КАФЕДРА АНГЛІЙСЬКОЇ І НІМЕЦЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ ТА ПЕРЕКЛАДУ ІМЕНІ ПРОФЕСОРА І.В. КОРУНЦЯ

Волошинова Марія Миколаївна

Волошинова Марія Миколаївна

Волошинова Марія Миколаївна

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри англійської філології і перекладу

Біографія:

Народилась 10.02. 1982 року в місті Києві. У 2004 році закінчила КНЛУ, де отримала спеціальність «Мова та література (англійська). Психологія» та кваліфікацію філолога, викладача англійської мови та зарубіжної літератури та практичного психолога. З 2004 року працювала викладачем кафедри іноземних мов Національного транспортного університету. З 2006 по 2009 роки навчалась в аспірантурі Інституту філології Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. У 2009 році захистила дисертацію зі спеціальності 13.00.02. – «Теорія та методика навчання (германські мови)». З 2009- 2011 роки працювала на посаді доцента кафедри іноземних мов Національного транспортного університету. З 2014 року працює на посаді доцента кафедри «Англійської філології і перекладу» Київського національного лінгвістичного університету.

Основні публікації:

1. Волошинова М. М. Конструювання з паперу в навчально-виховному процесі з англійської мови в 1-му класі / М. М. Волошинова // Рідна школа. – 2002. – № 8-9. – С. 38-40.
2. Волошинова М. М. Розвиток головного мозку в учнів молодшого шкільного віку / М. М. Волошинова // Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія Педагогіка і психологія. – 2000. – Вип. 3. – 2002. – № 8-9. – С. 219-221.
3. Волошинова М. М. Навчання студентів-логістів написання фахової ділової документації англійською мовою: передмова до дослідження / М. М. Волошинова // Вісник Національного транспортного університету : В 2-х частинах. – К. : НТУ, 2006. – Ч. 2, Вип. 13.– С. 299-303.
4. Волошинова М. М. Особистісний розвиток студентів-логістів у процесі навчання ІМ– К.: НПУ імені М. П. Драгоманова / М. М. Волошинова // Наукові записки : Зб. наук. статей Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. – Вип. LXV (65). – 2007. – С. 125-131.
5. Волошинова М. М. Різновиди транспортних і товаросупровідних документів для навчання майбутніх логістів фахового іншомовного писемного мовлення / М. М. Волошинова // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка. Серія Педагогічні науки : Зб. – Чернігів: ЧДПУ, 2007. – № 48. – С. 170-174.
6. Волошинова М. М. Комп’ютерні засоби навчання в самостійній роботі студентів-логістів / М. М. Волошинова // Сучасні проблеми лінгвістичних досліджень і методика викладання іноземної мови професійного спілкування у вищій школі : Зб. наук. праць. Ч. 2. – Львів : Вид. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007.– С. 120-122.
7. Волошинова М. М. Роль іншомовного писемного мовлення у професійній діяльності логіста / М. М. Волошинова // Наука та технології: крок в майбутнє-2007 : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. – Т. 4. Психологія та соціологія. – Дніпропетровськ : Наука та освіта, 2007. – С. 28-29 чи електронний ресурс з режимом доступу http://www.rusnauka.com/5._NTSB_2007/Psihologia/20123.doc.htm
8. Волошинова М. М. Професійна діяльність логіста: знання, навички, вміння / М. М. Волошинова // Научное пространство Европы-2007 : материалы ІІІ Межд. науч.-практ. конф. – Т. 3. Экономические науки. – Днепропетровск : Наука и образование, 2007. — С. 70-72 чи електронний ресурс з режимом доступу http://www.rusnauka.com/8._NPE_2007/Economics/21004.doc.htm
