КАФЕДРА АНГЛІЙСЬКОЇ І НІМЕЦЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ ТА ПЕРЕКЛАДУ ІМЕНІ ПРОФЕСОРА І.В. КОРУНЦЯ

Мелько Христина Богданівна

Мелько Христина Богданівна фото

Мелько Христина Богданівна

доцент кафедри, кандидат філологічних наук

Біографія:

З 1995 по 2000 рік навчалася в Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені Івана Франка. Отримала повну вищу освіту за спеціальністю “Педагогіка і методика середньої освіти. Англійська мова і література та німецька мова і література”, здобувши кваліфікацію вчителя англійської мови і літератури та німецької мови і літератури та зарубіжної літератури.
З 1999 р. по 2003 р. вчитель англійської мови у Снятинській загальноосвітній школі I – II ступеня.
З 2003 р. по 2006 р. викладач кафедри теорії та практики перекладу Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка
З листопада 2006 року – аспірантка кафедри германського та порівняльного мовознавства Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова.
З листопада 2009 р. по 2011 працювала на посаді викладача кафедри германського та порівняльного мовознавства Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова.
З 2011 по 2013 рр. – доцент кафедри теорії та практики перекладу Київського національного університету культури та мистецтв, Інституту журналістики та міжнародних відносин.

Основні публікації:

1. Мелько Х. Б. Функціонування метафори у художньому тексті : лінгвокогнітивний ракурс / Х. Б. Мелько // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. – К. : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2007. – Серія 9 “Сучасні тенденції розвитку мов”. – Вип. 2. – С. 99-103.
2. Мелько Х. Б. Явище синестезії та шляхи його реалізації в мові / Х. Б. Мелько // Науковий часопис “Філологічні студії”. – Луцьк, 2007. – № 1-2   (39-40). – С. 270-277.
3. Мелько Х. Б. Cинестетичні уявлення людини в постмодерністському художньому дискурсі / Х. Б. Мелько // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету. – Кіровоград, 2008. – Серія “Філологічні науки (Мовознавство)”. – Вип. 75 (3). – С. 378-380.
4. Мелько Х. Б. Національно-культурна колористика в лінгвосинестетичному аспекті / Х. Б. Мелько // Мовні і концептуальні картини світу. – К. : ВПЦ “Київський університет”, 2008. – Вип. 24. – Ч. 2. – С. 256-263.
5. Мелько Х. Б. Структурні типи синестетичних словосполучень у постмодерністських творах / Х. Б. Мелько // Вісник студентського наукового товариства Горлівського держ. пед. ун. іноз. мов. – Горлівка, 2008. – Вип. 10. – С. 75-78.
6. Мелько Х. Б. Національно-культурна семантика синестетичних колоронімів в англійській та українській мовах / Х. Б. Мелько // Матеріали звітно-наук. конференції “Мови і соціум”. – К. : Мир, 2008. – С. 35-39.
7. Мелько Х. Б. Структурні типи синестетичних конструкцій у постмодерністських творах / Х. Б. Мелько // Записки з романо-германської філології : зб. наук. статей. – Одеса : Фенікс, 2009. – Вип. 24. – С. 130-139.
8. Мелько Х. Б. Мовні засоби створення портрету персонажа в художньому дискурсі: синестетиний аспект / Х. Б. Мелько // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. – К. : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2009. – Серія 9 “Сучасні тенденції розвитку мов”. – Вип. 2. – С. 99-103.
9. Мелько Х. Б. Функціонування синестетичних одиниць у художньому тексті: лінгвостилістичний ракурс / Х. Б. Мелько // Матеріали Міжнар. наук. конф. “Сучасні проблеми германістики в Україні”. – Дрогобич, 2009. – С. 548-556.
10. Мелько Х. Б. Фізіолого-психологічний аспект мовних проявів синестезії / Х. Б. Мелько // Матеріали VII Всеукр. наук. конф. “Каразінські читання : Людина. Мова. Комунікація”. – Харків, 2009. – С. 183-184.
11. Мелько Х. Б. Функціональне призначення тактильної лексики в українському та англійському художньому мовленні (зіставний аспект) / Х. Б. Мелько // Проблеми зіставної семантики : зб. наук. статей. – Вип. 9. – К. : Вид. центр КНЛУ, 2009. – С. 225-228.
12. Мелько Х. Б. Типологія засобів відображення синестетичних уявлень людини в постмодерністському художньому дискурсі (на матеріалі англійської та української мов) дис. … канд. філол. наук : 10.02.17 / Христина Богданівна Мелько. – К., 2010.
13. Мелько Х. Б. Типологія засобів відображення синестетичних уявлень людини в постмодерністському художньому дискурсі (на матеріалі англійської та української мов) автореф. диc. на здобуття наук ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.17 “Порівняльно-історичне і типологічне мовознавство” / Х. Б. Мелько. – К., 2010.
14. Мелько Х. Б. Типи синестетичних тропів в англійському та українському постмодерністському художньому дискурсі / Х. Б. Мелько // Проблеми зіставної семантики : зб. наук. статей. – Вип. 9. – К. : Вид. центр КНЛУ, 20011.
15. Мелько Х. Б. Usage of Tenses in English / Х. Б. Мелько // Англійська мова. Підручник за модульно-рейтинговою технологією навчання у 6-х Ч. / За заг. редакцією проф. Корольової А.В. – К.: Вид-во НПУ ім. МП. Драгоманова, 2011. – Ч. 5.
16. Мелько Х. Б. Лінгвістична природа явища синестезії / Х. Б. Мелько // Сучасні дослідження з іноземної мови : зб. наук. праць. – Ужгород : “TIMPANI”, 2011. – Вип. 8
17. Мелько Х. Б. Типи синестетичних мапувань в англійському та українському постмодерністському дискурсі / Х. Б. Мелько // Науковий часопис “Філологічні студії”. – Луцьк, 2012. – № 7.
18. Мелько Х. Б. Поняттєва реалізації синестетичних уявлень людини в постмодерністському художньому дискурсі / Х. Б. Мелько // Сучасні дослідження з іноземної мови : зб. наук. праць. – Ужгород : “TIMPANI”, 2012. – Вип. 9.
19. Мелько Х. Б. Лексико-семантичні особливості відображення темпоральної синестезії / Х. Б. Мелько // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : Філологічні науки. Вип. 32. – Кам’янець-Подільський : “Аксіома”, 2013. – С. 252 – 257.

Контактна інформація:

Тел. (службовий): (0-44-) 287-15-97;
E-mail: knlutranslationstudies@gmail.com; kaf.tran@knlu.kiev.ua;

Share
Share