КАФЕДРА АНГЛІЙСЬКОЇ І НІМЕЦЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ ТА ПЕРЕКЛАДУ ІМЕНІ ПРОФЕСОРА І.В. КОРУНЦЯ

Стрельченко Наталія Сергіївна

K:\Новая папка\КНЛУ\КАФЕДРА АНГЛІЙСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ І ПЕРЕКЛАДУ\фото сайт.jpg

Стрельченко Наталія Сергіївна

кандидат філологічних наук, старший викладач

кафедри англійської і німецької філології та перекладу імені професора І. В. Корунця

Освіта

У 2011 році закінчила Київський національний лінгвістичний університет і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Мова та література (англійська)» і здобула кваліфікацію магістра філології, викладача англійської та німецької мов і зарубіжної літератури (диплом магістра з відзнакою). З 2011 по 2013 рік працювала викладачем кафедри англійської мови факультету перекладачів Київського національного лінгвістичного університету.

З 2013 по 2016 рік навчалася в аспірантурі КНЛУ за спеціальністю 10.02.04 – германські мови. У 2017 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Питання-перепити в англомовному діалогічному дискурсі».

З 2016 року працює на кафедрі англійської філології і перекладу. Викладає першу іноземну мову (англійську) на 3 курсі та керує курсовими роботами з порівняльної лексикології англійської та української мов.

Професійні досягнення

 • Диплом з відзнакою Київського національного лінгвістичного університету, повна вища освіта за спеціальністю «Мова та література (англійська)», магістр філології, викладач англійської та німецької мов і зарубіжної літератури
 • Диплом кандидата філологічних наук Київського національного лінгвістичного університету за спеціальністю Германські мови
 • Сертифікат про участь у роботі Всеукраїнської літньої школи з академічного письма англійською мовою для лінгвістів 29 червня – 1 липня 2015 року в Київському національному лінгвістичному університеті

Наукові статті у фахових виданнях України

 1. Стрельченко Н. С. Питання-перепити в системі англійської мови / Н. С. Стрельченко // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія : Філологічна : [зб. наук. пр.] / [гол. ред. Пасічник І. Д.]. — Острог : Вид-во Нац. ун-ту «Острозька академія», 2014. — Вип. 44. — С. 303—306.
 2. Стрельченко Н. С. Питання-перепити як тип питань / Н. С. Стрельченко // Наукові записки [Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя]. Серія : Філологічні науки : [зб. наук. пр.] / [відп. ред. Самойленко Г. В.]. — Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2014. — Кн. 2. — С. 234—239.
 3. Стрельченко Н. С. Категорія предикативності в питаннях-перепитах / Н. С. Стрельченко // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія : Філологічна : [зб. наук. пр.] / [гол. ред. Пасічник І. Д.]. — Острог : Вид-во Нац. ун-ту «Острозька академія», 2015. — Вип. 53. — С. 236—239.
 4. Стрельченко Н. С. Питання-перепити в термінологічному аспекті / Н. С. Стрельченко // Наукові записки. Серія : Філологічні науки (мовознавство) : [зб. наук. пр.] / [відп. ред. Семенюк О.]. — Кіровоград : Видав. Лисенко В. Ф., 2015. — Вип. 138. — С. 243—248.
 5. Стрельченко Н. С. Когнітивні особливості функціонування питань-перепитів: психічні процеси / Н. С. Стрельченко // Наукові праці : науково-методичний журнал. Філологія. Мовознавство : [зб. наук. пр.] / [гол. ред. Клименко Л. П.]. — Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2016. — Вип. 260, Том 272. — С. 95—99.
 6. Стрельченко Н. С. Функціонування питань-перепитів в англомовному діалогічному дискурсі: стратегії й тактики / Н. С. Стрельченко // Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія : Філологічні науки (мовознавство) : [зб. наук. пр.] / [гол. ред. Бабелюк О. А.]. — Дрогобич, 2016. — Том 2, № 5. — С. 122—125.

Наукові статті в зарубіжних збірниках

 1. Стрельченко Н. С. Когнітивні особливості функціонування питань-перепитів: ментальні моделі / Н. С. Стрельченко // Science and Education a New Dimension. Philology / [editor-in-chief Xenia Vamos]. — Budapest, 2016. — Vol. IV (18), Issue 80. — P. 90—93. — p-ISSN 2308-5258, e-ISSN 2308-1996.
 2. Strelchenko N. Echo Questions Functioning as Quesitive Speech Acts in Conversation / Natalia Strelchenko // The 6th International Research Conference on Education, Language and Literatures : Conference Proceedings, (Tbilisi, 22—23 April 2016) / International Black Sea University. — Tbilisi : International Black Sea University, 2016. — P. 181—184.

