КАФЕДРА АНГЛІЙСЬКОЇ І НІМЕЦЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ ТА ПЕРЕКЛАДУ ІМЕНІ ПРОФЕСОРА І.В. КОРУНЦЯ

Максімов Сергій Євгенович

Максімов Сергій Євгенович

кандидат філологічних наук, професор, магістр гуманітарних наук, Бірмінгемський університет, Англія (Master of Arts in Special Applications of Linguistics, the University of Birmingham, England — MA SAL),

доцент кафедри англійської і німецької філології та перекладу імені професора І. В. Корунця

Біографія:

Народився 17 жовтня 1951р. Одержав вищу освіту в Київському державному університеті імені Тараса Шевченка в 1973 році за кваліфікацією «Перекладач-референт, викладач англійської і французької мов». Почав працювати викладачем кафедри граматики та історії англійської мови Київського державного педагогічного інституту іноземних мов у 1978 р., викладав дисципліни: «Практична граматика» та «Теорія та практика перекладу». В 1983 – 1984 роках закінчив річну аспірантуру при КДПІІМ. В 1985 році захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 10.02.04 — германські мови на тему — «Прагматичні та структурно-семантичні особливості тексту міжнародного договору (на матеріалі англійської мови)».
В 1991 – 1992 рр. проходив курс магістратури із спеціальних прикладних аспектів лінгвістики (Master of Arts in Special Applications of Linguistics) у центрі досліджень англійської мови (CELS), Бірмінгемський університет, Англія, де у 1992 р. захистив магістерську дисертацію на тему «Deictic markers as linguistic means of expressing authority in text» із відзнакою. Працював на посаді доцента кафедри теорії та практики перекладу з року її заснування (зараз кафедра англійської філології і перекладу). У 1998 отримав почесне звання «Заслужений доцент КНЛУ» та був нагороджений знаком «Відмінник освіти України». Викладає такі дисципліни: «Практичний курс перекладу. Перекладацький аналіз тексту» (4 курс), «Усний двосторонній переклад» (4 та 5 курси), курси за вибором із дисциплін кафедри та спецкурси «“Слова сьогодення” як виклик для усних та письмових перекладачів 21-го століття»”, «Методика здійснення наукового пошуку в процесі написання студентами самостійних наукових кваліфікаційних робіт» (5 курс), «Основи перекладацького скоропису» (5 курс). Викладає згадані курси студентам четвертого та п’ятого курсів (ОКР «бакалавр», «спеціаліст» та «магістр»), слухачам факультету післядипломної освіти та студентам екстернату. Здійснює наукове керівництво написанням курсових, дипломних (магістерських) робіт та наукове керівництво аспірантами. Керує перекладацькою та науково-асистентською та перекладацькою практикою студентів-магістрантів. Завідує міжфакультетською методичною секцією перекладознавчих дисциплін, а також кафедральною методичною секцією усного двостороннього перекладу.
Працює також як перекладач-практик (усний послідовний та синхронний переклад; робочі мови: українська, російська, англійська, французька, польська) на урядовому рівні в Україні та на рівні міжнародних організацій (Рада Європи, ООН, НАТО, ОБСЄ, Світовий банк тощо). Згідно з новими правилами української транслітерації прізвище Максімов пишеться через «і» (раніше писалося через «и» — Максимов). Має більш ніж 50 опублікованих наукових та навчально-методичних робіт, включаючи три навчальних посібника із грифом Міністерства освіти і науки України.

