КАФЕДРА АНГЛІЙСЬКОЇ І НІМЕЦЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ ТА ПЕРЕКЛАДУ ІМЕНІ ПРОФЕСОРА І.В. КОРУНЦЯ

Голубенко Наталія Іванівна

Голубенко Наталія Іванівна

кандидат філологічних наук, викладач кафедри англійської і німецької філології та перекладу імені професора І. В. Корунця

Біографія:

Народилася 5 жовтня 1989 р. У 2011 році закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю «Переклад (англійська)» та здобула кваліфікацію магістра філології, перекладача англійської та італійської мов, викладача. З 2011 р. по 2012 р. працювала на кафедрі зіставного мовознавства і теорії та практики перекладу. З 2012 р. по 2015 р. навчалася в аспірантурі Київського національного лінгвістичного університету зі спеціальності 10.02.16 – перекладознавство. З вересня 2015 р. працює на кафедрі англійської філології і перекладу. Викладає такі дисципліни: «Практичний курс перекладу. Аспектний переклад» на 3 курсі, «Усний двосторонній переклад на 4 курсі, а також здійснює керівництво перекладацькою практикою з першої іноземної мови (англійська мова).

Основні публікації:

1. Голубенко Н.І. Базові складники концептосфери “американського Півдня” в перекладознавчому ракурсі / Н.І. Голубенко // Наукові записки. Серія : Філологічні науки (мовознавство) : [зб. наук. пр.] / [уклад. О. Семенюк]. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2013. – С. 274–278.
2. Голубенко Н.І. Проблема перекладності етнокультурного концепту / Н.І. Голубенко // Наукові записки. Серія : Філологічні науки (мовознавство) : [зб. наук. пр.] / [уклад. О. Семенюк]. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2014. – Вип. 126. – С. 322–325.
3. Голубенко Н.І. Вплив концептуальної та мовної асиметрії на переклад / Н.І. Голубенко // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» : [зб. наук. пр.] / [уклад. І.В. Ковальчук, Л.М Коцюк, С.В. Новоселецька]. – Острог : Вид. Національного університету «Острозька академія», 2014. – Вип. 45. – С. 214–216.
4. Голубенко Н.І. Особливості відтворення у перекладі мовних репрезентацій концептів американського Півдня ПІВДЕННА ЛЕДІ і ПІВДЕННИЙ ДЖЕНТЛЬМЕН / Н.І. Голубенко // Проблеми зіставної семантики : [зб. наук. ст.] / [відп. ред. А.В. Корольова]. – К. : Вид. центр КНЛУ, 2015.
5. Голубенко Н.І. Перекладацькі стратегії відтворення етнокультурного концепту / Н.І. Голубенко // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Філологія : [зб. наук. пр.] / [відп. ред. І.В. Ступак]. – Одеса : Вид. дім «Гельветика», 2014. – Вип. 10. – № 2. – С. 126–128. – ISSN 2409-1154.
6. Голубенко Н.І. Засади концептуального аналізу в перекладознавстві / Н.І. Голубенко // Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету ім. Івана Франка. Серія : «Філологічні науки» (мовознавство) : [зб. наук. пр.] / [відп. ред. О.А. Бабелюк]. – Дрогобич, Друк ПП «ПОСВІТ», 2015. – Вип. 3. – С. 67–71. – ISSN 2312-6353.
7. Holubenko N.I. Approaches to reproducing nominative representatives of cultural concepts / N.I. Holubenko // Science and Education a New Dimension. Philology : [journal by the support of Society for Cultural and Scientific Progress of Central and Eastern Europe] / [editor-in-chief Dr. Xénia Vámos]. – Budapest, 2015. – III(8), Issue 39. – P. 6–9. – p-ISSN 2308-5258.
8. Голубенко Н.І. Концепт у сучасній перекладознавчій парадигмі / Н.І. Голубенко //  Україна і світ: Діалог мов та культур: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 03–05 квітня 2013 р.) / Київський національний лінгвістичний університет. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2013. – С. 67–69.
9. Голубенко Н.І. Труднощі відтворення периферійних ознак концепту / Н.І. Голубенко // Філологічні науки в умовах сучасних трансформаційних процесів : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 26-27 вересня 2014 р.). – Львів : «Наукова філологічна організація «ЛОГОС», 2014. – С. 40–41.
10. Голубенко Н.І. Адекватність відтворення у художньому перекладі мовних репрезентацій концептів / Н.І. Голубенко // Україна і світ: Діалог мов та культур: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 01–03 квітня 2015 р.) / Київський національний лінгвістичний університет. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2015.

Контактна інформація:

Тел. (службовий): (0-44-) 287-15-97;
E-mail: irgovtsiy@mail.ru

Share
Share