Тези доповідей на конференціях

 1. Стрельченко Н. С. Синтаксичні модифікації питань-перепитів / Н. С. Стрельченко // Україна і світ: діалог мов та культур : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., (Київ, 19—21 берез. 2014 р.) / М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгв. ун-т. — К. : Вид. центр КНЛУ, 2014. — С. 422—423.
 2. Стрельченко Н. С. Функції питань-перепитів у діалогічному дискурсі / Н. С. Стрельченко // Актуальні питання та проблеми розвитку сучасної мови та літератури : міжнар. наук.-практ. конф., (Одеса, 10—11 жовт. 2014 р.) / Південноукраїнська організація «Центр філологічних досліджень». — Одеса : Південноукраїнська організація «Центр філологічних досліджень», 2014. — С. 83—86.
 3. Стрельченко Н. С. Когнітивні аспекти вивчення питань-перепитів / Н. С. Стрельченко // Україна і світ: діалог мов та культур : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., (Київ, 01—03 квіт. 2015 р.) / М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгв. ун-т. — К. : Вид. центр КНЛУ, 2015. — С. 431—433.
 4. Стрельченко Н. С. Особливості реалізації єдності стимул – питання-перепит у діалогічному дискурсі / Н. С. Стрельченко // Філологічні науки в умовах сучасних трансформаційних процесів : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., (Львів, 13—14 лист. 2015 р.) / «Наукова філологічна організація «ЛОГОС». — Львів : ГО «Наукова філологічна організація «ЛОГОС», 2015. — С. 133—135.
 5. Strelchenko N. Echo questions in conversational discourse: clarification, elaboration, and specification / N. Strelchenko // Проблеми іноземної філології і перекладу : матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. молодих науковців, (Київ, 16 груд. 2015 р.) / М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгв. ун-т. — К. : Освіта України, 2015. — С. 529.
 6. Стрельченко Н. С. Питання-перепити в системі мовленнєвих актів / Н. С. Стрельченко // Україна і світ: діалог мов та культур : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., (Київ, 30 берез. — 1 квіт. 2016 р.) / М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгв. ун-т. — К. : Вид. центр КНЛУ, 2016. — С. 399—401.
 7. Стрельченко Н. Функціональний підхід до вивчення питань-перепитів / Наталія Стрельченко // Подолання мовних та комунікативних бар’єрів: освіта, наука, культура : зб. наук. праць / за заг. ред. А. Ґ. Ґудманяна, О. В. Ковтун. — К. : Аграр Медіа Груп, 2016. — С. 257—260.
 8. Strelchenko N. Functions of echo questions in classroom interaction / N. Strelchenko // Проблеми іноземної філології і перекладу : матеріали ІІI Всеукр. наук.-практ. конф. молодих науковців, (Київ, 15 груд. 2016 р.) / М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгв. ун-т. — К. : Освіта України, 2016. — С. 465.

Участь у конференціях та семінарах

 1. Міжнародна науково-практична конференція «Україна і світ: діалог мов та культур» 19–21 березня 2014 року (Київський національний лінгвістичний університет)
 2. VIII Міжнародна науково-практична конференція «Міжкультурна комунікація: Мова – Культура – Особистість» 03–04 квітня 2014 р. (Національний університет «Острозька академія», м. Острог)
 3. Всеукраїнська науково-практична конференція «Мова як засіб міжкультурної комунікації» 16–17 травня 2014 р. (Херсонський національний технічний університет)
 4. Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання та проблеми розвитку сучасної мови та літератури» 10–11 жовтня 2014 р. (Південноукраїнська організація «Центр філологічних досліджень», м. Одеса)
 5. ІХ Міжнародна науково-практична конференція «Мови і світ: дослідження та викладання» 26–27 березня 2015 р. (Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка)
 6. Міжнародна науково-практична конференція «Україна і світ: діалог мов та культур» 1– 3 квітня 2015 року (Київський національний лінгвістичний університет)
 7. Всеукраїнська літня школа з академічного письма англійською мовою для лінгвістів 29 червня – 1 липня 2015 року (Київський національний лінгвістичний університет)
 8. IX Міжнародна науково-практична конференція «Міжкультурна комунікація: Мова – Культура – Особистість» 23–24 квітня 2015 року (Національний університет «Острозька академія», м. Острог)
 9. Міжнародна науково-практична конференція «Філологічні науки в умовах сучасних трансформаційних процесів» 13–14 листопада 2015 року (м. Львів)
 10. ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція молодих науковців «Проблеми іноземної філології і перекладу» 16 грудня 2015 року (Київський національний лінгвістичний університет)
 11. Международная научная конференция «Современные проблемы науки и образования – 2016», Actual Problem of Science and Education (APSE – 2016)
  31 января 2016 года (г. Будапешт)
 12. ІV Всеукраїнська науково-практична конференція «Тенденції розвитку та функціонування слов’янських і германських мов» 18 березня 2016 року (Чорноморський державний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв)
 13. Міжнародна науково-практична конференція «Україна і світ: діалог мов та культур» 30 березня – 1 квітня 2016 року (Київський національний лінгвістичний університет)
 14. The 6th International Research Conference on Education, Language and Literatures 22—23 April 2016 (International Black Sea University, Tbilisi)
 15. IV Міжнародна науково-практична конференція «Подолання мовних та комунікативних бар’єрів: освіта, наука, культура» 25–26 листопада 2016 року (Національний авіаційний університет, м. Київ)
 16. ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція молодих науковців «Проблеми іноземної філології і перекладу» 15 грудня 2016 року (Київський національний лінгвістичний університет)

Контактна інформація:

Google Academia
Освітній сайт КНЛУ

Тел. (службовий): (044) 287-15-97

Share
Share