КАФЕДРА АНГЛІЙСЬКОЇ І НІМЕЦЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ ТА ПЕРЕКЛАДУ ІМЕНІ ПРОФЕСОРА І.В. КОРУНЦЯ

Пилипенко Ростислав Євгенович

 

Slawa1

Пилипенко Ростислав Євгенович

професор кафедри англійської і німецької філології та перекладу

імені професора І. В. Корунця

факультету перекладознавства

Київського національного лінгвістичного університету,

доктор філологічних наук, професор

Освіта: Після закінчення середньої школи вступив на факультет романо-германської філології Київського державного університету імені Тараса Шевченка, який закінчив у 1993 році.

З 1994 по 1997 роки навчався в аспірантурі. Після її закінчення захистив кандидатську дисертацію на тему «Комунікативно-функціональні особливості сучасного німецького ділового листа (на матеріалі міждержавної кореспонденції банківських установ)».

Навчався у Київському національному економічному університеті імені Вадима Гетьмана, який успішно закінчив із захистом дипломної роботи «Проблеми німецько-українського співробітництва на фондовому ринку».

З 2002 по 2005 роки навчався в докторантурі на кафедрі германської філології Інституту філології. Докторську дисертацію на тему «Інституційний комунікативний простір Німеччини (фахова мова економіки)» захистив у 2007 році. У 2008 році отримав диплом доцента, а в 2014 році – диплом професора.

Професійний досвід: З 1993 року – на викладацькій та дослідницькій роботі: спочатку викладав за сумісництвом нормативний курс «Німецька економічна мова», та паралельно до 1996 року працював як перекладач та економіст у Національному банку України. Після захисту кандидатської дисертації працював з 1998 року по 2000 рік викладачем кафедри германської філології факультету іноземної філології КНУ імені Тараса Шевченка. У 2000 році проходив стажування в Німеччині, у школі менеджерів за програмою ЄС «Європейський проектний менеджмент в країнах Центральної та Східної Європи». Після стажування в Німеччині продовжив викладацьку роботу.

З 2005 року працював на посаді доцента, а з 2014 – професором. З 2016 року по 2019 очолював кафедру німецької філології та перекладу і прикладної лінгвістики Київського національного лінгвістичного університету до її реорганізації. З 2019 року працює професором кафедри англійської і німецької філології та перекладу імені професора І.В. Корунця.

Наукова та науково-методична діяльність: Під керівництвом Р.Є. Пилипенка було захищено 7 кандидатських дисертацій. Р.Є. Пилипенко є автором понад 160 наукових та науково-популярних публікацій, які було опубліковано в Україні, Німеччині, Росії та Білорусі. Бере участь у роботі вченої ради та спеціалізованої вченої ради КНЛУ. Опонує на захистах у спеціалізованих радах України та Німеччини докторські та кандидатські дисертації, а також рецензує численні монографії, посібники та статті.

Основні галузі дослідження: германська філологія, лінгвокультурологія, теорія та практика ділової комунікації, основи економічного німецького перекладу та освітнього менеджменту. Має численні праці у галузі сучасних дискурсивних досліджень, риторики, соціолінгвістики, когнітивної лінгвістики, міжкультурної германістики та німецькомовної діалектології.

Член редакційних колегій фахових німецькомовних видань України «Germanistik in der Ukraine» та Інформаційного бюлетеню Української спілки германістів вищої школи (2014 – по теперішній час).

Викладає курси:

▪ Теорія та практика перекладу.

▪ Методи перекладознавчих та лінгвістичних досліджень.

▪ Сучасні дискурсивні дослідження.

▪ Неориторика у сучасному комунікативному просторі.

▪ Проблеми сучасної лінгвістики. Соціолінгвістика.

▪ Європейські мови в міжкультурній комунікації.

▪ Проблеми діалектології.

▪ Проблеми когнітивної лінгвістики.

▪ Проблеми перекладу економічних текстів.

▪ Основи ділової комунікації.

▪ Комунікативні стратегії в суспільних дискурсах ФРН.

Міжнародна діяльність

Працював координатором німецько-українського проекту «Інституційне партнерство германістів GIP» (Київ-Лейпциг) та наукових тем проекту «Німецько- та україномовні дискурси: лінгвістичні і культурологічні перспективи» й «Німецькі місця пам’яті в українській лінгвокультурі».

Стажування за кордоном

1993 – 4-х місячне стажування з проблем фахової мови економіки та банківського менеджменту у «Комерцбанку» (ФРН).

1995 – 2-х місячне стажування з проблем фахової мови економіки у Німецькому Федеральному банку (ФРН).

2000 року – стажування у школі менеджерів за програмою ЄС «Європейський проектний менеджмент в Східної Європи» (м. Кассель, ФРН).

З 2008 р. по 2015 р. щорічно проходив стажування в Лейпцизькому університеті як фахівець у галузях міжкультурної германістики, методики та дидактики викладання німецької мови як іноземної та освітнього менеджменту.

З 2018 р. по 2020 р. щорічно проходить стажування у державній Раді з питань безнасильницької комунікації (ФРН).

