КАФЕДРА АНГЛІЙСЬКОЇ І НІМЕЦЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ ТА ПЕРЕКЛАДУ ІМЕНІ ПРОФЕСОРА І.В. КОРУНЦЯ

Демецька Владислава Валентинівна

Демецька Владислава Валентинівна 

професор кафедри, доктор філологічних наук

Освіта. У 1990р. закінчила навчання на факультеті іноземних мов Херсонського державного педагогічного інституту ім. Н.К.Крупської і отримала диплом із відзнакою за спеціальністю «Вчитель англійської та німецької мов». У цьому ж році розпочала свою науково-педагогічну діяльність як викладач кафедри англійської і німецької мов Херсонського державного педагогічного інституту ім. Н.К.Крупської і вступила в аспірантуру до Таврійського національного університету ім. В. Вернадського (м. Сімферополь). У 1994р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Верлібр і жанр: функціонально-стилістичний та перекладацький аспекти (на матеріалі поезії У.Уїтмена та Т.С.Еліота) за спеціальністю 10.02.19 – теорія мовознавства. У 2008р. захистила докторську дисертацію «Теорія адаптації в перекладі» (науковий консультант – доктор філологічних наук, професор, академік ВШ України Новикова Марина Олексіївна) в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка за спеціальністю 10.02.16 – перекладознавство. Учене звання доцента кафедри англійської мови присвоєно у 2000 р., а вже у 2011р. – звання професора кафедри теорії та практики перекладу з англійської мови.

Професійний досвід. З 1990р. працювала викладачем, старшим викладачем, доцентом у Херсонському державному університеті, де з 2008р. по 2012р. очолювала кафедру теорії та практики перекладу з англійської мови; з 2012р. по 2017р. працювала деканом факультету перекладознавства Херсонського державного університету. З 2017р. є професором кафедри англійської і німецької філології та перекладу імені професора І.В.Корунця.

У 2010р. виступила засновником проведення щорічної Всеукраїнської науково-практичної конференції «Переклад у мультикультурному просторі: школи, традиції, перспективи» (Херсон 2010 -2016); з 2011р. по 2016р. – заступник голови спеціалізованої вченої ради К.67. 051. 05 у Херсонському державному університеті зі спеціальностей 10.02.04 – германські мови, 10.02.16 – перекладознавство.

З 2011р. постійний член журі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у галузі гуманітарних і технічних наук (Переклад).

Головний редактор (у період із 2014-2016рр.) Наукового вісника Херсонського державного університету. Серія «Перекладознавство та міжкультурна комунікація» (фахове видання на підставі наказу МОН України від 11 липня 2016р. № 820 (додаток №12)). Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації (серія КВ № 21018-1081Р від 29.09.2014р.) (Index Copernicus).

З 2017р. – голова спеціалізованої ради Д.26.054.05 (2017-2020рр.) із захисту докторських (кандидатських) дисертацій зі спеціальностей 10.02.13 – мови народів Азії, Африки, аборигенних народів Америки та Австралії, 10.02.16 – перекладознавство у Київському національному лінгвістичному університеті.

Наукова та науково-методична діяльність. Бере активну участь у розробці комплексної наукової теми кафедри «Когнітивні, дискурсивні та культурологічні аспекти сучасної германістики і перекладознавства» (затверджена 29 вересня 2017 р. (номер держреєстрації  0117U003776). Під її керівництвом захищено більше 10 кандидатських дисертацій зі спеціальностей 10.02.14 – германські мови і 10.02.16 – перекладознавство, що віддзеркалює її наукову сферу інтересів, яка охоплює питання дискурсивних, лінгвокультурологічних, лінгвокогнітивних, семіотичних проблем перекладознавства і міжкультурної комунікації.

Має 97 одноосібних наукових праць. Є автором монографії «Теорія адаптації: крос-культурні та перекладознавчі проблеми» (2006 р.), навчальних посібників – «Основи англомовного віршоскладання в типологічному та перекладацькому аспектах в курсі теорії та практики перекладу» (1999 р.), «Стилістична та філологічна інтерпретація тексту» (2000 р.), є співавтором підручника «Англійські літературні жанри: граматичний та інтерпретаційний аспекти» з грифом МОНмолодьспорту України (2013 р.).

Основні науково-практичні публікації за останні 5 років

  • Адаптивна модель перекладу в психолінгвістичному вимірі. Adaptive Model in Translation: Psycholinguistic Dimension. PSYCHOLINGUISTICS, 26(2). Retrieved from https://psycholing-journal.com/index.php/journal/article/view/690 (Scopus, Web of Science). doi: 10.31470/2309-1797-2019-26-2.
  • Polymodality of the Military-Political Narration and Diversification of Translation Strategies in the Context of Modern Cross-Cultural Communication// Studies in Linguistics, Anglophone Literatures and Cultures / ed. R. Kiełtyka, A. Uberman. Bern: The Peter Lang Publishing Group, 2019, P.59-69. DOI 10.3726/b15753.
  • Symbolic representation of conceptual space in folktales: translational perspective. Монографія «Філологічні науки: перспективи розвитку в країнах Європи на початку третього тисячоліття». Рига: “Izdevnieciba “Baltija Publishing”, 2018. С.77-96. (у співавторстві з Воловик А.А.).
  • Проповідь у перекладі: адаптація vs репродукція // Науковий вісник кафедри Юнеско КНЛУ. Серія Філологія, педагогіка, психологія. Київ: Вид. центр КНЛУ. Вип. 34. 2017. С. 44—52. (журнал входить до наукометричних баз даних Index Copernicus)
  • The notion and concept of anti-patriotism: fake or fact?”. Society for Cultural and Scientific Progress in Central and Eastern Europe: Зб. наук. праць. Budapest, 2016. С. 73—77. (у співавторстві з Гізером К.О.)

Контактна інформація:

Тел. (службовий): (0-44-) 287-15-97;

E-mail: vdemetskaya@gmail.com

orcid.org/0000-0001-9902-7913

 

Share
Share