КАФЕДРА АНГЛІЙСЬКОЇ І НІМЕЦЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ ТА ПЕРЕКЛАДУ ІМЕНІ ПРОФЕСОРА І.В. КОРУНЦЯ

Козяревич Ліана Василівна

Козяревич Ліана Василівна

кандидат філологічних наук, доцент кафедри англійської філології і перекладу

Коротка біографія: Народилася 17 серпня 1975 р. У 1997 році закінчила Київський державний лінгвістичний університет за спеціальністю «Мова і література (дві іноземні мови)». У 2002-2006 роках навчалася в аспірантурі КНЛУ. У 2006 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Вербальні та невербальні засоби емпатизації діалогічного дискурсу (на матеріалі англомовної прози ХХ століття». На кафедрі теорії та практики перекладу працює з 2008 р. Викладає наступні дисципліни на факультеті перекладачів: «Практичний курс перекладу» (3 курс), «Теоретична граматика англійської мови» (4 курс), курси за вибором: «, курси за вибором: «Невербальні засоби як частина культури спілкування» (3 курс), «Основи перекладу у світлі теорії комунікації» (4 курс), «Емоційна складова комунікації» (4 курс), «Психолінгвістичні аспекти перекладу» (5 курс). Здійснює наукове керівництво курсовими, дипломними та магістерськими роботами студентів.
Основні публікації: 1. Емпатія як один з факторів успішного перебігу комунікації // Наука і сучасність: Зб. наук. праць. — Том ХХХVI. — К.: Логос, 2003. — С. 187-194.
2. Прагматична сутність емпатизації англомовного діалогічного дискурсу // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики: Зб. наук. праць. — Вип. 6. — К.: КНЛУ, 2005. — С. 121-126.
3. Дискурсивні стратегії і тактики емпатизації (на матеріалі сучасної англійської мови) // Проблеми семантики слова, речення та тексту: Зб. наук. праць. — Вип. 13. — К.: КНЛУ, 2005. — С. 170-173.
4. Лексико-семантичне поле емпатії у сучасній англійській мові // Матеріали ІІ Всеукраїнської наукової конференції. — Луцьк: ВІЕМ, 2005. — С. 73-74.
5. Взаємодія вербальних та невербальних засобів вираження емпатії // Матеріали науково-практичної конференції «Проблеми мови і особистості у контексті міжкультурної комунікації». — Луганськ: Східно-український національний університет імені В. Даля, 2005. — С. 36-41.
6. Прагматична функція номінацій невербальних засобів позначення емпатії в сучасній англійській мові // Матеріали ІІ міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми загальної, германської, романської та слов’янської стилістики». — Горлівка: ГДПІІМ, 2005. — С. 78-81.
7. Емпатійні висловлення в системі мовленнєвих актів // Нова філологія: Зб. наук. праць. — Вип. 2(22). — Запоріжжя: ЗНУ, 2005. — С. 192-196.
8. Лінгвоекологічний аспект комунікації // Матеріали науково-практичної конференції «Лінгвістика і лінгводидактика у сучасному інформаційному середовищі» (4-6 квітня 2007 р.). — К.: КНЛУ, 2007. — С. 83-85.
9. Комунікативний простір міжособистісних стосунків: лінгвопрагматичний аспект // Наук. записки Міжнародного гуманітарного університету. — Вип. 12. — Одеса, 2008. — С. 121-124.
10. Емоційна основа міжособистісних стосунків мовців // Наука і сучасність: Зб. наук. праць. — Том ХХХVI. — К.: Логос, 2008. — С. 121-126.
11. Емоційна компетенція сучасного перекладача // Матеріали науково-практичної конференції «Мова, освіта, культура в контексті Болонських реалій» (2-4 квітня 2008 р.). — К.: КНЛУ, 2008. — С. 63-66.
Контактна інформація: e-mail: lianak@olever.com.ua
Share
Share