філологічних наук 18 публікацій

(8 фахових)

Капранов Я.В. 1989 доцент, кандидат філологічних наук 53 публікації (21 фахових; 2 науковометричні бази Scopus, Web of Science)
Никитченко К.П. 1990 ст. викладач, кандидат філологічних наук 30 публікацій (12 фахових)
Стрельченко Н.С. 1988 ст. викладач, кандидат філологічних наук 26 публікацій

(11 фахових)

Чернікова О.І. 1986 доцент, кандидат філологічних наук 33 публікація (23 фахових)

Додаток 2

Список публікацій

викладачів кафедри англійської філології і перекладу

імені професора І.В. Корунця

у 2018-2019 навчальному році

з/п

Прізвище, ім’я,

по-батькові

Вид публікації Назва публікації,

де опублікована

Обсяг

(у др. арк.)

Співавтори
1 2 3 4 5 6
Ніконова В.Г. навчальнийпосібник Професійно-орієнтований переклад у когнітивно-дискурсивному ракурсі: Навч. посібник / Ніконова В. Г., Ю. В. Кононець, Х. Б. Мелько, Е. В. Польова, В. Б. Скрябіна, В. П. Сніцар, О. І. Чернікова. Київ: Видавничий центр КНЛУ, 2018. 428 с. Ю.В. Кононець

Х. Б. Мелько,

Е. В. Польова, В. Б. Скрябіна, В. П. Сніцар, О. І. Чернікова.

Nikonova, V. Стаття. що індексується в Web of Science Gender-specific emotivity of Victorian female prose from a multidimensional perspective. In Lege artis. Language yesterday, today, tomorrow. The journal of University of SS Cyril and Methodius in Trnava. Trnava: University of SS Cyril and Methodius in Trnava, 2019, IV (1), June 2019,. ISSN 2453-8035 (входить до наукометричних баз даних Web of Science) p. 47-82 Boyko, Y.
Ніконова В.Г. Стаття. що індексується в Index Copernicus Концептуальний простір естетичної оцінки в ліриці англійського романтизму // Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія Філологія. Том 21, № 2. Київ: Видавничий центр УКНЛУ, 2018. (входить до наукометричних баз даних Index Copernicus) С.62-71. Бойко Я.В.
Ніконова В.Г. стаття Лінгвокогнтивне моделювання дискурсу рефлексії політичного лідера // Науковий Вісник кафедри ЮНЕСКО Київського національного лінгвістичного університету. Серія Філологія, Педагогіка, Психологія. Вип. 37. Київ: Видавничий центр КНЛУ, 2018. С.. 37—45. Базилевич Н.В.
Демецька В.В. стаття у монографії Symbolic representation of conceptual space in folktales: translational perspective // монографія «Філологічні науки: перспективи розвитку в країнах Європи на початку третього тисячоліття». Рига: “Izdevnieciba “Baltija Publishing”, 2018. – С. 77-96. Воловик А.А.
Демецька В.В. тези Metaphor concepts in mass-media discourse: translation perspective // Х наукова конференція з міжнародною участю «Актуальні проблеми перекладознавства та методики навчання перекладу», 04-05 квітня 2019. Вид-во: ХНУ ім. Каразіна В.Н.- 2019. – C.33-35. немає
Кючюкіплікчі (Вялікова) О. О. тези Етапи формального моделювання креолізованого віршованого тексту // “Ad Orbem per Linguas. До світу через мови”: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 20-22 березня 2019 року. – Київ: Вид. центр КНЛУ, 2019. – С. 162-165. 0,2 немає
Галич О.Б. стаття Художнє моделювання екранного хронотопу в кінодискурсі / O.Б. Галич // Studia Philologica. Київ. 2018. – Вип. 17. – С. 73-79 0,57 немає
Галич О.Б. Стаття. що індексується в Web of Science Mysterious fears: Lexical means of expressing the conceptual category of the Mystic in English Gothic narration of the 18th century // Lege artis. Language yesterday, today, tomorrow. The journal of University of SS Cyril and Methodius in Trnava. Lege artis. Language yesterday, Warsaw: De Gruyter Poland, 2018, III(2), December 2018.

