КАФЕДРА АНГЛІЙСЬКОЇ І НІМЕЦЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ ТА ПЕРЕКЛАДУ ІМЕНІ ПРОФЕСОРА І.В. КОРУНЦЯ

Ігіна Зоя Олександрівна

Ігіна Зоя Олександрівна

Ігіна Зоя Олександрівна

кандидат філологічних наук, доцент кафедри англійської і німецької філології та перекладу імені професора І. В. Корунця

Біографія:

Народилася 30 жовтня 1979 року. У 2001 році закінчила Ніжинський державний педагогічний університет імені Миколи Гоголя та отримала диплом спеціаліста з відзнакою за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова і література (англійська, німецька)» і кваліфікацію вчителя мови і літератури (англійської, німецької). У 2002 році закінчила магістратуру, отримавши диплом з відзнакою за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова і література (англійська)» і кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача мови та літератури (англійської).
З 2002 працювала в Ніжинському державному університеті імені Миколи Гоголя.
З 2004 по 2007 роки навчалася в аспірантурі Київського національного лінгвістичного університету. У 2009 році захистила дисертацію на тему «Модальні слова у персонажному мовленні: семантичний та прагматичний аспекти» за спеціальністю 10.02.04. Германські мови (англійська).
З 2009 по 2016 працювала в Ніжинському державному університеті спочатку на кафедрі англійської, потім германської філології. Викладала теоретичну граматику англійської мови, практику усного й писемного мовлення (з першої мови, англійської) на 3-му й 5-му курсах, основи комунікативної лінгвістики, основи англійського наукового письма, комунікативні стратегії (курс для магістрантів), спецкурси «Лінгвістична задача як засіб дослідження художнього тексту» і «Лінгвістична термінологія». Здійснювала керівництво курсовими та магістерськими роботами, педагогічною практикою в школі, а також виконувала обов’язки голови комісії на державному екзамені з практики усного й писемного мовлення.
З 2016 року працює доцентом кафедри англійської філології і перекладу Київського національного лінгвістичного університету. Викладає першу іноземну мову (англійську), порівняльну граматику української та англійської мов, здійснює керівництво курсовими й магістерськими роботами.

Наукові та навчально-методичні  публікації за останні п’ять років:

 • Ігіна З. О. Роль комунікативної валідності у вербалізації задуму / З. О. Ігіна // Пріоритетні напрями підготовки вчителя іноземної мови у контексті вимог Болонського процесу: матеріали міжнародної конференції. – Ніжин. – 2011. – С. 15-16
 • Ігіна З. О. Мовна реалізація художнього ефекту «саспенс» у неготичному романі: рефракції в модерністській і постмодерністській англо- й німецькомовній прозі / З. О. Ігіна // Нова Філологія: Зб. наук. праць Запорізького національного університету. – 2010. – № 39. – С. 84–92 .
 • Ігіна З. О. Композиція в чорних і фіолетових барвах: лінгво-культурологічне вираження мема «femme fatale» у жанрі чорного романтизму / З. О. Ігіна // Наукові записки НДУ ім. М.Гоголя. Філологічні науки. – 2010. – Книга 1. – С. 48–56 .
 • Ігіна З. О. Стадії трансформації свідомості «готичної героїні» та їхня вербалізація у фільмі А. Феррари «Залежність» / З. О. Ігіна // Наукові записки НДУ ім. М.Гоголя. Філологічні науки. – 2010. – Книга 2. – С. 90–94 .
 • Ігіна З. О. Трансгресія психоглос у мовній свідомості / З. О. Ігіна // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. – 2011. – № 6. Частина 1. – С. 163–168.
 • Ігіна З. О. Другорядні члени речення з позиції «гемісферних граматик» / З. О. Ігіна // Науковий Вісник Херсонського державного університету. Серія «Лінгвістика». – 2011. – Вип. 15. – С. 142–147 .
 • Ігіна З. О. Симультанність думки … сукцесивність мовлення: імплікація чи еквівалентність? / З. О. Ігіна // Наукові записки НДУ ім. М.Гоголя. Філологічні науки. – 2011. – Книга 1. – С. 65–69.
 • Ігіна З. О. Его-стани особистості як елемент нелінійного моделювання комунікативного процесу / З. О. Ігіна // Слов’янський збірник. – 2012. – № 17. – Одеса: Вид. Одеського національного університету імені І. І. Мечникова, 2012. – С. 376–381
 • Игина З. А. Криптоакт как совокупное выражение имплицитности / З. А. Игина // Матеріали II Всеукраїнської наукової конференції германістів з міжнародною участю «Германістика у ХХІ столітті: когнітивна, соціо- та прагмалінгвістика». – Харків: Видавництво ХНУ імені Каразіна. – 2012. – С. 125–127.
 • Игина З. А. Языковой аспект фазовой динамики имажинэра / З. А. Игина // В мире науки и искусства: вопросы филологии, искусствоведения и культурологии. – Новосибирск: СибАК. – 2013. – С. 35–45.
 • Игина З. А. Ментальные цельности и вербальные сукцессии: о разрешении одной вечной синтаксической дилеммы / З. А. Игина // Язык и социальная динамика: спец. вып. «Ценности социума»: сб. науч. тр. – Красноярск, 2013. – C. 60–66
 • Воля к тайне как топос готической традиции: принципы языковой реализации в нарративной коммуникации (на материале рассказа Э. Уортон «Afterward») / З. А. Игина // Вестник КНЛУ. – Т. 16., № 2 – К. Вид. центр КНЛУ. – 2013. – С. 60–67
 • Игина З.А. Условные пространства и конструктивные объекты в лингвистическом исследовании / З.А. Игина // Нова Філологія: Зб. наук. праць. – № 66 – Запоріжжя: ЗНУ, 2014 – С. 87–91
 • Игина З.А. Топика Готической Традиции в нарративе: теоретическое обоснование терминологического ансамбля «топика, Готическая Традиция, нарратив» / З.А. Игина // Одеський лінгвістичний вісник: Зб. наук. праць. – 2014. – № 4 – С. 94–99.
 • Игина З.А. Событие в полиморфном нарративе готической традиции: лингвистические способы поворота винта (ex libro et libretto) / З.А. Игина // Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – 2015. – С. 73–80
 • Ihina Z. Referential Language Function in Transactions / Zoya Ihina // Наукові записки НДУ ім. М.Гоголя. Філологічні науки. – 2011. – Книга 2. – С. 85–88.
 • Ihina Z. Cultural peculiarities of communicative passport / Z. Ihina // Наукові записки. Серія «Філологічна». – Випуск 23. – Острог: Вид. Національного університету «Острозька Академія». – 2012. – С. 55-57.
 • Ihina Z. Cultural Identity: Dimensions of Self in Ethnic American Autobiographies / Z. Ihina// Наукові записки НДУ ім. М.Гоголя. Філологічні науки. – 2012. – Книга 2. – С. 112–113.
 • Ihina Z. Approaches to Classifying Text and Discourse / Z. Ihina // Актуальные проблемы теории и методологии науки о языке: материалы международной научно-практической конференции. – СПб., ЛГУ им. А. С. Пушкина, – С. 91–95
 • Ihina Z. Colours of Femme Fatale / Z. Ihina // Language and Intercultural Communication: материалы международной научно-практической конференции. – Алматы: Казахский национальный университет им. аль-Фараби, 2013. – P. 15–17
 • Ihina Z. «Reasonable Aberrations» of the Gothic: A Cultural Insight into Narrative through Allegorical and Symbolic Modes of Interpreting Recurrent Topics / Z. Ihina // Наукові записки НДУ. Філологічні науки. – 2014. – Книга 4. – С. 105 – 110
 • Ihina Z. Interpreting Cultural Typecasts in Texts of Black Romanticism / Z. Ihina // Text. Literary Work. Reader. – Prague: Vedecko vydavateske centrum «Sociosfera-CZ». – 2014. – P. 186–192
 • Ihina Z. Crystallisation of Meaning in Narrative / Z. Ihina // Transactions: Сборник научных трудов. – Tbilisi, 2014. – P. 245—256
 • Ihina Z. Polymorphous Narrative of Gothic Tradition in Linguistic Perspective: Comparing Fiction and Opera Libretto / Zoia Ihina //Advances in Language and Literary Studies. – Australian International Academic Centre PTY.LTD. – Vol. 6, № 3 (2015). – P. 77–82
 • Ігіна З. О. Основи комунікативної лінгвістики: Навчальний посібник для студентів факультетів іноземних мов / З. О. Ігіна. – Ніжин: Вид-во НДУ ім.М. Гоголя, 2012. – 183 с.
 • Ігіна З. О. Основи комунікативної лінгвістики: Навчальний посібник для студентів факультетів іноземних мов (Гриф надано Міністерством освіти і науки України) / З. О. Ігіна. – Ніжин: Вид-во НДУ ім.М. Гоголя, 2016. – у друці
 • Ihina Z. Topoi of the Imaginary / Z. Ihina // Англійська мова у ХХІ столітті: спосіб мислення, професійної комунікації та діалогу культур. – Одеса-Дрогобич, 2016. – 143—145.
 • Игина З. А. След как языковой сигнал события в нарративе / З. А. Игина // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філологічні науки. – 2016. – Випуск 1 (83). – С. 62–67
 • Игина З. А. Трасология готического нарратива: структура следа события / З. А. Игина // Наукові записки національного університету «Острозька академія» Серія філологічна. – Випуск 61 – 63 – 65
 • Игина З. А. Трасология нарратива: событие и его след / Игина З. А. // События в коммуникации и когниции. Материалы международной научной конференции 19–20 мая 2016 года. – М.: ФГБОУ ВО МГЛУ, 2016. – С. 77–78

