КАФЕДРА АНГЛІЙСЬКОЇ І НІМЕЦЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ ТА ПЕРЕКЛАДУ ІМЕНІ ПРОФЕСОРА І.В. КОРУНЦЯ

Борис Дмитро Петрович

C:\Users\кровосися\Desktop\CAM00049_.jpg

Борис Дмитро Петрович

кандидат філологічних наук, старший викладач

кафедри англійської і німецької філології та перекладу імені професора І. В. Корунця

Біографія:

Народився 17 червня 1987 р. у м. Дрогобич. Одержав вищу освіту в Дрогобицькому державному педагогічному університеті ім. І. Франка (2009 р. — за кваліфікацією «вчитель французької та англійської мов і зарубіжної літератури»; 2010 р. – за кваліфікацією «викладач англійської мови та літератури»). Почав працювати викладачем кафедри англійської філології Київського національного лінгвістичного університету в січні 2012 р., викладав дисципліни: «Практика першої іноземної мови (3 курс)», «Практична граматика (3 курс)», «Домашнє читання» (2-3 курси) та «Домашнє аудіювання (2 курс)». У 2013-2016 навчався в аспірантурі при КНЛУ за спеціальністю 10.02.04 — германські мови. У 2 семестрі 2015-2016 навчального року розробив і викладав курс «Юридична французька мова» для магістрів-перекладачів в Академії адвокатури України.

З жовтня 2016 р. працює на кафедрі англійської філології і перекладу та викладає такі дисципліни: «Практичний курс першої іноземної мови» (3 курс), «Практичний курс перекладу» (2 курс), «Порівняльна лексикологія» (3 курс). Здійснює наукове керівництво написанням курсових робіт.

Публікації:

 1. Борис Д.П. Лексичні інновації в сучасній мовознавчій терміносистемі / Д.П. Борис // Нова філологія. Збірник наукових праць. – Запоріжжя : ЗНУ, 2014. – № 63. – С. 14-18.
 2. Борис Д.П. Визначення сленгу у вітчизняній та зарубіжній термінологічних традиціях / Д.П. Борис // Мовні і концептуальні картини світу. – К. : ВПЦ „Київський університет”, 2015. – Вип. 51. – С. 72-83.
 3. Борис Д.П. Проблема неоднозначності поняття „неологізм” крізь призму лінгвофілософської теорії / Д.П. Борис // Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія : Філологічні науки (мовознавство) : збірник наукових праць. – Дрогобич, 2015. – № 3. – С. 54-61.
 4. Борис Д.П. Продуктивність телескопних неосленгізмів початку ХХІ сторіччя крізь призму морфотактичного підходу / Д.П. Борис // Одеський лінгвістичний вісник. – Одеса : Гельветика, 2015. – Вип. 5. – Т. 1. – C. 7-11.
 5. Борис Д.П. Структурні особливості лексичних неосленгізмів-редуплікативів в аспекті семантичної іконічності / Д.П. Борис // Молодий вчений. – Херсон : Гельветика, 2015. – № 5 (20). – Ч. 2. – C. 149-153.
 6. Борис Д.П. Тетрарність як детермінанта структурно-семантичного аспекту дослідження неосленгізмів / Д.П. Борис // Проблеми іноземної філології і перекладу. Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих науковців, 16 грудня 2015 року. – К. : Освіта України, 2015. – C. 48-53.
 7. Борис Д.П. Механізми та моделі реалізації апелятивації в англійських неосленгізмах початку ХХІ століття / Д.П. Борис // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія Філологія. – Одеса, 2016. – № 20. – Т. 2. – C. 8-12.
 8. Борис Д.П. Регресивна деривація в англійських неосленгізмах початку ХХІ століття / Д.П. Борис // The Scientific Heritage. – Budapest, 2016. – № 7 (7). – Р. 2. – С. 62-64.
 9. Борис Д.П. Феномен фонетической мимикрии в английских неосленгизмах начала ХХІ века / Д.П. Борис // Одеський лінгвістичний вісник. – Одеса : Гельветика, 2016. – Вип. 7. – C. 27-31.
 10. Борис Д.П. Базові одиниці неології в аспекті поліномінативності / Д.П. Борис // Україна і світ : діалог мов та культур : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 19-21 березня 2014 року. – К. : Вид. центр КНЛУ, 2014. – С. 42-43.
 11. Борис Д.П. Проблема визначення співвідношення понять „неологізм” та „оказіоналізм” у сучасній лінгвістиці / Д.П. Борис // Філологічні науки: історія, сучасний стан та перспективи досліджень : матеріали міжнародної науково-практичної конференції : м. Львів, 24-25 жовтня 2014 року. – Львів : ГО „Науково-філологічна організація „Логос”, 2014. – С. 91-93.
 12. Борис Д.П. Структурне моделювання дезабревіатур-неосленгізмів початку ХХІ століття / Д.П. Борис // Україна і світ : діалог мов та культур : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 1-3 квітня 2015 року. – К. : Вид. центр КНЛУ, 2015. – С. 39-41.
 13. Борис Д.П. Енантіосемія англійських неосленгізмів початку ХХІ століття / Д.П. Борис // Україна і світ : діалог мов та культур : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 30 березня-1 квітня 2016 року. – К. : Вид. центр КНЛУ, 2016. – С. 33-34.
 14. Борис Д.П. Високопродуктивні моделі конверсії при творенні англійських неосленгізмів початку ХХІ століття / Д.П. Борис // Чинники розвитку філологічних наук у ХХІ столітті : матеріали міжнародної науково-практичної конференції : м. Херсон, 16-17 грудня 2016 року. – Херсон : Гельветика, 2016. – С. 102-107.

Контактна інформація:

Реєстрація в Академії:

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=ZZLyIfEAAAAJ&view_op=list_works

Реєстрація на освітньому сайті:

http://knlu.edu.ua/user/profile.php?id=1917

E-mail: dmytroborys@ukr.net

Share
Share