Основні науково-методичні видання:

1. Комунікативно-функціональні особливості сучасного німецького ділового листа (на матеріалі міждержавної кореспонденції банківських установ): Дисертація кандидата філологічних наук: 10.02.04 / Київський ун-т імені Тараса Шевченко. – К., 1997. – 173.

2. Німецький економічний дискурс: методологія, моделі, жанри // Монографія. – К.: Видавничій Дім Дмитра Бураго, 2005. – 316 с.

3. Інституційний комунікативний простір Німеччини (фахова мова економіки). Дисертація доктора філологічних наук: 10.02.04 / Київський ун-т імені Тараса Шевченко. – К., 2007. – 426.

4. Ключові концепти меморіального дискурсу // Збірник наукових праць Київського національного лінгвістичного університету «Проблеми семантики слова, речення та слова». – № 23. – К.: 2009. – С. 244-251.

5. Медиасфера германской филологии // Сборник научных трудов Брестского государственного университета имени А.С. Пушкина «Актуальные вопросы германской филологии и методики преподавания иностранных языков». – К.: 2010. – С. 3–8.

6. Университет как пространство свободы: современные границы и перспективы / Сборник статей по материалам Третьей Международной конференции «Ломоносовские чтения» / Под ред. Колесова В.П., Тутова Л.А. – Москва: Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 2010. – С. 89-95.

7. Лінгвокультурологія ділового спілкування [текст]: навчальний посібник з грифом МОН України / Р.Є. Пилипенко. – К.: Кронос, 2008. – 125 с.

8. Институциональное коммуникативное пространство: экономическая культура Германии / Монографія «Язык и пространство: проблемы онтологии и эпистемологии». Авторы: Белєхова Л.І., Богданова С.Ю., Глаз А., Левицький А.Е., Пилипенко Р.Е., Потапенко С.І. та інші.– Нежин: и-во НГУ імені Миколи Гоголя, 2011. – 484 (25 стор.).

9. Медійна роль німецьких діалектів / Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики. – № 20. – Київ: КНУ імені Тараса Шевченка – 2011. – С. 399-404.

10. Словник термінів міжкультурної комунікації (українська, російська, англійська та німецька мови) / А.Е. Левицький, Р.Є. Пилипенко, Л.В. Калініна [та ін.]; за ред. проф. А.Е. Левицького. – К.: Логос, 2011. – 263 с. (у співавт.).

11. Гендерні стереотипи у німецькомовному рекламному дискурсі. Монографія / Р.Є. Пилипенко, І.О. Велика. – Запоріжжя: Запорізький національний технічний університет, 2012. – 307 с. (у співавт.).

12. Über die Phänomenologie der Mehrsprachigkeit und Interkulturalität in der ukrainischen Literaturtätigkeit / Збірник наукових праць «Germanistik in der Ukraine». – Jahrheft № 8. – К., 2013. – С. 51-56.

13. Інституційне партнерство германістів: стан, проблеми та перспективи розвитку // Збірник наукових праць КНЛУ «Проблеми семантики слова, речення та тексту». – № 32. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2014. – С. 185-190.

14. Ключові стратегії комунікативного членування текстів (на матеріалі промов німецьких політичних діячів) // Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія Філологія / [гол. ред. А. В. Корольова]. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2014. – Т. 17. – № 1. – С. 129-135.

15. Постать Тараса Шевченка як культурний феномен у німецькомовних дискурсах / Колективна монографія «Шевченкознавство в сучасному світі» / За заг. ред. І.П. Бондаренка, Л.В. Коломієць. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2014. – 432 с. / Р.Є. Пилипенко: Розділ 5. – С. 258-273.

16. Інституційне партнерство германістів: стан, проблеми та перспективи розвитку / – К.: Збірник наукових праць КНЛУ «Проблеми семантики слова, речення та тексту». – № 32. – 2016. – С. 185-190.

17. Ключові стратегії комунікативного членування текстів (на матеріалі промов німецьких політичних діячів) / Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія Філологія / [гол. ред. А. В. Корольова], – К.: Вид. центр КНЛУ, 2016. – Т. 19. – № 1. – С. 129-135.

18. Наукова метафора в теорії фахової комунікації / Проблеми семантики слова, речення та тексту . Випуск 34. – К.: Логос, 2016. – С. 53-64.

19. Ukrainische Erinnerungsorte in Nachbarschaftsdiskursen / Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО // Випуск 34. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2017. – С. 74-78.

20. Fragetechniken und ihre Anwendung im gegenwärtigen politischen Diskurs Deutschlands / – К.: Вид. центр КНЛУ, 2016. – Т. 19. – № 1, – С. 129-135. – С. 112-120.

21. Jugendsprache als unerschöpfliche Quelle der Sprachinnovationen / – К.: Germanistik in der Ukraine, № 17. Вид. центр КНЛУ, 2017.

22. Die Rolle der Mehrsprachigkeit und Interkulturalität in der ukrainischen Literatur / – К.: Germanistik in der Ukraine, № 18. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2018.

 

Share
Share