 Брала участь у наукових конференціях за останні 5 років:

 • ІІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Пріоритетні напрями підготовки вчителя іноземної мови у контексті вимог Болонського процесу» (м. Ніжин, 20–21 травня 2011 р.);
 • V Міжнародній науковій конференції «Пріоритети германського та романського мовознавства» (м. Луцьк, 3–5 червня 2011 року);
 • XLI Международной филологической конференции (Санкт-Петербург, 26–31 марта 2012 г.);
 • VI Міжнародній науково-практ. конференції «Міжкультурна комунікація: Мова – Культура – Особистість» (м. Острог, 27 квітня 2012 р.);
 • II Всеукраїнській науковій конференції германістів з міжнародною участю «Германістика у ХХІ столітті: когнітивна, соціо- та прагмалінгвістика» (м. Харків, 21 квітня 2012 р.);
 • Всеукраїнській науково-практичній конференції «Сучасні проблеми лінгвістики та перекладознавства» (м. Херсон, 10–11 листопада 2011 року);
 • II Всеукраїнській науковій конференції германістів з міжнародною участю «Германістика у ХХІ столітті: когнітивна, соціо- та прагмалінгвістика» (Харків, 21 квітня 2012 р.);
 • VI Міжнародній науково-практичній конференції «Міжкультурна комунікація: Мова – Культура – Особистість» (м. Острог, 27 квітня 2012 р.);
 • ХXІ Міжнародній науковій конференції «Мова і культура» (Київ, 26–29 вересня 2012 р.);
 • Международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы теории  и методологии науки о языке» (Ленинградский Государственный Университет имени А. С. Пушкина, 26 апреля 2013 г.);
 • International conference «Language and Intercultural Communication» (Kazakh National University after Al-Farabi, 26 — 27 April 2013);
 • XXVIII Международной научно-практической конференции «В мире науки и искусства: вопросы филологии, искусствоведения, культурологии» (г. Новосибирск, 15 октября 2013);
 • ІІ International Scientific Conference » Literary Work. Reader» (Prague, May 20-21, 2014);
 • VII Міжнародній науковій конференції «Іноземна філологія у ХХІ столітті» (Запоріжжя, 17-18 жовтня 2014 року);
 • «Язык, культура, перевод, коммуникация» (Москва, 12-13 ноября, 2015 г.);
 • Сучасні лінгвістичні студії ХХІ століття (Житомир, 1 лютого 2016 р.);
 • Англійська мова у ХХІ столітті: спосіб мислення, професійної комунікації та діалогу культур. Круглий стіл з міжнародною участю. Одеса–Дрогобич, 8 квітня 2016 р.;
 • Х Міжнародна науково-практична конференція «Міжкультурна комунікація: мова – культура – особистість (Острог, 7–8 квітня, 2016);
 • Международная научная конференция «События в коммуникации и когниции» (Москва, 19–20 мая, 2016).

Контактна інформація:

Google Academia
Освітній сайт КНЛУ

Е-mail: giza.simulacre@gmail.com

 

Share
Share