КАФЕДРА АНГЛІЙСЬКОЇ І НІМЕЦЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ ТА ПЕРЕКЛАДУ ІМЕНІ ПРОФЕСОРА І.В. КОРУНЦЯ

Горицька Юлія Василівна

Горицька Юлія Василівна

кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри англійської філології і перекладу

Біографія:

У 2008 році закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю «Мова та література (англійська)», здобула кваліфікацію магістра філології, викладача англійської та французької мов та зарубіжної літератури. З 2008 р. по 2011 р. працювала на кафедрі зіставного мовознавства і теорії та практики перекладу. З 2011 р. по 2014 р. навчалася в аспірантурі Київського національного лінгвістичного університету. З 2014 р. працює на кафедрі англійської філології і перекладу.

Основні публікації:

1. Горицька Ю. В. Дослідження вторинної мовної особистості в сучасній лінгвістиці / Горицька Юлія Василівна // Наукові записки. Серія : Філологічні науки (мовознавство) : [зб. наук. пр.] / [відп. ред. Семенюк О.А.]. — Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2012. — Вип. 105 (2). — С. 434—438.
2. Горицька Ю. В. Міждисциплінарний характер категорії мовна особистість / Юлія Василівна Горицька // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» : [зб. наук. пр.] / [гол. ред. Пасічник І.Д.]. — Острог: Вид-во Нац. ун-ту «Острозька академія», 2013. — Вип. 33. — С. 40—43.
3. Горицька Ю. В. Засоби вираження вторинної мовної особистості в англомовному художньому дискурсі / Юлія Василівна Горицька // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки. Філологічні науки. Мовознавство : [наук. журнал] / [відп. ред. Данилюк Н.О.]. — Луцьк : СНУ ім. Лесі Українки, 2013. — № 18 (267). — С. 157—161.
4. Горицкая Ю. В. Лингвоперсонология: обзор методов и методик / Юлия Васильевна Горицкая // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету ім. Івана Огієнка : Філологічні науки : [зб. наук. пр.] / [відп. ред. Л.М. Марчук]. — Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2013. — Вип. 33. — С. 92—94.
5. Горицька Ю. В. Засоби вираження прагматичного рівня вторинної мовної особистості в художньому дискурсі / Юлія Василівна Горицька // Studia methodologica. Themed issue: Narrative pragmatics / Volodymyr Hnatyuk National Pedagogic University of Ternopil. — Ternopil : TNPU, 2014. — Issue 37. — С. 44—48.
6. Горицька Ю. В. Лінгвокогнітивний рівень вторинної мовної особистості (на матеріалі романів сучасних британських письменниць) / Юлія Василівна Горицька // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Філологія : [зб. наук. пр.] / [гол. ред. І.В. Ступак]. — Одеса : МГУ, 2014. — Т. 2. — № 8. — С. 239—242.
7. Горицкая Ю. В. Определения вторичной языковой личности в лингводидактике, лингвистике и теории межкультурной коммуникации / Юлия Васильевна Горицкая // Научная дискуссия: вопросы филологии, искусствоведения и культурологи : материалы XVIII междунар. заочной науч.-практ. конф., (Москва, 12 декабря 2013 г.). — М. : Междунар. центр науки и образования, 2013. — С. 120—123.
8. Горицкая Ю. В. Методологические основы изучения категории вторичная языковая личность / Юлия Васильевна Горицкая // Вестник Челябинского государственного университета. Серия «Филология. Искусствоведение» : [науч. журнал] / [глав. ред. А.Ю. Шатин]. — Челябинск : Изд-во Челябинс. гос. ун-та, 2014. — №7 (336). — С. 152—154.
9. Горицька Ю. В. Співвідношення семантичного змісту термінів індивідуальний стиль, ідіостиль, ідіолект / Юлія Василівна Горицька // Україна і світ: діалог мов та культур : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., (Київ, 21—23 берез. 2012 р.) / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. лінгв. ун-т. — К. : Вид. центр КНЛУ, 2012. — С. 61—63.
10. Горицька Ю. В. Співвідношення семантичного змісту термінів: комунікативний, мовний і мовленнєвий паспорт / Юлія Василівна Горицька // Україна і світ: діалог мов та культур : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., (Київ, 3—5 квіт. 2013 р.) / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. лінгв. ун-т. — К. : Вид. центр КНЛУ, 2013. — С. 69—71.
11. Горицька Ю. В. Лінгвокультурологічні особливості творів англомовних письменників українського походження / Юлія Василівна Горицька // Україна і світ: діалог мов та культур : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., (Київ, 19—21 берез. 2014 р.) / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. лінгв. ун-т. — К. : Вид. центр КНЛУ, 2014. — С. 85—86.
12. Горицька Ю. В. Особливості художнього дискурсу письменників-емігрантів / Юлія Василівна Горицька // Україна і світ: діалог мов та культур : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., (Київ, 30 берез. — 1 квіт. 2016 р.) / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. лінгв. ун-т. — К. : Вид. центр КНЛУ, 2016. — С. 71—73.
13. Горицька Ю. В., Пуць Ю. В. Лінгвокультурний простір письменників-білінгвів як проблема перекладу (на матеріалі роману ‘Спадщина’ Анни Шевченко) / Юлія Василівна Горицька, Юлія Вікторівна Пуць // Проблеми іноземної філології і перекладу: матеріали III Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих науковців, 15 грудня 2016 року. — К.: Освіта України, 2016. — С. 212-216.
14. Горицька Ю. В., Ляшенко О. А. Семантико-стилістичні особливості англомовного дискурсу Марини Левицької та їх відтворення в українськомовних перекладах / Ю.В. Горицька, О. А. Ляшенко // Проблеми іноземної філології і перекладу: матеріали III Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих науковців, 15 грудня 2016 року. — К.: Освіта України, 2016. — С. 172-180.
15. Горицька Ю. В. Лінгвокультурні особливості міжмовних паронімів / Юлія Василівна Горицька // Україна і світ: діалог мов та культур : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., (Київ, 29 — 31берез. 2017 р.) / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. лінгв. ун-т. — К. : Вид. центр КНЛУ, 2017. — С. 76—79.

Контактна інформація:

Тел. (службовий): (0-44-) 287-15-97;
E-mail: goryv@ukr.net

Share
Share