DOI:10.2478/lart-2018-0014ISSN2453-8035

(The journal is listed and indexed in Web of Science)

1,45 немає
Ігіна З. О. монографія Топіка англомовного готичного наративу. Ніжин: Видавництво Лисенко, 2018. 441 с.

(21,9)

немає
Ігіна З. О. Стаття. що індексується в Web of Science Intermediality and polymorphism of narratives in the Gothic tradition // Lege Artis. University of Trnava, 2018. Вип. 3/1. P. 80—123. (входить до наукометричних баз даних Web of Science) 2,1 немає
Ігіна З. О. тези Імажинер як світ уяви: реалізації фаз та режимів у художньому творі // Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. [“Таврійські філологічні наукові читання ”], (Київ, 27—28 січня 2018). Київ. 2018. С. 179—181. 0,15 немає
Капранов Я. В. стаття, що індексується в Index Copernicus Diachronic Interpretation of Nostratic Etymon *wol[a] Based on Proto-Indo-European *(e)wel- (Gr hw- / ew-) and Proto-Altaic *ulu (~ -o) forms (according to S. A. Starostin’s Version) / Ya. V. Kapranov // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 9 Сучасні тенденції розвитку мов : [зб. наук. ст.] / [відп. ред. А. В. Корольова]. – К., 2018. – Вип. 17. – C. 68–80. – (The journal is listed and indexed in Index Copernicus). немає
Капранов Я. В. стаття, що індексується в Scopus Hypothetical Versions on Antropogenesis Localization of the First Populations of the Homo / Y. Kapranov // Logos. – Vilnius, 2018. – No. 94. – P. 149–158. – URL: https://doi.org/10.24101/logos. 2018.15 – (The journal is listed and indexed in the Scopus). немає
Капранов Я. В. тези Фіксація ступенів мовного споріднення у межах дравідійської мовної сім’ї / Я. В. Капранов // Україна і світ: діалог мов та культур : [матер. міжнар. наук.-практ. конф.], (Київ, 11–13 березня 2018 р.). – К. : Вид. центр КНЛУ, 2018. – С. 125–127. немає
Капранов Я. В. тези Семантична реконструкція як процедура відновлення давнього значення слова / Я. В. Капранов // Паралелі та контрасти: мова, культура, комунікація: матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції, (м. Одеса, 02 листопада 2018 р.). – Одеса, 2018. – С. 36–39. 0,2 немає
Kapranov Y. V. стаття, що індексується в Index Copernicus Diachronic Interpretation of Nostratic Etymon *wol[a] Based on Proto-Indo-European *(e)wel- (Gr hw- / ew-) and Proto-Altaic *ulu (~ -o) forms (according to S. A. Starostin’s Version) / Ya. V. Kapranov // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 9 Сучасні тенденції розвитку мов : [зб. наук. ст.] / [відп. ред. А. В. Корольова]. – К., 2018. – Вип. 17. – C. 68–80. – (The journal is listed and indexed in Index Copernicus). 0,8 немає
Капранов Я. В. стаття, що індексується в Index Copernicus Архетип та етимон як когнітивно-прамовні протоструктури // Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія “Філологічна” : [зб. наук. пр.] / [уклад.: І. В. Ковальчук, Л. М. Коцюк]. – Острог : Вид-во Національного університету “Острозька академія”, 2018. – (The journal is listed and indexed in Index Copernicus). немає
Kapranov Y. V. стаття, що індексується в Index Copernicus Degree of Affinity Between the Korean *mōi(h), *mōró and Japanese *mǝ́rí against the Altaic *mōr[u] “tree, forest” (According to Starostin’s Version) // Scientific Journal of National Pedagogical Dragomanov University. Series 9. Current Trends in Language Development. – Kyiv, 2018. – Vol. 18. – P. 61–73. немає
Капранов Я. В. тези Когнати і міжмовні відповідники: термінологічне співвідношення / Я. В. Капранов // Філологія в країнах ЄС та в Україні на сучасному етапі: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, (Румунія, м. Бая-Маре, 21–22 грудня 2018 р.). – Бая-Маре, 2018. 0,2 немає
Кононець Ю.В. навчальний