9. Волошинова М. М. Cкладники професійно орієнтованої міжкультурної комунікативної компетенції у фаховому писемному спілкуванні майбутніх логістів / М. М. Волошинова // Мовні і концептуальні картини світу: Зб. наук. праць. – К. : ВПЦ «Київський університет», 2008. – Вип. 24, Ч. 2. – С. 274-276.
10. Волошинова М. М. Навчання студентів-логістів написання фахових ділових документів / М. М. Волошинова // Наука і вища освіта : тези доповідей учасників ХУ Міжнар. наук. конф. молодих науковців, Запоріжжя / Гуманітарний ун-т «Запорізький інститут державного та муніципального управління». – Запоріжжя : ГУ «ЗІДМУ», 2007. – С. 123.
11. Волошинова М. М. Електронний посібник для студентів-логістів «Документація транспортної логістики» / М. М. Волошинова // Научный прогресс на рубеже тысячелетий-2007 : материалы ІІ Межд. науч.-практ. конф. – Т. 7. Педагогические науки. Психология и социология. – Днепропетровск : Наука и образование, 2007. – С. 9-11 чи електронний ресурс з режимом доступу http://www.rusnauka.com/11._NPRT_2007/Pedagogica/21964.doc.htm
12. Волошинова М. М. Модель навчання студентів-логістів фахового іншомовного писемного мовлення в умовах кредитно-модульної системи / М. М. Волошинова // Dynamika naukowych badań-2007 : мaterialy czwartej Międzynarodowej naukowi-praktyczney konferencyi – Tym 4. Pedagogiczne nauky. Filologiczne nauki : Przemyśl : Nauka i studia, 2007. – С. 82-84 чи електронний ресурс з режимом доступу http://www.rusnauka.com/13.DNI_2007/Pedagogica/21363.doc.htm
13. Волошинова М. М. Віртуальні репрезентації документів як елемент соціокультурного контексту професії логіста / М. М. Волошинова // Vědecký potenciál svět-2007 : мateriály IY mezinárodní vědecko-praktická conference, – Díl 3. Pedagogika. Filologické vědy. Psychologie a sociologie. – Praga: Publishing House «Education and Science» s.r.o., 2007/ — C. 59-60 чи електронний ресурс з режимом доступу http://www.rusnauka.com/16_NPM_2007/Pedagogica/22180.doc.htm
14. Волошинова М. М. Етапи навчання студентів-логістів написання транспортних і товаросупровідних документів / М. М. Волошинова // Умения и нововъведения: материали за 3-а межд. науч. практ. конф.. – Т. 7. Филологични науки. – София: «Бял ГРАД-БГ» ООД, 2007. – С.13-15 чи електронний ресурс з режимом доступу http://www.rusnauka.com/18_NiIN_2007/Philologia/22999.doc.htm
15. Волошинова М. М. Реалізація змісту навчання іншомовного фахового писемного спілкування в електронному навчальному посібнику для студентів-логістів / М. М. Волошинова // Проблеми та перспективи лінгвістичних досліджень в умовах глобалізаційних процесів : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. / Терноп. нац. ек. ун-т. – Тернопіль : Економічна думка, 2007. – Ч. 2.- С. 87-89.
16. Волошинова М. М. Результати апробації мультимедійного електронного посібника «Документація транспортної логістики англійською мовою» / М. М. Волошинова // Психолого-педагогічні проблеми освіти і виховання в умовах глобалізації та інтеграції освітніх процесів: тези доповідей наук. конф. к-ри ЮНЕСКО КНЛУ. – К. : Вид. центр КНЛУ, 2007. – С. 72-73.
17. Волошинова М. М. Мовні характеристики документів транспортної логістики як різновиду ділових документів / М. М. Волошинова // Мова, освіта, культура в контексті Болонських реалій : матеріали наук.-практ. конф. – К. : Вид. центр КНЛУ, 2007. — С. 105-108.
18. Волошинова М. М. Ділова документація з транспортної логістики / М. М. Волошинова, П. О. Бех // Людина, культура, техніка в новому тисячолітті : матеріали УІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. – Харків : НАУ ім. Н.Є.Жуковського «ХАІ», 2007. – С. 138-139.
19. Волошинова М. М. Електронний документообіг у професійній діяльності логіста / М. М. Волошинова // Педагогічний процес: теорія і практика: Зб. наук. праць. – Вип. 4. – К. : Вид-во П/П «ЕКМО», 2008. — С. 218-225.
