КАФЕДРА АНГЛІЙСЬКОЇ І НІМЕЦЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ ТА ПЕРЕКЛАДУ ІМЕНІ ПРОФЕСОРА І.В. КОРУНЦЯ

Денисова Світлана Павлівна

Денисова Світлана Павлівна

доктор філологічних наук, професор

Коротка біографія: Народилася 1 лютого 1957 р. Закінчила Ростовський на Дону державний університет в 1980 році, за спеціальністю «Російська мова та література». У 1987 — 1990 роках навчалась в аспірантурі Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Захистила кандидатську дисертацію у 1991 році на тему «Інтимізація та лінгвістичні засоби її вираження». У 1993 — 1996 роках проходила докторантуру Київського національного лінгвістичного університету. У 1997 році захистила докторську дисертацію на тему «Типологія категорій лексичної семантики» за спеціальностями 10.02.15. — загальне мовознавство, 10.02.02 — російська мова. У 2008 р. отримала почесне звання «Заслужений професор КНЛУ». Викладає дисципліни: «Загальне мовознавство», «Загальна теорія перекладу», «Вступ до перекладознавства», курси за вибором «Пропедевтичний курс перекладацького аналізу тексту» (3 курс), спецкурс «Іншомовне слово в умовах глобалізації» (5 курс, магістратура). Здійснює наукове керівництво курсовими, дипломними, магістерськими роботами та аспірантами і докторантами. Має 8 захищених аспірантів за спеціальностями 10.02.15 — загальне мовознавство, 10.02.01 — українська мова.
Основні публікації: 1. Слово в системі мови // Мови й культура народів Приазов’я: Зб. наук. праць Бердянського державного педагогічного ін-ту ім. П.Д. Осипенко. — Сер. «Філологічні науки». — Вип. 2. — Бердянськ, 2000. — С. 3-27.
2. Категории лексической семантики в аспекте контрастивной лингвистики и контенсивной типологии // Rossica Olomucensia XXXYIII. — 1999. — ?ast 1. — Olomouc, 2000. — S. 241-248.
3. Проблемы языка и мышления в аспекте антропологической лингвистики // Актуальні проблеми слов’янської філології: Зб. наук. праць. — К.: Товариство «Знання», 2000. — С. 7-13.
4. Переносное значение в аспекте лексикографии // Владимир Иванович Даль и современные филологические исследования: Зб. наук. праць. — К.: «Киевский університет», 2002. — С. 138-140.
5. Глобалізація та її віддзеркалення в професіональному та професійному мовленні журналістів // Мова і культура: Зб. наук. праць. — Вип. 5. — Т. ІІ. — Частина перша. Культурологічний компонент мови. — К.: Видавничий Дім Дмитра Бураго. — 2002. — С. 96-104.
6. Определение лексико-семантических структур слова // Форма, значение и функции единиц языка и речи: Междунар. науч. конференция. Минск, 16-17 мая 2002 г. — Минск.: МГЛУ, 2002. — Ч. 1. — С. 146-147.
7. Типологія лідів у сучасній пресі // Журналістика. Медіалінгвістика. Кінотелемистецтво : Зб. наук. статей Київського міжнар. ун-ту. — Вип. 1. — К.: КиМУ, 2003. — С. 115-131.
8. Языковедческая основа содержания курса «Лингвистический анализ художественного текста» // Русский язык и литература: проблемы изучения и преподавания: Зб. наук. праць. — К.: КГПУ им. Б.Д. Гринченко: ИПЦ, 2002. — 280 с.
9. Типи запозичень у сучасній українській мові як віддзеркалення міжмовної взаємодії кінця ХХ — початку ХХІ століть // Проблеми зіставної семантики: Зб. наук. статей. — Вип. 6. — К.: Вид. центр КНЛУ, 2003. — С. 172-178.
10. Етнолінгвістична специфіка полікультурних суспільств // Мовні і концептуальні картини світу: Зб. наук. праць. — К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2003. — С. 74-78.
11. Глобалізми в засобах масової інформації // «Наукові записки» Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського: Зб. наук. праць. — Вип. 6. — Сер. «Філологія».- Вінниця: Вид-во Вінницького держ. ун-ту, 2003. — С. 390-395.
12. Глобалізація масово-комунікаційного процесу: досвід, проблеми та шляхи їх розв’язання // Проблеми державного будівництва в Україні. Подолання суперечностей в умовах європейського шляху розвитку України: Міжнародна науково-практична конференція професорсько-викладацького складу. Київ, 19-20 квітня 2003 р. — К., 2003. — С. 308-311.