посібник

Професійно-орієнтований переклад у когнітивно-дискурсивному ракурсі: Навч. посібник / Ніконова В. Г., Ю. В. Кононець, Х. Б. Мелько, Е. В. Польова, В. Б. Скрябіна, В. П. Сніцар, О. І. Чернікова. Київ: Видавничий центр КНЛУ, 2018. 428 с. В.Г.Ніконова, Х. Б. Мелько, Е. В. Польова, В. Б. Скрябіна, В. П. Сніцар, О. І. Чернікова.
Кононець Ю.В. стаття Технології доповненої реальності (augmented reality) в англомовному рекламному дискурсі / Ю.В. Кононець // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету ім. В. Винниченка, Серія : Філологічні науки – Кропивницький, 2018. – Вип. 164. C.346─351. 0,5 немає
Кононець Ю.В. Стаття у колективній монографії Типологія вербальних товарних знаків в англомовному рекламному дискурсі, колективна монографія на тему «Розвиток філологічних наук у країнах Європейського Союзу з урахуванням викликів ХХІ століття», “Izdevnieciba “Baltija Publishing” (м. Рига, Латвія), (ISBN 978-617-653-038-1)..
Курбаль-Грановська О.О. посібник «Developing Translation Competence», посібник для самостійної роботи студентів IV курсу факультету перекладачів з практичного курсу перекладу для студентів. Київ, 2018. 96 С. Хаботнякова П.С., Гатальська М.С.,

Єнько С.В.

Курбаль-Грановська О. О. тези Принцип укладання фахових словників з гомеопатичної термінології / Міжнародна науково-практична конференція [«Ad orbem per linguas. До світу через мови»], Киї:в: Видав. Центр КНЛУ, 20 – 22 березня 2019 р. – с. 158-160. немає
Максімов С.Є. стаття, що індексується в Index Copernicus Gaps in perception of oral discourse and ways of bridging them in interpreting // Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Сер. «Філологічні науки» (мовознавство). Дрогобич, 2018. № 9. С. 129—133. Журнал внесено до переліку наукових фахових видань України та до міжнародної науко метричної бази Index Copernicus International (Республіка Польща). 0,5 др. арк. немає
Максімов С.Є. Програма кваліфікаційного іспиту Програма кваліфікаційного іспиту з теорії і практики перекладу з другої іноземної мови (англійської) для атестації здобувачів вищої освіти за освітньо-професійними програмами Переклад і міжкультурна комунікація (німецька / іспанська / французька / італійська / новогрецька мова і друга іноземна мова) спеціалізаціями 035.04 Германські мови і літератури (переклад включно), 035.05 Романські мови і літератури (переклад включно), 035.08 Класичні мови і літератури (переклад включно) спеціальністю 035 Філологія, ступінь вищої освіти Магістр / Укладач: С. Є. Максімов. Київ: Вид. Центр КНЛУ, 2018. 20 с. 0,9 др. арк.. немає
Максімов С.Є. Програма кваліфікаційного іспиту Програма кваліфікаційного іспиту з теорії і практики професійно-орієнтованого перекладу з першої іноземної мови для атестації здобувачів вищої освіти за освітньо-професійною програмою Перекладознавство: професійно-орієнтований переклад (англійська мова і друга іноземна мова) спеціальністю 035 Філологія спеціалізацією 035.04 Германські мови і літератури (переклад включно), ступінь вищої освіти Магістр / Укладачі: В. Г. Ніконова, С. Є. Максімов. Київ: Вид. Центр КНЛУ, 2018. 26 с. 1 др. арк. Ніконова В.Г.
Максімов С.Є. Тези Rendering English articles and tense forms in interpretation // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «AD ORBEM PER LINGUAS. ДО СВІТУ ЧЕРЕЗ МОВИ», Київ, КНЛУ, 20-22 березня 2019 р. 0,2 др.арк. немає
Мелько Х.Б. навчально-методичний посібник Навчально-методичний посібник для аудиторної та самостійної роботи студентів (денної та заочної форм навчання) «Порівняльна стилістика англійської та української мов» 84с. (електронний посібник) немає
Мелько Х.Б. навчальний

