КАФЕДРА АНГЛІЙСЬКОЇ І НІМЕЦЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ ТА ПЕРЕКЛАДУ ІМЕНІ ПРОФЕСОРА І.В. КОРУНЦЯ

Карпенко Юлія Вікторівна

Карпенко Юлія Вікторівна

викладач кафедри англійської і німецької філології та перекладу імені професора І. В. Корунця

Біографія:

     Одержала вищу освіту в Сумському державному педагогічному університеті ім. А. С. Макаренка в 2008 році за кваліфікацією «вчитель англійської, німецької мов та зарубіжної літератури» (диплом з відзнакою).
Почала працювати викладачем кафедри теорії та практики перекладу Київського національного лінгвістичного університету з 2008 р., викладала дисципліни: «Практичний курс перекладу» (3, 4 курс), «Лінгвокраїнознавство» (3 курс), «Усний двосторонній переклад» (4 курс); керувала перекладацькою практикою (5 курс).
З 2011 по 2014 рр. навчалася в аспірантурі КНЛУ за спеціальністю 10.02.17 – «Порівняльно-історичне і типологічне мовознавство».
З 2014 р. працює викладачем на кафедрі англійської філології і перекладу КНЛУ, викладає дисципліни: «Перша іноземна мова (англійська)» (4 курс), «Лінгвокраїнознавство» (4 курс), «Практичний курс перекладу» (2, 3 курс); керує перекладацькою практикою (4 курс) та написанням курсових робіт з перекладознавства (4 курс).
Сфера наукових інтересів – перекладознавство, дискурсологія, медіалінгвістика, іміджологія (лінгвістичний аспект).

Основні публікації:

 1. Зниженорозмовні ескпресиви в сучасному українському й англійському газетному дискурсі / Ю. В. Макаровець // Проблеми зіставної семантики : зб. наук. ст. ― Вип. 10 / Відп. ред. Корольова А. В. ― К. : Вид. центр КНЛУ, 2011. ― Ч. ІІ. ― С. 165―170.
 2. Експліцитні й імпліцитні засоби негативного маркування іміджу публічної особи в україномовному газетному дискурсі / Ю. В. Макаровець // Наукові записки. ― Випуск 105 (2). ― Серія : Філологічні науки (мовознавство) : У 2 ч. ― Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2012. ― С. 510―514.
 3. Поняття маркованості та його термінологічне позначення у лінгвістичних працях / Ю. В. Макаровець // Україна і світ : діалог мов та культур : Матер. міжнар. наук.-практ. конф., 21―23 березня 2012 року. ― К. : Вид. центр КНЛУ, 2012. ― С. 193―195.
 4. Дослідження іміджу публічної особи у лінгвістиці / Ю. В. Макаровець // Наукові записки. Серія : Філологічні науки (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя) / за заг. ред. проф. Г. В. Самойленка. ― Ніжин : Вид. НДУ ім. Миколи Гоголя, 2013. ― № 3. ― С. 75―81.
 5. Методология исследования средств негативного маркирования имиджа артиста в газетном дискурсе дальнеродственных языков / Ю. В. Карпенко // В мире науки и искусства : вопросы филологии, искусствоведения и культурологи / Сб. ст. по материалам XXXIII междунар. науч.-практ. конф. ― Новосибирск : Изд. «СибАК», 2014. ― № 2 (33). Ч. II. ― С. 6―12.
 6. Адресант як суб’єкт негативного маркування іміджу артиста у газетному дискурсі / Ю. В. Карпенко // Україна і світ : діалог мов та культур : Матер. міжнар. наук.-практ. конф., 19―21 березня 2014 року. ― К. : Вид. центр КНЛУ, 2014. ― С. 161―163.
 7.  Лексико-семантичні засоби негативного маркування іміджу артиста в україномовному й англомовному газетному дискурсі / Ю. В. Карпенко // Сучасні тенденції у сфері лінгвістики, мовної комунікації та методики викладання іноземних мов : Матер. IV Міжнар. наук.-практ. конф., 15―16 травня 2014 р., ТНЕУ. ― Тернопіль : Крок, 2014. ― С. 88―89.
 8. Передумови негативного маркування іміджу артиста у газетному дискурсі / Ю. В. Карпенко // Вестник Уфимского филиала МГГУ им. М.А. Шолохова: Вып. 5 / Под ред. В.Я. Бабенко. – Уфа : ИЦ Уфимского филиала МГГУ им.  М.А. Шолохова, 2015. – С. 93–101.
 9.  Фактор адресата негативного маркування іміджу артиста в газетному дискурсі // Україна і світ : діалог мов та культур : Матеріали міжнар. науково-практ. конф., 01–03 квітня 2015 року. — К. : Вид. центр КНЛУ, 2015. — С. 154—155.
 10. Лінгвістичне моделювання негативного іміджу артиста // Україна і світ : діалог мов та культур : Матеріали міжнар. науково-практ. конф., 30 березня–1 квітня 2016 року. — К. : Вид. центр КНЛУ, 2016. — С. 132—133.
 11. Specifics of rendering personal names / Yu. V. Karpenko // Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО КНЛУ. Серія : Філологія, Педагогіка, Психологія. — К. : Вид. центр КНЛУ, 2017. — Вип. 34. — С. 209—213.
 12. Графічні засоби негативного маркування іміджу артиста у газетному дискурсі // Україна і світ: діалог мов та культур: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 29 березня—31 березня 2017 року. — К. : Вид. центр КНЛУ, 2017. — С.126—127.
 13. Газетний дискурс як тип масово-інформаційного дискурсу // STUDIA LINGUISTICA. — К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2018, — Вип. 12. — С.38—49.
 14. Функціонально-стилістичні засоби негативного маркування іміджу артиста в україномовному газетному дискурсі // Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. [«Ad orbem per linguas. До світу через мови»], (Київ, 20—22 березня 2019). — К.: Вид. центр КНЛУ, 2019. — С.114—116.

Контактна інформація:

Google Academia

Освітній сайт КНЛУ

Тел. (службовий): (0-44-) 287-15-97;
E-mail: yulia_karpenko@ukr.net

Share
Share