КАФЕДРА АНГЛІЙСЬКОЇ І НІМЕЦЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ ТА ПЕРЕКЛАДУ ІМЕНІ ПРОФЕСОРА І.В. КОРУНЦЯ

Галич Оксана Борисівна

Галич Оксана Борисівна

кандидат філологічних наук, доцент

Коротка біографія:

У 2000 р. закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю “Мова та література (англійська та німецька мови)”, здобула кваліфікацію “Філолог, викладач англійської та німецької мов і зарубіжної літератури”. З 2000 по 2008 рр. працювала викладачем кафедри теорії та практики перекладу КНЛУ. В період з 2008 по 2011 рр. навчалася в аспірантурі за спеціальністю 10.02.04 – германські мови. У 2011 році достроково захистила кандидатську дисертацію на тему “Мовні засоби відтворення містичного в англійському готичному романі XVIII століття (функціонально-семантичний аспект)”. З 2011 по 2012 рік працювала старшим викладачем, а потім до 2015 р. доцентом кафедри теорії і практики перекладу та зіставного мовознавства КНЛУ. З 2015 р. працювала доцентом кафедри англійської філології факультету перекладачів, а з 01.03 2019 року є доцентом кафедри англійської і німецької філології та перекладу імені професора І.В. Корунця Київського національного лінгвістичного університету. Наукове звання доцента отримала 02 червня 2019 року.

Освіта і професійно-наукова діяльність:

Викладає такі дисципліни: «Теорія і практика художнього перекладу з першої іноземної мови» (ОР «магістр»), «Перша іноземна мова (англійська)» (перший (бакалаврський) рівень); «Зіставна граматика англійської та української мов» (перший (бакалаврський) рівень (англійська як перша іноземна мова)); здійснює керівництво написанням дипломних (ОР «магістр») і курсових робіт (РВО «бакалавр»); виконує обов’язки екзаменатора ДЕК (РВО «бакалавр», денна форма навчання). Галич О.Б. є автором 22 публікацій (1 публікація надрукована у журналі Lege Artis, що індексується науковометричною базою Web of Science), а також автором навчального посібника для студентів денного та заочного відділення факультету перекладачів “Художня своєрідність перекладу готичних романів епохи Романтизму” (гриф Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 18.03. 2013 року). Окрім того, Галич О.Б. виконує функції ученого секретаря спеціалізованої вченої ради з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук за спеціальностями 10.02.16 — перекладознавство та 10.02.13 — мови народів Азії, Африки, аборигенних народів Америки та Австралії.

Основні науково-методичні видання:

1. Halych Oksana Mysterious fears: Lexical means of expressing the conceptual category of the Mystic in English Gothic narration of the 18th century. // Lege artis. Language yesterday, today, tomorrow. The journal of University of SS Cyril and Methodius in Trnava. Warsaw: De Gruyter Poland, 2018, III (2), December 2018. P. 38-71. DOI:10.2478/lart-2018-0014ISSN 2453-8035 (Web of Science)

2. Галич О.Б. Художнє моделювання екранного хронотопу в кінодискурсі. // Studia philologica, Київський ун-т імені Бориса Грінченка. Вип. 10. — Київ: Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, 2018. С. 73-79.

3. Галич О.Б. Кореляція типів готичної пародії з трансформаційними прийомами перекладу. // Наукові записки Національного університету «Острозька Академія». Серія «Філологічна». Вип. 54. — Острог: 2015. С. 257-259.

4. Галич О.Б. Функціонально-типологічні аспекти текстоцентричної парадигми в лінгвістиці. // Науковий вісник кафедри Юнеско КНЛУ / Філологія. Педагогіка. Психологія. Вип. 29. — Київ: Вид. центр КНЛУ. 2014. С. 27-35.

5. Галич О.Б. Художня своєрідність перекладу готичних романів епохи Романтизму : навчальний посібник. — Київ: Ленвіт. 2013. 156 с. (Рекомендація МОН України лист № 1/ 11-5572 від 18.03.2013 р.)

h-індекс згідно з БД Google Scholar: 3

h-індекс у Web of Science: 1

Контактна інформація:

Google Academia
Освітній сайт КНЛУ

Тел. служб.: 044 287-63-75

Эл. пошта: oxahal@gmail.com

Share
Share