20. Волошинова М. М. Експериментальне навчання студентів-логістів заповнення фахових документів англійською мовою / М. М. Волошинова // Вісник Національного технічного університету України «КПІ». Філософія. Психологія. Педагогіка. – №1 (22). – К. : Політехніка, 2008. — С. 159-162.
21. Волошинова М. М. Експериментальна перевірка ефективності вправ для навчання студентів заповнення англомовних логістичних документів / М. М. Волошинова // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка. Серія Педагогічні науки. – Чернігів: ЧДПУ, 2009. – № 50. — С.107-111.
22. Волошинова М. М. Документація транспортної логістики англійською мовою / М. М. Волошинова, О. М. Метьолкіна // Навчальний посібник. — К. : Вид. центр КНЛУ, 2009. — С. 6-147, 168-199.
23. Волошинова М. М. Самостійне вдосконалення англомовного аудіювання: методичні поради студентам-немовникам / О. Б. Бігич, М. М. Волошинова, О. М. Метьолкіна //Aktuálni vymoženosti vĕdu-2011 : мateriály YII mezinárodní vědecko-praktická konference, – Díl 10. Psychologie a sociologie. Pedagogika. – Praga: Publishing House «Education and Science» s.r.o., 2011. — С. 107-109.чи електронний ресурс з режимом доступу http://www.rusnauka.com/17_AND_2011/Pedagogica/2_89831.doc.htm
24. Волошинова М. М. Електронні засоби навчання англійської мови в самостійній роботі студентів – майбутніх логістів і митників / М. М. Волошинова, О. М. Метьолкіна // Проблемы и перспективы подготовки иностранных студентов в условиях реформирования высшего образования: м-лы междунар. науч.-практ. конф. к 80-летию ХНАДУ, Харьков, 2010. — С. 95-100.
25. Волошинова М. М. Електронні засоби навчання іноземних мов студентів немовних спеціальностей / О. Б. Бігич, М. М. Волошинова, О. М. Метьолкіна, Я. В. Окопна // Наука і освіта : [спецвипуск] : проект д. пед. н. проф. Е.Е.Карпової «Вища освіта в сучасному суспільстві: шляхи оновлення та засоби реформування». – 2011. – № 6/СІІ. — С. 26-30.
26. Волошинова М. М. Реалізація сучасних тенденцій в навчанні англійської мови майбутніх логістів і митників / М. М. Волошинова, О. М. Метьолкіна // Філологія і освітній процес: 21 століття: м-ли міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої 145-річчю Одеського національного університету та 50-річчю факультету романо-германської філології.- Одеса: Вид-во КП ОМД, 2010. — С. 225-226.
27. Волошинова М. М. At the Customs. Навчання професійно орієнтованого діалогічного мовлення / М. М. Волошинова, О. М. Метьолкіна // Методичний посібник. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2011. — 76 с.
28. Волошинова М. М. Мультимедійний навчальний посібник «Документація транспортної логістики англійською мовою» / М. М. Волошинова // Електронні засоби навчання іноземних мов студентів: досвід розробки й апробації : Колективна монографія. – К. : Вид. центр КНЛУ, 2012. — C. 110-118.
29. Волошинова М. М. Студент ХХІ століття. Портрет викладача іноземної мови нелінгвістичного ВНЗ / М. М. Волошинова // Теорія і практика формування професійно орієнтованої іншомовної компетентності в говорінні у студентів нелінгвістичних спеціальностей : Колективна монографія. – К. : Вид. центр КНЛУ, 2013. — C. 10-15.
30. Волошинова М. М. Cтудент у процесі навчання перекладу. Майбутній логіст у процесі формування компетентності в англомовному письмі / О. М. Огуй, М. М. Волошинова // Сучасний студент у контексті особистісно-діяльнісного підходу: за результатами науково-методичних досліджень : Колективна монографія. – К. : Вид. центр КНЛУ, 2014. — С. 106-109, 130-134

Контактна інформація:

Тел. (службовий): (0-44-) 287-15-97;

 

Share
Share