КАФЕДРА АНГЛІЙСЬКОЇ І НІМЕЦЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ ТА ПЕРЕКЛАДУ ІМЕНІ ПРОФЕСОРА І.В. КОРУНЦЯ

Чернікова Олександра Іванівна

Чернікова Олександра Іванівна фото

Чернікова Олександра Іванівна

доцент кафедри, кандидат філологічних наук

Біографія:

Народилася 7 квітня 1986 року. У 2008 році закінчила факультет іноземної філології Кам’янець-Подільського національного університету ім. І. Огієнка за спеціальністю «Англійська і німецька мова та зарубіжна література».

У 2008-2011 роках навчалася в аспірантурі НПУ ім. Драгоманова за спеціальністю 10.02.17 «Порівняльно-історичне і типологічне мовознавство».

З січня по червень 2012 р. працювала на кафедрі англійської філології факультету перекладачів КНЛУ. З 2012 р. по вересень 2013 р. працювала на кафедрі зіставного мовознавства і теорії та практики перекладу факультету перекладачів КНЛУ. З вересня 2013 р. по теперішній час працює на кафедрі англійської філології і перекладу КНЛУ.

Викладає наступні дисципліни: «Перша іноземна мова (англійська)» (3 курс), «Культура усного і писемного мовлення» (5 курс, магістри), «Практичний курс перекладу» (5 курс, заочне відділення), «Порівняльна типологія англійської та української мов» (5 курс, спеціалісти, заочне відділення, магістри), «Порівняльна типологія російської та англійської мов» (5 курс, магістри факультету слов’янської філології), курс за вибором «Особливості перекладу текстів англомовного кінодискурсу» (4 курс), «Специфіка відтворення звукопису в художньому мовленні» (5 курс, заочне відділення).

Здійснює керівництво дипломними роботами магістра (6 курс), а також курсовими роботами з перекладу (4 курс). Відповідальна за організацію написання курсових робіт на 4 курсі.

В 2013 році захистила кандидатську дисертацію «Зіставно-типологічна характеристика ідіокодів звукових повторів в англійському та українському художньому мовленні (на матеріалі оригінальних творів Дж.Р.Р. Толкієна та їх українських перекладів)» за спеціальністю 10.02.17 – порівняльно-історичне і типологічне мовознавство.

Основні публікації:

