КАФЕДРА АНГЛІЙСЬКОЇ І НІМЕЦЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ ТА ПЕРЕКЛАДУ ІМЕНІ ПРОФЕСОРА І.В. КОРУНЦЯ

Сніцар Валентина Павлівна

Сніцар Валентина Павлівна

кандидат філологічних наук, доцент кафедри англійської філології і перекладу

Біографія:

Народилася 14 лютого 1980 р. У 2002 році закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю «Переклад (англійська і німецька мови)». З 2006 по 2009 рр. працювала викладачем кафедри зіставного мовознавства і теорії та практики перекладу КНЛУ. З 2009 по 2012 рік навчалася в аспірантурі КНЛУ. У 2013 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Засоби етномовного кодування семантем кримінального права: контрастивний аспект (на матеріалі британського та українського юридичних дискурсів)».

З 2013 р. працює на кафедрі англійської філології і перекладу. Викладає такі дисципліни: «Практичний курс перекладу» (4 курс, РВО «Бакалавр»), «Перша іноземна мова (англійська)» (4 курс, РВО «Бакалавр»), курс за вибором: «Переклад правознавчої термінології» (4 курс, РВО «Бакалавр»). Здійснює керівництво перекладацькою практикою (4 курс, РВО «Бакалавр»), курсовими (4 курс, РВО «Бакалавр») та дипломними роботами студентів магістратури.

Основні публікації:

1. Вербалізація понять кримінального права у системах юридичних термінів англійської та української мов / В. П. Сніцар // Cучасні дослідження з іноземної філології : зб. наук. праць. — Ужгород : TIMPANI, 2010. — Вип. 8. — С. 479—486.
2. Кримінальне право як об’єкт юридичної лінгвістики / В. П. Сніцар // Мова, освіта, культура в контексті євроінтеграції: матеріали наук.-практ. конф. 21—23 квітня 2010 р. — К.: Вид. центр КНЛУ, 2010. — С. 308—310.
3. Методи контрастивного дослідження юридичної термінології (на матеріалі термінології кримінального права англійської та української мов) / В. П. Сніцар // Методи лінгвістичних досліджень: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. 18—19 листопада 2010 р. — Слов’янськ: Слов’ян. держ. пед. ун-т, 2010. — С. 194—200.
4. Системна організація англійської й української термінології кримінального права / В. П. Сніцар // Сучасні проблеми та перспективи дослідження романських і германських мов і літератур : матеріали IX Міжвуз. конф. молодих учених 26—27 січня 2011р. — Донецьк: Донец. нац. ун-т, 2011. — C. 186—190.
5. Реконструкція імен концепту CRIME / ЗЛОЧИН (на основі аналізу лексикографічних джерел) / В. П. Сніцар // Наукові записки. Серія: Філологічні науки (мовознавство): у 2 ч. — Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2012. — Вип. 104 (2). — С. 273—277.
6. Концептуалізація уявлень про покарання у паремійному фонді англійської і української мов / В. П. Сніцар // Нова філологія : [зб. наук. праць]. ― Запоріжжя: Запоріз. нац. ун-т, 2012. — № 52. — С. 173—177.
7. Концептуальна структура терміносистем сучасного кримінального права в англійській та українській мовах / В. П. Сніцар // Лінгвокультурні концепти в мовній свідомості і дискурсі: зб. наук. праць за матеріалами Міжнар. наук. конф. 16—17 вересня 2011р. — Одеса: Астропринт, 2011. — С. 321—329.
8. Концепти ЗЛОЧИН і ПОКАРАННЯ в британській та українській лінгвокультурах: діахронічний аспект / В. П. Сніцар // Україна і світ: діалог мов і культур: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. 21 – 23 березня 2012 р. — К.: Вид. центр КНЛУ, 2012. — С. 322 –324.
9. Концепти ЗЛОЧИН і ПОКАРАННЯ в контексті найдавніших світоглядних уявлень британців і українців / В. П. Сніцар // Слов’янський збірник: [зб. наук. праць за матеріалами Міжнар. наук. конф., 25 – 26 жовтня 2012 р.]. ― Одеса: Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова ― Київ: Вид. дім Д. Бураго, 2012. ― Вип. ХVII (2). ― С. 581―587.
10. Мовні символи архаїчної правосвідомості давніх германців і слов’ян / В. П. Сніцар // Проблеми зіставної семантики: зб. наук. статей [відп. ред. Корольова А. В]. — К.: Вид. центр КНЛУ, 2013. ― С. 367―377.
11. Концептосфера права у мовній свідомості англосаксонського та українського етносів /
В. П. Сніцар // Україна і світ: діалог мов та культур: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 19–21 березня 2014 р. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2014. — C. 403 — 405.
12. Концептуалізація уявлень про посягання на власність (на матеріалі англійської та української термінології кримінального права) / В. П. Сніцар // Проблеми зіставної семантики: зб. наук. статей [відп. ред. Корольова А. В]. — К.: Вид. центр КНЛУ, 2015. ― С. 225―232.
13. Концептуалізація уявлень про злочин у паремійному фонді англійської та української мов / В. П. Сніцар //Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія: Філологія: зб. наук. праць [відп. ред. Корольова А. В]. — К.: Вид. центр КНЛУ, 2015. — С. 135―143.
14. Засоби етномовного кодування семантем кримінального права британського та українського юридичних дискурсів: зіставний аналіз / В.П. Сніцар // Україна і світ: діалог мов та культур: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 03-05 квітня
2015 р. — К. : Вид. центр КНЛУ, 2015. — C. 403 – 405.
15. Метафоризація як засіб значеннєвої динаміки англомовної термінології анатомії обличчя та її відтворення в перекладі / В.П. Сніцар, М. О. Ільченко // Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих науковців «Проблеми іноземної філології і перекладу» (16 грудня 2015 р.). — К. : Освіта України, 2015. — С. 140 – 144.
16. Особливості вторинної номінації в англомовній фінансово-економічній термінології та способи її відтворення українською мовою / В.П. Сніцар, Л.О. Мала // Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих науковців «Проблеми іноземної філології і перекладу»(16 грудня 2015р.). — К. : Освіта України, 2015. — С. 208 – 212.
17. Лексико-семантичні особливості англомовної термінології туризму та способи її перекладу українською мовою / В.П. Сніцар, М.І. Поліщук // Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих науковців «Проблеми іноземної філології і перекладу» (16 грудня 2015 р.). — К. : Освіта України, 2015. — С. 203 – 207.
18. Метафора як спосіб творення кардіологічних термінів (на матеріалі англійської та української мов) / В.П. Сніцар // Україна і світ: діалог мов та культур: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 30 березня – 1 квітня 2016 р. — К. : Вид. центр КНЛУ, 2016. — C. 372 – 373.
19. Лексико-семантичні особливості англомовної термінології театрального мистецтва та способи їх відтворення українською мовою / В.П. Сніцар, А.П. Мартиненко // Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих науковців «Проблеми іноземної філології і перекладу» [відп. ред. В. Г. Ніконова]. — К. : Вид. центр КНЛУ, 2016. —
С. 155 – 158.
20. Структурно-семантичні характеристики англомовної термінології альпінізму та особливості їх відтворення українською мовою / В.П. Сніцар, Г. Р. Аскєрова // Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих науковців «Проблеми іноземної філології і перекладу» [відп. ред. В. Г. Ніконова]. — К. : Вид. центр КНЛУ,
2016. — С. 27 –31.
21. Словотвірні характеристики термінів офтальмології англійської мови та їх відтворення українською мовою / В.П. Сніцар, А. Г. Бараненко // Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих науковців «Проблеми іноземної філології і перекладу» [відп. ред. В. Г. Ніконова]. — К. : Вид. центр КНЛУ, 2016. — С. 39–43.
22. Терминология моды английского языка: лексико-семантическая характеристика и специфика перевода / В.П. Сніцар, Х. Бао // Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих науковців «Проблеми іноземної філології і перекладу» [відп. ред. В. Г. Ніконова]. — К. : Вид. центр КНЛУ, 2016. — С. 155 — 158.

Контактна інформація:

Google Academia
Освітній сайт КНЛУ

Тел.: 524-22-50; 063 7871796; 067 2839591;
E-mail: v_snitsar@mail.ru

Share
Share