КАФЕДРА АНГЛІЙСЬКОЇ І НІМЕЦЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ ТА ПЕРЕКЛАДУ ІМЕНІ ПРОФЕСОРА І.В. КОРУНЦЯ

Голіяд Наталія Іванівна

Голіяд Наталія Іванівна

Голіяд Наталія Іванівна

доцент кафедри, кандидат філологічних наук

Біографія:

Народилася 24 квітня 1979 року. З 1996 по 2001 навчалася у КНЛУ. З 2001 по 2011 працювала на кафедрі англійської мови і перекладу, а потім на кафедрі зіставного мовознавства і теорії та практики перекладу. З 2011 по 2014 навчалася в аспірантурі за спеціальністю 10.02.02 – германські мови. З 2014 працює на кафедрі англійської філології і перекладу, викладає «Практичний курс перекладу» на третьому, четвертому і п’ятому курсах факультету перекладачів денної і заочної форми навчання, «Вступ до перекладознавства» на першому курсі, здійснює наукове керівництво написанням  курсових робіт.

Основні публікації:

1. Голіяд Н. І. Загадки: типологічний аспект / Н. І. Голіяд // Мова. Культура. Комунікація: Образ майбутнього у картинах світу та знакових системах : Матеріали VI-ї Міжнародної наукової конференції (Чернігів, 25 квітня 2013 р.) – Чернігів : Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка. – 2013. – С. 30-32.
2. Голіяд Н. І. Ієрархічна організація базового когнітивного домену ЧАС у концептосфері англійської загадки / Н. І. Голіяд // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна»: збірник наукових праць / укладачі: І. В. Ковальчук, Л. М. Коцюк, С. В. Новоселецька. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2014. – Вип. 42. – С. 44-47.
3. Голіяд Н. І. Когнітивно-семіотичний дискурс загадки / Голіяд Н. І. // Наукові записки. Серія: «Філологічні науки» (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя) / [гол. ред. Самойленко Г. В.]. – Ніжин : Видавництво НДУ ім. Миколи Гоголя, 2013. Книга 4. – С. 202-206.
4. Голіяд Н. І. Концептуалізація простору в концептосфері англійської загадки / Н. І. Голіяд // Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наукових праць. – Чернівці : Видавничий дім «Родовід», 2014. – Вип. 690-691: Германська філологія. – С. 124-129.
5. Голіяд Н. І. Концепція когнітивної граматики Рональда Ленекера / Н. І. Голіяд // Україна і світ : діалог мов і культур : Матеріали науково-практичної конференції, 21-23 березня 2012 року. – К. : Вид. центр КНЛУ, 2012. – С. 56-58.
6. Голіяд Н. І. Профілювання і профілізація: спільне і відмінне / Н. І. Голіяд // Слов’янський збірник . (Збірник наукових праць). – К. : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2012.  – Вип. 17. – Ч. 2. – С. 41-45.
7. Голияд Н. И. Специфика холо-партитивных отношений в английской загадке /   Н. И Голияд // Инновации в науке / Сб. ст. по материалам XХXV межднар. науч.- практ. конф. № 7 (32).  – Новосибирск : Изд. «СибАК», 2014. – С. 73-78.
8. Голіяд Н. І. Теорія профілювання у когнітивній лінгвістиці / Н. І. Голіяд // Наукові записки. – Випуск 104 (2). – Серія : Філологічні науки (мовознавство) : У 2 ч. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2012. – С. 197-201.
9. Голіяд Н. І. Фреймова організація домену ПРИРОДА у концептосфері англійської загадки / Н. І. Голіяд // Україна і світ : діалог мов і культур : Матеріали науково-практичної конференції, 19-21березня 2014 року. – К. : Вид. центр КНЛУ, 2012. – С. 83-85.

Контактна інформація:

Тел. (службовий): (0-44-) 287-15-97;
E-mail: nata_goliyad@ukr.net

Share
Share