КАФЕДРА АНГЛІЙСЬКОЇ І НІМЕЦЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ ТА ПЕРЕКЛАДУ ІМЕНІ ПРОФЕСОРА І.В. КОРУНЦЯ

Бакуменко Олександра Олександрівна

D:\Downloads\Upload\DSC00531.JPG

Бакуменко Олександра Олександрівна

кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри англійської і німецької філології

та перекладу імені професора І.В. Корунця

У 2006 році закінчила факультет німецької мови Київського національного лінгвістичного університету і отримала диплом магістра з відзнакою, здобувши кваліфікацію: «Магістр філології, викладач німецької та англійської мов і зарубіжної літератури».

З 2006 по 2012 р. працювала викладачем німецької мови на кафедрі германських і романських мов Київського національного лінгвістичного університету.

З жовтня 2012 р. по жовтень 2015 р. навчалася в аспірантурі Київського національного лінгвістичного університету з відривом від виробництва за спеціальністю 10.02.04 – германські мови.

З жовтня 2015 по серпень 2019 р. працювала на кафедрі німецької філології та перекладу і прикладної лінгвістики Київського національного лінгвістичного університету. 16 січня 2017 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Становлення відокремлюваних дієслівних префіксів у німецькій мові: семантико-структурний і функціональний аспекти».

З вересня 2019 р. працює старшим викладачем кафедри англійської і німецької філології та перекладу імені І.В. Корунця. Викладає такі дисципліни: «Друга іноземна мова» (німецька) (І, ІІ курси), «Теорія і практика письмового перекладу з другої іноземної мови» (ІІ, IV курси), здійснює керування курсовими роботами (ІІІ курс), виконує обов’язки керівника секції теорії і практики письмового перекладу з другої іноземної мови (німецької).

Наукові публікації:

1. Бакуменко О. О. Семантичні особливості дієслівних префіксів be- та ge- в німецькій мові / О. О. Бакуменко // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія : Філологічні науки. Мовознавство : [наук. журн.]. – Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т імені Лесі Українки, 2013. – № 19 (268). – С. 5–10.

2. Бакуменко О. О. Граматикалізація дієслівного префікса ge- в німецькій мові / О. О. Бакуменко // Україна і світ: діалог мов та культур : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., (Київ, 03–05 квіт. 2013 р.) / М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгв. ун-т. – К. : Вид. центр КНЛУ, 2013. – С. 24–25.

3. Бакуменко О. О. Семантична структура дієслів з превербом aus- в німецькій мові 17 ст. / О.О. Бакуменко // Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія : Філологія. – К. : Вид. центр КНЛУ, 2014. – Т. 17, № 1. – С. 7–15.

4. Бакуменко О. О. Семантичні зміни в дієсловах із превербом an- в німецькій мові XVII ст. / О.О. Бакуменко // Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету. Серія : Філологія : [зб. наук. пр.]. – Одеса : МГУ, 2014. – № 13. – С. 84–86.

5. Бакуменко О. О. Семантичні особливості дієслів з превербом ab- в німецькій мові 17 ст. / О. О. Бакуменко // Наукові записки. Серія : Філологічні науки (мовознавство). – Кіровоград : РВВ КДПУ імені Володимира Винниченка, 2014. – Вип. 127. – С. 506–510.

6. Бакуменко О. О. Властивості дієслів з превербами в німецькій мові /
О. О. Бакуменко // Україна і світ: діалог мов та культур : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., (Київ, 19–21 берез. 2014 р.) / М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгв. ун-т. – К. : Вид. центр КНЛУ, 2014. – С. 23–24.

7. Бакуменко О. О. Граматикалізація та функціонування преверба an- у дієсловах німецької мови XVI ст. / О. О. Бакуменко // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія : Філологічна : [зб. наук. пр.]. – Острог : Вид-во Нац. ун-ту «Острозька академія», 2015. – Вип. 56. – С. 31–33.

8. Bakumenko O. O. Grammatikalisierung des trennbaren Präverbs auf- in den verbalen Konstruktionen in der deutschen Sprache des XVII. Jahrhunderts / O. O. Bakumenko // Science and Education a New Dimension. Philology. – Budapest, 2015. – No III (11), Issue 56. – P. 7–11. – p-ISSN 2308-5258; e-ISSN 2308-1996.