посібник

Професійно-орієнтований переклад у когнітивно-дискурсивному ракурсі: Навч. посібник / Ніконова В. Г., Ю. В. Кононець, Х. Б. Мелько, Е. В. Польова, В. Б. Скрябіна, В. П. Сніцар, О. І. Чернікова. Київ: Видавничий центр КНЛУ, 2018. 428 с. В.Г.Ніконова,

Ю.В.Кононець,

Е. В. Польова, В. Б. Скрябіна, В. П. Сніцар, О. І. Чернікова.

Никитченко К.П. стаття Когнітивне оказіональне словотворення в сучасному мас-медійному дискурсі (на матеріалі тревел-програми «Орел і Решка») // Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики : наук. журнал / редкол. В.І. Кушнерик та ін. – Чернівці : Вид. дім «РОДОВІД», 2018. Вип. 1 (15). С. 258—261. 0,5 немає
Никитченко К.П. стаття Cognitive nature of occasionalisms in postfeminist fiction // Науковий журнал Львівського державного університету безпеки життєдіяльності «Львівський філологічний часопис»: зб. наук. праць. № 3. Львів, 2018. С. 186— 191. 0,5 немає
Nykytchenko K.P. Стаття, що індексує-ться в SCOPUS Nonce Words in Mass Media Discourse (A Case Study of Travel Journalism Innovations) //

Communication Today. University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, 2019, Vol. 10, № 1. P. 62—75.

Indexed in: Cabell’s Directories, CEJSH, EBSCO, CEEOL, ProQuest, Ulrich’s Periodicals Directory, Index Copernicus, ERIH PLUS, SCOPUS and (ESCI) – Web of Science Core Collection.

1,12 немає
Никитченко К.П. тези Неологізми сфери туризму початку XXI століття (на матеріалі сучасних англомовних та українськомовних тревел-шоу) // Матеріали I Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю [«Сучасна іншомовна освіта України та зарубіжжя: стан, виклики і перспективи»], (Глухів, 24-25 жовтня 2018). Суми: Вінниченко М.Д., 2018. С. 78—80. 0.1 немає
Nykytchenko K.P. тези How to Decode Nonce Words in Literature: Becoming Proficient in English // LIF 2019. 6th International Language in Focus Conference: Book of Abstracts, (Dubrovnik, Croatia, 2-4 May 2019). P. 121. 0.05 немає
Nykytchenko K.P. тези Sound Symbolism Effects in Neologisms // LIF 2019. 6th International Language in Focus Conference: Book of Abstracts, (Dubrovnik, Croatia, 2-4 May 2019). P. 156. 0.05 немає
Прокопчук М.М. навчальний

посібник з Гриф МОН

Write with Buddy. Посібник з навчання техніки читання для учнів початкової школи : навч. посіб. Для 1 кл. закладів загальної середньої о світи. – К. : УОВЦ «Оріон», 2019

(Гриф МОН від 28.01.2019 № 23.1-12-Г-63)

