КАФЕДРА АНГЛІЙСЬКОЇ І НІМЕЦЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ ТА ПЕРЕКЛАДУ ІМЕНІ ПРОФЕСОРА І.В. КОРУНЦЯ

Вялікова Олена Олександрівна

Вялікова Олена Олександрівна

канд. філол. наук, доцент кафедри англійської філології і перекладу

Біографія:

Народилася 5 липня 1983 року в м. Євпаторія Автономної республіки Крим.

З 2000 по 2005 рік навчалася в Таврійському національному університеті імені В. І. Вернадського. Отримала повну вищу освіту за спеціальністю “Мова та література (англійська)”, здобувши кваліфікацію магістра з філології, викладача англійської і іспанської мов та літератури. Диплом з відзнакою.

З 2006 по 2011 рік асистент кафедри іноземних мов у Кримському інституті бізнесу Університету економіки і управління.

З листопада 2006 року по травень 2012 року – аспірантка кафедри порівняльного мовознавства та перекладу Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова.

З 2011 по 2012 рік – викладач кафедри англійської філології Інституту іноземних мов Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова.

У травні 2012 року захистила кандидатську дисертацію на тему “Система графічних засобів і прийомів в американській та українській постмодерністській поетиці (на матеріалі віршованих тестів)”.

З вересня 2012 року по червень 2013 року обіймала посаду старшого викладача кафедри Теоретичної і прикладної лінгвістики та новогрецької філології КНЛУ. З вересня 2013 року перейшла на посаду доцента тієї ж кафедри.

З жовтня 2013 року по вересень 2016 року навчалася в докторантурі Київського національного лінгвістичного університету за спеціальністю 10.02.21 – Структурна, математична та прикладна лінгвістика.

З жовтня 2016 року – доцент кафедри Англійської філології і перекладу Київського національного лінгвістичного університету.

Публікації:

 1.  Вялікова О. О. Концептуальний зміст феномену поетика постмодернізму у контексті розвитку поетики як науки / О. О. Вялікова // Наукові записки. – Вип. 81 (3). – Серія : Філологічні науки (мовознавство) : у 4-х ч. – Кіровоград : РВВ КДПУ імені Володимира Винниченка, 2009. – С. 237–241.
 2. Вялікова О. О. Класичні й нові техніки письма в сучасній поетиці / О. О. Вялікова // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія № 9 : Сучасні тенденції розвитку мов : [зб. наук. пр.] / [за ред. А. В. Корольової]. – Вип. 4. – К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2009. – С. 16–20.
 3. Вялікова О. О. Психолінгвістично-асоціативна основа плану вираження графічних засобів поетики постмодернізму / О. О. Вялікова // Сучасні дослідження з іноземної філології : [зб. наук. пр.] / [відп. ред. М. П. Фабіан]. – Вип. 8. – Ужгород : “TIMPANI”, 2010. – С. 71–75.
 4. Вялікова О. О. Графічний засіб та графема у сучасній лінгвістиці / О. О. Вялікова // Проблеми зіставної семантики : у 2-х ч. : [зб. наук. пр.] / [відп. ред. А. В. Корольова]. – Вип. 10. – К. : Вид. центр КНЛУ, 2011. – Ч. ІІ. – С. 141–143.
 5. Вялікова О. О. Специфічне оформлення заголовку як графічний прийом / О. О. Вялікова // Сучасні напрямки лінгвістичних досліджень міжкультурної комунікації та методики викладання іноземних мов : [зб. наук. пр.] / [за заг. ред. В. В. Жуковської, О. А. Черниш]. – Житомир : Видавництво Житомирського державного університету імені Івана Франка, 2012. – С. 79–82.
 6. Вялікова О. О. Пунктуація у сучасній американській та українській поетиці / О. О. Вялікова // Актуальні проблеми філології та перекладознавства : [зб. наук. пр.]. – Вип. 5. Українська філологія / [відп. ред. М. М. Торчинський].– Хмельницький : ХмЦНП, 2012. – С. 26–34.
 7. Вялікова О. О. Специфіка плану вираження тексту як складного знаку / О. О. Вялікова // Вісник студентського наукового товариства Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов : [матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. молодих учених “Мовна комунікація і сучасні технології у форматі різнорівневих систем”]. – Горлівка : Вид-во ГДПІІМ, 2010. – Вип. 25. – С. 43–47.
 8. Вялікова О. О. Сучасне віршоване мовлення / О. О. Вялікова // Тези доповідей Х міжнародної наукової конференції “Каразінські читання. Людина. Мова. Комунікація”. – Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2011. – С. 50–52.
 9. Вялікова О. О. Сучасні американські та українські графічні форми та види поезії / О. О. Вялікова // Наукові записки. – Випуск 117. – Серія : Філологічні науки (Мовознавство). – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Вінніченка, 2013. – С. 147–153.
 10. Вялікова О. О. Графічний пастиш в українській постмодерністській поетиці / О. О. Вялікова // Сучасні напрямки лінгвістичних досліджень міжкультурної комунікації та методики викладання іноземних мов : [зб. наук. пр.] / [за заг. ред. В. В. Жуковської, О. А. Черниш]. – Житомир : Видавництво Житомирського державного університету імені Івана Франка, 2013. – С. 105–107.
 11. Vialikova O. Types of Text Segmentation in American and Ukrainian Poetics / O. Vialikova // European Applied Sciences. – #1/2. – Stuttgart : ORT Publishing, 2013. – P. 8–11.
 12. Вялікова О. О. Системна організація графічних засобів та прийомів за моделлю ризосфери / О. О. Вялікова // Проблеми зіставної семантики [зб. наук. пр.]. – Вип. 11 / [відп. ред. Корольова А. В.] – К.: Вид. центр КНЛУ, 2013. – С. 413–416.
 13. Вялікова О. О. Теорія моделювання тексту / О. О. Вялікова // Матеріали десятої Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції 18–20 листопада 2013 року “Сучасність, наука, час. Взаємодія та взаємовплив”. Частина 3. – К., 2013. – С. 30–33.
 14. Вяликова Е. А. Моделирование креолизованного стихотворного текста / Е. А. Вяликова // Научная дискуссия : вопросы филологии, искусствоведения и культурологи. №1 (20): сборник статей по материалам ХХ международной заочной научно-практической конференции. – М. : Изд. “Международный центр науки и образования”, 2014. – С. 177–180.
 15. Вялікова О. О. Формальні підходи до аналізу креолізованого віршованого тексту / О. О. Вялікова // Сучасне літературознавство та прикладна лінгвістика: американські та британські студії: Матеріали ІІ Міжнародного симпозіуму: Ч. 2, м. Київ, 9-11 квітня 2014 р. / За заг. ред. А. Г. Гудманяна, О. Г. Шостак. – К.: Талком, 2014. – С. 331–335.
 16. Вялікова О. О. Моделювання як методика аналізу тексту та види моделей / О. О. Вялікова // Наукові записки. – Випуск 126. – Серія : Філологічні науки (мовознавство). – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2014. – С. 476–480.
 17. Вялікова О. О. Структурне моделювання креолізованого віршованого тексту / О. О. Вялікова // Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія “Філологічна” : збірник наукових праць / укладачі : І. В. Ковальчук, Л. М. Коцюк, С. В. Новоселецька. – Острог : Видавництво Національного університету “Острозька академія”, 2014. – Вип. 44. – С. 66–69.
 18. Вялікова О. О. Типологія креолізованих віршованих текстів / О. О. Вялікова // Вісник КНЛУ. Серія Філологія. – К. : Видавничий центр КНЛУ, 2014. – Том 17, № 1. – С. 31–38.
 19. Вялікова О. О. Конкретна поезія як креолізоване віршотворення / О. О. Вялікова // Збірник тез конференції “Україна і світ : діалог мов і культур”. – К., 2014. – С. 69-71.
 20. Vialikova O. The process of the creolised poetry writing and the creolised verse text as its result / O. Vialikova // Science and Education. A New Dimension. Philology, II (7), Issue: 34. – Budapest, 2014. – P. 21–25.
 21. Вялікова О. О. Моделі креолізації в американському та українському креолізованому віршованому тексті / О. О. Вялікова // Нова філологія: збірник наукових праць. – Запоріжжя: ЗНУ, 2014. – № 66. – С.57–60.
 22. Вялікова О. О. Семантичний аналіз креолізованого віршованого тексту як реалізація підходу “від смислу – до тексту” / О. О. Вялікова // Збірник тез конференції “Україна і світ : діалог мов і культур”. – К., 2015. – С. 61–63.
 23. Вялікова О. О. Методологічні підходи у дослідженні семіотики візуалізованих текстів / О. О. Вялікова // Сучасні проблеми гуманітаристики : світоглядні пошуки, комунікативні та педагогічні стратегії: Матеріали V Всеукр. наук.-практ. конфер. – Рівне: РІКУП НАНУ, 2015. – С. 126–128.
 24. Вялікова О. О. Системно-структурний підхід до аналізу знакової організації візуалізованих віршованих текстів / О. О. Вялікова // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія. – Випуск 17. – Том 2. – Одеса: МГУ, 2015. – С. 118–121.
 25. Вялікова О. О. Методики аналізу знакової природи візуалізованих віршованих текстів як продукту креолізації / О. О. Вялікова // Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія “Філологічна” : збірник наукових праць / укладачі : І. В. Ковальчук, Л. М. Коцюк, С. В. Новоселецька. – Острог : Видавництво Національного університету “Острозька академія”, 2015. – Вип. 58. – С. 91–93.
 26. Вялікова О. О. Моделювання структури смислу креолізованого віршованого тексту відносно його формальної структури / О. О. Вялікова // Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. Серія: Філологія. – Випуск 73. – Харків: ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2015. – С. 119–122.
 27. Vialikova O. Cognitive-interpretative approach to the analysis of the sign nature of the creolized verse text / O. Vialikova // Science and Education. A New Dimension. Philology, III (16), Issue: 70. – Budapest, 2015. – P. 47–52.
 28. Вялікова О. О. Формальне моделювання креолізованого віршованого тексту на матеріалі шахопоезії А. К. Мойсієнка / О. О. Вялікова // Філологічні трактати. – Том 8, № 2. – Суми: СДУ, 2016. – С. 7–14.
 29. Вялікова О. О. Прагматика креолізованого віршованого тексту в культурологічній лінгвосеміотиці / О. О. Вялікова // Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія: “Філологічні науки” (мовознавство): Збірник наукових праць. – Том 1. – №5. – Дрогобич, 2016. – С. 56–60.
 30. Вялікова О. О.Системні зв’язки графічних стилістичних прийомів у структурі креолізованого віршованого тексту (на матеріалі української візуальної поезії) / О. О. Вялікова // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 9. Сучасні тенденції розвитку мов : збірник наукових праць / за науковою ред. проф. А. В. Корольової. – Київ: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2016. – Випуск 14. – С. 14–21.

Сфера наукових зацікавлень: сучасна американська та українська візуальна поезія, стилістика, графіка, лінгвосеміотика.

Контактна інформація:

Google Academia
Освітній сайт КНЛУ

 

Share
Share