КАФЕДРА АНГЛІЙСЬКОЇ І НІМЕЦЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ ТА ПЕРЕКЛАДУ ІМЕНІ ПРОФЕСОРА І.В. КОРУНЦЯ

Ґудманян Артур Ґрантович

Ґудманян Артур Ґрантович

доктор філологічних наук, професор

Коротка біографія: Народився 13 червня 1960 р. Закінчив факультет романо-германської філології Ужгородського державного університету в 1984 році. У 1992 р. захистив дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата філологічних наук. У 2000 році захистив дисертацію на здобуття вченого ступеня доктора філологічних наук на тему «Відтворення власних назв у перекладі (Воспроизведение собственных названий в переводе»: Дис. … доктора филол. наук. 10.02.06. — Ужгород, 1999. — 747 с.). У 2002 році отримав вчене звання професора. Має понад 100 наукових та науково-методичних праць, серед яких монографії, навчальні посібники, статті та тези виступів на наукових конференціях. Спеціальність за основним напрямком науково-технічної діяльності, що виконується — перекладознавство (10.02.12), а також порівняльне та типологічне мовознавство. Володіє англійською та німецькою мовами. Основне місце роботи — Гуманітарний інститут Національного авіаційного університету, Україна, 03680, Київ-680, просп. Космонавта Комарова 1, корпус 8, кім. 1405. З 2007 року працює за сумісництвом на посаді професора кафедри теорії та практики перекладу КНЛУ.
Основні публікації: 1. Переклад власних назв (англ. мовою) // Лінгвістика і вербальна комунікація у 21 столітті — тенденції і перспективи: Наук. конференція. Київ, 2000. — К., 2000. — С. 74-75.
2. Випадки гіперфонетизму при передачі власних назв // Проблеми суч. світової літератури та лінгвістики: Всеукр. наук. філол. конференція. Черкаси, 2000 р. — Черкаси: ЧІТІ, 2000. — С. 40-41.
3. Реалізація англійських фонем [e] i [?] графічними засобами української мови (на матеріалі власних назв) // Гуманітарний вісник: Зб. наук. праць. — Сер. «Іноземна філологія: Проблеми сучасної заруб. літ-ри, проблеми сучасної лінгвістики». — Черкаси: ЧІТІ, 2000. — С. 138-144.
4. Реалізація англійської фонеми [o:] графічними засобами української мови (на матеріалі власних назв) // Наукові записки. — 2000. — Вип. 26. — Сер. «Філол. науки (Мовознавство)». ( Кіровоград: РВЦ КДПУ ім. В. Винниченка, 2000. ( С. 64-73.
5. Про укладання орфографічного словника чужомовних власних назв // Сучасні проблеми термінології та термінографії: Міжнар. наук. конференція. Київ, 2000. ( К.: КМУЦА, 2000. ( С. 110-112.
6. Реалізація англійської фонеми [(:] графічними засобами української мови (на матеріалі власних назв) // Ювілейний збірник на честь 70-річчя проф. Петра Лизанця: Зб. наук. праць. — Ужгород: ВАТ «Патент», 2000. — С. 179-186.
7. Реалізація англійської фонеми [h] i [x] графічними засобами української мови (на матеріалі власних назв) // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства: Зб. наук. праць. — Вип. 2. — Ужгород, 2000. — С. 83-88.
8. Про передачу німецьких графем графічними засобами української мови (на матеріалі власних назв) // Науковий вісник УжДУ: Зб. наук. праць. — Вип. 4. — Сер. «Філологія». — Ужгород, 2000. — С. 12-15.
9. Нормування та стандартизована передача чужомовних онімів // Вісник державного ун-ту «Львівська політехніка». — Сер. «Проблеми української термінології. — 2000. — № 402. — С. 191-196.
10. Реалізація англійської фонеми [n] графічними засобами української мови (на матеріалі власних назв) // Українська пропріальна лексика: Зб. наук. праць. — К.: Кий, 2000. — С. 34-42.
11. Чужомовні власні назви та проблема контрастивного аналізу // Наукова спадщина проф. Жлуктенка Ю.О. та сучасне мовознавство: Зб. наук. праць. — К., 2000. ( С. 80-84.
12. Трансформація чужомовних власних назв графічними засобами української мови // Вісник Харківського ун-ту. — 2000, № 491. — Сер. «Філологія». — С. 214-219.
13. Особливості передачі чужомовних власних назв у художніх перекладах у світлі питань правописної кодифікації української мови // Наук. вісник Чернівецького ун-ту: Зб. наук. праць. — Вип. 93. — Сер. «Слов’янська філологія». — Чернівці: Рута, 2000. — С. 150-157.
14. Реалізація англійської фонеми [?] i [?] графічними засобами української мови (на матеріалі власних назв) // Записки з українського мовознавства: Зб. наук. праць. — Вип. 10. — Одеса: Астропринт, 2000. — С. 41-50.
15. Лінгво-педагогічні аспекти відтворення власних назв у перекладному тексті // Семантика мови і тексту: Зб. наук. праць. — Івано-Франківськ: Плай, 2000. — С. 142-146.
