КАФЕДРА АНГЛІЙСЬКОЇ І НІМЕЦЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ ТА ПЕРЕКЛАДУ ІМЕНІ ПРОФЕСОРА І.В. КОРУНЦЯ

Кулешір Марія Миколаївна

Кулешір Марія Миколаївна

Кулешір Марія Миколаївна

викладач кафедри англійської і німецької філології та перекладу імені професора І. В. Корунця

Біографія:

Отримала вищу освіту в Чернівецькому національному університеті ім. Ю. Федьковича в 2001 році за кваліфікацією «Філолог, викладач англійської мови та літератури». Працювала викладачем кафедри фонетики англійської мови Київського національного лінгвістичного університету, старшим викладачем кафедри практики іноземних мов Київського міського педагогічного університету ім. Б. Д. Грінченка, викладачем кафедри іноземних мов і прикладної лінгвістики Гуманітарного інституту та кафедри авіаційної англійської мови Інституту аеронавігації Національного авіаційного університету. З 2013 р. працює викладачем кафедри англійської філології і перекладу КНЛУ. Викладає «Першу іноземну мову» (3 курс) та «Лінгвокраїнознавство» (2 курс).
Аспірантка (заочна форма навчання) Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка Національної академії наук України. Працює над дисертацією за спеціальністю 10.01.04. – література зарубіжних країн на тему: «Генеза та проблематика англійського апокаліптичного роману 1950-1970-х рр. (Дж. Уїндем, Дж. Крістофер)».
Регулярно приймає участь у роботі методичних семінарів.
Щороку виступає з доповідями на всеукраїнських та міжнародних наукових  конференціях. Автор 19 наукових праць.

Основні публікації:

1. Григорій Кочур як теоретик і практик перекладу [Рец. на кн.: Григорій Кочур і український переклад: Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. Київ; Ірпінь, 27-29 жовт. 2003 р. / Редкол.: О. Чередниченко (голова) та ін. – К.; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2004. – 280 с.] // Слово і час. – 2005. − № 7. – С. 77 − 79.
2. Співвідношення правди та художнього вимислу і домислу в історичному романі В. Скотта  // Матеріали VI Міжнародного конгресу україністів. Літературознавство. Збірник  наукових  статей. – К.; Донецьк,  2007. – Кн. 4. – С. 537−547.
3. TranslationofMetaphor (basedonthenovel «TheManofProperty» byJ. Galsworthy) //  Проблеми та перспективи лінгвістичних досліджень в умовах глобалізаційних процесів: Матеріали міжнародної науково-практ. конференції, Тернопіль,ТНЕУ, 30-31 жовтня 2007 р. −  Ч. 2. − Тернопіль: Економічна думка, 2007. – С.261−264.
4. Функції історичного роману //  Мова та історія: Збірник наукових праць. − Вип. 94. Слово, міф та право.− К., 2007/2008. – С. 52−54.
5. Архетипи у творчості Дж. К. Ролінг // Актуальні проблеми філології та американські студії: Матеріали І Міжнародної науково-практ. конференції, Київ, НАУ, 24-25 квітня 2008 р. – К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2008. — С.73−75.
6. Англійський апокаліптичний роман 1960−70-х років (на прикладі творчості Бр. Олдісса, Дж. Браннера, Дж. Балларда) // Освіта регіону. – 2012.− № 1. – С. 242−246.
7. Жанрова специфіка апокаліптичного роману // Сучасні тенденції освіти: Збірник наукових праць професорсько-викладацького складу та студентів за матеріалами V наукової конференції. – Миколаїв, 2012. – С. 489−494.
8. Апокаліптичні романи Дж. Крістофера // Актуальні проблеми філології, американські та британські студії: Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції 25-27 квітня  2012 р. – К., 2012. – С. 42−47.
9. Апокаліптичні романи Дж. Уіндема // Літературознавчі студії. – Вип. №  5. – К., 2012. – С. 379−383. Стаття.
10. Евристична бесіда як метод навчання іноземної мови // Проблеми навігації і управління рухом: Тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених і студентів 28-29 листопада 2012 р. – К., 2012. – С. 108.
11. Використання методу Г. Лозанова в навчанні іноземної мови ∕ Матеріали XIV Міжнародної науково-технічної конференції «Авіа-2013»  21-23 травня 2013 р. –  Т.2. −  К., 2013.−С.129-132.
12.Художня своєрідність апокаліптичних романів Дж.Уіндема та Дж.Крістофера  // Spheres of Culture.Volume VI. Lublin, 2013. – С.167-174;
13.Розвиток апокаліптичного жанру в романах Дж. Уіндема та Дж. Крістофера //Наукові записки НАУКМА. Філологічні науки (Літературознавство). – Том 150. – К.,, 2013. – С. 91-97;
14.Зображення глобальних катастроф у творах Дж.Уіндема та Дж.Крістофера //Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах. −Вип. 30.− К., 2014.− С.168-181.
15.Функція перестороги в апокаліптичних романах Дж.Уіндема та Дж.Крістофера // Літературознавчі студії.− Вип. 42.− Част. 2.− К., 2014.− С.75-86.
16.Апокаліптична художня література: особливості жанру //Сучасні літературознавчі студії. У просторі наукового пошуку В.І.Фесенко: Збірник наукових праць.−Вип.11.−К.: Вид. центр КНЛУ, 2014. – С. 331-341.
17.Елементи дистопії в моделюванні постапокаліптичного «світового порядку» в романах Дж. Уіндема //Сучасне літературознавство та прикладна лінгвістика: американські та британські студії: Матеріали ІІ Міжнародного симпозіуму, м. Київ, 9-11 квітня 2014 р. – К., 2014. − С.85-89.
18.Художня самобутність апокаліптичних романів Дж. Крістофера//Мова та література у полікультурному просторі:Матеріали : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 13-14 лютого  2015 р. – Л., 2015. – С. 14-17.
19.Зображення психологічного стану людини в апокаліптичних романах Дж. Уіндема та Дж. Крістофера // Сучасні літературознавчі студії .− Вип.12. − К., 2015. − С. 327−341.

Контактна інформація:

Google Academia

Тел. (службовий): (0-44-) 287-15-97;

Share
Share