КАФЕДРА АНГЛІЙСЬКОЇ І НІМЕЦЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ ТА ПЕРЕКЛАДУ ІМЕНІ ПРОФЕСОРА І.В. КОРУНЦЯ

Хаботнякова Поліна Сергіївна

Хаботнякова Поліна Сергіївна

викладач, кандидат філологічних наук

Освіта:

У 2012 році закінчила навчання у Дніпропетровському університеті імені Альфреда Нобеля за спеціальністю «Переклад» та здобула кваліфікацію магістра-перекладача англійської та іспанської мов, викладача вищого навчального закладу.

У 2019 році захистила дисертацію за темою «Лінгвальна репрезентація біблійних образів-символів у англомовному містичному трилері: когнітивно-прагматичний аспект (на матеріалі творів Френка Перетті)» та здобула науковий ступінь кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.04 — «Германські мови (англійська)».

Професійний досвід:

З вересня 2013 року працює на посаді викладача кафедри англійської філології і перекладу. Викладає дисципліни «Лінгвокраїнознавство», «Практичний курс перекладу», «Усний двосторонній переклад», «Синхронний переклад» та «Теорія та практика перекладу юридичних текстів з першої іноземної мови». Здійснює наукове керівництво написанням курсових робіт з перекладознавства. Практикуючий перекладач-синхроніст. Членкиня Всеукраїнської спілки викладачів перекладу.

Наукова діяльність: 

Активно бере участь у міжнародних наукових конференціях.

Сфера наукових зацікавлень:

Галузева англійська та іспанська мови, когнітивна лінгвістика, лінгвістична антропологія, перекладознавство, синхронний переклад.

 1. Хаботнякова П.С. Кореляція понять «образ», «символ» та «образ-символ» у сучасній лінгвістичній парадигмі (на прикладах творів Френка Перетті). Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія «Філологія». Том 18, № 2. Київ, 2015. С. 190–194.

 2. Хаботнякова П.С. Біблійний образ-символ як складник релігійної картини світу (на матеріалі творів Френка Перетті) Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія «Філологічні науки. Мовознавство». Том 2, Вип. 8. Дрогобич, 2017. С. 135–138.

 3. Хаботнякова П.С. Типологія мовленнєвих актів і прагматичних ефектів у сучасній когнітивно-прагматичній парадигмі (на матеріалі творів Френка Перетті). Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Перекладознавство та міжкультурна комунікація». № 4. Херсон, 2017.  С. 104–107.

 4. Хаботнякова П.С. Методика дослідження когнітивно-прагматичного аспекту біблійних образів-символів у жанрі містичного трилеру (на матеріалі творів Френка Перетті). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологія». Вип. 1(69), ч. 2. Острог: Вид-во НаУОА, 2018.  С. 207–209.

 5. Хаботнякова П.С. Методи лінгво-поетичного аналізу у дослідженні біблійних образів-символів у містичному трилері (на матеріалі творів Френка Перетті). Південний Архів. Серія «Філологічні науки». Вип. LXXIII. Херсон: Вид-во Херсонського державного університету, 2018. С. 144–146.

 6. Хаботнякова П.С. Методика когнітивно-прагматичного дослідження лінгвальної репрезентації біблійних образів-символів у містичних трилерах. Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету. Серія «Філологія». Вип. 34. Том 2. Одесса: Міжнародний гуманітарний університет, 2018. С. 52–54.

 7. Хаботнякова П.С. Метонімічна номінація біблійних-образів символів у англійськомовному містичному трилері (на матеріалі творів Френка Перетті). Вісник Херсонського державного університету. Серія «Лінгвістика». № 34. Том 2. Херсон: Херсонський державний університет, 2018. С. 266–268.

 8. Хаботнякова П.С. Однокомпонентна лексико-семантична номінація біблійних образів-символів у містичних трилерах (на матеріалі творів Френка Перетті). East European Scientific Journal. Vol. 3. No. 8 (36). Warsaw, Poland, 2018. P. 53–56.

 9.  Хаботнякова П.С. Метафорична номінація біблійних-образів символів у містичних трилерах Френка Перетті. Science and Education a New Dimension. Philology, VI(54) , Issue: 183. Budapest: Seanewdim, 2018. P. 30–33.

 10. Khabotniakova P.S. The theory of indirect speech acts and pragmatic effects in modern cognitive-pragmatic paradigm. The 3rd European Conference on Languages, Literature and Linguistics. Vienna: Premier Publishing s.r.o. Vienna Prague, 2018. Р. 36–38.

 11. Хаботнякова П.С. Прагматичний ефект актомовленнєвої реалізації біблійних образів-символів у містичних трилерах Френка Перетті. Вісник Університету імені Альфреда Нобеля. Серія: Філологічні науки. № 2 (18). Дніпро, 2019. С. 264–272.

 12. Хаботнякова П.С. Реалізація біблійних образів-символів у репрезентативних і директивних мовленнєвих актах (на матеріалі містичних трилерів Френка Перетті). Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія «Філологія». Том 22, № 2. Київ, 2019. С. 121–128.

Контактна інформація:

Google Academia
Освітній сайт КНЛУ

LinkedIn

https://www.linkedin.com/in/polina-khabotniakova-2b89a3a2/

Share
Share