16. Реалізація англійської фонеми [Z] графічними засобами української мови (на матеріалі власних назв) // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства: Зб. наук. праць. — Вип. 3. — Ужгород, 2000. — С. 116-122.
17. Реалізація англійської фонеми [g] графічними засобами української мови (на матеріалі власних назв) // Наук. записки Тернопільського державного педагогічного ун-ту. — 2000. — Вип. ІІ. — Сер. «Мовознавство». — С. 41-47.
18. Реалізація англійської фонеми [(] графічними засобами української мови (на матеріалі власних назв) // Вісник книжкової палати. — 2000. — № 8. — С. 11-17.
19. Варіанти українського передавання німецької графеми Е та її сполучень (на матеріалі власних назв) // Мовні і концептуальні картини світу: Зб. наук. праць. — К., 2000. — С. 109-113.
20. Проблема ономастичних запозичень у контексті мовної політики України // Державність української мови і мовний досвід світу: Зб. наук. праць. — К., 2000. — С. 156-158.
21. Варіанти українського передавання німецьких графем А [A] (на матеріалі власних назв) // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства: Зб. наук. праць на честь 80-річчя проф. Дзендзелівського Й.О. — Вип. 4. — Сер. «Українське і слов’янське мовознавство». — Ужгород: Ліра, 2001. — С. 198-201.
22. Фонографема як результат запозичення чужомовних власних назв // Проблеми сучасної світової літератури та лінгвістики: Всеукр. наук. філол. конференція. Черкаси, 2001. — Черкаси: ЧІТІ, 2001. — С. 61-63.
23. Реалізація англійських фонем [?] і [(] графічними засобами української мови (на матеріалі власних назв) // Гуманітарний вісник. — 2001. — Число 5. — Сер. «Іноземна філологія: Проблеми сучасної заруб. літ-ри. Проблеми сучасної Лінгвістики». — Черкаси: ЧІТІ, 2001. — С. 122-126.
24. Англійська мова. The family. Characteristics of people and their appearance. Occupation: Метод. посібник з англійського розмовного мовлення для студентів І курсу спеціальності 6.030.500 «Переклад». — К.: НАУ, 2001. — 40 с.
25. Методика дослідження фонографіки чужомовних власних назв // Проблеми зіставної семантики: Зб. наук. статей. — Вип. 5. — КДЛУ, 2001. — С. 376-379.
26. нглійська мова. Glossary and translation exercises: Методичний посібник з курсу «Вступ до перекладознавства» для студентів І курсу спеціальності 6.030.500 «Переклад». — К.: НАУ, 2001. — 24 с.
27. Реалізація англійської фонеми [ і( ] графічними засобами української мови (на матеріалі власних назв) // Наук. записки. — 2001. — Вип. 37. — Сер. «Філологічні науки (мовознавство)». — Кіровоград: РВЦ КДПУ ім. В. Винниченка, 2001. — С. 106-110.
28. Орфографічні особливості відтворення чужомовних власних назв // Теорія, практика, методика перекладу: сучасні підходи: Конференція до 100-річчя з дня народження проф. М.М. Раєвської. Київ, 2001. — К.: Укр. ін-т лінгвістики і методики при АН ВШ України, 2001. — С. 16-18.
29. Англійська мова. Phonetics. Theory and practical exercises: Метод. посібник з фонетики англійської мови для студентів І курсу спеціальності 6.030.500 «Переклад». — К.: НАУ, 2001. — 31 с.
30. Фонографема як засіб передавання німецьких онімів // Мовні і концептуальні картини світу: Мови, культури, переклад у контексті європейського співробітництва: Зб. наук. праць. — К., 2001. — С. 95-101.
31. Англійська мова. Practical English for scientists: Метод. посібник з англійського розмовного мовлення для аспірантів гуманітарних спеціальностей. — К.: НАУ, 2001. — 48 с.
32. Англійська мова. Theory and grammar exercises. Part I (Morphology): Метод. посібник з граматики англійської мови для студентів І курсу спеціальності 6.030.500 «Переклад». — К.: НАУ, 2002. — 31 с.
33. Англійська мова. Theory and grammar exercises. Part II (Syntax): Метод. посібник з граматики англійської мови для студентів І курсу спеціальності 6.030.500 «Переклад». — К.: НАУ, 2002. — 31 с.
34. Про співвідношення лексико-семантичного та формального планів освоєння чужомовної лексики в перекладах // Наукова спадщина проф. С.В. Семчинського і сучасна філологія: Зб. наук. праць. — Ч. І. — К., 2001. — С. 297-306.
35. Функціонування запозичених власних назв у цільовій мові: деякі теоретичні міркування // Linguistica slavica: Ювілейний зб. на пошану І.М. Желєзняк: Зб. наук. праць. — К.: Кий, 2002. — С. 21-33.
36. Передавання англійських дифтонгів графікою української мови (на матеріалі перекладів) // Мовні і концептуальні картини світу: Зб. наук. праць. — Кн. 1, № 6. — К., 2002. — С. 108-117.
