КАФЕДРА АНГЛІЙСЬКОЇ І НІМЕЦЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ ТА ПЕРЕКЛАДУ ІМЕНІ ПРОФЕСОРА І.В. КОРУНЦЯ

Рибакова Катерина Анатоліївна

Рибакова Катерина Анатоліївна

Рибакова Катерина Анатоліївна

викладач кафедри англійської і німецької філології та перекладу імені професора І. В. Корунця

Біографія:

Народилася 13 квітня 1977 року. У 2000 році закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю «Мова та література (англійська та іспанська мови)» та здобула кваліфікацію філолога, викладача англійської та іспанської мов і зарубіжної літератури.
З вересня 1999 р. по червень 2000 р. працювала викладачем на кафедрі англійської мови і перекладу факультету сходознавства КНЛУ. З серпня 2000 р. по вересень 2001 р. працювала на кафедрі ділової англійської мови Гуманітарного інституту КНЛУ. З вересня 2010 р. по червень 2011 р. працювала викладачем кафедри англійської мови факультету перекладачів КНЛУ. З жовтня 2014 р. по теперішній час працює на кафедрі англійської філології і перекладу КНЛУ. Викладає наступні дисципліни: «Перша іноземна мова» (3 курс), «Лінгвокраїнознавство» (2 курс).
Навчалася в аспірантурі КНЛУ у 2011-2014 рр. за спеціальністю 10.02.04 – германські мови (англійська).  Тема кандидатської дисертації “Когнітивно-дискурсивна реалізація образу Вікторіанської Англії (на матеріалі англомовних художніх творів і літературно-історичних пам’яток періоду Кримської війни 1853-1856 рр.)”. Науковий керівник – д.ф.н, проф. Ніконова В.Г. Наукові інтереси: лінгвоконцептологічні дослідження, аналіз дискурсу, когнітивно-поетологічний аналіз художніх та нехудожніх текстів.

Основні публікації:

  1. Військова мода англійською. Поповнення лексики англійської мови в період кримської війни // Україна і світ: діалог мов та культур: Матеріали науково-практичної конференції, 21 – 23 березня 2011 р. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2011. – С. 188–190.
  1. Культурно-історичні домінанти Вікторіанської Англії доби Кримської війни: дискурсивний аналіз // Науковий вісник Волинського національного університету ім. Лесі Українки. № 24 (249) : Філологічні науки. Мовознавство: у 2 ч. / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; [ред. кол.: В. С. Голюк, С. О. Горожанова, Г. О. Дробот та ін.]. – Луцьк : ВНУ ім. Лесі Українки, 2012. – 247 с. – Ч. 2 –  С. 113 – 117.
  1. Образ та образність у сучасних лінгвопоетичних дослідженнях //Україна і світ: діалог мов та культур: Матеріали науково-практичної конференції, 21 – 23 березня 2012 р. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2012. – С. 283 – 285.
  1. Ґенеза топонімів доби Кримської війни 1853-1856 рр. у лексичній системі англійської мови // Науковий вісник Волинського національного університету ім. Лесі Українки. № 26 : Філологічні науки. Мовознавство: у 2 ч. / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; [ред. кол.: Г. Л. Аркушин, Є. І. Гороть, М. В. Мірченко та ін.]. – Луцьк : ВНУ ім. Лесі Українки, 2013. – 222 с. – Ч. 1 –  С. 160 – 171.
  1. Складники образу Вікторанської Англії // Україна і світ: діалог мов та культур: Матеріали науково-практичної конференції, 03 – 05 квітня 2013 р. – К. : Вид. центр КНЛУ, 2013. – С. 294-297.
  1. Роль ключових слів у реконструкції образу Вікторіанської Англії // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Філологічні науки. – Випуск 31. – Кам’янець-Подільський: ПП Буйницький О.А., 2013. – С. 112-119.
  1. Историко-маркированная лексика как средство вербальной репрезентации образа викторианской Англии // Филологические науки. Вопросы теории и практики ; [ред. кол.: М. Н. Макеева, Л. В. Бабина, Н. Ю. Бородулина и др.]. / Е. А. Рыбакова. – Тамбов : Грамота, 2014. – № 2 (32) : в 2-х ч. Ч. ІІ. – С. 167-172.
  1. Складники образу Вікторанської Англії // Україна і світ: діалог мов та культур: Матеріали науково-практичної конференції, 19 – 21 березня 2014 р. – К. : Вид. центр КНЛУ, 2014. – С. 281-283.
  2. Особливості використання ономастичної лексики доби Кримської війни 1853-1856 рр. у назвах англомовних художніх текстів вікторіанського періоду // Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету. Серія : Філологія Українки ; [ред. кол.: С. В. Ківалов, А. Ф. Крижановський, М. П. Коваленко та ін.]. / К. А. Рибакова. – Випуск 8. – Херсон : «Гельветика» , 2014. – Т. 1.  – С. 162-165.
  3. Смисловий корелят як складова частина образу Вікторіанської Англії// Україна і світ: діалог мов та культур: Матеріали науково-практичної конференції, 30 березня – 1 квітня 2016 р. – К. : Вид. центр КНЛУ, 2016. – С. 317-319.

 

Контактна інформація:

Google Academia
Освітній сайт КНЛУ

Тел. (службовий): (0-44-) 287-15-97;

Share
Share