3,89 немає
Прокопчук М.М. тези Система вправ для навчання техніки письма в посібнику «Write with Buddy» // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференція «AD ORBEM PER LINGUAS. ДО СВІТУ ЧЕРЕЗ МОВИ». – К.: Вид. центр КНЛУ, 2019. – С. 275 0,1 немає
Рибакова К.А. стаття Ґенеза Епонімічної лексики Вікторіанського періоду / К. А. Рибакова // Південний архів. Філологічні науки. — 2018. — Вип. 73. – С. 141–157. 0,5 немає
Рибакова К.А. тези Неологічна лексика доби Кримської війни 1853-1856 рр. як засіб вербального створення образу Вікторіанської Англії // “Ad Orbem per Linguas. До світу через мови”: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 20-22 березня 2019 року. – Київ: Вид. центр КНЛУ, 2019. – С. 289-165. 0,2 немає
Скрябіна В.Б. навчальний

посібник

Професійно-орієнтований переклад у когнітивно-дискурсивному ракурсі: Навч. посібник / Ніконова В. Г., Ю. В. Кононець, Х. Б. Мелько, Е. В. Польова, В. Б. Скрябіна, В. П. Сніцар, О. І. Чернікова. Київ: Видавничий центр КНЛУ, 2018. 428 с. В.Г.Ніконова,

Ю.В.Кононець, Х. Б. Мелько, Е. В. Польова, В. П. Сніцар, О. І. Чернікова.

Скрябіна В.Б. стаття Персуазивний компонент цифрової публічної дипломатії // Міжнародні відносини: теоретико-практичні аспекти : збірник наукових праць. Випуск 4. Київ : Вид. центр КНУКіМ, 2019. 0,5 немає
Скрябіна В.Б. тези Crowdsourcing as a New Object of Translation Studies // “Ad Orbem per Linguas. До світу через мови”: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 20-22 березня 2019 року. – Київ: Вид. центр КНЛУ, 2019. немає
Скрябіна В.Б. тези Лексико-граматичні та стилістичні засоби персуазивності англійськомовного мотиваційного дискурсу та переклад їх українською мовою // “Ad Orbem per Linguas. До світу через мови”: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 20-22 березня 2019 року. – Київ: Вид. центр КНЛУ, 2019. Бабич В.
Скрябіна В.Б. стаття, що індексується в Index Copernicus Аксіологічний аспект персуазивності любовного дискурсу // Актуальнi питання гуманiтарних наук: Мiжвузiвський збiрник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогiчного унiверситету iменi Iвана Франка. № 2. Львів, 2017. С. 72—76.

Збірник індексується в міжнародних базах даних: Index Copernicus International, Polish Scholarly Bibliography, Info Base Index, Research Bible, Open Academic Journals Index, Scientific Indexing Services, Inno Space, Cite Factor

немає
Сніцар В.П. навчальний посібник Професійно-орієнтова-ний переклад у когнітивно-дискурсив-ному ракурсі: навч. посібник. Київ: Видавничий центр КНЛУ, 2018. 428 с. С. 309–357 С.410–428 В.Г. Ніконова, Ю. В. Кононець,
Х. Б. Мелько,Е. В. Польова,В. Б. Скрябіна,

О. І. Чернікова

Стрельченко Н. С. тези Питання-перепити як засіб імпліцитної комунікації // Художні феномени в історії світової літератури: перехід мови в письменництво («Постколоніальні стратегії»): тези доповідей ІV Міжнародної наукової конференції. Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2018. С. 126—127. 0,04 немає
Стрельченко Н. С. стаття Patterns of lexical cohesion realized by echo questions in English conversational discourse // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. 2019. № 2 (325). С. 106–115.

Журнал включено до переліку видань реферативної бази даних «Україніка наукова».

0,65 др.арк. немає
Стрельченко Н. С. стаття, що індексується в Index Copernicus Speech acts performed by echo questions in English conversational discourse // Science and Education a New Dimension. Philology / editor-in-chief X. Vamos. Budapest, 2019. Vol. VII (59), Issue 195. P. 69–72.

