КАФЕДРА АНГЛІЙСЬКОЇ І НІМЕЦЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ ТА ПЕРЕКЛАДУ ІМЕНІ ПРОФЕСОРА І.В. КОРУНЦЯ

Мелешкевич Лариса Миколаївна

Мелешкевич Лариса Миколаївна photo

Мелешкевич Лариса Миколаївна

кандидат філологічних наук, доцент кафедри

Біографія:

Закінчила Житомирський державний педагогічний інститут ім. І.Франка за спеціальністю «Англійська та німецька мови», здобула кваліфікацію «Вчитель англійської та німецької мов середньої школи». Навчалася в аспірантурі Київського державного лінгвістичного університет за спеціальністю 10.02.04 – германські мови. У 2012 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за темою «Предикати ідентифікації і характеризації в англомовних текстах енциклопедичних статей: семантичні і функціонально-граматичні особливості». Нагороджена знаком «Відмінник освіти України».

Основні публікації:

1. Мелешкевич Л. Функціонально-граматичні та семантичні особливості предикатів дії в англомовних текстах енциклопедичних статей / Лариса Мелешкевич // Наукові записки. Серія «Філологічні науки» (мовознавство). – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2008. – Вип. 75 (2). – С. 68–71.
2. Мелешкевич Л. Семантико-граматичні особливості предикатів у текстах енциклопедичного типу: співвідношення семантичної та поверхневої структур / Лариса Мелешкевич // Наукові записки. Серія «Філологія» : зб. наук. праць. – Вінниця : Едельвейс, 2008. – Вип. 10. – Т. 1. – С. 225–229.
3. Мелешкевич Л. М. Глибинні предикати Ідентифікації та Ідентифікаційного відношення в біографічних текстах енциклопедичних статей / Л. М. Мелешкевич // Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія «Філологія». – К. : Вид. центр КНЛУ, 2008. – Т. 11, № 1. – С. 61–67.
4. Мелешкевич Л. М. Семантичні та функціональні особливості предикатів фізичної дії в англомовних текстах енциклопедичних статей / Л. М. Мелешкевич // Матеріали наук.-практ. конф. [«Мова, освіта, культура в контексті Болонських реалій»], (Київ, 2–4 квітня 2008). – К. : Вид. центр КНЛУ, 2008. – С. 103–105.
5. Мелешкевич Л. М. Глибинні предикати інтелектуальної дії та соціальної дії в біографічних текстах енциклопедичних статей / Л. М. Мелешкевич // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2009. – Вип. 45. – С. 202–207.
6. Мелешкевич Л. М. Глибинні предикати: співвідношення семантичної та поверхневої структур / Л. М. Мелешкевич // Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія «Філологія». – К. : Вид. центр КНЛУ, 2009. – Т. 12, № 2. – С. 23–33.
7. Meleshkevych L. Deep predicates in expanded semantic structures of sentences in English biographical texts of encyclopedic entries / L. Meleshkevych // Ukrainian Society for the Study of English, 5th Symposium: Abstracts. – K. : Vyd. Tsentr KNLU, 2009. – P. 50–52.
8. Мелешкевич Л. Семантична організація речення та предикат: напрями дослідження / Лариса Мелешкевич // Наукові записки. Серія «Філологічні науки» (мовознавство). – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2010. – Вип. 89 (4).– С. 195–200.
9. Мелешкевич Л. М. Функціонально-граматичні та семантичні особливості предикатів характеристики в англомовних енциклопедичних текстах біографічної тематики / Л. М. Мелешкевич // Матеріали наук.-практ. конф. [«Мова, освіта, культура в контексті євроінтеграції»], (Київ, 21–23 квітня 2010). – К. : Вид. центр КНЛУ, 2010. – С. 105–109.
10. Мелешкевич Л. М. Структурна організація біографічного тексту енциклопедичної статті / Л. М. Мелешкевич // Матеріали наук.-практ. конф. [“Україна і світ: діалог мов та культур”], (Київ, 30 березня–1 квітня 2011). – К. : Вид. центр КНЛУ, 2011. – С. 134–136.
11. Мелешкевич Л. М. Особливості визначення класу предиката семантичної структури речення // Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. [“Україна і світ: діалог мов та культур”], (Київ, 21–23 березня 2012). – Київ: Вид. центр КНЛУ, 2012. – С. 214–216.
12. Мелешкевич Л. М. Особливості структури наукового тексту енциклопедичної статті / Л. М. Мелешкевич // Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. [“Україна і світ: діалог мов та культур”], (Київ, 03–05 квітня 2013). — Київ : Вид. центр КНЛУ, 2013. — 209—211.
13. Мелешкевич Л. М. Взаємозв’язок змістового та матеріального аспектів речення (на матеріалі англомовних енциклопедичних текстів біографічної тематики) / Л. М. Мелешкевич // Studia Linguistica : зб. наук. праць. – К. : Вид. дім Дмитра Бураго, 2013. – Вип. 7. – С. 34–38.
14. Мелешкевич Л. М. Особливості представлення ситуації нагородження в англомовному енциклопедичному тексті / Лариса Мелешкевич // Наукові записки. Серія «Філологія» : зб. наук. праць. – Вінниця : Едельвейс, 2013. – Вип. 17. – С. 226–230.
15. Мелешкевич Л. М. Змістова цілісність біографічного тексту енциклопедичної статті / Лариса Мелешкевич // Наукові записки Вінницького держ. пед. ун-ту імені Михайла Коцюбинського. Серія «Філологія» (мовознавство) : зб. наук. праць. – Вінниця : ТОВ «Фірма «Планер», 2014. – Вип. 19. – С. 338–342.
16. Мелешкевич Л. М. Роль специфікаторів предиката в семантичній структурі речення (на матеріалі англомовних текстів енциклопедичних статей) // Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. [“Україна і світ: діалог мов та культур”], (Київ, 19 – 21 березня 2014). — Київ : Вид. центр КНЛУ, 2014. — С. 272—274.
17. Мелешкевич Л. М. Семантика початку і кінця (на матеріалі англомовних текстів енциклопедичних статей) // Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. [“Україна і світ: діалог мов та культур”], (Київ, 01 – 03 квітня 2015). — Київ : Вид. центр КНЛУ, 2015.
18. Мелешкевич Л. М. Структура і семантика англомовних енциклопедичних текстів географічно-історичної спрямованості / Л. М. Мелешкевич // Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету. Серія «Філологія» : зб. наук. праць. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2015. – Вип. 15. – Т. 2. – С. 98—100.
19. Мелешкевич Л. М. Зв’язність англомовних енциклопедичних текстів географічно-історичної спрямованості / Л. М. Мелешкевич // Проблеми зіставної семантики: зб. наук. статей. – К. : Вид. центр КНЛУ, 2015. — С. 153—159.

Контактна інформація:

Google Academia
Освітній сайт КНЛУ

Тел. (службовий): (0-44-) 287-15-97;
E-mail: meleshkevych@gmail.com

Share
Share