КАФЕДРА АНГЛІЙСЬКОЇ І НІМЕЦЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ ТА ПЕРЕКЛАДУ ІМЕНІ ПРОФЕСОРА І.В. КОРУНЦЯ

Капранов Ян Васильович

Капранов Ян Васильович фото

Капранов Ян Васильович

кандидат філологічних наук, доцент

Біографія:

Народився 8 червня 1989 р. в місті Чернігові. У 2006 році закінчив Чернігівську загальноосвітню школу І–ІІІ ступенів № 17 Чернігівської міської ради Чернігівської області.

У 2010 р. закінчив Київський національний лінгвістичний університет і отримав базову вищу освіту за напрямом підготовки “Філологія” та здобув кваліфікацію бакалавра філології, перекладача англійської мови.

У 2011 р. закінчив Київський національний лінгвістичний університет і отримав повну вищу освіту за спеціальністю “Переклад (англійська)” та здобув кваліфікацію магістра філології, перекладача англійської та італійської мов, викладача.

У період з 2011 р. по 2012 р. працював викладачем кафедри зіставного мовознавства і теорії та практики перекладу Київського національного лінгвістичного університету, де викладав дисципліни: “Вступ до перекладознавства”, “Лінгвокраїнознавство”, “Практичний курс перекладу з англійської мови”, “Усний двосторонній переклад (англійська мова)”.

У 2012 р. вступив до аспірантури за спеціальністю 10.02.17 – порівняльно-історичне і типологічне мовознавство на кафедру загального і порівняльного мовознавства та новогрецької філології Київського національного лінгвістичного університету.

У 2015 р. достроково захистив дисертаційне дослідження на тему: “Принципи конструювання словникових статей в етимологічних джерелах англійської та української мов (на матеріалі A Comprehensive Etymological Dictionary of the English Language у 2 т. й Етимологічного словника української мови в 7 т.)” на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук. Науковий керівник – доктор філологічних наук, професор А. В. Корольова.

З березня 2015 р. працює старшим викладачем, а з січня 2016 р. – доцентом кафедри англійської філології і перекладу Київського національного лінгвістичного університету, де читає дисципліни: “Практичний курс перекладу з англійської мови” (ІV курс), а також здійснює керівництво курсовими (IV курс) і дипломними роботами (V, VI курси) з перекладознавства.

У 2018 р. вступив до докторантури за спеціальністю 035 Філологія на кафедру германської і фіно-угорської філології імені професора Г. Г. Почепцова Київського національного лінгвістичного університету.

Доц. Капранов Я. В. неодноразово одержував стипендію для проходження стажування в Литовській Республіці з метою підвищення своєї професійної науково-педагогічної кваліфікації за програмою “Lithuanian Language and Culture Summer Course 2017 / 2018 / 2019” а також у Латвійській Республіці – за програмою “Cultural Aspects of Latvian Language”, і отримав дипломи міжнародного зразка.

З 2019 р. доц. Капранов Я. В. є експертом Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО) для проведення акредитаційних експертиз зі спеціальностей 14 — Середня освіта (за предметними спеціальностями), 35 — Філологія.

Ян Васильович має більше 50 публікацій, надрукованих у наукових фахових виданнях України, періодичних виданнях інших держав, а також 3 статті, що індексуються в наукометричних базах Scopus і / або Web of Science.

Сфера наукових зацікавлень: лексикографія, етимологія, лінгвістична компаративістика та макрокомпаративістика, ностратична лінгвістика, перекладознавство.

Основні публікації:

Фахові видання України:

  1. Капранов Я. В. Методи виявлення ступенів споріднення мов // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 9 Сучасні тенденції розвитку мов: зб. наук. ст. / відп. ред. А. В. Корольова. К., 2017. Вип. 16. С. 113–125.
  2. Kapranov Ya. V. Diachronic Interpretation of Nostratic Etymon *wol[a] Based on Proto-Indo-European *(e)wel- (Gr hw- / ew-) and Proto-Altaic *ulu (~ -o) forms (according to S. A. Starostin’s Version) // Scientific Journal of National Pedagogical Dragomanov University. Series 9. Current Trends in Language Development. Kyiv, 2018. Vol. 17. P. 68–80. DOI: https://doi.org/10.31392/NPU-nc.series9.2018.17.06
  3. Капранов Я. В. Фіксація генетичних відповідників етимонів *mo-du (< *mor-du) і *mō у мовах монгольської і тунгусо-маньчжурської груп алтайської мовної сім’ї // Лінгвістичні студії. 2018. Вип. 36. С. 26–31.
  4. Капранов Я. В. Архетип та етимон як когнітивно-прамовні протоструктури // Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія “Філологічна”: зб. наук. пр. / уклад.: І. В. Ковальчук, Л. М. Коцюк. Острог: Вид-во Національного університету “Острозька академія”, 2018. Вип. 4(72). С. 92–95.
  5. Kapranov Ya. V. Degree of Affinity Between the Korean *mōi(h), *mōró and Japanese *mǝ́rí against the Altaic *mōr[u] “tree, forest” (According to Starostin’s Version) // Scientific Journal of National Pedagogical Dragomanov University. Series 9. Current Trends in Language Development. Kyiv, 2018. Vol. 18. P. 61–73. DOI: https://doi.org/10.31392/NPUnc.series9.2018.18.05

Статті у виданнях, що індексуються у Scopus і / або Web of Science:

  1. Kapranov Ya. Antropogenesis Triad “Brain – Conscience – Language” As Cultural Determiner // National Academy of Managerial Staff of Culture and Arts Herald. K., Milenium, 2017. P. 62–66. (The journal is listed and indexed Web of Science (Emerging Sources Citation Index)).
  2. Kapranov Y. Hypothetical Versions on Antropogenesis Localization of the First Populations of the Homo // Logos. Vilnius, 2018. 94. P. 149–158. DOI: https://doi.org/10.24101/logos.2018.15 – (The journal is listed and indexed in the Scopus / Web of Science).
  3. Kapranov Y. Methodological Algorithm for Diachronic Interpretation of Nostratic *mar-a ‘tree’ (based on the data taken from A. R. Bomhard’s “A Comprehensive Introduction to Nostratic Comparative Linguistics: With Special Reference to Indo-European”) // Advanced Education. Kyiv, 2018. Issue 10. P. 198–205. DOI: https://doi.org/10.20535/2410-8286.143784. (The journal is listed and indexed Web of Science (Emerging Sources Citation Index)).

Контактна інформація:

Google Academia
Освітній сайт КНЛУ

Тел. моб.: +38 (097) 830-20-79
E-mail: skinner@ukr.net

Save

Save

Save

Share
Share