КАФЕДРА АНГЛІЙСЬКОЇ І НІМЕЦЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ ТА ПЕРЕКЛАДУ ІМЕНІ ПРОФЕСОРА І.В. КОРУНЦЯ

Декало Ольга Олександрівна

Декало Ольга Олександрівна

кандидат філологічних наук, старший викладач

кафедри англійської і німецької філології та перекладу імені професора І.В. Корунця

У 2008 році закінчила з відзнакою ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди» за кваліфікацією викладача мов (англійської, німецької), зарубіжної літератури у ВНЗ.

З 2008 року працює викладачем вищих навчальних закладів, з 2013 р. – викладач кафедри німецької філології та перекладу і прикладної лінгвістики Київського національного лінгвістичного університету, з 2018 р. – старший викладач кафедри. З 2019 р. – старший викладач кафедри англійської і німецької філології та перекладу імені професора
І.В. Корунця.

З 2010 р. по 2013 р. навчалася в аспірантурі Київського національного лінгвістичного університету з відривом від виробництва за спеціальністю 10.02.04 – германські мови.

У 2016 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Комунікативно-прагматична організація сучасного німецькомовного ділового дискурсу».

Викладає такі дисципліни: «Перша іноземна (німецька) мова» (ІІ курс), «Друга іноземна (німецька) мова» (ІІІ, ІV курси), здійснює керування курсовими роботами (ІV курс), виконує обов’язки керівника секції з другої іноземної (німецької) мови (ІІІ, IV курси).

Має 21 наукову публікацію. Член Української спілки германістів вищої школи (УСГВШ).

Основні публікації:

 1. Декало. О. О. Теорія валентності у сучасній німецькій мові // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філологічні науки. – Вип. 60. – Житомир: ЖДУ ім. І. Франка, 2011. – С. 200–204.
 2. Декало. О. О. Діловий дискурс у сучасній лінгвістиці // Нова філологія. – Запоріжжя: ЗНУ, 2011. – № 44. – С. 39–42.
 3. Декало. О. О. Мовна реалізація згоди та відмови в німецькомовному діловому дискурсі // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Філологічні науки. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2012. – Вип. 29. – С. 118–121.
 4. Декало. О. О. Особливості вербалізації аргументації у німецькомовному діловому дискурсі // Наукові записки. Серія: Філологічні науки (мовознавство). – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2012. – Вип. 105 (2). – С. 449–454.
 5. Franko O., Dekalo О. Kommunikative Intention als Motivationskraft des Adressanten im Prozess des Sprechaktenaufbaus im Gegenwärtigen Deutschen Geschäftsleben-Diskurs // Germanistik in der Ukraine. – K.: Verlagszentrum der KNLU, 2012. – Jh. 7. – S. 36–42.
 6. Декало О. А. Особенности делового дискурса (на материале современного немецкого языка) // Научная дискуссия: вопросы филологии, искусствоведения и культурологии : материалы VI междунар. заочной науч.-практ. конф., (Москва, 7 нояб. 2012 г.). – М.: Междунар. центр науки и образования, 2012. – Ч. II. – С. 41–46.
 7. Декало О. О. Комунікативні стратегії адресанта-ініціатора в сучасному німецькомовному діловому дискурсі // Наукові записки. Серія: Філологічні науки (мовознавство). – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2013. – Вип. 118. – С. 211–216.
 8. Декало О. О. Мовна особистість у сучасному німецькомовному діловому дискурсі // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія: Філологічні науки. – Луцьк: СНУ ім. Лесі Українки, 2013. – № 19 (268). – С. 143–148.
 9. Декало О. О. Сучасні підходи до дослідження німецькомовного ділового дискурсу // Studia Germanica et Romanica: Іноземні мови. Зарубіжна література. Методика викладання. – Донецьк: ДНУ, 2013. – Т. 10. – № 3 (30). – С. 16–24.
 10. Декало О. А. Коммуникативно-прагматические параметры современного немецкоязычного делового дискурса // European Applied Sciences. – Stuttgart: ORT Publishing, 2014. – № 10. – С. 93–95. – ISSN 2195–2183.
 11. Декало О. О. Класифікації видів ділового дискурсу у сучасній лінгвістиці // Україна і світ: діалог мов та культур : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., (Київ, 29–31 березня 2017 р.). – К.: Вид. центр КНЛУ, 2017. – С. 87–89.
 12. Декало О. О. Специфіка симетричності відносин комунікантів сучасного німецькомовного ділового дискурсу // Україна і світ: діалог мов та культур : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., (Київ, 11–13 квітня 2018 р.). – К.: Вид. центр КНЛУ, 2018. – С. 86–87.
 13. Декало О. О. Специфіка асиметричності відносин комунікантів сучасного німецькомовного ділового дискурсу // “Ad orbem per linguas. До світу через мови” : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., (Київ, 20–22 берез. 2019 р.). – К.: Вид. центр КНЛУ, 2019. – С. 79–81.

Контактна інформація:

E-mail: olya.dekalo@ukr.net

 

Share
Share