КАФЕДРА АНГЛІЙСЬКОЇ І НІМЕЦЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ ТА ПЕРЕКЛАДУ ІМЕНІ ПРОФЕСОРА І.В. КОРУНЦЯ

Кириченко Тарас Григорович

Кириченко Тарас Григорович

викладач кафедри англійської і німецької філології та перекладу імені професора І. В. Корунця

Біографія:

Народився 26 квітня 1980 року. У 2002 році закінчив Київський національній університет імені Тараса Шевченка і отримав повну вищу освіту за спеціальністю «романо-германські мови та література», здобув кваліфікацію «філолог, викладач італійської та англійської мов і зарубіжної літератури». 3 березня 2004 року працює в КНЛУ викладачем. Викладає «Усний двосторонній переклад», «Практичний курс перекладу (англійська та італійська мови)» на 5 курсі. Працює над дисертацією на тему: «Методика формування усної перекладацької компетенції з використанням інформаційних технологій у майбутніх перекладачів» (італійська й українська мови). Спеціальність — 13.00.02 — теорія і методика навчання: романські мови.

Основні публікації:

1. Кириченко Т. Г. Неологізми в мові сучасних електронних ЗМІ Італії в умовах глобалізації // Проблеми семантики слова, речення та тексту: Збірник наук. праць — Вип.17 — К.: Видав.центр КНЛУ, 2006. — С. 127-134.
2. Кириченко Т. Г. Мова сучасної італійської преси у гіперпросторі та проблеми перекладу // Вісник Сумського держ. ун-ту. Сер. «Філологічні науки», 2006. — №11 (95), том II — Суми: Вид. Сумського держ. ун-ту, 2006. — С. 122-127.
3. Кириченко Т. Г. Мовні особливості тексту інтернет-новин на матеріалі італійської мови //Актуальні проблеми перекладознавства та навчання перекладу в мовному вузі: Тез. Міжнародної науково-практичної конференції 27-28 вересня 2006 р. — К.: Видав. центр КНЛУ, 2006. — С. 84-87.
4. Кириченко Т. Г. Типи дискурсивних новинних структур друкованих та електронних ЗМІ в зіставному аспекті // Проблеми семантики слова, речення та тексту: Збірник наук. праць — Вип.18 — К.: Видав. центр КНЛУ, 2007. — С. 60-69.
5. Кириченко Т. Г. Гіпертекстова організація та інтерактивні можливості італійських мережевих видань: проблеми ідіомовної термінологізації // Наука і сучасність: Збірник наук. праць — Том 58 — Київ: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2007. — С. 142-151.
6. Кириченко Т. Г. Формування професійної перекладацької компетенції у майбутніх перекладачів-синхроністів // Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. Серія: Романо-германська філологія. Методика викладання іноземних мов. — Випуск 60. — Харків, 2009. — № 867. — С. 174-181.
7. Кириченко Т. Г. Методичні передумови формування усної перекладацької компетенції з використанням інформаційних технологій // Вісник КНЛУ. Серія: Педагогіка та психологія. — Випуск 17. — К.: Видавничий центр КНЛУ, 2010. — С. 12-19.
8. Кириченко Т. Г. Тексти для навчання синхронної перекладацької діяльності: лінгвістичні особливості та критерії відбору // Вісник КНЛУ. Серія: Педагогіка та психологія. — Випуск 18. — К.: Видавничий центр КНЛУ, 2010. — С. 24-31.
9. Електронні засоби навчання іноземних мов студентів: досвід розробки й апробації: Колективна монографія / Бігич О.Б., Волошинова М.М., Мацнєва О.А., Кириченко Т.Г. та інш. / Заг. і наук. ред.:  Бігич О.Б. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2012. – 160 с.
10. Селіванова О.І. English Through Cultures: навч. посібник / О. І. Селіванова, А. Р. Ровицька, Т. Г. Кириченко. — К.: Ленвіт, 2013. — 480 с. (із грифом МОН)

Тел.: 098 906 44 67

Ел. пошта: bmmweb@gmail.com

Share
Share