Збірник індексується в міжнародних базах даних: Index Copernicus, Google Scholar, Crossref, Ulrichs Web Global Serials Directory,Union of International Associations Yearbook, Scribd, Academia.edu

0,57 др.арк. немає
Стрельченко Н. С. тези Echo questions through the lens of systemic functional grammar // Подолання мовних та комунікативних бар’єрів: освіта, наука, культура : зб. наук. праць / за заг. ред. О. В. Ковтун, С. М. Ягодзінського. Київ, 2018. С. 343–346. 0,19 др.арк. немає
Стрельченко Н. С. тези Еcho questions realizing elaboration in Еnglish conversational discourse // “Ad orbem per linguas. До світу через мови” : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 20 – 22 березня 2019 року. Київ: Вид. центр КНЛУ, 2019. С. 486–488. 0,15

др.арк.

немає
Тронь Т.В. Стаття що індексується в Index Copernicus Specifics of Future Border Protection Specialists’ Training in the USA and Ukraine: Comparative Analysis / Comparative Professional Pedagogy. 8(2), pp. 95-100 немає
Тронь Т. В. тези Translation of Modality from English into Ukrainian (based on English legal texts). Міжнародна науково-практична конференція «AD ORBEM PER LINGUAS. ДО СВІТУ ЧЕРЕЗ МОВИ», Київ, КНЛУ, 20-22 березня 2019 р. Аліна Лучинська, студентка факультету перекладачів
Чернікова О.І. навчальний

посібник

Професійно-орієнтований переклад у когнітивно-дискурсивному ракурсі: Навч. посібник / Ніконова В. Г., Ю. В. Кононець, Х. Б. Мелько, Е. В. Польова, В. Б. Скрябіна, В. П. Сніцар, О. І. Чернікова. Київ: Видавничий центр КНЛУ, 2018. 428 с. В.Г.Ніконова,

Ю.В. Кононець

Х. Б. Мелько, Е. В. Польова, В. Б. Скрябіна, В.П. Сніцар

Завідувач кафедри

англійської філології і перекладу

імені професора І.В. Корунця проф. Ніконова В.Г.

10 червня 2019 року

Додаток 3

Список публікацій студентів, які займаються науково-дослідною роботою на кафедрі англійської філології і перекладу імені професора І.В. Корунця

в 2018-2018 н.р.

№ з/п Прізвище, ім’я, по-батькові Вид публікації Назва публікації, де опублікована Обсяг (у др. арк) Співавтори
1 2 3 4 5 6
Бабич В. В. тези Лексико-граматичні та стилістичні засоби персуазивності англійськомовного мотиваційного дискурсу та переклад їх українською мовою // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Ad Orbem per Linguas. До світу через мови», Київ, КНЛУ, 20 – 22 березня 2019 р. Скрябіна В.Б.
Завгородня А. В. тези Authors’ Occasionalisms as Components of Lingvosemiotic Space of Irreality and their Translation into the Ukrainian Language (a Case Study of Ursula Le Guin’s “The Earthsea Cycle”) // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Ad Orbem per Linguas. До світу через мови», Київ, КНЛУ, 20 – 22 березня 2019 р. Ніконова В. Г.
Кабанчук П. О. тези Специфіка перекладу медичної лексики (на основі інструкцій до лікарських препаратів) // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Ad Orbem per Linguas. До світу через мови», Київ, КНЛУ, 20 – 22 березня 2019 р. Селіванова О. І.
Лучинська А. В. тези Translation of Modality from English into Ukrainian (Based on English Legal Texts) // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Ad Orbem per Linguas. До світу через мови», Київ, КНЛУ, 20 – 22 березня 2019 р. Тронь Т. В.
Недзеленко А. Л. тези Способи перекладу англійськомовних неологізмів у сфері інформаційних технологій українською мовою // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Ad Orbem per Linguas. До світу через мови», Київ, КНЛУ, 20 – 22 березня 2019 р. Ніконова В. Г.
Романюк О. Г. тези Лексичні новоутворення у дитячому фентезі: перекладознавчий аспект // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Ad Orbem per Linguas. До світу через мови», Київ, КНЛУ, 20 – 22 березня 2019 р. Демецька В. В.
Самохліб К. І. тези Особливості перекладу економічних термінів на матеріалі учбової літератури // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Ad Orbem per Linguas. До світу через мови», Київ, КНЛУ, 20 – 22 березня 2019 р. Кукаріна А. Д.

