КАФЕДРА АНГЛІЙСЬКОЇ І НІМЕЦЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ ТА ПЕРЕКЛАДУ ІМЕНІ ПРОФЕСОРА І.В. КОРУНЦЯ

Селіванова Олена Іванівна

Селіванова Олена Іванівна

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри англійської і німецької філології та перекладу імені професора І. В. Корунця

Біографія:

Народилася 23 липня 1957 року. В 1980 році закінчила Київський державний педагогічний інститут іноземних мов, за спеціальністю «Вчитель англійської та французької мов». З 1982 року працює в КНЛУ. В 1993 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Методика формування лінгвоетнокультурного аспекту усномовленнєвої комунікативної компетенції». З 1998 по 2005 рр обіймала посаду завідувача кафедри теорії та практики перекладу. У 2008 р. отримала почесне звання «Заслужений доцент КНЛУ». Викладає дисципліни: «Практичний курс перекладу. Аспектний переклад» на 3 курсі, «Практичний курс перекладу. Перекладацький аналіз тексту» на 4 курсі та факультеті післядипломної освіти, «Лінгвокраїнознавство» на 4 курсі, «Загальна теорія перекладу» та «Вступ до перекладознавства» на факультеті післядипломної освіти та в екстернаті, «Методика викладання перекладу» на 5 курсі, «Міжкультурна комунікація і переклад» на 5 курсі, спецкурси для студентів магістратури «Переклад структурно-семантичних особливостей рекламного тексту», «Основи лінгвокультурології». Викладає курси «Мистецтво інтерпретації перекладу» та «Міжмовна і міжкультурна комунікація» на факультеті слов’янських мов. Здійснює наукове керівництво курсовими, дипломними та магістерськими роботами та керівництво перекладацькою на науково-асистентською практикою студентів 4, 5 курсів факультету перекладачів та факультету слов’янських мов.

Основні публікації:

1. Програми державних іспитів з першої іноземної мови для факультету перекладачів. — К.: Видав. центр КДЛУ, 2000. (У співавторстві з Л.О. Федоровою, Н.В. Меншиковою). — 18 с.
2. Зміст та структура підготовки фахівців з перекладу у Київському державному лінгвістичному університеті // Вісник Сумського державного ун-ту. — 2001. — Сер. «Філологічні науки». — № 5 (26). — С. 38-41. (У співавторстві з Н.Ф. Гладуш).
3. О лингвострановедческом аспекте словаря в обучении переводу // Вісник Сумського державного ун-ту. — 2002. — Сер. «Філологічні науки». — № 4 (37). — С. 45-47. (У співавторстві з Н.Ф. Гладуш).
4. Психолингвистические аспекты восприятия инокультурных реалий // Университетское переводоведение. — Вып. 3: III Международная научная конференция по переводоведению «Федоровские чтения». Санкт-Петербург, 26-28 октября 2001 г. — СПб.: Филологический факультет СПбГУ, 2002. — С. 453-459. (В соавторстве с С.Е. Максимовым, А.С. Ригиным).
5. Посібник з практики усного та писемного мовлення для студентів ІІІ курсу факультету перекладачів вищих навчальних закладів. — Част. 1. — К.: Видав. центр КНЛУ, 2001. — 350 с. (У співавторстві з В.М. Тягловською, Л.С. Кузьмінською, Л.М. Великовою).
6. Посібник з практики усного та писемного мовлення для студентів ІІІ курсу факультету перекладачів вищих навчальних закладів. — Част. 2. — К.: Видав. центр КНЛУ, 2002). — 348 с. (У співавторстві з В.М. Тягловською, Л.С. Кузьмінською).
7. Вимоги до професійного володіння мовами та проблеми мовленнєвої підготовки перекладача // Вісник Сумського державного університету. — 2004. — Сер. «Філологічні науки». — №4 (63). — С. 161-162.
8. Соціокультурні передумови реформування професійної підготовки перекладачів у вищій школі // Мовна освіта: шлях до євроінтеграції: Міжнародний форум. Київ, 2004 р. — К.: Видав. центр КНЛУ, 2004. — С. 169-171.
9. Значение культурных концептов в процессе обучения переводу // Проблемы обучения переводу в языковом вузе: Пятая Междунар. конференція. Москва, 20-21 апреля, 2006 г. — М.: МГЛУ, 2006. — С. 57-58.
10. Язык и перевод в сфере взаимодействия культур // Актуальні проблеми перекладознавства та методики навчання перекладу: Матеріали третьої всеукраїнської наукової конференції. Харків, 2006 р. — Харків: Харківський національний ун-т ім. В.Н.Каразіна, 2006. — С. 113-115.
11. Роль культурного компонента при перекладі суспільно-політичних текстів // Актуальні проблеми перекладознавства та навчання перекладу в мовному вузі: Міжнародна науково-практична конференція. Київ, 27-28 вересня 2006 р. — К.: Видав. центр КНЛУ, 2006. — С. 169-171.
12. Формування перекладацької компетенції у мовному вузі // Актуальні проблеми перекладознавства та методики навчання перекладу: Четверта наукова конференція. Харків, 19-20 квітня 2007 р. — Харків: Харківський національний ун-т ім. В.Н.Каразіна, 2007. — С. 116-118.
13. Социокультурный компонет в формировании переводческой компетенции // Нанотехнологии в лингвистике и лингводидактике: миф или реальность? Опыт создания общего образовательного пространства стран СНГ: Междунар. научно-практическая конференция. Москва, 14-16 ноября 2007 г. — М.: МГЛУ, 2007. — С. 26.
14. Селіванова О.І., Байкова О.М. Опановуючи англійську мові і культуру (Велика Британія, США): Навч. посібник. Частина 1. — К.: Ленвіт, 2008. — 126 с. (із грифом МОН)
15. Селіванова О.І. Опановуючи англійську мову і культуру (Канада, Австралія, Нова Зеландія): Навч. посібник.  Частина ІІ. / О. І. Селіванова, О.М. Байкова, А. Р. Ровицька. – К.: Ленвіт, 2009. – 135 с. (із грифом МОН)
16. Общение и перевод // Наукові записки. – Випуск 89 (2). – Серія: філологічні науки (мовознавство): у 5 ч. – Кіровоград: РВВ КДПУ імені В. Винниченка, 2010. – С. 113-117.
17. Лінгвокультурний аспект перекладацької діяльності Вісник КНЛУ. Серія: Міжмовна та міжкультурна комунікація.– Київ – Знання, 2011. С. 19-28
18. Восприятие культурных реалий в переводе Types of translation problems in cross cultural research. IV International Conference Major issues in translation studies and translators’/interpreters’ training (abstracts), Kharkiv, 2011. P. 75-77
19. Общение и перевод // Наукові записки, Серія: філологічні науки (мовознавство), Випуск 89 (1), Кіровоградський державний педагогічний університет ім. В. Винниченка.- Кіровоград, 2011 р. С. 113-117
20. Селіванова О.І. English Through Cultures: навч. посібник / О. І. Селіванова, А. Р. Ровицька, Т. Г. Кириченко. – К.: Ленвіт, 2013. – 480 с. (із грифом МОН)

Контактна інформація:

Google Academia
Освітній сайт КНЛУ

Тел. (службовий): (0-44-) 287-15-97;

Share
Share