37. До укладання орфографічного словника англомовних власних назв // Проблеми суч. світовой літератури та лінгвістики: 9-та Всеукр. наук. філол. конференція. Черкаси, 2002. — Черкаси: ЧДТУ, 2002. — С. 74-76.
38. Реалізація англійських фонем [p] і [b] графічними засобами української мови (на матеріалі власних назв) // Гуманітарний вісник. — 2002. — Число 6. — Сер. «Іноземна філологія: Проблеми сучасної заруб. літ-ри. Проблеми сучасної лінгвістики». — Черкаси: ЧДТУ, 2002. — С. 104-108.
39. Фонографемне відтворення німецьких власних назв у синхронії // Студії з ономастики та етимології: Зб. наук. праць. — К.: НАНУ, 2002. — С. 78-82.
40. Укладання словника чужомовних онімів // Вісник державного ун-ту «Львівська політехніка». — Сер. «Проблеми української термінології». — 2002. — № 453. ( Львів, 2002. — С. 135-141.
41. Лексико-семантична група «дерево» в англійській мові // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах: Зб. наук. праць. — Вип. 3. — К.: ІВЦ Держкомстату України. — 2002. — С. 3-11.
42. Відтворення англійських фонем [і] графічними засобами української мови (на матеріалі власних назв) // Сучасні дослідження з іноземної філології: Зб. наук. статей. — Ужгород, 2003. — С. 28-37.
43. Відтворення дифтонга [(u], який міститься у власних назвах, графікою української мови (частина І) // Гуманітарний вісник. — 2003. — Число 7. — Сер. «Іноземна філологія: Проблеми сучасної заруб. літ-ри. Проблеми сучасної лінгвістики». — Черкаси: ЧДТУ, 2003. — С. 116-119.
44. Теорія і практика ономастичної лексикографії // Наук. записки Тернопільського педаглгічного ун-ту імені В. Гнатюка. — 2003. — Вип. І — Сер. «Мовознавство». — Тернопіль: ТДПУ. — С. 13-17.
45. Відтворення англійських фонем [u] i [u:] графічними засобами української мови (на матеріалі власних назв) // Магічне світло імені (До 75-річчя проф. П.П. Чучки): Studia slovakistica. — 2003. — № 3. — Ужгород, 2003. — С. 46-57.
46. Переклад граматичних конструкцій Active voice/Passive voice: Практикум для студентів спеціальності 6.030500 «Переклад». — К.: НАУ, 2005. — 60 с.
47. Translation of official documents on civil aviation: Навчальний посібник для студентів спеціальності 6.030500 «Переклад». — К.: НАУ, 2005. — 140 c.
48. ICAO standards and recommended practices concerning language proficiency requirements: The 2nd World Congress «Aviation in the 21st century. Safety in Aviation». Kyiv, 2005. — K., 2005. — P. 654-652.
49. Basics of Translation Theory. — Part I: Конспект лекцій для студентів спеціальності 6.030500 «Переклад». — К.: НАУ, 2005. — 96 с.
50. Практика перекладу з основної іноземної мови науково-технічної літератури: Хрестоматія для студентів спеціальності 6.030500 «Переклад». — К.: НАУ, 2005. — 80 с.
51. Переклад граматичних конструкцій Modal Verbs: Практикум для студентів спеціальності 6.030500 «Переклад». — К.: НАУ, 2006. — 39 с.
52. Technical translation in the sphere of aviation: Посібник для студентів ІV курсу спеціальності 6.030500 «Переклад». — К.НАУ, 2006. — 70 с.
53. Basics of Consecutive Interpretation Theory and Note-taking Technique. — Part 1: Конспект лекцій для студентів спеціальності 6.030500 «Переклад». — К.: НАУ, 2006. — 100 с.
54. Практикум з перекладу медичної літератури: Посібник. — Київ: МНТУ, 2007. — 256 с. (У співавторстві з А.Г. Ніколенко).
55. Тематичний словник фразових дієслів сучасної англійської мови: Словник / Уклад.: А.Ґ. Ґудманян, А.Г. Ніколенко. — Київ: Кондор, 2007. — 817 с. (У співавторстві з А.Г. Ніколенко).
56. Basics of Translation Theory. Part ІІ: Конспект лекцій для студентів спеціальності 6.030500 «Переклад». — К.: НАУ, 2007. — 114 с. (У співавторстві з Г.І. Сидорук).
57. Переклад. Курсова та дипломна робота: Навч.-метод. посібник. — К.: Книжкове вид-во НАУ, 2007. — 72 с. (У співавторстві з О.О. Михайленко).
58.Translation in the Sphere of Aviation Security: Навч. посіб. — К.: НАУ, 2007. — 108 с. (У співавторстві з Н.І. Івановою, О.В. Романенко).
59. The History of the English Language: Lecture Synopsis (Історія англійської мови): Конспект лекцій. — К.: НАУ, 2007. — 48 с. (У співавторстві з О.О. Михайленко)
Контактна інформація: Тел.: 406-70-36; 408-65-31;
e-mail: garthur@ukr.net; garthur13@yahoo.com;
Web site: www.nau.edu.ua
Share
Share