КАФЕДРА АНГЛІЙСЬКОЇ І НІМЕЦЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ ТА ПЕРЕКЛАДУ ІМЕНІ ПРОФЕСОРА І.В. КОРУНЦЯ

Тронь Тетяна Володимирівна

Тронь Тетяна Володимирівна

кандидат педагогічних наук, старший викладач

кафедри англійської і німецької філології та перекладу імені професора І. В. Корунця

Біографія:

2011 року закінчила Київський національний лінгвістичний університет за напрямом «Філологія», спеціальністю «Переклад», спеціалізацією: «Англійська мова та друга іноземна мова» та здобула кваліфікацію магістра філології, перекладача англійської та німецької мов, викладача.
З вересня 2011 р. – по теперішній час – викладач кафедри англійської філології і перекладу факультету перекладачів, займає посаду секретаря кафедри.

Наукова та науково-методична діяльність:

Основні навчальні курси, які викладає: «Англійська мова», «Теорія і практика перекладу (англійська мова)», «Методика навчання перекладу»; здійснює керівництво над курсовими роботами студентів IV курсу.

Веде активну педагогічну та наукову діяльність, є співавтором посібників для самостійної роботи студентів IV курсу In The Fast Lane, є здобувачем наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 — «Теорія і методика професійної освіти».

Основні науково-методичні видання:

 • Тронь Т. В. Підготовка майбутніх фахівців – військовослужбовців ДПСУ в навчальних центрах: методичні рекомендації. Хмельницький: Видавництво НАДПСУ, 2017. 74 с.
 • Self-Study in English Oral Speech Practice (C2level) for the 4th-year Students of Interpreters’/Translators’ Department (Самостійна робота студентів з практики усного англомовного мовлення (рівень C2) для студентів IV курсу факультету перекладачів): Навчально-методичний посібник / Укладачі: В.Г. Ніконова, М. О. Гулевич, Т. В. Тронь. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2015. 160 с.
 • In The Fast Lane (Навчайся у швидкому темпі): Навчально-методичний посібник з першої іноземної мови (англійської) для аудиторної і самостійної роботи студентів IV курсу факультету перекладачів / Укладачі: В. Г. Ніконова, Н. П. Ізотова, Л. С. Кузьмінська, М. О. Гулевич, Т. П.Каленіченко, Т. В. Соляр. Част. 2. Київ: Освіта України, 2013. 96 с.
 • In The Fast Lane (Навчайся у швидкому темпі): Навчально-методичний посібник з першої іноземної мови (англійської) для аудиторної і самостійної роботи студентів IV курсу факультету перекладачів / Укладачі: В. Г. Ніконова, Л. С. Кузьмінська, М. О. Гулевич, Т. П. Каленіченко, Т. В. Соляр. Част. 1. Київ.: Освіта України, 2012. 96 с.

Наукові публікації:

 • Tron T V. Specifics of Future Border Protection Specialists’ Training in the USA and Ukraine: Comparative Analysis. Порівняльна професійна педагогіка. № 8(2).  С. 95-100.
 • Тронь Т. В. Структурна модель та організаційно-педагогічні умови професійної підготовки фахівців у сфері охорони кордону США. Молодий вчений. 2017. № 90(49). C. 419–423.
 • Тронь Т. В. Рекомендації щодо професійної підготовки молодших фахівців Державної прикордонної служби України з урахуванням ідей позитивного досвіду США. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: педагогічні науки. 2017. № 3(10). С. 361–374.
 • Тронь Т. В. Зміст навчальних планів та програм, форм та методів підготовки фахівців у сфері охорони кордону США. Науковий огляд. 2017. №9(18). С. 75–84.
 • Тронь Т. В. Базова підготовка агентів Прикордонного патруля у системі професійної підготовки працівників правоохоронних органів США. Науковий огляд. 2017. № 1(33). С. 107–121.
 • Tron T. Canine program as a component of the US Border patrol agent’s training. Науковий огляд. 2017. № 3 (35). С. 103–108.
 • Тронь Т. Тенденції розвитку професійної підготовки агентів Прикордонного патруля Сполучених Штатів Америки. Розвиток порівняльної професійної педагогіки у контексті глобалізаційних та інтеграційних процесів : матер. тез доповідей VI міжнар. наук.-методол. семінару (18 трав. 2017 р., м. Хмельницький). Київ, Хмельницький, 2017. С.184–187.
 • Tron T. V. Specifics of the U.S. Border Patrol Agents’ vocational training. Перспективні напрямки розвитку сучасних педагогічних і психологічних наук : зб. тез наук. робіт міжнар. наук.-практ. конф. (10-11 лют. 2017 р., м. Харків). Харків, 2017. С. 81–84.
 • Тронь Т. В. Особливості правової підготовки майбутніх агентів Прикордонного патруля США. Освітньо-наукове забезпечення діяльності складових сектору безпеки і оборони України : тези Х Всеукр.  наук.-практ. конф. (2 лист. 2017 р., м. Хмельницький). Хмельницький, 2017. С. 385.
 • Tron T. V. United Stated Border Patrol: general facts, main tasks, agents’ training. Международный научный журнал. 2016. 1 Том. №10 (20). С.85–88.
 • Tron T. V. Basic qualifications and requirements for Border patrol agents of the. Stav, problém a perspektívy pedagogického štǔdia a sociálnej práce : zb. prísp. z medzinár. ved. konf. (28–28 oktob. 2016, Sládkovičovo, Slovenská republika). Sládkovičovo, Slovenská republika, 2016. С. 165–167.
 • Tron T. V. US CBP Border Patrol Academy: vocational training course. Тенденції розвитку психології та педагогіки : матер. міжнар. наук.-практ. конф. (4–5 лист. 2016 р., м. Київ). Київ, 2016. С. 45–48.
 • Тронь Т. В. Структура Берегової охорони США й особливості підготовки її фахівців. Педагогічні науки : збірник наукових праць. 2016. Вип. LXIX. С. 163–167.
 • Тронь Т.В. Принципы подготовки сотрудников правоохранительных органов по вопросам безопасности и выживании (на основе Федерального центра подготовки специалистов правоохранительных органов США). Пріоритетні напрями вирішення актуальних проблем виховання і освіти : зб. тез наук. робіт учасн. міжнар. наук.-практ. конф. (24–25 лип. 2015 р., м. Харків). Харків, 2015. С. 78–79.
 • Мариненко О., Тронь Т. The general characteristics of phraseological units in modern English. Проблеми іноземної філології. Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих науковців 18 квітня 2013 р., КНЛУ, Київ, 162с. С. 79.
 • Соляр Т. В. Особливості професійної підготовки фахівців у сфері охорони Державного кордону США. Збірник наукових праць № 64. Серія: Педагогічні та психологічні науки. 2012. С. 105–109.
 • Діденко О. В., Соляр Т. В. Особливості професійної підготовки фахівців у сфері охорони державного кордону Сполучених Штатів Америки. Збірник наукових праць № 65. Серія: Педагогічні та психологічні науки. 2012. С. 116–121.
 • Соляр Т. В. Структура та організація професійної підготовки фахівців Митно-Прикордонної служби США. Молода наука України. Перспективи та пріоритети розвитку : матер. ХІ Всеукр. наук.-практ. заочн. конф. (25–27 лип. 2012, м. Одеса). Одеса, C. 128–131.
 • Соляр Т. В. Основы подготовки персонала пограничного патруля Соединенных Штатов Америки. Прогрессивное развитие мировой науки : матер. второй междунар. наук.-практ. конф. (1–3 сентябр. 2012, г. Донецьк). Донецьк, C. 82–84.
 • Solyar T. V. United States Customs and Border Patrol (CBP): its structure and main tasks. Achievements of high schools and modern science : мater. of the V Internat. research and pract.conf. (15–17 Octob. 2012, Donetsk). Donetsk, 2012. P. 78–80.

Контактна інформація:

Тел. (службовий): (0-44) 287-15-97;

Share
Share