КАФЕДРА АНГЛІЙСЬКОЇ І НІМЕЦЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ ТА ПЕРЕКЛАДУ ІМЕНІ ПРОФЕСОРА І.В. КОРУНЦЯ

Скрябіна Вікторія Борисівна

Скрябіна Вікторія Борисівна

доцент кафедри, кандидат філологічних наук, доцент

Біографія:

Народилася 29 жовтня 1976 р. У 1999 році закінчила Київський державний лінгвістичний університет за спеціальністю «Мова і література (англійська і французька мови)». З 2009  по 2012 рік навчалася в аспірантурі КНЛУ. У 2012 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Персуазивні стратегії любовного дискурсу: комунікативно-прагматичний аспект (на матеріалі англомовної художньої прози ХХ століття)». З 2012 р. працювала на кафедрі зіставного мовознавства і теорії та практики перекладу. На факультеті перекладознавства викладає дисципліни: «Вступ до перекладознавства», «Теорія та практика перекладу» (2 курс), культура усного і писемного мовлення англійської мови, «Теорія та практика перекладу медійних текстів» (1 курс, магістри). курси за вибором: « Персуазивна комунікація англійської та української мов » (3 курс), «Мистецтво перекладу та інтерпретації» (4 курс). Здійснює наукове керівництво курсовими та кваліфікаційними роботами студентів.

У 2016 р. отримала сертифікат про завершення дистанційного курсу IELTS Academic Test Preparation при Квінслендському університеті; у рамках проекту CAT for Grad пройшла тренінг для викладачів машинного перекладу SDL Trados Studio 2015 for Translators — Getting Started. У 2018 р. отримала сертифікат про проходження тренінгу на тему: “Writing with Academic Integrity: Keys to Success” / «Дотримання академічної доброчесності у письмових роботах: ключ до успіху» 9‒11 лютого 2018 р. (Американські Ради з міжнародної освіти, Проект сприяння академічній доброчесності в Україні, Арізонський університет (США) (32 години) та сертифікат про участь в інтенсивному тренінгу на тему: «Language Testing and Assessment» (Erasmus+, UALTA (Ukrainian Association for English Teaching and Assessment), University of Bedfordshire 25-27.04.2018 (30 годин).

Основні публікації:

 1. Метапрограми мовців у міжкультурній комунікації. Вісник Львівського університету. Іноземні мови. Львів: Вид. центр ЛНУ ім. Ів. Франка, 2010. Вип. 17. С. 176–180.
 2. Персуазивний вплив у лінгвістичній парадигмі. Сучасні дослідження з іноземної філології: зб. наук. праць. Ужгород: “TIMPANI”, 2010. Вип. 8. С. 471–473.
 3. Методологія дослідження стратегій персуазивності в любовному дискурсі. Теоретические и прикладные проблемы русской филологии : науч.-метод. сб. / отв. ред. В. А. Глущенко. Славянск: Славянск. гос. пед. ун-т, 2010. Вып. ХХ. С. 22–28.
 4. Персуазивність у комунікативній ситуації “побачення”. Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО Київського національного лінгвістичного університету. Філологія. Педагогіка. Психологія. К.: Вид. центр КНЛУ, 2011. Вип. 22. С. 155–160.
 5. Про поняття «метапрограми». Мова, освіта, культура в контексті Болонських реалій : матеріали наук.-практ. конф.К.: Вид. центр КНЛУ, 2008. С. 172–174.
 6. Метапрограми мовців у міжкультурній комунікації. Інтеграційні процеси у викладанні іноземних мов: теоретичні засади та прикладні аспекти : зб. матеріалів міжнар. конф. Львів: Вид. центр ЛНУ ім. Ів. Франка, 2009. С. 67.
 7. Вербальні та невербальні засоби персуазивності у любовному дискурсі. Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація: матеріали Х Міжнар. наук. конф.Х.: Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, 2010. С. 266–268.
 8. Категорії любовного дискурсу. Методи лінгвістичних досліджень: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. Слов’янськ: Слов’ян. держ. пед. ун-т, 2010. С. 187–189.
 9. Поняття любовного дискурсу у сучасній лінгвістиці. Проблеми та перспективи лінгвістичних досліджень в умовах глобалізаційних процесів : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф.Тернопіль: Економічна думка, 2011. С. 116–118.
 10. Невербальний компонент персуазивної комунікації. Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО Київського національного лінгвістичного університету. Філологія. Педагогіка. Психологія, 2012. Вип. 25. С. 171–174.
 11. Семіотика любовного дискурсу. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Україна і світ: діалог мов та культур». К.: Вид. центр КНЛУ, 2012.
 12. Британський комунікативний оптимізм у аспекті перекладу. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасна германістика: теорія і практика», Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, 7-8 листопада 2012 р.
 13. Феліцитарне спілкування в любовному дискурсі. Актуальні проблеми слов’янської філології. Серія: Лінгвістика і літературознавство : міжвуз. зб. наук. ст. Бердянськ : БДПУ, 2013. Вип. ХХVІІ. Ч. 4. С. 165-173.
 14. Емотивність любовного дискурсу: перекладацький аспект. Україна і світ: діалог мов і культур: Матеріали науково-практичної конференції, 03-05 квітня 2013 року. К.: Вид центр КНЛУ, 2013. С. 342.
 15. Поняття «щирість». Наукові записки. Серія «Філологічна». Острог: Видавництво національного університету «Острозька академія», 2013. Вип. 38. С. 119-120.
 16. Персуазивний портрет перекладача. Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО Київського національного лінгвістичного університету: Серія Філологія – Педагогіка – Психологія», 2014. Вип. 28. С. 59–64.
 17. Щирість у сучасній персуазивній комунікації. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія : Філологія (мовознавство): збірник наукових праць / [гол. ред. Н.Л. Іваницька]. Вінниця: ТОВ «фірма «Планер», 2014. Вип. 20. С. 134–137.
 18. Екологія перекладу як новий напрям сучасної лінгвістики. Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія : “Філологічні науки” (мовознавство) : Збірник наукових праць. №3. Дрогобич, 2015. С. 245-249.
 19. Translating Persuasive Texts of Different Types (Переклад текстів, покликаних переконувати): Навчальний посібник для студентів 4-5 курсів факультету перекладачів К.: Вид. центр КНЛУ, 2014. 148 с.
 20. Методичні вказівки щодо виконання дипломної роботи з перекладу / В.Г. Ніконова, В.Б. Скрябіна. 2-ге вид., випр. і доп. К.: Вид-во КНЛУ, 2015. 23 с.
 21. Екологічний аспект перекладу. Міжнародна науково-практична конференція «Україна і світ: діалог мов та культур», Матеріали науково-практичної конференції, -5 квітня 2015. К.: Вид центр КНЛУ, 2015. С. 412.
 22. Типологія комунікативної поведінки перекладача. Міжнародна науково-практична конференція «Україна і світ: діалог мов та культур», Київ, КНЛУ, 30 березня-1 квітня 2016. С. 364-366.
 23. Характеристики комунікативної поведінки перекладача. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». Острог: Видавництво національного університету «Острозька академія», 2016. Вип. 61. С. 326-328.
 24. Мовна і метамовна особистість жінки-перекладача. Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО Київського національного лінгвістичного університету: Серія Філологія – Педагогіка – Психологія», 2017. Вип. 34. С. 153-157.
 25. Ігрові стратегії перекладу. Науковий журнал Львівського державного університету безпеки життєдіяльності «Львівський філологічний часопис»: Збірник наукових праць. № 2. Львів, 2017. С. 71—74.
 26. Дипломатичний дискурс як об’єкт лінгвістики. Україна і світ: діалог мов та культур: Матеріали науково-практичної конференції, 11 – 13 квітня 2018 р. К.: Вид. центр КНЛУ, 2018.
 27. Персуазивність у дипломатичному дискурсі. Україна і світ: теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 19–20 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. Ч. 2. Київ: Вид. центр КНУКіМ, 2017. С.193-197.
 28. Лінгвістичні аспекти персуазивності в дипломатичному дискурсі. Міжнародні відносини: теоретико-практичні аспекти: збірник наукових праць. Випуск 2. Київ : Вид. центр КНУКіМ, 2018. С.265-274.
 29. Персуазивний компонент цифрової публічної дипломатії. Міжнародні відносини: теоретико-практичні аспекти: збірник наукових праць. Випуск 4. Київ : Вид. центр КНУКіМ, 2019.
 30. Crowdsourcing as a New Object of Translation Studies. “Ad Orbem per Linguas. До світу через мови”: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 20-22 березня 2019 року. Київ: Вид. центр КНЛУ, 2019.
 31. Аксіологічний аспект персуазивності любовного дискурсу. Актуальнi питання гуманiтарних наук: Мiжвузiвський збiрник наукових праць молодих  вчених Дрогобицького державного педагогiчного унiверситету iменi Iвана Франка. № 2. Львів, 2019. С. 72—76.  Збірник індексується в міжнародних базах даних: Index Copernicus International, Polish Scholarly Bibliography, Info Base Index, Research Bible, Open Academic Journals Index, Scientific Indexing Services, Inno Space, Cite Factor

Контактна інформація:

Google Academia
Освітній сайт КНЛУ

E-mail: skryabina.ya@gmail.com

Share
Share