Основні публікації:

1. Дейтичні параметри тексту та переклад // Наукові записки. Сер.: філол. Науки (мовознавство) / Кіровоградський держ. пед. ун-т ім. В. Вінниченка, вип. 26, 2000. – С. 73 – 79. У співавторстві з  Гуменюк Н.Г.
2. Культура, слово та переклад // Вісник Сумського державного університету. Сер. Філологічні науки, № 5 (26), 2001. – С. 100 – 104.
3. Глобализация и отраслевая дифференциация – «вызовы» переводчикам научно-технического и общественно-политического дискурса // Университетское переводоведение. Вып. 3. Матер. III Международной научной конференции по переводоведению «Федоровские чтения», 26 – 28 октября 2001 г. – СПб.: Филологический факультет СпбГУ, 2002. – С. 301 – 307.
4. Психолингвистические аспекты восприятия инокультурных реалий  // Университетское переводоведение. Вып. 3. Матер. III Международной научной конференции по переводоведению «Федоровские чтения», 26 – 28 октября 2001 г. – СПб.: Филологический факультет СпбГУ, 2002. – С. 453 – 459. В соавторстве с Селивановой Е.И., Рыгиным А.С.
5. Імовірнісне прогнозування у синхронному перекладі // Вісник Сумського державного університету. Сер. Філологічні науки, № 4 (37), 2002. – С. 116 – 120.
6. Сучасні лексичні новоутворення як проблема перекладу // Вісник. Збірник наукових статей Київського Міжнародного Університету. Сер.: Іноземна філологія. Вип. 1. – Київ: Правові джерела, 2002. – С. 67 – 71.
7. Комунікативний тип тексту як фактор, що визначає «поведінку» перекладача // Вісник Сумського державного університету. Сер Філологічні науки, №4 (50), 2003. – С. 128 – 135.
8. Фактор доречності/недоречності у перекладі // Вісник Сумського державного університету. Сер. Філологічні науки, №4 (63), 2004. – С. 41 – 43.
9. «Сприйняття» та «розуміння» змісту повідомлення в процесі здійснення послідовного та синхронного усного перекладу вісник // Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія  Філологія. – Т. 8, №2, 2005. – С. 99 – 102.
10. Отраслевой  устный перевод и тезаурус переводчика // Тез. Пятой Междунар. конф. «Проблемы обучения переводу в языковом вузе» . Москва МГЛУ, 2006. – С. 118  – 120.
11. Усний двосторонній переклад (англійська та українська мови). Теорія та практика усного двостороннього перекладу для студентів факультету перекладачів та факультету заочного та вечірнього навчання (+ 2 компакт-диски): навч. посібник. Вид. друге, виправлене та доповнене. – К.: Ленвіт, 2007. – 416 с. Із грифом МОН України «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів».
12. Навчання синхронного перекладу в умовах ускладненої міжмовної комунікації // Матеріали Четвертої Всеукраїнської наукової конференції «Актуальні проблеми перекладознавства та методики навчання перекладу», 19 – 20 квітня 2007 р. – Харків: НТМТ, 2007. – С. 86 – 87.
13. Деякі прийоми синхронного перекладу в умовах утрудненої комунікації // Вісник Сумського державного університету. Сер. Філологічні науки, №1, том 2. – Суми: Вид-во СумДУ 2007. – С. 113 – 116.
14. Навчання усному двосторонньому перекладу як діяльності в умовах утрудненої багатомовної комунікації // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна, № 772, Сер.: Романо-германська філологія, Методика викладання іноземних мов, Вип. 51. – Харків: Константа, 2007. – С. 20 – 23.
15. «Слова сьогодення» як перекладацька проблема // Вісник Харківського національного ун-ту ім. В.Н.Каразіна. – 2009. – Вип. 58.  С. – 210 – 215.
16. Англійська як «міжнародна допоміжна мова» епохи глобалізації на Європейському просторі // Наукові записки. – Випуск 89 (2). – Серія: Філологічні науки (мовознавство): у 5 ч. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2010. – С. 126  – 130.
