КАФЕДРА АНГЛІЙСЬКОЇ І НІМЕЦЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ ТА ПЕРЕКЛАДУ ІМЕНІ ПРОФЕСОРА І.В. КОРУНЦЯ

Никитченко Катерина Петрівна

Никитченко Катерина Петрівна

старший викладач, кандидат філологічних наук

Освіта:

У 2012 році закінчила навчання у Глухівському національному педагогічному університеті імені Олександра Довженка за спеціальністю «Мова і література (англійська)».

Професійний досвід:

З жовтня 2016 р. працює на посаді старшого викладача кафедри англійської і німецької філології та перекладу імені професора І.В. Корунця. Викладає дисципліни: «Теорія і практика редагування тексту» (5 курс), «Практика англійської мови» (4 курс), «Практичний курс перекладу (3 курс), «Зіставна лексикологія англійської та української мов» (2 курс). Здійснює наукове керівництво написанням курсових робіт.

Наукова діяльність:

У 2017 році склала міжнародний Кембриджський іспит зі знання англійської мови (CAE).

У 2017 році захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 10.02.04 — «Германські мови (англійська)» на тему: «Оказіональне словотворення в англомовному постмодерністському художньому тексті: лінгвокогнітивний аспект».

З квітня 2018 року по грудень 2019 року працювала технічним редактором словацького міжнародного журналу “Lege Artis” (індексованого у Web of Science Core Collection).

Є автором 30 одноосібних публікацій, бере активну участь у міжнародних науково-практичних конференціях: “Language in Focus” (2016 Istanbul, 2019 Dubrovnik), “Megatrends and Media. Reality and Media Bubbles” (2018 Slovakia), “Language, Individual and Society. International Scientific Events” (2016 Bulgaria).

Основні публікації:

 1. Nykytchenko K.P. Nonce Words in Mass Media Discourse (A Case Study of Travel Journalism Innovations). Communication Today. University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, 2019, Vol. 10, № 1. P. 62–75. Indexed: Cabell’s Directories, CEJSH, EBSCO, CEEOL, ProQuest, Ulrich’s Periodicals Directory, Index Copernicus, ERIH PLUS, SCOPUS and (ESCI) – Web of Science Core Collection.
 2. Nykytchenko K.P. Blending as occasional word-formation in chick lit genre: cognitive aspect. Language, Individual and Society: Journal of International Scientific Publications, Volume 10, 2016. P. 122–132. URL: http://www.scientific–publications.net/get/ 1000018/1470915811878081.pdf
 3. Nykytchenko K.P. Cognitive Nature of Occasionalisms in Chick Lit Genre. Language in Focus. Abstract book (Istanbul, Turkey, March 10–12, 2016). P. 126.
 4. Nykytchenko K.P. Condensed occasional word-formation in English postmodern literary text: cognitive approach. Англійська мова у XXI столітті: спосіб мислення, професійної комунікації та діалогу культур: матеріали Міжуніверситетського круглого столу з міжнародною участю (8 квітня 2016 р.). За заг. ред. Н.В. Петлюченко, О.А. Бабелюк. Одеса: Національний ун-т «Одеська юридична академія», Дрогобич : Дрогобицького державного пед. ун-ту ім. Івана Франка, 2016. С. 46–47.
 5. Никитченко К.П. Замінне та аналогічне словотворення як способи творення оказіоналізмів доби постмодернізму. Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія «Філологічні науки. Мовознавство»: зб. наук. пр. Луцьк: Вежа-Друк, 2016. № 5 (330). С. 56–60.
 6. Никитченко К.П. Когнітивна специфіка псевдозапозичення як способу творення оказіоналізмів. Записки з романо-германської філології / ред. І. М. Колегаєва; Одеський нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. Вип. 1 (36). Одеса : КП ОМД, 2016. С. 116–122.
 7. Никитченко К. П. Оказіональні композитні утворення в англомовному постмодерністському художньому тексті. Мовні і концептуальні картини світу: зб. наук. пр. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. Київ: КНУ ім. Т. Шевченка, 2015. Вип. 55, ч. 2. С. 181–188.
 8. Никитченко К.П. Оказіональні складнопохідні утворення в англомовному постмодерністському художньому тексті. Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені І. Франка. Серія: Філологічні науки (мовознавство): зб. наук. пр. № 4. Дрогобич, 2015. С. 121–125.
 9. Никитченко К.П. Функції оказіоналізмів у когнітивно-дискурсивному висвітленні. Науковий вісник Чернівецького університету: зб. наук. праць. Чернівці: Видавничий дім «РОДОВІД», 2015. Вип. 740–741: Германська філологія. С. 145–151.
 10. Nykytchenko K.P. To the problem of definition of ‘occasionalism’ among the basic notions of neology. Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету ім. І. Франка. Серія: Філологічні науки (мовознавство): зб. наук. пр. № 3. Дрогобич, 2015. С. 181–186.
 11. Никитченко К.П. Когнітивні механізми та процедури в оказіональному словотворенні. Каразинські читання: Людина. Мова. Комунікація: Тези доповідей XIV наук. конф. з міжнар. участю. Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. С. 156–157.
 12. Никитченко К.П. Інноваційні процеси в оказіональному словотворенні (на матеріалі англомовного постмодерністського художнього тексту). The Fourth European Conference on Language, Literature and Linguistics. Proceedings of the Conference (November 25, 2014). «East West» Association for Advanced Studies and Higher Education GmbH. Vienna, 2014. P. 35–38.
 13. Никитченко К.П. Оказіональне словотворення у сучасній науковій парадигмі. Нова філологія: збір. наук. праць. Запоріжжя: ЗНУ, 2014. № 61. С. 157–162.
 14. Nykytchenko K.P. Neologisms, Occasionalisms and Potential Words: the Problem of Definition. European Applied Sciences. Germany: ORT Publishing, 2014. № 5. P. 100–102.
 15. Nykytchenko K.P. Traditional and cognitive approaches to occasional word-formation. Science and Education a New Dimention. Philology, II (6), Issue: 29. Budapest, 2014. P. 20–23.

Контактна інформація:

Google Academia
Освітній сайт КНЛУ

E-mail: furseal901@rambler.ru

Share
Share