Завідувач кафедри

англійської філології і перекладу

імені професора І.В. Корунця проф. Ніконова В.Г.

10 червня 2019 року

Додаток 4

Інформація про персональні сайти та веб-сторінки (науковий складник). Персональні профілі науково-педагогічних працівників, докторантів, аспірантів у наукометричних базах даних (Scopus, Web of Science, ORCHID, Google Scholar тощо)

п/п

Прізвище, ім’я,

по-батькові

Персональна веб-сторінка Профіль у наукометричній базі даних h-індекс згідно наукометричної бази даних
Ніконова В.Г. https://scholar.google.com.ua/citations?user=0v_Zv8UAAAAJ&hl=ru Google Scholar 6
https://orcid.org/0000-0002-0324-4217 ORCHID
Демецька В.В. https://orcid.org/0000-0001-9902-7913 ORCHID 4
Борис Д.П. https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=ZZLyIfEAAAAJ&view_op=list_works Google Scholar
Галич О.Б. https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=pdNKP6MAAAAJ Google Scholar 2
Дейнеко І.В. https://scholar.google.com.ua/citations?user=acl_gRgAAAAJ&hl=uk Google Scholar
Кючюкіплікчі О. О. https://orcid.org/0000-0001-5475-4543 ORCHID 1
https://scholar.google.com.ua/citations?user=OoOOvUgAAAAJ&hl=ru Google Scholar 2
Іваненко К.І. https://scholar.google.com.ua/scholar?q=&btnG=&hl=ru&as_sdt=0%2C5&scilib=1 Google Scholar
Ігіна З.О.

Zoia Ihina

https://scholar.google.com.ua/citations?user=cCdkBsAAAAAJ&hl=ru&oi=ao Google Scholar 2
https://orcid.org/0000-0002-3929-9148 ORCHID
Капранов Я. В. https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&view_op=list_works&gmla=AJsN-F5Q2bcCsFmmGMqFkeGzd7QZwd1xUfpaTXrqfcmuL-r2aTNnElMztXRi9lWI5DuVguzhxM6rDKhrJYK994pcGSK Google Scholar 2
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57201493699 Scopus Author ID: 57201493699 1
https://publons.com/researcher/1462543/yan-kapranov/ Web of Science: 1
https://publons.com/researcher/1462543/yan-kapranov/ Publons 1
https://orcid.org/0000-0003-2915-038X ORCID
Карпенко Ю.В. https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&imq=%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE+%D0%AE%D0%BB%D1%96%D1%8F+%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0&user=JkBYIXAAAAAJ Google Scholar 1
Кононець Ю.В. https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=list_works&hl=en&user=TO6HE34AAAAJ Google Scholar
Максімов С.Є. https://scholar.google.com.ua/citations?user=Ld7ojE4AAAAJ&hl=ru Google Scholar Процитовано 81 раз.
Мелешкевич Л.М. https://scholar.google.com.ua/citations?user=n5WTDVYAAAAJ&hl=ru Google Scholar
Никитченко К.П. https://scholar.google.com.ua/citations?user=SDEX1yMAAAAJ&hl=ru Google Scholar 1
Рибакова К.А. https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=h6lUm4cAAAAJ Google Scholar 1
Селіванова О.І. https://scholar.google.com.ua/citations?hl=en&user=