17. Практичний курс перекладу (англійська та українська мови). Теорія та практика перекладацького аналізу тексту для студентів факультету перекладачів: навч. посібник. – К.: Ленвіт, 2010. – 175 с. Із грифом МОН України «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів».
18. Програма контролю теоретичної і практичної підготовки студентів та методичні рекомендації до самостійної роботи студентів з перекладознавчих дисциплін та порівняльної типології. Для студентів факультету слов’янських мов / [Рос. мовою]. Укладачі С.П.Денисова, Л.В.Козяревич, С.Є.Максімов, Н.А.Півала, В.В.Світанько, О.І.Селіванова, В.П.Сніцар, А.С.Супрун, Ю.П.Чала /Під заг. ред. С.П.Денисової. – К.: Ленвіт, 2010. – 117 с.
19. «Текстомова» – бути чи не бути? // Вісник Київського національного лінгвістичного університету. – Сер. Міжмовна та міжкультурна комунікація. – Т. 1. – № 1, 2011. – Київ: Київський національний лінгвістичний університет, 2011. – С. 99  – 106.
20. Mass media discourse in the focus of translation studies // Тези доповідей VI Міжнародної наукової конференції  «Актуальні проблеми перекладознавства та методики навчання перекладу». Харків, 15 – 16 квітня 2011 р. – Вінниця: Нова книга, 2011. – С.19 – 20.
21. Восприятие культурных реалий в переводе // Наукові записки. Матеріали п’ятої Міжнародної науково-практичної конференції «Мови і світ: дослідження та викладання. – Сер.: Філологічні науки (мовознавство). – Вип. 95 (1). – Кіровоград, 2011. – С. 414  – 417. У співавторстві із Селівановою О.І.
22. Практичний курс перекладу (англійська та українська мови). Теорія та практика перекладацького аналізу тексту: навч. посібник. – Вид. друге, виправлене та доповнене.  – К.: Ленвіт, 2012. – 203 с. Із грифом МОН України «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів».
23. Програма державного екзамену з теорії та практики перекладу з першої іноземної мови. Освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст». Спеціальність 7.02030304 Переклад (англійська; іспанська; італійська; німецька; новогрецька; французька) / Уклад.: Корунець І.В., Максімов С.Є. – К. : Вид. центр КНЛУ, 2012. – 34 с.
24. Програма державного екзамену з теорії та практики перекладу з першої іноземної мови. Освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр». Спеціальність 8.02030304 Переклад (із зазначенням мови) / Уклад.: Корунець І.В., Максімов С.Є., Селіванова О.І – К. : Вид. центр КНЛУ, 2013. – 37 с.
25. Розповідь про країни слов’ян та русів за відомостями анонімної перської географії Х століття // Етнічна історія народів Європи: Збірник наукових праць. – Вип. 39. – К.: УНІСЕРВ, 2013. – С. 5 – 10. У співавторстві із Є.В. Максимовим.
26. Максімов С.Є. Усний двосторонній переклад (англійська та українська мови). Теорія та практика усного двостороннього перекладу для студентів факультету перекладачів та факультету заочного та вечірнього навчання : навч. посібник. — [Видання 3-є, виправлене та доповнене] / С. Є. Максімов. — К. : Вид. центр КНЛУ, 2016. — 350 с.
27. Максімов С.Є. Практичний курс перекладу (англійська та українська мови). Теорія і практика перекладацького аналізу тексту : навч. посібник. — [Видання 3-є, виправлене та доповнене] / С. Є. Максімов. — К. : Вид. центр КНЛУ, 2016. — 176 с.
28. Максімов С.Є. Перекладацький аналіз тексту у світлі дискурс-аналізу / С. Є. Максімов // Науковий вісник кафедри Юнеско Київського національного лінгвістичного університету : зб. наук праць. — Сер. «Філологія, педагогіка, психологія». — Вип. 34. — К. : Вид. центр КНЛУ, 2017. — С. 124 — 127.

Контактна інформація:

Google Academia
Освітній сайт КНЛУ

Тел.: 050 310-67-00;
E-mail: maksimua60gmail.com

Share
Share