КАФЕДРА АНГЛІЙСЬКОЇ І НІМЕЦЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ ТА ПЕРЕКЛАДУ ІМЕНІ ПРОФЕСОРА І.В. КОРУНЦЯ

Шукало Ірина Миронівна

Шукало Ірина Миронівна

Шукало Ірина Миронівна

кандидат філологічних наук, доцент кафедри англійської філології і перекладу

Біографія:

Народилася 13 лютого 1977р. Закінчила Київський національний лінгвістичний університет у 1999 році за спеціальністю „Переклад (англійська та німецька мови)”. Розпочала свою професійну діяльність у КНЛУ з 1999 р. на кафедрі теорії та практики перекладу. У 2008 році захистила кандидатську дисертацію в спеціалізованій вченій раді КНЛУ на тему: «Англомовний комп’ютерний рекламний дискурс: семантичний та комунікативний аспекти (на матеріалі веб-сайтів британських туристичних компаній)».
Викладає наступні дисципліни: «Практичний курс перекладу» для магістрів та студентів ЦПО; курси за вибором: «Англомовний комп’ютерний рекламний дискурс: мовознавчий аспект» (3 курс); «Особливості перекладу текстів рекламного дискурсу» (4 курс); спецкурс з профілю магістерської роботи «Особливості перекладу різних типів дискурсу». Керує перекладацькою та науково-асистентською практикою магістрантів.
Керує написанням курсових, дипломних та магістерських проектів студентів.
Є одноосібним автором навчального посібника (із Грифом МОН України) «Англомовний комп’ютерний рекламний дискурс (мовознавчий аспект)», призначеного для аспірантів, викладачів та студентів-філологів старших курсів, розробила базові навчально-методичні матеріали, а також робочу навчальну та типову програми з вище зазначених курсів, які розроблено відповідно до вимог кредитно-модульної системи організації навчального процесу в контексті їх гармонізації з європейськими освітніми вимогами.
Протягом 2009–2012 рр. – організовувала та керувала роботою аспірантів та докторантів кафедри зіставного мовознавства і теорії та практики перекладу.
Виступала рецензентом магістерських робіт та на попередніх захистах кандидатських дисертацій.
Стажування в Англії – березень-квітень 2010 р. – успішно закінчила курс із методики викладання англійської мови (Teaching Methodology Course at Cavendish School of English, Bournemouth, England).
В період з 10.09.2012 по 30.11.2012 року проходила підвищення кваліфікації в Центрі післядипломної освіти та екстернату КНЛУ зі спеціальності 10.02.16  — перекладознавство.
Має 15 публікацій, з них 14 наукових та 1 навчально-методичного характеру, в тому числі 14 праць опублікованих у фахових наукових виданнях України.

Основні публікації:

1. Когнітивний аспект англомовної реклами   подорожей // Мовна освіта в контексті Болонських реалій: тези доповідей наук. конф. кафедри ЮНЕСКО КНЛУ. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2005. С. 80-83.
2. Комунікативні особливості комп’ютерного рекламного дискурсу подорожей // Гуманітарні проблеми становлення сучасного фахівця: матеріали VІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції: зб. наук. пр. – Т. 2. – К. : НАУ, 2006.  С. 109–112.
3. Комунікативні стратегії комп’ютерного рекламного дискурсу веб-сайтів британських туристичних компаній // Матеріали наук.-практ. конф. «Лінгвістика та лінгводидактика у сучасному інформаційному суспільстві». – К.: Вид. центр КНЛУ, 2007. С.323–325.
4. Адресованість комп’ютерного рекламного дискурсу // Вісник КЛУ. Сер. Філологія: К.: Вид. центр КНЛУ, 2008. Т. 11, № 1. С. 109–113.
5. Інституційність комп’ютерного рекламного дискурсу // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики: зб. наук. пр. – Вип. 18. − К., 2010. – С. 488-495.
6. Семантична структура англомовного рекламного дискурсу подорожей // Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО КНЛУ. Серія Філологія. Педагогіка. Психологія. – Вип. – К., 2010. −  С. 63-68.
7. Мовний інструментарій рекламного дискурсу британських та українських туристичних компаній: когнітивний та перекладацький аспекти // Вісник КНЛУ. Серія Міжмовна та міжкультурна комунікація. – Т. 1, № 1. – К.: Вид. центр ЗНАННЯ, 2011. – С. 168-178.
8. Англомовний комп’ютерний рекламний дискурс (мовознавчий аспект): Навч. Посібник / І.М. Шукало. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2011. – 113 с.
9. Веб-сайт як різновид комп’ютерного рекламного дискурсу // Мова і культура. (Науковий журнал). – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2011. – Вип. 14. − Т. Х (146). – С. 207-212.
10. Англомовні метафоричні рекламні слогани та їх переклад українською мовою // Філологічні трактати: Науковий журнал Т4, № 2’2012. – Суми, Сумський державний університет. – С. 129–133.
11. Лексичний інвентар рекламного дискурсу британських туристичних компаній: когнітивний аспект //  Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка: Науковий журнал Випуск 62. – Вид-во ЖДУ ім.І.Франка. – Житомир, 2012. – С. 179 – 182.
12. Стратегії комунікативного впливу в перекладі реклами // Мова. Культура. Комунікація: Образ майбутнього у картинах світу та знакових системах: Матеріали ІV-ї Міжнародної наукової конференції (Чернігів, 25 квітня 2013 р.). – Чернігів: Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – 2013. – С. 168–170.

Контактна інформація:

E-mail: irina.shukalo@gmail.com

Share
Share