9. Бакуменко О. О. Дослідження дієслів з відокремлюваними превербами
в німецькій мові XVII ст. / О. О. Бакуменко // Рівень ефективності та необхідність впливу філологічних наук на розвиток мови та літератури : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., (Львів, 15–18 трав. 2015 р.) / Наук. філол. організація «ЛОГОС» . – Львів : ГО Наукова філологічна організація «ЛОГОС», 2015. – С. 79–80.

10. Бакуменко О. О. Метафоризація дієслів з превербами в німецькій мові /
О. О. Бакуменко // Україна і світ: діалог мов та культур : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., (Київ, 01–03 квіт. 2015 р.) / М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгв. ун-т. – К. : Вид. центр КНЛУ, 2015. – С. 17–18.

11. Бакуменко О. О. Наукові критерії до вивчення дієслів з відокремлюваними превербами в німецькій мові / О. О. Бакуменко // І Таврійські філологічні читання : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., (Херсон, 27–28 лют. 2015 р.) / М-во освіти і науки України, Херсон. держ. ун-т. – Херсон : Вид. дім «Гельветика», 2015. – С. 173–174.

12. Бакуменко О. О. Функционирование глаголов с отделяемыми превербами в немецких пьесах XVII века [Электронный ресурс] / О. О. Бакуменко // Мир языков: ракурс и перспектива : материалы VI междунар. науч.-практ.конф., (Минск, 22 апр. 2015 г.) / Белорус. гос. ун-т. ; [под ред. Н. Н. Нижнёвой ]. – Минск : БГУ, 2015. – Т.5. – С. 7–9. – Деп. в БГУ 12.06.2015, № 002912062015. – Режим доступа : http://www.elib.bsu.by

13. Бакуменко О. О. Дієслова з відокремлюваним префіксом ein- у німецькій мові XVI–XVII ст. / О. О. Бакуменко // Наукові записки. Серія : Філологічні науки (мовознавство). – Кіровоград : РВВ КДПУ імені Володимира Винниченка, 2016. – Вип. 146. – С. 571–574.

14. Бакуменко О. О. Відокремлювані префікси та інші просторові модифікатори / О. О. Бакуменко // Україна і світ: діалог мов та культур : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., (Київ, 30 берез. – 1 квіт. 2016 р.) / М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгв. ун-т. – К. : Вид. центр КНЛУ, 2016. – С. 19–20.

15. Бакуменко О. О. Взаємозв’язок лексичного та граматичного значень під час граматикалізації відокремлюваних префіксів у німецькій мові / О. О. Бакуменко // Україна і світ: діалог мов та культур : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., (Київ, 29 – 31 берез. 2017 р.) / М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгв. ун-т. – К. : Вид. центр КНЛУ, 2017. – С. 15–17.

16. Бакуменко О. О. Граматикалізація в дієсловах німецької мови з відокремлюваним префіксом ab- у XVI ст. / О.О. Бакуменко // Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету. Серія : Філологія : [зб. наук. пр.]. – Одеса : МГУ, 2018. – № 32, Т. 2. – С. 4–6.

17. Бакуменко О. О. Граматикалізація під час становлення відокремлюваних дієслівних префіксів у німецькій мові / О. О. Бакуменко // Україна і світ: діалог мов та культур : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., (Київ, 11 – 13 квіт. 2018 р.) / М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгв. ун-т. – К. : Вид. центр КНЛУ, 2018. – С. 20–22.

18. Бакуменко О. О. Аспектуальне значення перфекта в сучасній німецькій мові / О.О. Бакуменко // Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету. Серія : Філологія : [зб. наук. пр.]. – Одеса : МГУ, 2019. – № 38, Т. 2. – С. 49–51.

19. Бакуменко О. О. Способи вираження граничності у дієсловах німецької мови / О. О. Бакуменко // Ad orbem per linguas. До світу через мови : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., (Київ, 20 – 21 берез. 2019 р.) / М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгв. ун-т. – К. : Вид. центр КНЛУ, 2019. – С. 7–8.

Контактна інформація:

Google Academia

Освітній сайт КНЛУ

E-mail: aleksandrabakumenko12@gmail.com

 

Share
Share