КАФЕДРА АНГЛІЙСЬКОЇ І НІМЕЦЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ ТА ПЕРЕКЛАДУ ІМЕНІ ПРОФЕСОРА І.В. КОРУНЦЯ

Подсєвак Катерина Сергіївна

D:\Downloads\Podsevak.jpg

Подсєвак Катерина Сергіївна

старший викладач

Біографія:

Народилася 6 жовтня 1985 р. в м. Кривий Ріг Дніпропетровської області. У 2002-2007 рр. навчалася у Київському національному лінгвістичному університеті, отримавши кваліфікацію магістра філології за спеціальністю «Мова та література» (англійська та німецька мови). З 2007 р. працювала на кафедрі англійської мови факультету перекладачів. З 2012 по 2017 навчалася в аспірантурі Київського національного лінгвістичного університету за спеціальністю 10.02.04 – германські мови. З 2020 р. працює на кафедрі англійської і німецької філології та перекладу імені професора І. В. Корунця.

У 2013 р. успішно пройшла навчання у Санкт-Петербурзькому державному університеті у партнерстві з Stony Brook university, State University of New York за додатковою програмою «Санкт-Петербурзький інститут лінгвістичних, когнітивних та культурологічних досліджень». У 2018 р. пройшла підвищення кваліфікації у Київському національному лінгвістичному університеті за програмою «Виклики художнього перекладу: лінгвістика, прагматика, методика», а також стала учасником програми міжнародних академічних обмінів Erasmus+ в Університеті Гранади, Королівство Іспанія.

Науково-методичні видання:

 • A Practical Guide to Learning English: Навч. посібник з англійської мови для студентів ІІ курсу факультету перекладачів / Аксьонова Н. О., Воскрес А. А., Гіжевська С. М., Гриневич О. Л., Подсєвак К. С., Попович Ю. О., Ящук Л. В., Гінда В. В., Семеній С. Я. під заг. ред. Аненко Н. І. Київ: Видавничий центр КНЛУ, 2012, 290 с.
 • Self-Study English Сourse / Вивчаємо англійську самостійно: Навч. посібник з англ. мови / Аненко Н. І., Гладуш Н. Ф., Подсєвак. Київ: Освіта України, 2010, 324 с. Гриф МОН України

Наукові публікації:

 • Подсєвак К.С. Концептуальні бінарні опозиції як найважливіший принцип категоризації дійсності. Sciences of Europe. 2020. Vol. 5, № 48. С. 51–55 (журнал входить до наукометричних баз даних Index Copernicus)
 • Подсєвак К.С. Лексико-семантичні та стилістичні засоби вербалізації бінарних опозицій (на матеріалі англомовних текстів Рея Бредбері). Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія: Філологія. Київ: Видавничий центр КНЛУ, 2019. Том 22, № 2. С. 69–78. (журнал входить до наукометричних баз даних Index Copernicus)
 • Подсєвак К.С. Метафора як лексико-семантичний засіб образної номінації бінарної опозиції «людина-техніка» в текстах наукової фантастики Рея Бредбері. Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Філологія. Соціальні комунікації. Київ: Видавничий дім «Гельветика», 2019. Том 30 (69), № 3, Ч. 1. С. 150–155. (журнал входить до наукометричних баз даних Index Copernicus)
 • Подсєвак К.С. Методи лінгвопоетичного аналізу бінарної опозиції «людина-техніка» у текстах наукової фантастики Рея Бредбері. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Філологія. № 41, том 2. Одеса, 2019. С. 82–85. (журнал входить до наукометричних баз даних Index Copernicus)
 • Подсєвак К.С. Чуттєво-поняттєвий складник концептуальної бінарної опозиції людина-техніка у творчості Рея Бредбері. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Сер.: Іноземна філологія. Методика викладання іноземних мов. № 90. Харків, 2019. С. 48–53.
 • Подсєвак К.С. Лексичні засоби прямої номінації бінарної опозиції ЛЮДИНА-ТЕХНІКА у науково-фантастичних текстах Рея Бредбері. Sciences of Europe. 2019. № 44. С. 42–45 (журнал входить до наукометричних баз даних Index Copernicus)
 • Подсевак К.С. Лингвостилистическая характеристика техники в научно-фантастических произведений Р. Брэдбери. Žmogus Kalbos Erdvėje: Vilniaus Universitetas Kauno Humanitarinis Fakultetas. 2015. № 8. С. 182–191.
 • Подсєвак К.С. Лексичні засоби прямої атрибутивної номінації у науково-фантастичних текстах Р. Бредбері. Матеріали Mіжнародної науково-практичної конференції “Ad orbem per linguas. До світу через мови”. Київ: Вид. центр КНЛУ, 2019. С. 261–262.
 • Подсєвак К.С. Особливості номінації науково-фантастичного у творах Р. Бредбері. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Україна і світ : діалог мов та культур». Київ : Вид. центр КНЛУ, 2018. С. 255–257.
 • Подсевак К.С. Образные сравнения в индивидуально-авторской картине мира Р. Брэдбери. Материалы международной научно-практической конференции «Научные перспективы ХХІ века. Достижения и перспективы нового столетия». № 3, ч. 4. Новосибирск: Международный Научный Институт «Еducatio», 2014. С. 68–70.
 • Подсєвак К.С. Основні підходи до концептуального аналізу як методу дослідження у сучасній лінгвістиці. Збірник праць міжнародної конференції «Формування науково-освітньої політики». Ч. 1. Київ : Центр наукових публікацій, 2014. С. 56–59.
 • Подсєвак К.С. Особливості дослідження наукової фантастики. Сборник докладов Международной конференции «Междисциплинарность как тенденция современной науки». Донецк : НИЦ «Знание», 2014. С. 68–71.
 • Подсєвак К.С. Опозиція як логіко-філософська категорія протиріччя: Матеріали міжнародної науково-практичної міждисциплінарної конференції «Актуальні проблеми розвитку української культури і науки». Херсон : Херсонський державний аграрний університет, 2013. С. 39–40.
 • Подсєвак К.С. Опозиція на різних рівнях мови. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. Київ: Вид. центр КНЛУ, 2013. С. 268–269.

 

Share
Share