6jp_VLAAAAAJ&view_op=list_works

Google Scholar
Скрябіна В.Б. https://scholar.google.com.ua/citations?user=LHEKiMAAAAAJ&hl=ru Google Scholar 1
https://orcid.org/0000-0002-3793-3643 ORCID
Сніцар В.П. https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=en2IYxEAAAAJ&view_op=list_works&gmla=AJsN-F7CJGpQVi6zbdHgzk84Yzyogtr_S8B9rfVjMUUvwe Google Scholar
Стрельченко Н.С. https://publons.com/researcher/1828047/natalia-s-strelchenko/ Web of Science Researcher ID V-8650-2018 0
https://orcid.org/0000-0002-2585-2563
https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=8hu1v5EAAAAJ&gmla=AJsN-F5hlXrxBEoVhAeHdnpC2uQ5rZG37TOXaR70q5cUO75yRa973cf4Oyvj0izCTF48X-7QfIS22F3LN7gDLjIGliwR2iam30MhQk1t9XPlRC3T65N5hCeAY7c_e8pHAiMSrmpxUoGz&sciund=8476539018009671465 Google Scholar 1
https://knlu-kiev.academia.edu/NataliaStrelchenko
Тронь Т. В. Google Scholar 4
Чернікова О.І. https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=nW6pwZoAAAAJ Google Scholar

Завідувач кафедри

англійської філології і перекладу

імені професора І.В. Корунця проф. Ніконова В.Г.

10 червня 2019 року

Додаток 5

ПОКАЗНИКИ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КАФЕДРИ

№з/п Показники Загальна

кількість

Обсяг
Публікації 55
1.1 Опубліковано монографій 1
Усього одиниць монографії в Україні 1
Усього одиниць монографії за кордоном немає
1.2. Опубліковано підручників немає
1.3. Опубліковано навчальних посібників 4
1.4. Словники немає
1.5. Методичні розробки 3
1.6. Кількість публікацій (статей): 24
Усього одиниць, опублікованих в Україні 14
Усього одиниць, опублікованих за кордоном 7
Опублікованих у міжнародній наукометричній базі даних Scopus 2
Опублікованих у міжнародній наукометричній базі даних Web of Science 3
Опублікованих у міжнародній наукометричній базі даних для соціо-гуманітарних наук Copernicus 9
Опублікованих у інших науковометричних базах даних 1
Кількість цитувань у виданнях, що входять до наукометричної бази даних Scopus 1
Кількість цитувань у виданнях, що входять до наукометричної бази даних Web of Science 1
Кількість цитувань у виданнях, що входять до наукометричної бази даних для соціо-гуманітарних наук Copernicus немає
В інших наукометричних базах даних (крім РИНЦ) 24
1.7. Тези міжнародних, всеукраїнських, міжвузівських конференцій 19
Усього одиниць, опублікованих в Україні 16
Усього одиниць, опублікованих за кордоном 3
Опублікованих у міжнародних наукометричних базах даних Scopus, Web of Science 1
Кількість доповідей, які зробили студенти на конференціях 7
Кількість студентів, що взяли участь у Всеукраїнських олімпіадах: немає
 • диплом І ступеня
немає
 • диплом ІІ ступеня
немає
 • диплом ІІІ ступеня
немає
Кількість студентів, що взяли участь у конкурсах та інших наукових заходах: 4
 • диплом І ступеня
2
 • диплом ІІ ступеня
2
 • диплом ІІІ ступеня
1
 • диплом за участь
немає
Захист дисертацій (докторських/ кандидатських) 1
Присвоєно вчені звання професора/ доцента 1
Проведено конференцій (міжнародних, всеукраїнських) немає
Проведено наукових конкурсів, семінарів, круглих столів немає
Членство в міжнародних наукових організаціях немає
– індивідуально немає
– колективно немає
9. Участь у міжнародних семінарах, конференціях тощо 31
10. Чисельність наукових працівників, які працювали за контрактом за кордоном немає
11. Кількість грантів, отриманих науковими працівниками від міжнародних та державних фондів немає
12. Участь у зарубіжних конференціях, семінарах, круглих столах тощо 8

Завідувач кафедри проф. Ніконова В.Г.

10 червня 2019 року

Share
Share