КАФЕДРА АНГЛІЙСЬКОЇ І НІМЕЦЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ ТА ПЕРЕКЛАДУ ІМЕНІ ПРОФЕСОРА І.В. КОРУНЦЯ

Магістратура

Факультет перекладознавства

Кафедра англійської і німецької філології та перекладу імені професора І. В. Корунця

Освітня програма: Перекладознавство: Професійно-орієнтований переклад (англійська та друга західноєвропейська мови)

Спеціальність: 035 Філологія.

Спеціалізація: 035.04 Германські мови і літератури. Переклад (англійська та друга західноєвропейська мова)

Кваліфікація: Магістр перекладу, 2444.2 філолог, перекладач з двох іноземних мов, викладач

Форма навчання
Денна, тривалість – 1 рік і 4 місяці

Керівник програми 
Доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри англійської філології і перекладу КНЛУ Ніконова Віра Григорівна

Структура програми

Програма другого (магістерського) рівня обсягом 90 кредитів ЄКТС охоплює три семестри і складається з трьох циклів:

 1. Нормативні навчальні дисципліни, зокрема Дослідницький (науковий) компонент
 2. Вибіркові навчальні дисципліни

У третьому семестрі передбачається три види практики:

 1. Перекладацька практика з першої іноземної мови
 2. Перекладацька практика з другої іноземної мови
 3. Педагогічна практика з першої іноземної мови та перекладу

У третьому семестрі після повного виконання освітньої програми випускник проходить таку атестацію здобувачів вищої освіти:

 1. Дипломна робота магістра з перекладознавства
 2. Іспит з теорії і практики професійно-орієнтованого перекладу з першої іноземної мови
 3. Іспит з теорії і практики перекладу з другої іноземної

Ключові результати навчання
Фахова компетентність магістра перекладу передбачає:

 • досконале знання державної мови і вільне володіння мінімум двома іноземними мовами на рівні професійного і побутового спілкування;
 • знання сучасних теорій перекладу, пропонованих західними і вітчизняними перекладознавцями;
 • знання автоматизованих систем перекладу з англійської мови;
 • знання методики навчання іноземних мов і перекладу з англійської мови;

Вивчення теоретичних і практичних дисциплін сприяє формуванню таких практичних навичок і умінь фахівця:

 • навички аналізу та інтерпретації науково-академічного, довідкового, літературно-критичного, публіцистичного та популярного текстів;
 • навички перекладу англомовних науково-технічних, економічних, юридичних, медійних і художніх текстів;
 • навички редагування професійно-орієнтованого перекладу з англійської мови;
 • навички практичного застосування інформаційно-комунікаційних технологій;
 • навички практичного застосування методичних прийомів навчання іноземних мов і перекладу з англійської мови;
 • уміння використовувати загальнотеоретичні знання із сучасної лінгвістичної теорії перекладу, зокрема системної організації змістових одиниць на різних рівнях їх стратифікації та повністю відтворювати їхні значення мовою перекладу;
 • уміння здійснювати різні види перекладу (реферативного, письмового, усного двостороннього тощо) у таких галузях, як: наука, техніка, економіка, право, масмедіа, художня література.

Доступ до подальшого навчання

Магістр перекладу підготовлений для продовження освіти в аспірантурі і докторантурі за спеціальністю при кафедрі англійської філології і перекладу

Share
Share