КАФЕДРА АНГЛІЙСЬКОЇ І НІМЕЦЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ ТА ПЕРЕКЛАДУ ІМЕНІ ПРОФЕСОРА І.В. КОРУНЦЯ

Фахурдінова Марина Анатоліївна


Фахурдінова Марина Анатоліївна

доцент кафедри англійської і німецької філології та перекладу

імені професора І. В. Корунця, кандидат філологічних наук

Закінчила Орловський державний педагогічний університет.

З 2000 року працює викладачем вищих навчальних закладів, з 2014 – старший викладач кафедри німецької філології та перекладу і прикладної лінгвістики Київського національного лінгвістичного університету, з 2015 р. – доцент кафедри. З 2019 р. – доцент кафедри англійської та німецької філології імені І.В. Корунця.

В 2014 р. захистила дисертацію на тему «Граматикалізація конструкції tun+Infinitiv в ранньонововерхньонімецький період» та отримала ступінь кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.04 «Германські мови».

Має 22 наукові публікацій, із них 5 у закордонних виданнях, автор навчально-методичного посібника «Ділова німецька мова», співавтор навчально-методичних посібників «Textarbeit aktiv und kreativ» «Deutsche Grammatik in Übungen. Einzelne Verwendungsbereiche des Konjunktivs».

Наукові інтереси: теорія граматикалізації, розробка питань діахронічного розвитку й еволюції граматичних одиниць, проблематика аналітизму та аналітичних утворень тощо.

Викладає дисципліни: Перша іноземна мова (німецька), друга іноземна мова (німецька), зіставна стилістика першої іноземної мови (німецької), практичний курс перекладу з першої та другої іноземної мови (німецької), усний двосторонній переклад з першої та другої іноземної мови (німецької).

У 2010 р. проходила стажування у Німеччині за програмою Гете-інституту «Berlin morgen». Член Спілки германістів України.

Основні публікації:

1. Становление дентального суффикса -te в немецком языке. // Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО Київського національного лінгвістичного університету. Серія: Філологія. Педагогіка. Психологія. – Вип. 22. – 2011, С.121-125.

2. Особливості функціонування перифрастичної конструкції tun+інфінітив в сучасній німецькій мові // Вісник Житомирського державного університету ім..Івана Франка. – Вип. 57, 2011. – С.221-224.

3. Широкозначне дієслово tun як джерело граматикалізації // Наукові записки. Серія: Філологія (мовознавство). – Вип.14. – Вінниця. – 2011. – С.84-89

4. Структура та семантика аналітичної конструкції tun + Infinitiv // Збірник наукових праць: Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики. – Вип.20. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – 2011. – С.520-529.

5. Структура та семантика аналітичної конструкції tun + Infinitiv // Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції «Лінгвістичні проблеми та інноваційні підходи до викладання чужоземних мов у вищих навчальних закладах». – Львів. – 2012. – С.208.

6. Порівняльний аналіз функціональних особливостей перифрастичних конструкцій з do/doen/tun в англійський, нідерландський та німецький мовах // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету ім.. Володимира Вінниченка. Серія: Філологічні науки (мовознавство), Вип. 105 (1) 2012, С. 451-456.

7. Вспомогательный глагол как корневая вершина предложения и носитель грамматических функций // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Україна і світ: діалог мов та культур», КНЛУ, 2012. -360-361.

8. Каузативная конструкция tun+инфинитив как полипредикативная структура (на материале ранненововерхнемецких текстов) // Ученые записки Таврического национального университета имени В. И. Вернадского (Серия «Филология. Социальные коммуникации»), Т.25 [64], № 4, Ч. 2. – Симферополь, 2012. – С. 164-171.

9. Грамматикализация аналитической конструкции tun+инфинитив // European Applied Sciences: modern approaches in scientific researches. – Штутгарт, 2012. – С.74-76.

10. Вираження семантики спонукання до дії в ранньонововерхньонімецькій мові за допомогою аналітичної конструкції tun + інфінітив // Наукові записки Національного університету Острозька академія, Серія «Гуманітарні науки». – Острог, 2013. – С.396-399.

11. Актуализация порядка слов в предложениях с аналитической конструкцией tun+инфинитив (на материале ранненововерхненемецких текстов) // Вестник Орловского государственного университета, Серия «Новые гуманитарные исследования», № 2(31). – Орел, 2013. – С.336-340.

12. Специфіка граматикалізації конструкції tun+Infinitiv // Матеріали міжвузівського наукового семінару «Лінгвістика сьогодення: синхронні та діахронні студії». – 2014. – Житомир. – С. 28-31.

13. Аналитическая конструкция tun+инфинитив // Тези доповідей Всеукраїнської наукової конференції пам’яті доктора філологічних наук, професора Д.І.Квеселевича «Сучасний стан і перспективи лінгвістичних досліджень та проблеми перекладу». – Житомир, 2014. – С. 101-103.

14. Семантические типы предикатов аналитической конструкции tun+инфинитив в ранненововерхненемецкий период // Функциональная семантика и семиотика знаковых систем. Сборник статей, Ч.ІІ. – Москва. – Росийский Университет Дружбы Народов, 2014. – С.481-489.

15. Пуристическая деятельность как причина исчезновения аналитической перифрастической конструкции tun+инфинитив из немецкого литературного языка // Воронежский государственный університет. Историко-филологический фонд им. А. А. Хованского. Сопоставительная и славянская филология: история, состояние, перспективы. Материалы международной научно-практической конференции, посвященной 200-летнему юбилею А. А. ХОВАНСКОГО, основателя и редактора-издателя журнала «ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАПИСКИ». – Воронеж, 2014. – С. 238-246.

16. Часові форми конструкції tun+інфінітив у дієслівній парадигмі ранньонововерхньонімецького періоду (презенс, претерит) // Нова філологія. Збірник наукових праць – Запоріжжя : ЗНУ, 2014. – №64. – С. 196-200.

17. Розмежування аналітичних одиниць // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету ім. Володимира Вінниченка. Серія: Філологічні науки (мовознавство), Вип.136, 2015. – С. 336-341.

18. Аналітична перифрастична конструкція tun+інфінітив // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Україна і світ: діалог мов та культур», КНЛУ, 2015.

19. Аспектуальные значения аналитической перифрастической конструкции tun+инфинитив // Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету. Серія «Філологія», Одеса, 2015. – № 17.

20. Развитие нереальных значений конструкции tun+инфинитив в ранненововерхненемецкий период // Матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції «Modern Methodology of Science and Education», Дубай, 2017. – № 6(22). – Vol.3. – С.48-52.

 

Share
Share