КАФЕДРА АНГЛІЙСЬКОЇ І НІМЕЦЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ ТА ПЕРЕКЛАДУ ІМЕНІ ПРОФЕСОРА І.В. КОРУНЦЯ

Золотаренко Тетяна Олександрівна

Золотаренко Тетяна Олександрівна

викладач кафедри англійської філології і перекладу

Біографія:

Народилася 5 травня 1987 р. У 2009 р. закінчила Чернігівський державний педагогічний університет ім. Т. Г. Шевченка, отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова та література (англійська)» та здобула кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача англійської мови та зарубіжної літератури. Працювала викладачем кафедри англійської філології Чернігівського національного педагогічного університету ім. Т. Г. Шевченка (2009-2010 рр.), викладачем кафедри германської і фінно-угорської філології КНЛУ (2010-2011 рр.). У 2014 р. закінчила аспірантуру КНЛУ за спеціальністю 10.02.04 – Германські мови. З 2014 працює на кафедрі англійської філології та перекладу, викладає «Практичний курс англійської мови» та «Практичний курс перекладу».

Основні публікації:

1. Золотаренко Т. О. Інвектива як прояв емотивності дискурсу / Т. О. Золотаренко // Мова і культура : наук. журнал. — К. : Вид. дім Д. Бураго, 2012. — Вип. 15. — Т. І (155). — С. 147—151.
2. Золотаренко Т. О. Інвективний континуум в емоційній взаємодії / Т. О. Золотаренко // Нова філологія : зб. наук. праць. — Запоріжжя : ЗНУ, 2013. — № 56. — С. 120—122.
3. Золотаренко Т. О. Проблеми визначення інвективного мовленнєвого акту / Т. О. Золотаренко // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія : «Філологічні науки». — Луцьк : ВНУ імені Лесі Українки, 2013. — № 25 (274). — С. 111—114.
4. Zolotarenko T. O. The problem of defining EMOTIVITY as a communicative component / T. O. Zolotarenko // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія : «Філологічні науки». — Кам’янець-Поділ. : Аксіома, 2013. — Вип. 32. — С. 158—161.
5. Золотаренко Т. О. Опозиційне маркування інвективної інтеракції / Т. О. Золотаренко // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». — Острог : Вид-во Нац. ун-ту «Острозька академія», 2014. — Вип. 44. — С. 104—106.
6. Золотаренко Т. А. Уровни инвективной сущности / Т. А. Золотаренко // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 2 : «Языкознание». — Волгоград : ВГУ, 2013. — № 1 (17). — С. 142—145.
7. Золотаренко Т. О. Прагмалінгвістичні особливості мовленнєвої реалізації мовної особистості у конфліктній взаємодії в романах Стівена Кінга / Т. О. Золотаренко // Мова. Культура. Комунікація : матеріали І-ї Міжнар. наук. конф., (Чернігів, 16 квіт. 2010 р.) / М-во освіти і науки України, Чернігів. нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. — Чернігів : Чернігів. нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка, 2010. — С. 37—39.
8. Золотаренко Т. О. Прагма- та психолінгвістичні особливості дискурсивного втілення конфліктної взаємодії в романах Стівена Кінга / Т. О. Золотаренко // Сучасні наукові парадигми : матеріали І Всеукр. наук.-практ. конф., (Горлівка, 12 берез. 2010 р.) / М-во освіти і науки України, ГДПІІМ. — Горлівка : Вид-во ГДПІІМ, 2010. — С. 87—90.
9. Золотаренко Т. О. Пргама- та психолінгвістичні особливості мовленнєвої реалізації типів мовної особистості у ситуаціях конфліктної взаємодії в романах Стівена Кінга / Т. О. Золотаренко // Формування полікультурної мовної особистості в контексті нової парадигми освіти : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. молодих науковців і студентів, (Чернігів, 13 квіт. 2010 р.) / М-во освіти і науки України, ЧНПУ ім. Т. Г. Шевченка. — Чернігів : ЧНПУ ім. Т. Г. Шевченка, 2010. — С. 6—7.
10. Золотаренко Т. О. Конфлікт як сфера комунікативної поведінки особистості / Т. О. Золотаренко // Мова. Культура. Комунікація : на перехресті світів : матеріали ІІІ-ї Міжнар. наук.-практ. конф., (Чернігів, 26 квіт. 2012 р.) / М-во освіти і науки України, ЧНПУ ім. Т. Г. Шевченка. — Чернігів : ЧНПУ ім. Т. Г. Шевченка, 2012. — С. 51—54.
11. Золотаренко Т. О. Психолого-прагматична складова особистості як регулюючий фактор поведінки мовця в конфліктній взаємодії / Т. О. Золотаренко // Україна і світ : діалог мов та культур : матеріали наук.-практ. конф., (Київ, 21—23 берез. 2012 р.) / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. лінгв. ун-т. — К. : Вид. центр КНЛУ, 2012. — С. 116—118.
12. Золотаренко Т. О. Невербальний аспект комунікативної взаємодії / Т. О. Золотаренко // Реформування та розвиток науки : сучасні виклики : міжнар. конф., (Київ, 2 лют. 2013 р.) / Центр наук. публікацій. — К. : Центр наук. публікацій, 2013. — С. 81—83.
13. Золотаренко Т. О. Комунікативні прояви інвективної особистості в емоційно-насиченому контексті / Т. О. Золотаренко // Перші Почепцовські читання : матеріали Міжнар. наук. конф., (Київ, 25—27 верес. 2013 р.) / М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгв. ун-т. — Київ : Вид. центр Київ. нац. лінгв. ун-ту, 2013. — С. 135—137.
14. Золотаренко Т. О. Інвективна техніка інвективної особистості / Т. О. Золотаренко // Консолидация научных исследований : междунар. конф., (Донецк, 14 сент. 2013 г.). Диверсификация научных подходов как основание повышения качества исследований : междунар. конф., (Донецк, 12 окт. 2013) / Науч.-инф. центр «Знание». – Донецк : Науч.-инф. центр «Знание», 2013. — С. 56—59.
15. Золотаренко Т. О. Принципи аналізу конфліктної мовленнєвої взаємодії / Т. О. Золотаренко // Філологічні обрії : зб. наук. праць мол. учених України. – Кривий Ріг : КНЕУ ім. В. Гетьмана, 2011. — №5. — С. 133—136.

Контактна інформація:

Тел. (службовий): (0-44-) 287-15-97;

Share
Share