КАФЕДРА АНГЛІЙСЬКОЇ І НІМЕЦЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ ТА ПЕРЕКЛАДУ ІМЕНІ ПРОФЕСОРА І.В. КОРУНЦЯ

Франко Оксана Богданівна

Франко Оксана Богданівна

кандидат філологічних наук, доцент кафедри англійської і німецької філології

та перекладу імені професора І. В. Корунця

Біографія:

У1987 р. закінчила Київський державний педагогічний інститут іноземних мов, спеціальність за дипломом: “іноземні мови (дві мови)”, кваліфікація — вчитель німецької та англійської мови. З 1991 по 1995 рік навчалася в аспірантурі КДЛУ.

24.01.2008 р. у спеціалізованій раді Київського національного лінгвістичного університету успішно захистила кандидатську дисертацію на тему “Семантичні та прагматичні параметри спонукального дискурсу (на матеріалі німецькомовних художніх творів хх ст.). Науковий керівник — проф. В.І.Гаврись.

17.06.2010 р. Рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України присвоїно вчене звання доцента кафедри іноземних мов.

Нагороджена знаком «Відмінник освіти України».

Стаж педагогічної роботи у вищих закладах освіти ІІІ-ІV рівня акредитації 24 роки, в т.ч. у даному навчальному закладі 24 роки.

Основні етапи педагогічної діяльності:

01.09.1995 р. – 16.11.1995 р. – викладач кафедри практики німецької мови Київського національного лінгвістичного університету;

16.11.1995 р. – 28.08.2000 р. – викладач кафедри теорії та практики перекладу Київського національного лінгвістичного університету;

28.08.2000 р. – 29.08.2007 р. – старший викладач кафедри німецької мови і перекладу; заступник декана факультету перекладачів Київського національного лінгвістичного університету;

29.08.2007 р. – 01.11.2008 р. – завідувач кафедри іноземних мов Економіко-правового інституту та факультету слов’янських мов Київського національного лінгвістичного університету;

01.11.2008 р. – доцент кафедри іноземних мов Економіко-правового інституту та факультету слов’янських мов зі збереженням обов’язків завідувача цієї кафедри.

01.11.2010 р. – 11.03.2011 р. – доцент кафедри німецької мови Київського національного лінгвістичного університету;

29.04.2010 р. – 03.11.2014 р. – декан факультету перекладачів Київського національного лінгвістичного університету доцент кафедри німецької філології та перекладу і прикладної лінгвістики Київського національного лінгвістичного університету;

03.11.2014 р. – по 1.09.2019 р. – доцент кафедри німецької філології та перекладу і прикладної лінгвістики Київського національного лінгвістичного університету;

2.09.2019 р. – по теперішній час – доцент кафедри англійської і німецької філології та перекладу імені професора І.В. Корунця.

Основні навчальні курси, які викладає:

зіставна граматика німецької та української мов (лекції та семінарські заняття (ІІІ курс факультету перекладознавства).

німецька мова як друга іноземна (IV курси факультету перекладачів),

теорія і практика письмового перекладу з німецької мови (лекції та практичні занняття, IІІ курс факультету перекладознавства).

Автор навчального посібника з грифом Міністерства освіти і науки України.

Здійснювала наукове керівництво науковими дослідженнями двох аспірантів зі спеціальності — 10.02.04 германські мови (німецька). Дисертації здобувачів — Овсієнко Л.О. та Декало О.О. захищені.

Здійснює наукове керівництво курсовими та дипломними роботами студентів. Неодноразово була опонентом на захисті кандидатських дисерацій зі спеціальності — 10.02.04 германські мови (німецька).

Основні наукові праці і публікації:

 1. Франко О.Б. Спонукальний дискурс (на матеріалі німецькомовних художніх творів ХХ ст.). Навчальний посібник. Київ : Вид. центр КНЛУ, 2010. 127 с. (гриф МОН України).
 2. Особливості реалізації комунікативної тактики підбадьорення у німецькомовному діалогічному дискурсі. Збірник наукових праць “Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО КНЛУ. Серія “Філологія, педагогіка, психологія”. – Київ : Вид. центр КНЛУ, 2019 – Вип. 37. – С. 93 – 96.
 3. Kommunikative Invention als Motivationskraft des Adressanten im Prozess des Sprechaktenaufbaus im gegenwärtigen deutschen Geshäftsleben-Diskurs. Науковий журнал «Germanistik in der Ukraine» (у співавторстві з Декало О.О.). – Київ : Вид. центр КНЛУ, 2012 – Вип. 5. С. 36 — 42.
 4. Мовні одиниці як символи національної культури (на матеріалі сучасної німецької мови). Наукові записки. Серія: Філологічні науки (мовознавство): Кіровоград: РВВ КДПУ ім.В.Винниченка, 2010. – У 5 ч. – Вип. 89 (1) – С. 358-362.
 5. Evaluation in der Rede von Männern und Frauen. Науковий журнал «Germanistik in der Ukraine» (у співавторстві з Овсієнко Л.О.). Київ : Вид. центр КНЛУ, 2010 – Вип. 5. – С. 36 — 42.
 6. Вплив гендерних особливостей комунікантів на вибір тактик мовленнєвої взаємодії у німецькомовному дівалогічному дискурсі (на матеріалі німецької художньої прози). Науковий вісник Південноукраїнського державного педагогічного університету ім. К.С. Ушинського: Лінгвістичні науки: Зб. наук. праць. – Одеса: Астропринт, 2009. – № 8 – С. 105-112.
 7. Modalpartikeln als textuelle Kontaktsignale in der sprachlichen Kommunikation. Науковий журнал «Germanistik in der Ukraine». – К.: Вид. центр КНЛУ, 2009 – Вип. 4. – С. 29-32.
 8. Комунікативно релевантні чинники успішності німецькомовного спонукального дискурсу. Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія Філологія. – Київ : Вид. центр КНЛУ, 2008. – Т. 11, №2. – С. 111 — 117.
 9. Функціонально-комунікативна та соціальна сутність німецькомовного спонукального дискурсу неофіційного типу. Проблеми семантики слова, речення та тексту: Зб. наук. пр. – Київ : Вид. центр КНЛУ, 2007 – Вип. 19. С. 210 — 214.
 10. Оцінка як засіб психологічного впливу на адресата в спонукальному дискурсі (на матеріалі німецькомовного художнього тексту). Східнослов’янська філологія: Зб. наук. пр. Вип. 8. Серія Мовознавство. – Горлівка : Вид-во ГДПІІМ, 2006. С. 212 — 223.
 11. Стратегії мовця-ініціатора у німецькомовному спонукальному дискурсі. Вісник КНЛУ. Серія Філологія. Київ : Вид. центр КНЛУ, 2006 – Т. 9, №1. С. 115 — 121.
 12. Денотативна основа спонукального дискурсу (на матеріалі німецькомовного художнього тексту). Вісник Луганського національного університету ім. Тараса Шевченка. – Серія Філологічні науки. Вид-во Альма-матер. – № 9 (89), 2005. С. 50 — 56.
 13. Дейксис як координуючий механізм спонукального процесу. Зб. наук. пр..№32. Частина ІІ – Хмельницький : Вид-во Національної академії Державної прикордонної служби України імені Б.Хмельницького, 2004. – С. 187 — 189.
 14. Das Kulturstandardkonzept in deutsch-ukrainischer interkultureller Kommunikation // Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. Україна і світ: діалог мов та культур. Київ : Вид. центр КНЛУ – 2011, С. 231 — 234.
 15. Про етнокультурний підхід до дослідження мови // Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація. Матеріали IX Міжнародної наукової конференції. Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2010. – С. 319 — 320.
 16. Про комунікативні стратегії мовців у німецько-українському інтердискурсі. // Перспективи німецької мови та германістики в Україні. Матеріали XVI Міжнародної науково-практичної конф. Асоціації українських германістів (16-17 жовтня 2009 р.). – Чернівці: «Книги ХХІ», 2009. – С. 111 — 112.
 17. Особливості номінацій адресата у німецькомовному спонукальному дискурсі // Матеріали наук.-практ. конф. [«Мова, освіта, культура в контексті Болонських реалій»], (Київ, 2–4 квітня 2008). Киів : Вид. центр КНЛУ, 2008. – С. 231 — 234.
 18. Спонукання як цілісний комунікативний процес (на матеріалі німецькомовних художніх творів). // Матеріали наук.-практ. конф. [Лінгвістика та лінгводидактика в сучасному інформаційному суспільстві]. Київ : Вид. центр КНЛУ, 2007. – С. 296-299.
 19. Про особливості спонукального дискурсу (на матеріалі німецької мови) // Матеріали наук. Конф. кафедри ЮНЕСКО КНЛУ. [60 років ЮНЕСКО: погляд у майбутнє:. Відп. ред. А.М.Чернуха.] Київ : Вид. центр КНЛУ. – 2006. – С. 171 — 173.

Тел. (службовий): (044) 287-15-97;

E-mail: oxana.franko@gmail.com

 

Share
Share