1. Функции звуковых повторов как одной из основных характеристик авторского идиостиля / А. И. Черникова // Наук. праці Кам.-Под. нац. ун-ту: Філологічні науки. — Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2008. — Вип. 16. — С. 385—396.
2. Теоретичні основи фоносемантики: загальна характеристика / О. І. Чернікова // Наук. праці Кам’янець-Подільського нац. ун-ту: Філологічні науки. — Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2009. — Вип. 18. — С. 76—81.
3. Звукосимволічні властивості повторів у художньому тексті (на матеріалі творів Дж. Р. Р. Толкієна та Р. Желязни) / О. І. Чернікова //  Актуальні проблеми іноземної філології. Сер : Лінгвістика та літературознавство : зб. наук. праць. — Бердянськ : Бердянський державний пед. ун-т, 2009. — Вип. 4. — С. 242—250.
4. Зіставно-типологічне дослідження звукових повторів у художньому мовленні: методика та методологія / О. І. Чернікова // Матеріали VIII Міжвуз. конф. молодих учених «Сучасні проблеми та перспективи дослідження романських та германських мов і літератур» (27-28 січня 2010 року). — Донецьк : Донецький нац. ун-т, 2010. — С. 231—234.
5. Звукосимволічна складова топоніму у творах Дж. Р. Толкієна / О. І. Чернікова // Актуальні проблеми слов’янської філології. Сер : Лінгвістика та літературознавство : міжвуз. зб. наук. статей. — Бердянськ : Бердянський державний пед. ун-т, 2010. — Вип. ХХІІІ. — Ч. ІІ — С. 296 — 303.
6. Класифікація звукових повторів як складової поетики художнього тексту (на матеріалі творів Дж. Р. Толкієна) / О. І. Чернікова // Наук. праці Кам’янець-Подільського нац. ун-ту: Філологічні науки. — Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2011. — Вип. 27. — С. 345—351.
7. Ідіокод звукових повторів та його універсальність в англійському та українському художньому мовленні (на матеріалі творів Дж. Р. Толкієна та їх українських перекладів) / О. І. Чернікова // Наук. праці Кам’янець-Подільського нац. ун-ту: Філологічні науки. — Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2011. — Вип. 28. — С. 476—481.
8. Функции звуковых повторов как одной из основных характеристик авторского идиостиля (на примере призведений Дж. Р. Толкиена) / О. І. Чернікова // А. П. Чехов и мировая культура : материалы Всеукраинской научно-практической конференции, посвящённой 150-летию со дня рождения А. П. Чехова. — Луцьк, 2010. — С. 162—175.
9. Ідіокоди звукових повторів у художньому тексті / О. І. Чернікова // Матеріали ІХ Міжвуз. конф. молодих учених «Сучасні проблеми та перспективи дослідження романських та германських мов і літератур» (26-27 січня 2011 року). — Донецьк : Донецький нац. ун-т, 2011. — С. 230—232.
10. Зіставно-типологічне дослідження звукових повторів у художньому мовленні: методологія та методика / О. І. Чернікова // Вісник Запорізького національного університету: Збірник наукових статей. Філологічні науки. — Запоріжжя : Запорізький нац. ун-т, 2011. — С. 159—164.
11. Лінгвосеміотичні коди та їх функції у художньому тексті / О. І. Чернікова // Проф. д-р Върбан Вътов: 70 години юбилеен сборник. — Велико Търново : Университетско издательство «Св. св. Кирил и Методий», 2011. — С. 517—527.
12. Механізм утворення та характеристика ідіокодів звукових повторів в оригінальних творах Дж. Р. Р. Толкієна та їх українських перекладах / О. І. Чернікова // Наукові праці Кам’янець-Подільського нац. ун-ту ім. Івана Огієнка: Філологічні науки.— Кам’янець-Подільський : «Аксіома», 2012. — Вип. 29. — С. 290—295.
13. Інвентаризація, сегментація та таксономія груп фонетичних ітерантів в англійському та українському художньому мовленні / О.І. Чернікова // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Філологічні науки. — Кам’янець-Поділ. : Аксіома, 2012. — Вип. 31. — С. 174-179.
14. A review of sound iteration studies / Alexandra Chernikova // English in Globalized World: збірник наукових праць (англ. м.). — Кам’янець-Подільський : ВПП «Апостроф», 2012. — С. 31.
15. Варіативність звукових повторів як основи римування в англійському віршованому художньому мовленні (на матеріалі збірки віршів Дж.Р.Р. Толкієна «The Adventures of Tom Bombadil») / О.І. Чернікова. — Наук. праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Філологічні науки. — Кам’янець-Поділ. : Аксіома, 2013. — Вип. 34. — С.310-314.
16. Предпереводческий анализ художественного текста / О.І. Чернікова. – Методика викладання філологічних дисциплін у загальноосвітніх та вищих навчальних закладах України. — Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2013. — С. 79-81.
17. Методичні вказівки щодо виконання курсової роботи з перекладознавства / В.Г. Ніконова, С.Є. Максімов, О.І. Чернікова. — К. : Вид-во КНЛУ, 2013.— 23 с.
18. Алітерація як засіб підсилення виразності тропів у художньому тексті (на матеріалі творів Д. Сіммонса «Гіперіон» та «Падіння Гіперіону») / О.І. Чернікова // Наук. вісник Чернівецького університету : збірник наук. праць. — Чернівці : Родовід, 2014. — Вип. 692-693: Германська філологія. — С. 294-297.
19. Методичні вказівки щодо виконання курсової роботи з перекладознавства / В.Г. Ніконова, С.Є. Максімов, О.І. Чернікова. — 2-ге вид., випр. і доп. — К. : Вид-во КНЛУ, 2014. — 22 с.
20. Семантичні та фоносематничні зв’язки між фонетичними ітерантами в англійському й українському художньому тексті (на матеріалі паралельних текстів англійською й українською мовами) / О.І. Чернікова // Наук. праці Кам.-Под. нац. ун-ту: Філологічні науки. — Кам.-Под. : Аксіома, 2014. — Вип. 36. — С. 298-302.
21. Вербальний мем: лінгвістичний аспект / О.І. Чернікова // Наук. записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» : зб. наук. праць. — Острог : Вид-во Національного ун-ту «Острозька академія», 2015. — Вип. 51. — С. 354-356.

Контактна інформація:

Google Academia
Освітній сайт КНЛУ

Тел.: 097 1644833, 063 7867282;
E-mail: raimetyaro@yandex.ru
vkontakte: vk.com/raime
Skype: raimetyaro

Share
Share