КАФЕДРА АНГЛІЙСЬКОЇ І НІМЕЦЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ ТА ПЕРЕКЛАДУ ІМЕНІ ПРОФЕСОРА І.В. КОРУНЦЯ

Чміленко Олена Миколаївна

Чміленко Олена Миколаївна

Чміленко Олена Миколаївна

викладач кафедри англійської філології і перекладу

Біографія:

Народилася 11 червня 1983 р. Закінчила Сумський державний університет імені А.С. Макаренка у 2005 році; спеціальність «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова та література (англійська, німецька)»; кваліфікація вчитель англійської, німецької мови і зарубіжної літератури.
Працювала викладачем кафедри практики англійської мови Сумського державного університету імені А.С. Макаренка (2005-2008 рр.); викладачем кафедри практики англійської мови інституту філології Сумського державного університету імені А.С. Макаренка (2008-2010 рр.); асистентом кафедри іноземних мов Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка (2010 р., 2013-2014 рр.). В 2010-2013 рр. навчалася в аспірантурі КНЛУ за спеціальністю 10.02.04 – «Германські мови». З 2014 р. працює на кафедрі англійської філології і перекладу КНЛУ, викладає дисципліни: «практика усього і писемного мовлення, перша мова (англійська)» на ІІІ курсі, «порівняльна лексикологія української та англійської мов» на ІІІ курсі, керує курсовими роботами з філології на ІІІ курсі).
Сфера наукових інтересів – стилістична лексикологія, стилістика тексту, лексична та фразеологічна семантика, когнітивна поетика.

Основні публікації:

1. ​Чміленко О.М. Проблема авторської казки в когнітивному ракурсі // О.М. Чміленко / Україна і світ: діалог мов та культур: Матеріали науково-практичної конференції, 30 березня – 1 квітня 2011 року. – К.: Видавничий центр КНЛУ, 2011. – С. 267-268.
2​. Чміленко О.М. Дослідження казки в межах головних наукових парадигм лінгвістики // О.М. Чміленко / Матеріали Міжнародної інтернет-конференції молодих учених та студентів «Глухівські наукові читання – 2011»: Глухівський національний педагогічний університет, 2011. С. 246-247.
3. ​Чміленко О.М. Англійська літературна казка: дослідження останнього десятиліття// О.М. Чміленко / Актуальні проблеми філологічної науки та педагогічної практики. – Дніпропетровськ: «Інновація», 2011. С. 150-152.
4​. Чміленко О.М. Прагматичний потенціал художнього тексту // О.М. Чміленко / Україна і світ: діалог мов та культур: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 21 – 23 березня 2012 р. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2012.С. 374-375.
5. ​Чміленко О.М. Сучасні філологічні дослідження англійської літературної казки // О.М. Чміленко / Наукові записки. Серія: Філологічні науки (мовознавство): у 2 ч. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2012.– Вип. 105 (2). С. 270 – 273.
6. ​Чміленко О.М. Дослідження казки в межах головних наукових парадигм лінгвістики // О.М. Чміленко / Англістика та американістика : [зб. наук. пр.] / ред. кол. : А.І. Анісімова (голов. ред.), Т.М. Потніцева (заст. голов. ред.) [та ін.]. – Д. : Вид-во Дніпропетр. нац. ун-ту, 2012. – Вип. 9. С. 112-115.
7. ​Чміленко О.М. Прагматика художньої комунікації: когнітивний аспект// О.М. Чміленко / Науковий вісник Волинського національного університету ім. Лесі Українки : Філологічні науки. Мовознавство. / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : ВНУ ім. Лесі Українки, 2012. С. 185-189.
8. ​Чміленко О.М. Поняття фікціонально маркованого контексту (на матеріалі літературних казок Р. Дала) // О.М. Чміленко / Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО КНЛУ. Серія Філологія. Педагогіка. Психологія. – Вип.27 – К., 2013. С. 165-168.
9. ​Чміленко О.М. Графічні стилістичні засоби в літературних казках Р. Дала// О.М. Чміленко / Україна і світ: діалог мов та культур: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 3 – 5 квітня 2013 року – К.: Вид. центр КНЛУ, 2013. С. 285-286.

Контактна інформація:

Тел. (службовий): (0-44-) 287-15-97;
E-mail: schogetten@ukr.net

Share
Share