13. Рецензія на монографію В.М. Владимирова «Журналістика, особа, суспільство: проблема розуміння» // Журналістика. Медіалінгвістика. Кінотелемистецтво: Зб. наук. статей. — Вип. 2 / Київський міжнар. ун-т. — К.: КиМУ, 2003. — С. 287-290.
14. Русский язык — родной? Неродной? Иностранный? Украинский русский? // Русистика. — 2003. — № 3. — С. 110-111.
15. Стилістика газетно-журнального тексту. Тексти лекцій. — К.: КиМУ, 2004. — 54 с.
16. Стилістика газетно-журнального тексту: Плани практичних занять. — К.: КиМУ, 2004. — 24 с.
17. Дискурс у сучасних комунікаційних системах // Дискурс у комунікаційних системах: Зб. наук. праць. — К.: КиМУ, 2004. — С. 5-14.
18. Зіставний аналіз художнього та публіцистичного тексту // Актуальные проблемы вербальной коммуникации: язык и общество: Зб. наук. праць. — К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2004. — С. 301-307.
19. Інтертекстеми в сучасному газетному дискурсі // Журналістика. Медіалінгвістика. Кінотелемистецтво: Зб. наук. статей. — Вип. 3 / Київський міжнар. ун-т. — К.: КиМУ, 2004. — С. 166-174.
20. Издательская деятельность М. Максимовича в культурологическом контексте Украины и России // Русский язык, литература, культура в школе и вузе. — 2005. — № 1. — С. 17-21.
21. Современный русский язык: Курс лекций для студентов филологических специальностей педагогических университетов. — Запорожье: Просвіта, 2005. — 240 с. (В соавторстве с В.И. Жиляковым, Л.Я. Романовой, О.А. Сеничевой, И.И. Ходыкиной, Л.П. Поповой).
22. Картина світу та суміжні поняття в зіставних дослідженнях // Проблеми зіставної семантики: Зб. наук. статей. — Вип. 7. — К.: Видав. центр КНЛУ, 2005. — С. 9-15.
23. Фонетическое значение в аспекте теории перевода // Проблемы обучения переводу в языковом вузе : Пятая Международная научно-практическая конференция. Москва, 20 — 21 апреля 2006 г. — М.: Моск. гос. лингвистический ун-т, 2006. — С. 24-27.
24. Глобалізація як наслідок транскультурної комунікації // 60 років ЮНЕСКО: погляд у майбутнє: Наукова конференція кафедри ЮНЕСКО КНЛУ, 22-23 лютого 2006 р. — К.: Видав. центр КНЛУ, 2006. — С. 14-16.
25. Изучение интимизации в контексте Киевской историко-филологической школы // Слово. Символ. Текст: Зб. наук. праць. — К.: Київський національний ун-т імені Тараса Шевченка, 2006. — С. 52-63.
26. Запозичене слово: переклад або імплантація // Актуальні проблеми перекладознавства та навчання перекладу в мовному вузі: Зб. наук. праць. — К.: Видав. центр КНЛУ, 2006. — С. 57-59.
27. Лексична синтагматика: основні поняття та терміни // Мова. Людина. Світ: До 70-річчя професора М. Кочергана: Зб. наук. праць. — К.: Видав. центр КНЛУ, 2006. — С. 87-97.
28. Глобалізми та їх адаптація в східнослов’янських мовах // Мовні і концептуальні картини світу: Зб. наук. праць. — К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2007. — С. 220 -226.
29. Глобализмы как новый вид интернациональной лексики // Мир русского слова и русское слово в мире. — 2007. — Т. 1. — Новое в системно-структурном описании современного русского языка. Речевая деятельность: современные аспекты исследования. — София: Херон прес. — С. 90 — 97.
30. Структура и содержание учебника по общему языкознанию для магистров в условиях модульно-рейтинговой системы образования // Нанотехнологии в лингвистике и лингводидактике: миф или реальность? Опыт создания общего образовательного пространства стран СНГ: Междунар. научно-практическая конференция. Москва, 14-16 ноября 2007 г. — М.: МГЛУ, 2007. — С. 65.
31. Транснаціональний характер комп’ютерного жаргону // Мовні і концептуальні картини світу: Зб. наук. праць. — Вип. 24. — Ч. І. — 2008 . — К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2008. — С. 247-252.
32. Переводческая компетенция и ее составляющие // Аннотированная программа «Вища лінвістична освіта в процесі перетворень». — Єреван, 2008. — С. 91.
Контактна інформація: тел.службовий: +38 044 287-63-75;
e-mail: kaf.tran@knlu.kiev.ua; sdenysova@yandex.ru
Share
Share